Списокъ старшинства офицерскихъ чиновъ Флота и Морского Вѣдомства 1917

Персональная история русскоязычного мира


Домой Блог SQL-Базы DSO-базы Гено-базы Проекты Статьи Документы Книги Чат Письмо автору Система Orphus

Списокъ старшинства офицерскихъ чиновъ Флота и Морского Вѣдомства.


Часть I. Вошли всѣ измѣненія по 19-й Сборникъ приказовъ 1917 года, включительно.
Изданіе Главнаго Управленія по дѣламъ личнаго состава Флота. ПЕТРОГРАДЪ. Военная Типографія (въ зданіи Главнаго Штаба). 1917.

Алфавитъ офицерскихъ чиновъ Флота и Морского вѣдомства Список старшинства Алфавитъ къ измѣненіямъ Главнѣйшія измѣненія списка во время печатанія

Оглавленіе


Алфавитъ IXXVIII
Списки чиновъ флота.
Адмиралы — 1
Вице-адмиралы — 2
Контръ-адмиралы — 3
Генеральскіе чины флота:
Генералы — 5
Генералъ-лейтенанты — 6
Генералъ-маіоры — 7
Штабъ-офицеры флота:
Капитаны 1 ранга — 9
Капитаны 2 ранга — 17
Оберъ-офицеры флота:
Старшіе лейтенанты — 28
Лейтенанты — 39
Мичманы — 62
Инженеръ-механики флота.
Генералъ-лейтенанты — 86
Генералъ-маіоры — 87
Капитаны 1 ранга — 88
Капитаны 2 ранга — 92
Старшіе лейтенанты — 97
Лейтенанты — 101
Мичманы — 107
Чины корпуса морской артиллеріи.
Генералъ-лейтенанты — 118
Генералъ-маіоры — 119
Полковники — 120
Подполковники — 121
Капитаны — 122
Штабсъ-капитаны — 123
Поручики — 124
Чины корпуса гидрографовъ.
Генералъ-лейтенанты — 125
Генералъ-маіоры — 126
Полковники — 127
Подполковники — 128
Капитаны — 129
Штабсъ-капитаны — 130
Поручики — 131
Чины корпуса флотскихъ штурмановъ.
Генералъ-маіоры — 132
Полковники — 133
Чины корпуса корабельныхъ инженеровъ.
Генералъ-маіоры — 134
Полковники — 135
Подполковники — 136
Капитаны — 137
Штабсъ-капитаны — 138
Поручики — 140
Подпоручики — 142
Чины по адмиралтейству.
Генералъ-маіоры — 143
Полковники — 144
Подполковники — 146
Капитаны — 148
Штабсъ-капитаны — 151
Поручики — 154
Подпоручики — 158
Главнѣйшія измѣненія списка во время печатанія.
Алфавитъ измѣненій — 177
Измѣненія — 181
Настоящій списокъ выпускается лишь съ важнѣйшими свѣдѣніями объ офицерѣ, съ цѣлью возможно скорѣе дать флоту современный порядокъ старшинства.

Содержаніе и условные знаки текста.


Столбецъ I содержитъ порядковый № старшинства въ чинѣ.
„ II — фамилию, имя и отчество.
„ III — время производства въ чинъ.
„ IV — основаніе производства, причемъ
производство по линіи обозначено буквою — Л.
производство за отличіе по службѣ — О.
за боевыя отличія — Б. О.
за особые труды по обстоятельствамъ военнаго времени — Т.
по статуту ордена Св. Георгія — С.
по отставкѣ — От.
за военныя отличія — В. О.
за выполненіе ценза службы въ Морскомъ училищѣ — М. У.
„ V — содержитъ страницу изданія 1916 года 11 апрѣля.
„ VI — для помѣтокъ.
— I —

Алфавитъ офицерскихъ чиновъ Флота и Морского вѣдомства.


А.
Абаза, А. А. — 42
Абакумовъ, А. М. — 162
Абрамкинъ, П. — 115
Абрамовичъ, С. И. — 71
Абрамовичъ-Барановскій, А. С. — 46
Абрамовъ, М. — 112
— Н. А. — 112
— Х. — 167
Августиновичъ, А. К. — 158
Августовскій, А. I. — 129
Аверинъ, А. А. — 136
Аверкіевъ, Б. Ю. — 20
Авикъ, Э. Я. — 104
Авраамовъ, Н. И. — 51
Авраменковъ, С. А. — 160
Аврамченко, Н. С. — 173
Автамоновъ, А. П. — 35
Автушенко, Х. — 171
Авчинниковъ, Г. Я. — 59
Агамаловъ, Р. — 75
Агапитовъ, П. — 168
Агаповъ, Л. И. — 71
Агаповъ, Ф. — 171
Агапѣевъ, Т. Н. — 50
Агафоновъ, С. С. — 46
— М. С. — 47
Адамиди, В. А. — 49
Адамовичъ, Л. С. — 39
— М. — 81
Адамцевичъ, I. А. — 153
Адлеръ, К. М. — 173
Азанчевскій, Е. В. — 42
Азаревичъ, Ю. Я. — 53
Азаровъ, Н. Н. — 32
Азарьевъ 1, В. Н. — 12
— 2, Н. Н. — 17
Азбелевъ, К. П. — 68
Акимовъ 1, Е. Н. — 18
— 2, С. С. — 29
— А. В. — 94
Акиньщинъ, Н. — 110
Алеамбаровъ, М. Н. — 12
Алекинъ, В. — 81
Александровъ, А. И. — 3
— В. — 81
— Г. А. — 136
— Н. — 75
— Н. — 81
— 2, Г. И. — 21
— 3, Н. Н. — 25
— А. Л. — 135
— 1, А. П. — 88
— 2, Д. В. — 92
— 3, И. И. — 97
— Н. В. — 107
Александровъ, С. П. — 166
Алексенко, Б. — 83
Алексѣевъ 2, С. В. — 120
— 3, В. Д. — 20
— 4, Б. А. — 22
— 5, П. А. — 46
— В. — 114
— Г. А. — 46
— А. В. — 49
— В. А. — 52
— С. А. — 68
— П. В. — 103
— 2, Т. С. — 149
— Л. Н. — 147
Алексѣенко, С. Я. — 161
Алехинъ, Д. Г. — 101
Алимовъ, В. К. — 108
Алленъ, Х. Э. — 71
Алмазовъ, В. П. — 97
Алтуховъ, А. З. — 144
Алферовъ, И. І. — 52
Алферьевъ, Е. Н. — 105
Алымовъ, В. И. — 136
Алышевскій, П. В. — 24
Альбокримовъ, К. А. — 45
Альгинъ, В. В. — 70
Альтфатеръ, В. М. — 12
Амброзіусъ, К. В. — 151
Амелькинъ, В. И. — 108
Аминовъ бар., Н. Н. — 128
Ананичъ, М. М. — 99
Анастасьевъ, Г. В. — 31
Андерсонъ, А. Л. — 68
Андреевъ, А. В. — 93
— Б. — 83
— В. К. — 154
— В. — 174
— М. — 82
— Н. В. — 98
— Н. К. — 65
— Н. С. — 32
— П. П. — 151
— П. — 166
Андріановъ, И. — 164
Андросовъ 1, Б. Г. — 20
— 2, Д. Г. — 22
— Я. С. — 150
Анжу 2, В. И. — 14
Анисимовъ, Б. И. — 101
— В. — 164
— Н. И. — 162
— П. И. — 71
Анкудиновъ-Жуканинъ, И. И. — 1
Аннинскій, С. — 78
Аннинъ, П. — 72
Антипинъ, В. И. — 160
Антоневичъ, И. І. — 160
Антоненко, В. — 168
Антоновичъ, В. П. — 53
Антоновъ 1, А. А. — 13
— 2, В. Г. — 15
— Л. И. — 109
— Н. — 170
— Ф. С. — 90
— Ю. — 74
— 1, Л. В. — 25
— 2, Я. С. — 129
Антонъ, К. І. — 104
Антроповъ, И. П. — 124
Антуфьевъ, С. М. — 154
Ануровъ, А. — 113
Анфиногеновъ, И. И. — 102
— Н. Ф. — 170
Анцевъ, Д. Р. — 35
Анциферовъ, К. — 164
Анцовъ, М. Р. — 14
Анцукевичъ, І. П. — 102
Анцута, С. — 83
Апостоли, Н. Н. — 9
Апраксинъ, В. — 112
Апрѣлевъ, Б. П. — 33
Апушкинъ, А. А. — 24
Араповскій, С. И. — 63
Арбеневъ, Н. А. — 20
Аренсъ, Е. И. — 4
— Г. А. — 70
— Л. — 164
Аржановскій, А. А. — 93
Аристовъ, Д. В. — 102
Армфельтъ 1, Б. А. — 127
— 2, А. А. — 127
— А. А. — 146
— В. — 80
Арнаутовъ, С. К. — 28
Арсени, А. С. — 136
Арсенковъ, Ф. Т. — 104
Арскій, А. Н. — 127
— В. А. — 47
— Б. А. — 49
Артамоновъ, Н. А. — 155
Артемьевъ, И. А. — 146
— М. П. — 161
Артшвагеръ, Ф. Ф. — 127
Арфинъ, Н. И. — 37
Архангельскій, А. В. — 62
— А. — 74
Архиповъ, Г. С. — 160
Арцеуловъ, Н. К. — 137
Арцыбашевъ, Е. Е. — 146
Арцыбушевъ, М. П. — 22
Арчаковъ, В. П. — 31
Ассъ, Н. — 114
Астафьевъ, Д. И. — 66
— II —

Астафьевъ, А. И. — 149
Асямоловъ, А. А. — 71
Атаманюкъ, П. — 174
Ауэрбахъ, Е. Е. — 60
Афанасьевъ 1, А. Н. — 11
— 3, М. М. — 29
— 4, Ю. Л. — 31
— 5, Л. Л. — 32
— А. П. — 53
— В. Ю. — 31
— Г. М. — 68
— Г. — 172
— Н. В. — 87
— Н. С. — 149
— П. Л. — 49
Афинскій, А. С. — 58
Афонасьевъ, К. П. — 161
Ахматовъ, Б. — 84
Ахрамовичъ, И. О. — 62
Ахтъ фонъ, Б. Д. — 92
Ашанинъ, И. Ф. — 148
Б.
Бабакинъ, А. А. — 29
— М. А. — 66
Бабининъ, Б. — 82
Бабицкій, В. Е. — 47
Бабицынъ 1, М. А. — 21
Бабичевъ, М. — 166
Бабушкинъ, Е. — 114
Багильдзъ, С. — 111
Багринъ-Каминскій, В. А. — 93
Багровъ, Л. С. — 53
Баданкинъ, В. П. — 157
Бадасенъ, С. И. — 159
Баженовъ, Е. — 167
Байталжи, Г. — 162
Бакалымъ, Г. А. — 105
Бакановскій, Г. Ф. — 103
Бакинъ 1, В. М. — 88
— 2, Е. М. — 89
Бакинъ, В. — 82
Бакшеевъ, С. С. — 70
Балагуровъ, А. — 171
Балакиревъ, В. — 163
Балакшинъ, Н. И. — 129
Баламожновъ, Л. — 170
Баласъ, А. И. — 25
Балкашинъ, А. И. — 137
Балковъ, А. С. — 41
Балкъ 3, В. А. — 19
Баловневъ, Т. — 167
Балымовъ, А. А. — 160
Баль 2, Н. П. — 43
— 3, П. П. — 44
— Е. П. — 64
Бальцъ, В. Г. — 70
Бантышевъ, А. И. — 148
Бантышъ-Каменскій, А. — 109
Баньковскій, Б. — 79
Барабановъ, Ю. — 164
Барановскій, С. О. — 134
Барановъ, А. И. — 90
— Б. — 113
Барановъ, Д. Н. — 13
— И. Н. — 71
— Н. Н. — 148
— Т. — 171
— Ф. И. — 140
Баранскій, В. — 82
Бардашъ, И. — 164
Бардуковъ, С. Я. — 17
Баржакъ, Е. — 166
Барковскій, С. — 111
Барковъ, М. Г. — 14
— Д. Г. — 30
— В. А. — 140
Барлевенъ фонъ, А. К. — 28
Бароновъ, Н. Н. — 103
— М. Ф. — 57
Бартеневъ, Н. С. — 39
Бартковъ, С. М. — 155
Бартошевичъ, И. С. — 52
— А. — 78
Бартъ, П. И. — 102
Бартъ, Н. — 170
Барщъ, А. Л. — 89
Барыковъ, Ф. Е. — 7
— Е. Е. — 15
Барятинскій, князь В. В. — 65
Барячинскій, А. И. — 99
Басанинъ, А. А. — 160
Басанкинъ, Д. — 115
Басовъ, А. В. — 47
Батаговъ, В. Ф. — 55
Баталинъ, А. — 109
Бауманъ, К. — 72
Бахановскій, И. И. — 138
Бахаревъ, В. М. — 160
Бахиревъ, М. К. — 2
Бахманъ, И. — 165
Бахтинъ, А. Н. — 58
— И. — 167
Бачмановъ, П. С. — 22
Бачурихинъ, П. Я. — 156
Башиловъ, В. В. — 162
Башмаковъ, Ю. А. — 33
— В. И. — 173
Баштанниковъ, Я. — 167
Бегакъ, Г. — 163
Бедэль, Б. Л. — 148
Безкровный, Б. С. — 20
— М. А. — 69
Безнощенко, И. И. — 49
Безпальчевъ, К. А. — 67
Безпятовъ, М. М. — 7
Безродный, П. И. — 149
Безсмертный, Б. С. — 52
Безуаръ, В. В. — 29
Бейерманъ, А. Ф. — 14
— А. А. — 67
Бекеръ фонъ, А. А. — 94
Бекетовъ, Н. А. — 63
Беккеръ, Ф. — 170
Беклемишевъ, В. А. — 35
Беклешовъ, В. М. — 93
Бекманъ, А. — 78
— В. — 73
Бекъ-Джевагировъ, А. А. — 13
Бекъ 1-й, Г. В. — 146
— 2-й, Н. В. — 146
Бекманъ, Г. Э. — 92
— (онъ же Сѣряковъ), В. М. — 152
Белли, В. А. — 26
— 2-й, И. Д. — 150
Бенкендорфъ, графъ К. А. — 35
Бенклевскій, А. И. — 44
Бергеръ, Л. — 84
Бергманъ, Р. Г. — 159
Бергольцъ, Э. Л. — 56
Бергштрессеръ, В. Н. — 26
— П. Н. — 55
Бергъ фонъ 1-й, В. В. — 15
— фонъ 2-й, А. В. — 21
— Б. П. — 54
— В. Б. — 45
— А. И. — 57
— 3-й, К. Ф. — 59
— 1-й, В. Ф. — 87
— 2-й, И. Ф. — 97
— А. Ф. — 102
— Э. Г. — 151
Бердяевъ, В. В. — 102
Березкинъ, И. М. — 155
Березовскій, Г. Е. — 66
— Г. В. — 128
— Т. П. — 129
Берендсъ фонъ, Э. А. — 18
Беренсъ 1-й, Е. А. — 12
— 2-й, М. А. — 12
— Н. О. — 135
Бересневичъ, М. А. — 54
— Л. А. — 58
Берзинъ, Р. Г. — 173
Беркаловъ, Е. А. — 119
— С. — 145
Берлинскій 2-й, Н. И. — 11
Берлявскій, Н. — 114
Бернадскій, В. — 76
Бернацкій, Б. В. — 108
Бернгофъ, І. — 67
Берсеневъ, А. В. — 59
Бехтеревъ, В. В. — 138
Бею, С. П. — 128
Бибиковъ, И. И. — 20
Билибинъ, И. Н. — 28
Билинскій, М. И. — 76
Биллевичъ, А. И. — 89
Биндасъ, Г. — 166
Бирилевъ 2-й, В. А. — 36
Бирюковъ, М. Н. — 35
— М. — 173
Бителевъ, В. К. — 90
Биттенбиндеръ, В. В. — 46
— В. В. — 155
Биттнеръ, Б. — 82
Біанки, А. — 167
Благовѣщенскій, Л. В. — 41
— И. В. — 135
Благодаревъ, С. А. — 66
Блажеевскій, В. С. — 138
Блажковъ, В. В. — 52
Блаубергъ, А. А. — 90
— III —

Блезе, Г. А. — 45
Блиновъ 1-й, В. П. — 21
— 2-й, С. П. — 26
— 3-й, А. Ф. — 39
— Д. — 79
— М. — 163
— П. Д. — 87
Блинструбъ, В. I. — 40
Блокъ, Г. Е. — 93
Блофіельдъ, В. Ф. — 130
Блохинъ, Б. — 76
Блюенко, А. А. — 159
Блюмбахъ, Э. М. — 127
Блюменталь, В. І. — 19
Бобарыковъ, Н. И. — 54
Бобко, П. — 167
Бобковъ, В. Н. — 72
Бобрицкій, Т. И. — 140
Бобровниковъ, А. — 170
Бобровскій, Л. С. — 48
— Ф. К. — 88
Бобровъ, И. И. — 136
— К. И. — 94
Бобылевъ, А. И. — 101
— В. — 113
Богаевскій, П. Л. — 63
Богатовъ, Ф. С. — 158
Богатыревъ, Д. Г. — 101
— М. М. — 151
Богданенко-Толстолѣсъ, А. Н. — 52
Богдановичъ, В. К. — 10
— А. С. — 49
— В. Л. — 72
Богдановъ, Б. К. — 69
— И. — 83
— М. М. — 25
— С. Н. — 52
Богиновъ, Н. В. — 107
Боговскій, Ю. П. — 52
Боголюбовъ, Н. Д. — 7
— В. — 74
Богомазъ, К. Я. — 160
Богославскій, И. П. — 127
— В. — 155
Богословскій, А. — 112
Богуславскій, Ф. А. — 37
Богушевскій, С. М. — 70
Бодашковъ, М. К. — 103
Бодиско 1-й, А. Д. — 20
— 2-й, А. М. — 45
— В. Д. — 122
— В. М. — 57
Божедомовъ, И. Ф. — 156
Бойе, П. Г. — 59
Бойко, Г. Я. — 155
— Е. — 167
Бойль 2-й, А. А. — 39
Боклевскій, П. — 163
— К. — 134
— В. — 163
Бокъ, В. Ю. — 41
— Б. И. — 19
Болдыревъ, Е. П. — 152
Боле, В. Г. — 50
Бологовъ, Н. А. — 57
Болотинъ, Г. Н. — 57
— Б. — 73
Большевъ 1-й, М. Н. — 10
Большевъ, В. А. — 48
Бондаренко, С. Я. — 160
Бондарь, Х. — 172
Бонди, И. Л. — 29
Бордовскій, Д. М. — 145
Борейша, А. С. — 34
Боржимъ, Д. — 165
Борисенко, К. И. — 152
Борисовъ 1-й, В. В. — 92
— 2-й, А. В. — 97
— 3-й, С. С. — 98
— А. А. — 121
— А. — 167
— Б. А. — 50
— Б. — 113
— В. А. — 36
— Г. — 80
— Н. В. — 36
— Н. — 111
— С. И. — 140
Борковскій, М. В. — 20
Боровскій, М. К. — 87
— М. — 75
Бородаенко, Ф. П. — 130
Бородинъ, К. Г. — 152
— С. И. — 102
— И. М. — 59
Бородихинъ, В. И. — 51
Борошенко, А. А. — 34
Борошневъ, С. — 80
Борсукъ, В. Н. — 12
Боссе 2-й, Ф. Н. — 10
— С. Н. — 97
Бостремъ, Г. — 80
Боханевичъ, К. І. — 138
Бохенскій, Ѳ. Ѳ. — 35
Бочаровъ, Ф. И. — 109
— С. О. — 119
Бочмановъ, М. — 77
Бошнякъ, Л. И. — 23
— 2-й, А. А. — 21
Бравинъ, Е. Л. — 138
Бразоль, Д. — 80
Браилко, П. П. — 94
Брандтъ, Б. Г. — 90
— Д. Г. — 56
Бредисъ, Ю. М. — 156
Брежинскій, И. А. — 32
Бржезинскій, В. — 113
Бригеръ, А. М. — 6
Бридунъ, В. М. — 156
Брикке, В. Н. — 104
Бриксъ, В. А. — 53
— В. А. — 46
Брилевскій, Р. И. — 94
Брилинскій, А. Н. — 95
Бринкъ, С. К. — 89
Брискинъ, В. А. — 108
Брискорнъ фонъ, Б. В. — 52
Бритущенко, Л. — 163
Бровцынъ, П. А. — 127
Бровцынъ 2-й, А. А. — 13
— 3-й, И. А. — 20
— 4-й, А. А. — 21
Бродовскій, Б. К. — 55
Бродъ, В. Д. — 95
Броневскій, А. Г. — 120
Броновицкій-Бараненко, Д. В. — 68
Броунсъ, С. А. — 120
Броховичъ, Н. Н. — 101
Брошкевичъ, Г. — 72
Бруни, Н. — 81
Брунсъ 1-й, Э. Э. — 92
— 2-й, Р. Э. — 92
Брусиловъ, С. Л. — 45
Бруятскій, Б. Г. — 93
Брюховецкій, И. В. — 66
Бубновъ 1-й, В. В. — 19
— 2-й, А. Д. — 4
— И. Г. — 134
— Н. А. — 161
— И. — 76
Бугаевъ, Г. Л. — 57
— И. — 114
— С. Л. — 66
Бугаенко, А. М. — 153
Бугриновъ, Н. В. — 99
Бугрѣевъ, М. А. — 66
Бужинскій, М. И. — 28
Букинъ, Н. — 171
Буковскій, М. Н. — 25
Буксгевденъ бар., Г. О. — 20
— О. О. — 56
Букъ, В. П. — 67
Булаховъ, В. И. — 149
Булашевичъ, С. М. — 47
— А. М. — 54
Булгаковъ, А. В. — 95
— С. Н. — 107
Булдескулъ, Н. — 84
Буманъ, Л. Л. — 71
Бунаковъ, Л. — 78
Бундасъ, В. Н. — 30
Бунимовичъ, Я. Е. — 64
Бунинъ, П. Н. — 36
— С. — 82
Бунтовъ, И. С. — 159
Бураковъ, В. — 110
Бурачекъ 1-й, А. П. — 18
— 2-й, С. П. — 18
— 3-й, В. Е. — 40
— Н. П. — 69
Бургардтъ, М. М. — 45
Бургхардтъ, Л. И. — 53
Бурдай, К. Я. — 152
— П. — 113
Бурковскій, Ф. М. — 98
Бурлей, С. И. — 3
— В. С. — 47
Бурматниковъ, С. М. — 146
Бурнашевъ, С. Н. — 35
Бурхановскій 2-й, В. З. — 9
Буряковъ, И. Н. — 174
Буссовъ, П. — 164
Бутаковъ 4-й, Г. И. — 10
— IV —

Бутаковъ, С. И. — 129
Бутвиловскій, С. А. — 47
Буткевичъ, В. Н. — 22
Бутко, С. — 115
Бутковскій, Н. И. — 30
— А. Я. — 59
— С. И. — 59
Бутовичъ, М. М. — 64
Бутурлинъ, М. С. — 32
— И. — 84
Бухтѣевъ, А. М. — 126
Буцкой, В. А. — 44
Бушенъ, Б. Н. — 32
Бушмаринъ, В. — 164
Бушмелевъ, С. — 172
Бушъ, А. М. — 70
Буяновъ, А. Т. — 104
Буянокъ, С. — 166
Быковъ 1-й, Г. А. — 17
— 2-й, Б. А. — 11
— 4-й, П. Д. — 37
— Т. Я. — 158
Былимъ-Колосовскій, Н. Н. — 67
— Н. Н. — 13
Быстровъ, А. И. — 171
Быстроумовъ, Л. В. — 28
Бьеркелундъ, Б. В. — 69
Бѣлановскій, Н. А. — 60
Бѣлевичъ, Б. В. — 55
— Л. — 82
Бѣлецкій, Я. И. — 22
— Л. А. — 102
Бѣликовскій, Н. — 81
Бѣликовъ, Я. — 167
Бѣлинскій, Н. Д. — 40
Бѣлинъ, В. И. — 88
Бѣлитченко, М. — 163
Бѣлкинъ, Ф. М. — 127
— Г. — 74
Бѣлобровъ 1-й, Д. П. — 30
— 2-й, А. П. — 40
— А. П. — 57
Бѣловъ, Г. Д. — 70
— В. И. — 89
— В. Т. — 128
— 3-й, П. Т. — 149
Бѣлоголовый, А. А. — 3
Бѣлоклинцевъ, В. Ф. — 98
Бѣлосельскій-Бѣлозерскій, князь Э. К. — 31
Бѣлоусовъ, В. В. — 48
— Н. Н. — 66
Бѣлугинъ, Г. Ф. — 149
Бѣлухинъ, А. М. — 54
— Н. В. — 90
— М. В. — 104
Бѣлыхъ, С. — 114
Бѣлявинъ, П. Л. — 158
Бѣляевъ, А. — 169
— А. М. — 34
— Г. — 171
— И. Е. — 87
— Н. — 76
— П. Е. — 134
Бѣлянкинъ, Г. П. — 137
Бѣтковскій, Б. Ф. — 58
Бютнеръ 2-й, Г. Г. — 172
— Г. П. — 172
Бялокозъ, Е. Л. — 125
— В. — 79
Бяло-Піотровичъ, Б. А. — 98
В.
Вавиловъ, Б. Н. — 65
— В. М. — 147
— Д. — 76
Вагнеръ, Н. — 83
— П. Н. — 7
— Ф. Е. — 140
Ваксмутъ 2-й, А. П. — 44
Валдайскій, В. А. — 34
Валь фонъ, Э. О. — 57
Вальге, А. — 113
Де-Вальденъ, С. — 81
Вальдманъ, Н. Ф. — 71
Вальковичъ, В. М. — 103
Вальрондъ 1-й, Р. К. — 17
— 2-й, С. А. — 46
Вальтеръ, М. — 115
Ваннагъ, М. — 170
Вантцъ, Г. — 111
Ваньковичъ, И. И. — 95
Варварскій, А. А. — 88
Варгасовъ, Н. П. — 54
Вареновъ, А. Д. — 21
Вартенбургъ, Н. Л. — 70
Василевскій, К. И. — 32
Василіотти, С. К. — 103
Васильевъ 2-й, А. В. — 9
— 5-й, Ф. В. — 17
— П. П. — 43
— 6-й, В. К. — 45
— В. В. — 46
— Е. К. — 49
— С. Н. — 53
— А. — 172
— Б. — 83
— В. — 169
— Г. — 82
— Н. — 82
— Н. — 115
— Г. В. — 54
— М. А. — 58
— М. Н. — 127
— В. С. — 126
— 1-й, С. Ф. — 90
— 2-й, Е. П. — 93
— 3-й, В. К. — 95
— 4-й, В. М. — 101
— Н. Т. — 103
— Е. И. — 104
— М. И. — 154
— А. М. — 155
— Я. Т. — 163
Васильевъ-Каблуковъ, I. — 164
Василькевичъ, С. Ф. — 153
Васильковскій, С. Ф. — 2
Васильченко, Г. — 113
Ваховскій, А. Ф. — 144
Вахтинъ 1-й, Б. В. — 23
— 2-й, Г. В. — 37
Вашакъ, Я. — 168
Ващенко, И. М. — 154
— А. Е. — 52
Введенскій 1-й, К. Е. — 25
— П. — 168
Ведерниковъ 1-й, Г. В. — 36
— 2-й, Н. В. — 42
— В. П. — 86
Вейгелинъ, Г. Е. — 30
Веймарнъ фонъ, П. П. — 33
Вейнеръ, П. А. — 11
Вейсенгофъ, П. Н. — 62
Вейсъ, А. К. — 3
Вейтко, I. — 72
— Н. И. — 129
— П. К. — 88
Векманъ, А. К. — 24
Велецкій, Е. С. — 63
Величковскій, П. П. — 56
— 1-й, С. Д. — 94
— 2-й, М. Д. — 98
Веліогурскій, I. — 115
Вельцинъ, Н. П. — 25
Венедиктовъ, Е. В. — 104
Венеціановъ, Г. — 77
Веніаминовъ, С. И. — 33
Венкстернъ, С. А. — 63
Вербовъ, Н. — 112
Вервендтъ, Э. — 80
Вердеревскій 1-й, Д. Н. — 3
— 2-й, Р. Н. — 18
— П. — 83
Веревкинъ, И. П. — 156
Веревочкинъ, С. С. — 30
Верещагинъ, Н. В. — 52
Вернандеръ, С. К. — 102
Вертъ, Е. — 83
Верховской, П. В. — 11
— А. — 170
Верцинскій, Б. — 82
— Ю. — 112
Вершинскій, А. А. — 127
Веселаго, Н. Н. — 10
— Г. М. — 37
Веселкинъ, М. М. — 3
Веселовскій, В. В. — 69
Веснинскій, В. В. — 148
Вестфальдъ, П. — 83
Ветлинскій, В. А. — 52
Вечесловъ 1-й, В. С. — 10
— 2-й, Н. С. — 14
Видстедтъ, А. А. — 136
— В. А. — 97
Видугеръ, Э. — 169
Війтолинъ, П. А. — 149
Викбергъ, Ф. Э. — 65
Викманъ, И. — 78
Викорстъ, Н. Э. — 4
Викторовъ, А. — 164
— М. В. — 54
— Н. Г. — 50
Викторъ-Верченко, П. И. — 42
Виленчицъ, С. — 78
— V —

Вильбергъ, А. Я. — 172
Вильгельмининъ, Н. — 74
Вильгельмсъ, П. А. — 40
— А. А. — 64
Вилькенъ 1-й, П. В. — 13
— 2-й, А. В. — 18
— 3-й, В. В. — 22
— О. В. — 55
Вилькицкій, Б. А. — 13
Вильковскій, В. І. — 59
Вильсонъ 1-й, Г. А. — 19
Винеръ, Д. Н. — 44
Виноградовъ, Б. М. — 68
— В. А. — 22
— Д. Я. — 166
— І. — 171
— С. А. — 109
— Ф. К. — 31
Виноградскій 1-й, Н. Г. — 31
— 2-й, Г. Г. — 42
Винокуровъ 1-й, П. П. — 18
— 2-й, Е. П. — 28
— Е. — 109
— Ф. А. — 146
Винтеръ 2-й, Е. Ф. — 42
— Б. Ф. — 51
— В. А. — 86
— Э. А. — 129
Виренъ, Н. Р. — 32
— Г. Р. — 64
— фонъ, Р. Э. — 52
— фонъ, В. Э. — 60
Виссоръ, К. Э. — 148
Витгефтъ 1-й, А. В. — 17
Витковскій, Е. А. — 148
— С. — 82
Витманъ, А. — 162
Витте, А. О. — 90
— Ю. Н. — 58
— М. В. — 60
Виттъ, С. А. — 57
Вихманъ, Б. М. — 68
— Ф. Ю. — 158
Вишневскій, В. — 166
— В. — 109
— И. П. — 87
Вишняковъ 1-й, П. П. — 92
— 2-й, Е. П. — 95
— В. В. — 59
Владиміровъ, Л. Л. — 14
— М. В. — 152
Владимірцовъ, А. П. — 54
Владиславлевъ, П. П. — 4
Власенко, К. Б. — 107
Власовъ, Б. М. — 99
— С. А. — 141
— П. М. — 158
Власьевъ, С. Н. — 17
Власюкъ, А. — 170
Влашимскій, А. Э. — 136
Вобликовъ, И. І. — 158
Вогакъ, В. А. — 45
Водовъ, А. М. — 92
Воеводскій, С. А. — 1
Воейковъ, П. М. — 50
Воейковъ, Е. М. — 53
Воздвиженскій, В. П. — 101
Вознесенскій, Д. Я. — 149
Войневичъ, Д. Н. — 66
Войничъ, В. А. — 67
— 2-й, П. Е. — 99
Войтинскій, Н. С. — 109
Войтиховъ, Г. Д. — 155
Войциковъ, Н. Т. — 108
Войшвилло, В. И. — 90
Волковицкій, Ю. Ф. — 22
Волковъ 1-й, Н. А. — 3
— 2-й, П. В. — 17
— 1-й, П. А. — 89
— 2-й, Р. А. — 95
— А. Д. — 137
— Е. А. — 158
Волкодавъ, Ф. — 173
Волконскій, князь Ю. Н. — 56
Вологдинъ, И. И. — 70
Волошкевичъ, В. И. — 63
Волощенко, М. Г. — 104
Волхонскій, И. А. — 104
— Н. — 115
Волчковъ, В. — 171
Вольбекъ, М. — 79
Волькенау, В. Ф. — 14
Вольскій, К. П. — 158
— Л. — 171
Вомпе, Ф. К. — 136
Вонгродскій, Н. В. — 109
Вонлярлярскій, К. В. — 23
— В. В. — 32
Вонсовичъ, А. Н. — 55
Вонсяцкій, Д. Н. — 156
Воробьевъ 1-й, А. А. — 20
— 2-й, Б. Н. — 33
— П. В. — 89
— П. — 115
Ворожейкинъ, С. Н. — 3
Воронинъ 1-й, С. Г. — 135
— 2-й, Л. Г. — 135
— А. — 111
— В. — 111
— М. — 75
Вороновъ, П. А. — 40
Воронцовъ-Вильяминовъ, Д. И. — 40
Воротынскій, Н. — 115
Ворохобинъ, А. — 112
Воскресенскій, А. Н. — 13
— А. Н. — 93
— И. Н. — 86
— Л. — 82
— Р. — 80
— Р. — 115
Востриковъ, К. П. — 147
Вохинъ, Н. Ф. — 40
Вощининъ, В. Н. — 28
— Н. Н. — 63
Врангель бар., П. Г. — 18
— бар., Н. Н. — 67
Вреде бар., В. А. — 34
Всеволожскій 2-й, Н. П. — 25
— 3-й, Б. П. — 43
Всеволожскій, Н. — 75
Вуичъ, И. З. — 40
— А. Г. — 69
Вуковъ, П. Х. — 56
Вуколовъ, В. — 77
Вурстеръ, Э. Ф. — 99
Вырновъ, В. — 83
Высокосовъ, М. П. — 21
Высокоцкій, С. — 84
Высоцкій, Н. В. — 94
Вычанскій, Г. — 169
Вышемирскій, С. — 83
Вышинскій, Г. С. — 95
Вѣщицкій, Э. И. — 20
Вязмитиновъ, А. М. — 129
Вяткинъ, А. А. — 33
— Ф. А. — 3
— 2-й, С. В. — 36
Г.
Гавловскій, Н. — 81
Гавриловъ 3-й, Б. П. — 40
— 4-й, Н. П. — 41
— Б. — 79
— В. П. — 52
— И. А. — 135
— 1-й, А. А. — 88
— 2-й, М. И. — 89
— 1-й, О. Г. — 146
— 2-й, В. А. — 149
— В. В. — 159
— В. И. — 160
Гаврилюкъ, В. В. — 32
Гавришевъ, Б. И. — 53
— Л. Л. — 70
Гавришенко, А. Н. — 20
Гаврышенко, А. — 171
Гагаринъ кн., И. Г. — 51
Гагемейстеръ фонъ, В. Ю. — 53
Гаддъ 1-й, Г. О. — 11
— 2-й, А. О. — 11
— 3-й, Ю. Г. — 22
Гадолинъ, В. К. — 93
Гаевскій, Б. А. — 107
— Н. Д. — 33
Гайдуковъ, І. П. — 156
Гайковичъ, Г. — 110
Гакенъ, Н. Н. — 55
Галанинъ, И. В. — 65
Галати, В. — 72
Галафре, Г. М. — 65
Галацкій, И. С. — 140
Галашевскій, Г. И. — 48
Галибинъ, Н. А. — 47
Галлеръ фонъ, Л. М. — 25
Галль, Н. М. — 71
— Б. — 75
Гальфтеръ, В. — 81
Гамазаспянсъ, Д. Н. — 162
Гамзинъ, П. Н. — 80
Гамильтонъ, М. В. — 44
Ганагинъ, I. А. — 151
Ганенфельдтъ фонъ, П. М. — 40
— Н. В. — 58
— VI —

Ганъ, И. Ю. — 152
Гарденинъ, М. Ф. — 137
Гаринъ, Е. — 167
Гарковенко, С. Н. — 58
Гармсенъ, М. М. — 102
Гарнушевскій, А. А. — 140
Гарсель, И. — 115
Гарсоевъ, А. Н. — 22
Гарфильдъ, С. А. — 163
Гаршинъ, М. Г. — 14
Гасабовъ, В. Е. — 39
Гассовскій, Г. — 79
Гаттенбергеръ, Н. Ф. — 51
Гебауеръ, Ф. Ф. — 54
Гебгардтъ фонъ, Б. Э. — 30
Гедике, С. — 80
Гедле, В. — 77
Гедримовичъ, А. П. — 30
Гедройцъ, А. Ц. — 98
— И. — 79
— С. Ц. — 46
Гезехусъ, А. П. — 13
Гейденрейхъ, М. П. — 52
Гейденъ графъ, Г. А. — 70
Гейкингъ бар. фонъ, Р. А. — 45
Гейманъ, А. — 82
Гейно, А. А. — 94
Гейцыгъ, А. К. — 47
Гелигъ, С. — 168
Гельвигъ, А. В. — 152
Гельдъ, Г. А. — 109
Гельмгольцъ, Б. Ф. — 30
Гельмерсенъ, П. В. — 14
Гельмерсенъ фонъ, Г. — 76
Гельфрейхъ фонъ, Л. Н. — 129
— В. — 72
Гельшертъ, Н. А. — 26
Генъ, А. К. — 92
Геннингсъ фонъ, Г. — 74
Георгіади, И. А. — 68
— А. А. — 127
Георгизонъ, В. С. — 93
Герасимовъ, К. Т. — 146
— Е. Н. — 102
— А. Г. — 102
Геращиневскій, Н. Л. — 152
Гербаневскій, Ф. П. — 88
Гербертъ, Г. В. — 37
Гербихъ, Н. К. — 87
Герингъ, П. А. — 10
— А. А. — 70
Геркенъ, Ф. Ф. — 21
— А. В. — 140
Герковичъ, Я. А. — 172
Германъ, М. К. — 149
— А. — 74
Гермъ, I. Э. — 172
Гернетъ, Г. — 165
— Е. С. — 25
— С. С. — 53
Гернетъ фонъ 1-й, А. Ф. — 19
— 2-й, В. В. — 28
Герретцъ, П. — 111
Гертнеръ 1-й, И. М. — 12
— 2-й, К. П. — 14
Гершельманъ фонъ 1-й, А. Э. — 42
Гершельманъ фонъ 2-й, В. Э. — 44
Гессе 1-й, В. Г. — 40
Гессель, И. В. — 63
Гестеско, Е. Е. — 9
— Н. Е. — 14
Гефнеръ, Г. Х. — 102
Гибнеръ, П. — 101
Гиль, Ф. И. — 107
Гильбихъ, К.-Г.-Г. — 165
Гильдебрандтъ 1-й, Г. Ф. — 19
— А. Г. — 103
Гильтій, А. — 164
Гинтеръ, А. А. — 11
— П. Н. — 26
— В. А. — 49
Гипарисъ, Н. Н. — 50
Гиппіусъ, Г. Б. — 64
Гиренко, С. Н. — 57
Гирсановъ, Л. — 168
Гирсъ, В. К. — 2
— Е. А. — 49
Гиршбергъ фонъ, Ф. А. — 136
Гиршфельдъ, С. В. — 62
Гладинъ, И. И. — 148
Гладкій 2-й, С. В. — 32
Гладковъ, В. — 110
— И. — 83
Глазачевъ, А. И. — 156
— М. — 110
Глазенаповъ, П. А. — 12
Глазовъ, Н. Н. — 127
Гласко, М. С. — 48
Глембоцкій, В. — 62
— И. — 111
Глинка, М. И. — 92
Глотовъ, М. Л. — 67
Глуховскій, П. Д. — 64
Глушковъ, И. М. — 158
Глѣбовъ, А. — 81
Гнида, В. Д. — 31
Гойнингенъ-Гюне бар. 1-й, Н. Н. — 29
Гойнингенъ-Гюне баронъ, В. Н. — 50
Гойнкисъ, П. Г. — 138
Гокіеловъ, Н. — 171
Голенищевъ-Кутузовъ, И. И. — 30
Голицынъ, А. — 80
— кн., Д. Н. — 19
— К. В. — 140
— С. — 73
— Т. Т. — 102
Головачевъ, Н. Н. — 50
— М. А. — 69
— Н. Г. — 101
Головизнинъ 2-й, В. С. — 18
Головинъ, М. А. — 36
— С. — 110
Головкинъ, И. П. — 7
Головнинъ, П. Н. — 9
— С. С. — 47
Голубевъ, В. В. — 19
— Н. П. — 79
— Н. Ф. — 79
— Ф. П. — 155
Голубцовъ, Б. Г. — 69
— В. Л. — 119
Гольманъ, Л. В. — 60
Голынскій, А. В. — 102
Гончаревскій, Е. И. — 62
Гончаровъ 1-й, Л. Е. — 15
— 2-й, В. Е. — 31
Гоппъ, Гарри — 114
Горайскій, I. — 170
Горбовъ, И. — 112
Горбуновъ, М. — 111
Горбунцовъ, Е. — 115
Горватъ-Божичко, В. И. — 98
Горденевъ, М. Ю. — 28
Гордличка, С. К. — 103
Гордѣевъ, С. В. — 88
Горенко, В. — 73
Горленко, Р. И. — 21
Горнаковъ, И. — 164
Горняковскій, Н. А. — 58
Горобецъ, К. З. — 154
Горовенко, Е. Ф. — 164
Городецкій, Н. — 162
Городниченко, М. К. — 150
Городыскій, А. В. — 20
Горшковъ, В. А. — 163
— С. — 112
Горѣлкинъ, В. — 114
Горюновъ, И. С. — 87
— Ф. И. — 103
— Н. И. — 138
Горяиновъ, В. М. — 67
— В. Ю. — 66
Горянскій, Л. — 78
Готтъ, Д. А. — 144
Готцъ, Е. С. — 72
Гофманъ, В. Л. — 28
— С. А. — 48
— М. А. — 99
Гошталкъ, Б. — 74
Граблинъ, Н. — 173
Грабовскій, И. — 174
Граковъ, В. — 169
Грановскій, М. Н. — 90
Грауэнъ, А. Я. — 137
Графъ 1-й, Г. К. — 25
— 2-й, Б. К. — 39
Грачевъ, Н. Н. — 89
— Ф. Г. — 140
Гребенниковъ, Л. — 110
Гребзде, А. — 166
Греве, Г. Г. — 23
— Г. Р. — 56
Гренгагенъ, Н. И. — 41
Гренъ, Е. Л. — 136
Грешнеръ, В. А. — 60
Гржегоржевскій, А. Ф. — 164
Грибовскій, А. И. — 99
Грибоѣдовъ, К. — 80
Грибъ, Н. Ф. — 102
Гривцовъ, Н. Г. — 37
— VII —

Григорашъ, И. И. — 20
Григоренко 1-й, В. А. — 29
— 2-й, А. А. — 37
— Б. — 170
Григорковъ, В. А. — 26
Григоровичъ, М. — 165
Григоровъ, Н. М. — 3
Григорьевъ 3-й, Ю. Ф. — 40
— В. И. — 49
— В. Ф. — 7
— Г. Н. — 149
— М. И. — 90
— Н. В. — 138
— Н. Г. — 104
— О. — 164
— Ф. — 73
Гриневальдъ фонъ, П. Э. — 20
Гриневецкій, С. — 82
Гринцевичъ, Г. — 76
Грицай, С. А. — 140
Гриценко, А. С. — 44
Громанъ, В. — 164
Громовъ, М. — 111
Громыко, Б. Н. — 54
Гросицкій, К. П. — 59
Гросманъ 2-й, Л. А. — 8
Гротгусъ бар. фонъ, Л. Ю. — 131
Гротенъ, В. М. — 44
Груберъ, Н. К. — 144
Грудининъ, Г. — 73
Груздевъ, Н. Н. — 156
Грузиновъ, А. Е. — 33
Грумъ-Гржимайло, В. — 114
Грундманъ, Л. Э. — 71
— Р. Р. — 104
Грунтовъ, В. К. — 53
Губановъ, К. М. — 153
Губертъ, Л. Р. — 159
Губонинъ 1-й, П. Н. — 22
Гудковъ, М. — 79
Гужевъ, И. М. — 154
Гулевичъ, А. — 81
Гульбинъ, Г. — 83
Гулькевичъ, А. — 80
— Л. О. — 126
Гуляевъ, Н. Т. — 103
Гуммертъ, Ю. А. — 140
Гунинъ, С. — 72
Гуринъ, К. Г. — 127
Гурскій, А. К. — 68
— К. М. — 88
Гусаковскій, Н. Н. — 36
Гусевъ, В. — 72
— Н. Н. — 56
— С. В. — 103
Гуссаковскій, П. Н. — 108
Гутанъ 1-й, А. Р. — 28
— 2-й, Н. Р. — 26
Гутманъ, Г. Е. — 164
Гущикъ, А. Е. — 98
Д.
Давидовичъ, В. Ф. — 101
Давидсонъ, А. А. — 148
Давыдовъ 1-й, М. П. — 12
— Б. В. — 127
— Г. И. — 64
— Е. Е. — 54
— И. Л. — 161
— К. П. — 102
— Л. — 78
— М. Е. — 52
Даксергофъ, Г. — 82
Дамаскинъ, Н. Н. — 50
Дандре, Б. Л. — 43
Данилевичъ, П. А. — 108
Данилевскій, А. А. — 3
— С. И. — 67
Даниленко, Е. Г. — 0
Данилинъ, И. Ф. — 107
Даниловъ, А. Ф. — 13
— 1-й, М. М. — 31
— 2-й, В. I. — 36
— В. И. — 148
— Л. Г. — 98
— Н. В. — 45
Данильченко, Л. — 80
Данскій, Д. И. — 161
Данчичъ, А. М. — 6
— Г. — 73
— Р. М. — 33
Данюшевскій, В. Е. — 130
Дараганъ, Д. І. — 18
Дарморосъ, Н. Т. — 152
Д’Асторъ, Б. Л. — 11
Дацунъ, И. С. — 108
Дашкевичъ, В. В. — 66
Дашкевичъ-Горбацкій, Л. В. — 30
Дворжицкій, Г. К. — 40
Дворниченко, И. П. — 93
Де-Антуани, Н. Н. — 63
Деардтъ, М. — 113
Де-Бальменъ, В. Е. — 67
Де-Вейхеръ, К. А. — 95
Дедюхинъ, Х. Е. — 19
Дейша, Ф. А. — 69
Де-Кампо-Сципіонъ, И. М. — 48
Декаристо, А. — 142
Де-Ливронъ 1-й, С. Р. — 9
— В. К. — 120
— 3-й, М. Б. — 24
Де-Ліе, А. Г. — 107
Делло, П. П. — 20
Дембовецкій, В. — 168
Деменковъ, Н. Д. — 37
Дементьевъ, Г. М. — 127
Демидовъ, А. И. — 103
— М. Ф. — 161
— В. С. — 173
Демковъ, В. М. — 138
Демченко, А. — 173
— Г. П. — 47
— Е. Н. — 89
Демчинскій, В. Н. — 37
Демьяновъ, П. Д. — 156
Денисовъ, А. — 155
— А. А. — 158
— В. — 148
— В. И. — 140
Денисовъ, Г. — 111
— И. С. — 9
— М. К. — 62
— Н. А. — 98
— С. — 112
— С. А. — 156
Денферъ фонъ, А. И. — 33
— 2-й, К. І. — 10
Денъ фонъ, Б. — 73
Деньеръ, Г. — 82
Деппишъ, Н. — 77
Деппъ, Б. Н. — 92
Дербутъ, С. А. — 147
Дергаченко, А. А. — 90
Державинъ, В. Д. — 69
Деркачевъ, Г. — 73
Деркаченко, И. І. — 89
Де-Симонъ 1-й, А. М. — 18
— 2-й, Е. М. — 43
Десятовъ, П. П. — 108
Дефабръ, К. И. — 7
— И. И. — 126
Дехтеревъ, В. В. — 24
Джелеповъ, Л. Ф. — 93
Дивногорскій, Ф. — 73
Диденко, Г. — 75
Диковъ, П. П. — 20
Димисъ-Димзе, К. Я. — 173
Дитерихсъ, В. В. — 33
— И. В. — 69
Дитловъ, Б. А. — 94
Дитманъ фонъ, Г. В. — 44
Дитмаръ фонъ, Б. Г. — 64
Дихтъ, Г. Е. — 39
Длускій, А. П. — 23
Дмитрашъ, Ф. Г. — 102
Дмитріевскій, В. — 112
— Н. — 77
Дмитріевъ 2-й, В. Е. — 9
— 3-й, Н. Н. — 13
— 4-й, И. Н. — 13
— 5-й, С. Н. — 10
— 6-й, В. И. — 13
— 7-й, В. И. — 18
— 8-й, Г. К. — 34
— 9-й, В. В. — 41
— 10-й, М. А. — 41
— 11-й, В. Н. — 46
— Б. Д. — 58
— Г. Д. — 60
— К. — 114
— М. К. — 59
— Н. В. — 154
— П. Ф. — 155
— С. П. — 69
Дмоховскій, Ф. И. — 137
— Г. И. — 39
— М. И. — 56
Добровольскій, В. — 79
— Л. Л. — 63
— С. Н. — 144
Доброгаевъ, Н. М. — 72
Добролюбовъ, Г. М. — 18
Добромысловъ, И. А. — 69
Добротворскій, Ю. А. — 42
— VIII —

Добрынинъ, Н. Н. — 150
Добряковъ, Г. — 75
Довгердъ, А. — 82
Довконтъ, Ф. Ю. — 26
Докушевскій, М. А. — 42
Долгановъ, Ю. Ю. — 144
Долгій, С. — 110
Долговъ, М. М. — 63
Долголенко, А. Д. — 89
Долгоруковъ князь, А. А. — 7
— А. Н. — 18
Доленга-Семеновскій, В. — 75
Доливо-Добровольскій, Б. I. — 11
Домбровскій 1-й, А. В. — 15
— 3-й, Г. С. — 24
— 4-й, М. В. — 26
— И. — 84
Домерщиковъ, М. М. — 31
Домогаровъ, П. А. — 54
Домогацкій, В. Н. — 55
Доннеръ, Н. — 74
Донъ, В. П. — 40
Доріанъ, В. К. — 68
Доріомедовъ, Н. Н. — 146
Дорнъ, Г. Л. — 19
Дороговъ, Н. Н. — 25
Дорожинскій 1-й, С. Ф. — 21
— 2-й, К. Ф. — 28
Дороховъ, А. С. — 107
Дороховъ, В. — 110
— Л. — 112
Доценко, И. Н. — 155
Драхенфельсъ фонъ, бар. К. Э. — 49
Драшусовъ, Н. Е. — 21
— Е. Е. — 156
Дрейеръ фонъ, Д. А. — 48
— фонъ, Н. — 154
Дремлюженко, Н. А. — 140
Дриженко, К. Ф. — 140
Дробышъ, С. — 111
Дружина, С. — 84
Дружининъ, В. О. — 51
Дрягинъ, А. — 171
Дубенко, С. Н. — 154
Дубина, А. — 163
Дубининъ, В. Ф. — 107
— П. Ф. — 151
Дубницкій, Б. Д. — 46
Дубовъ (Храмовъ), М. — 163
Дубровинъ, Н. А. — 39
Дубровскій, А. А. — 63
Дубровъ, М. В. — 159
Дуваленскій, Г. А. — 108
Дудиновъ, А. П. — 161
Дудкинъ 1-й, В. Ф. — 19
— 2-й, Г. Ф. — 31
— Н. Ф. — 64
Дудниковъ, А. А. — 68
Дудоровъ, Б. П. — 12
Дукштъ-Дукшинскій, Г. И. — 154
Дуловъ, А. П. — 58
Дунинъ-Барковскій, М. I. — 13
Дункеръ, О. Ф. — 55
Дурново, С. Н. — 31
Дурнѣевъ, Н. С. — 149
Дуровъ, В. А. — 29
Духовичъ, М. Ф. — 53
Дыбко, Н. А. — 173
Дыбовскій, В. В. — 15
Дымманъ, Е. В. — 70
Дымовъ, А. И. — 95
Дьяковъ, П. А. — 43
Дьяченко, В. — 73
— Ю. Е. — 68
Дьячковъ, А. П. — 7
Дѣдовъ, Б. М. — 99
Дѣевъ, А. Я. — 128
Дюмонъ, Ж. — 114
Дякинъ, Н. И. — 152
Е.
Евгеніевъ, Г. И. — 88
Евгеновъ, Н. И. — 39
Евграфовъ, Н. И. — 172
Евдокимовъ, С. В. — 13
— П. А. — 65
— В. В. — 65
Евичъ, М. — 163
Евлампіевъ, Н. — 164
Евреиновъ, С. А. — 35
Евсѣевъ, Н. Н. — 108
Евсюковъ, А. В. — 69
— Г. — 82
Евтушенко, А. — 170
Егоровъ, В. И. — 126
— Н. И. — 135
— Н. С. — 146
— Н. Н. — 151
Егорьевъ, В. Е. — 12
Егуновъ, Н. А. — 144
Ежовъ, П. П. — 51
Екимовъ, А. П. — 14
— А. Т. — 150
Елагинъ, М. А. — 12
Еланскій, А. П. — 144
Елачичъ, Б. М. — 34
Еленевъ, М. Н. — 147
Елизаровъ, М. И. — 146
Елишкевичъ, К. Я. — 164
Елкинъ, В. М. — 53
Еллинскій, В. — 84
Еловскій, И. В. — 144
Елфимовъ, П. І. — 148
Елькинъ, В. В. — 159
Ельцовъ, А. Ф. — 159
Емельянцевъ, А. — 84
Епанчинъ, Г. А. — 7
Епинатьевъ, В. Л. — 66
Еременко, А. С. — 92
Еремѣевъ, Б. — 75
— Г. Г. — 97
— М. А. — 136
— Н. — 79
Ермаковъ, В. П. — 7
— С. В. — 54
— Н. П. — 66
— М. П. — 89
Ермиловъ, П. — 79
Ермолаевъ, В. В. — 65
— И. Г. — 165
— И. И. — 163
Ермоловъ, Б. Д. — 40
Ермохинъ, И. М. — 161
Ерославлевъ, Е. — 147
Ерохинъ, А. — 115
Ерта, баронъ А. Э. — 40
Ерыщукъ, Л. Ф. — 149
Ершовъ, В. И. — 92
— П. А. — 99
— А. И. — 156
— П. С. — 162
Есинъ, А. А. — 108
Ефановъ, В. — 162
Ефремовъ, М. В. — 21
— А. Ф. — 164
Ж.
Жаворонковъ, Н. В. — 126
Жандръ, К. К. — 26
Жариновъ, И. — 172
Ждановъ, В. К. — 32
— Б. В. — 94
Жданъ-Пушкинъ, А. А. — 71
Жебракъ, М. А. — 145
Жеваховъ, К. К. — 56
— А. К. — 68
Жегаловъ, М. В. — 172
Жеденовъ, М. Н. — 32
— А. В. — 95
Жейма, В. Ф. — 98
Желенинъ, Б. И. — 58
Желиховскій, В. Ф. — 19
Желтоножкинъ, Л. — 76
Желтухинъ, Н. Ф. — 17
Желяско-Господиновъ, И. А. — 147
Жемчужинъ, Б. — 83
Жерве, Б. Б. — 13
Жеребцовъ, В. Д. — 10
Животовъ, В. — 110
— С. В. — 103
— Л. В. — 104
Жигалинъ, В. Л. — 44
Жилинскій, К. І. — 165
— М. — 112
Жилинъ, А. М. — 63
Жилкинъ, С. И. — 103
— Т. Д. — 156
Жирновъ, Г. В. — 104
Житковъ, К. Г. — 22
— А. Ф. — 50
— Л. Л. — 57
— Б. С. — 165
Жонсонъ, К. К. — 49
Жоржоліани, В. М. — 172
Жуковскій, А. І. — 102
— С. — 83
Жуковъ, М. Д. — 92
— А. Е. — 155
— А. Ф. — 51
— Н. А. — 54
— Д. В. — 69
— А. А. — 103
— IX —

Жукорновъ, А. А. — 48
Жукъ, А. А. — 65
Журавлевъ, Б. М. — 137
— П. Е. — 158
Журавскій, И. — 73
З.
Заболотскій, С. К. — 65
— М. — 74
Заботкинъ, Д. Д. — 11
Забржезинскій-Залѣвскій, С. С. — 54
Забѣлинъ, И. Ф. — 41
— С. П. — 65
Забѣлло, В. Г. — 72
Завадзскій, В. В. — 30
Завадовскій, С. — 75
Завалишинъ, А. Е. — 7
— 2, Н. Е. — 39
Заварзинъ, Н. П. — 159
Заваринъ, К. — 111
Завицкій, А.-Ж. І.-Э. — 173
Завиша-Довгялло, Ф. — 166
Завьяловъ, А. А. — 62
— А. А. — 155
— Б. — 169
Загоранскій-Кисель, С. А. — 67
Загорянскій-Кисель, В. В. — 58
— — А. С. — 66
— — Н. — 80
Загуляевъ, В. Т. — 26
— Е. — 77
— С. — 81
Задлеръ, Н. В. — 31
Заднѣпровскій, Н. — 167
Задонскій, Д. И. — 69
Заевъ, А. Н. — 17
Зазулинъ, Л. А. — 137
Заикинъ, П. И. — 102
Заіончковскій, Л. Б. — 30
— В. Б. — 54
— А. И. — 71
— И. Г. — 154
Зайцевскій, И. Н. — 63
— О. Н. — 65
Зайцевъ, Г. — 72
— Н. Н. — 88
— С. А. — 164
Зайченко, К. М. — 9
Зайченковъ, И. В. — 99
Закржевскій, Г. — 81
Закусило, С. — 171
Зализнякъ, Я. — 167
Заломановъ, В. Н. — 32
Зальца бар. 1, Г. Э. — 26
— — 2, Г. Э. — 37
Залѣсскій 2, В. И. — 21
Заморій, М. — 172
Замощенко, Ф. — 171
Замяткинъ, В. И. — 107
Заозерскій, М. Е. — 17
Заполенко, И. И. — 97
Запольскій, В. Я. — 69
— Д. — 76
Запольскій, М. В. — 47
— С. — 81
Зарако-Зараковскій, Л. Р. — 53
Зарва, Г. А. — 154
Зарембо, Н. В. — 119
Зарингъ, И. В. — 109
Заринъ, А. С. — 13
— В. — 109
— П. Д. — 54
Зарубаевъ, С. В. — 4
Зарубинъ, Н. А. — 31
— Л. И. — 55
— А. Г. — 148
— А. И. — 152
Зарудный, А. В. — 10
Заславскій, А. И. — 151
Засолецкій, И. А. — 153
Заставный, Е. П. — 151
Засыпкинъ, В. К. — 155
— П. — 165
Затурскій, В. Е. — 15
Заушкевичъ, С. А. — 93
Захаркинъ, Н. Ф. — 156
Захаровъ, А. А. — 24
Захарченко, Б. — 77
— Д. Л. — 53
— Л. И. — 13
Заяцъ, Н. — 173
Звайгдзне, И. И. — 162
Звѣгинскій, В. Е. — 54
Звѣревъ, В. Е. — 101
— М. П. — 157
— М. В. — 160
Звягинъ, С. Д. — 137
— Н. Д. — 138
Згирскій, В. — 77
Зданкевичъ, А. Н. — 136
Зейфартъ, А. А. — 59
Зейфертъ, Л. — 100
Зеленинъ, В. — 79
Зеленковичъ, І. И. — 144
Зеленовскій, Б. А. — 55
Зеленовъ, П. П. — 151
Зеленой 1, П. А. — 9
— 2, А. П. — 9
— 3, С. П. — 14
— 4, А. С. — 24
Земанъ, Н. — 165
Землянскій, Е. — 115
Зенкевичъ, Р. В. — 149
Зернинъ, А. В. — 47
— В. — 165
— Н. В. — 57
Зибертъ фонъ, А. Э. — 55
Зиле, Ф. Ф. — 173
Зиловъ 1, А. А. — 18
— 2, Г. А. — 35
— 3, В. А. — 35
Зименковъ, Д. — 112
Зиминъ, А. — 171
Зимнинскій, М. М. — 50
Зимницкій, А. А. — 55
Зиновьевъ, А. — 170
Зинченко, П. — 167
Зіоловскій, Ф. — 168
Златогорскій, В. І. — 109
Злебовъ, С. В. — 89
Злобинъ, Н. Н. — 13
— М. А. — 95
Змигродскій, Г. Б. — 23
Знаменскій 1-й, Н. М. — 89
— 2-й, А. А. — 98
— И. К. — 59
— Н. — 78
Значко-Яворскій, П. А. — 45
— П. А. — 31
Золотаревъ, Л. А. — 45
Золотухинъ, В. С. — 46
— Г. — 74
— Н. В. — 67
— П. — 75
Зоринъ, Н. В. — 93
Зотовъ, А. П. — 17
— Б. — 82
— Р. П. — 39
— С. М. — 159
Зрѣловъ, П. В. — 94
Зубаревъ, Я. К. — 23
Зубковъ, И. Т. — 104
— М. — 115
Зубовъ, Н. Н. — 21
— 2-й, С. Н. — 33
— И. В. — 67
Зубржицкій, В. Ю. — 39
Зубрилинъ, А. — 111
Зуевъ, П. А. — 158
— К. В. — 147
Зузинъ, М. Н. — 12
Зыбинъ, Г. Б. — 71
Зѣнченко, Ф. — 83
Зюзиковъ, И. М. — 162
Зякинъ, И. Л. — 59
И.
Иваненко, А. А. — 48
— Н. В. — 55
— С. — 110
Ивановскій, В. Я. — 3
— Н. А. — 58
Ивановъ 4, П. Н. — 9
— 5, А. А. — 9
— 6, С. А. — 4
— 7, М. В. — 11
— 8, Л. Л. — 4
— 9, Б. П. — 21
— 11, Б. А. — 31
— 13, К. П. — 9
— 14, В. А. — 42
— 15, П. М. — 44
— Б. Н. — 49
— К. Н. — 50
— А. Я. — 51
— П. Н. — 51
— В. И. — 53
— С. Н. — 57
— А. Н. — 68
— А. П. — 70
— Г. А. — 71
— Я. М. — 143
— X —

Ивановъ, В. Д. — 126
— 2, В. П. — 88
— 3, А. К. — 90
— 4, П. К. — 90
— 5, И. Ф. — 95
— 6, В. А. — 95
— А. В. — 99
— Н. Д. — 101
— М. П. — 102
— М. К. — 108
— Н. Н. — 137
— Н. Н. — 140
— 1, А. Д. — 144
— 3, В. Д. — 144
— 4, В. А. — 147
— А. Б. — 152
— Г. С. — 154
— В. Е. — 158
— Б. И. — 154
— И. А. — 159
— Л. — 161
— А. — 73
— А. — 75
— В. — 76
— В. Н. — 174
— Д. — 74
— Д. А. — 23
— Е. — 165
— М. — 109
— М. А. — 50
— Н. — 171
— П. — 76
— С. — 113
— С. — 167
— Ю. — 81
Ивашкевичъ, А. В. — 129
— В. В. — 58
Ивковъ, В. — 82
Ивлевъ, Г. А. — 55
Игнатовъ, Н. А. — 149
Игнатьевъ 1, М. Н. — 10
— 2, Н. И. — 12
— 3, А. А. — 35
— 1, А. И. — 89
— 2, А. А. — 90
Игнаціусъ, В. С. — 62
Иголкинъ, С. И. — 147
Изенбекъ, С. А. — 22
Изидинъ, В. — 110
Измалковъ, Д. П. — 31
Изотовъ, Н. Н. — 45
Изюмовъ, Б. — 78
Иконниковъ, А. А. — 46
— Д. Н. — 53
— М. — 115
Илляшевичъ, К. Л. — 56
Ильвовъ, Б. Я. — 42
— С. Я. — 48
Ильинскій, А. Н. — 101
— А. А. — 148
— В. — 76
Ильинъ, А. — 113
— Б. П. — 15
— И. И. — 162
— Н. И. — 87
Ильинъ, Н. И. — 62
— П. — 110
— Ф. — 77
Ильютовичъ, А. В. — 89
Имшенецкій, В. — 111
Имшеницкій, А. З. — 140
Инкинъ, А. — 167
Иноевсъ, А. К. — 48
Иноземцевъ, А. А. — 173
Инфелицинъ, М. Н. — 71
Иподиматопуло, М. — 77
Ирмановъ, Г. С. — 40
Иртеневъ, Н. М. — 58
Исаевъ, С. Ф. — 151
— А. Ф. — 155
— Н. — 160
Исаковъ, А. И. — 143
— И. — 77
Ислямовъ, И. И. — 9
— Я. — 81
Исполатовъ, Н. П. — 63
Истоминъ, С. — 168
Ишотинъ, Л. И. — 144
I.
Іевской, В. А. — 104
Іензенъ, В. — 171
Іенишъ, Н. В. — 26
— В. В. — 33
Іерхо, Г. Г. — 94
Іоаннисіани, Г. — 114
Іогансонъ, В. — 170
Іодковскій, В. — 79
Іокишъ, Н. А. — 41
Іорданскій, А. — 115
Іоркъ фонъ, Г. — 75
Іосса, А. А. — 43
К.
Кабановъ, Д. — 165
Кавелинъ, С. М. — 39
Кавтарадзе, Р. — 110
Кадесниковъ, Н. — 113
Кадикъ, В. П. — 50
Кадюкъ, П. И. — 107
Казаковъ, В. Н. — 65
Казанскій, В. К. — 31
— Н. И. — 155
Казариновъ, Н. М. — 25
Каземъ-Бекъ, В. — 84
Казиміровъ, М. В. — 21
Казинъ, Л. Х. — 135
Казицынъ, А. А. — 65
Казмичевъ, Б. П. — 23
— Я. П. — 62
Казнаковъ, И. Н. — 17
Калайда, П. М. — 153
Калакуцкій, С. С. — 33
— П. С. — 65
Калачевъ, В. — 112
— В. — 113
— В. — 77
Калачевъ, Г. — 155
Калашниковъ, К. — 164
Калгановъ, И. Д. — 150
Калининъ, В. — 113
— В. П. — 136
— П. Г. — 60
— П. И. — 150
Калиниченко, С. Е. — 153
Калиновичъ, Б. А. — 64
Калинъ, Н. — 167
Калитѣевскій, А. Н. — 59
Калишевичъ, И. — 170
Каллингъ, А. — 112
Каллистовъ, Н. Д. — 25
Калмыковъ, А. В. — 33
Кальбергъ, А. М. — 109
Калининъ, А. — 172
Каменевъ, М. М. — 59
Каменоградскій, В. — 110
Каменскій, Б. А. — 51
— К. — 110
— Н. Н. — 98
— С. — 110
— Ф. Д. — 140
— Я. — 113
Каминскій, М. А. — 20
— М. М. — 146
Камлюхинъ, А. И. — 36
Камчатовъ, Л. В. — 42
Канабѣевъ, Д. А. — 151
Кандыба, Д. — 79
— К. М. — 41
Каневскій, В. В. — 22
— М. В. — 65
Канинъ, В. А. — 1
— А. В. — 59
Капацынъ, С. К. — 93
Капгеръ, А. Н. — 19
Капержинскій, Я. А. — 140
Каплановскій, В. — 142
Капнистъ графъ, А. П. — 4
Капустинъ, Г. — 111
— Н. — 169
Карабурджи, Д. С. — 37
Карамзинъ, В. — 112
Каранфиловъ, Г. — 164
Карасевъ, С. — 168
Карауловъ, А. — 112
Карачевскій-Волкъ, В. И. — 48
Карбопіеръ, Л. Л. — 66
Каргема, Р. — 150
Карелицъ, Г. — 114
Карказъ, Ф. Ф. — 9
Карловъ, И. А. — 155
Кармановъ, Н. — 114
Карнатъ, А. А. — 173
Карпѣевъ, М. — 165
Карпенко, Б. — 73
Карпенюкъ, П. И. — 153
Карпинскій, Б. А. — 37
— М. М. — 59
Карпитскій, Н. А. — 30
Карповъ 1, П. П. — 10
— 2, Д. Р. — 24
— Б. В. — 46
— XI —

Карповъ, В. Е. — 136
— Н. Ф. — 90
Карскій, Е. Е. — 83
— Е. — 83
— С. — 76
Картавцевъ, В. Е. — 25
Карташевъ, К. — 81
Картиковскій, А. А. — 138
— В. А. — 97
Карцевъ, С. С. — 67
— А. В. — 90
Карповъ, Г. Г. — 57
Карченковъ, М. — 166
Карягинъ, В. П. — 130
Карякинъ, В. — 75
— Г. — 171
Касаткинъ, В. С. — 158
— М. — 80
Касиновъ, Н. — 80
Касперкевичъ, П. Ю. — 71
Касперовичъ, И. — 173
Каськовъ, М. И. — 3
— 2, А. С. — 20
Катковъ, Н. — 109
Католинскій, Г. — 79
Катрухинъ, В. Н. — 26
Катугинъ, В. Н. — 151
Кафаджи, А. — 168
Качаловъ, Д. Д. — 67
— А. В. — 88
Каченовскій, В. В. — 88
Качинскій, В. Р. — 45
Качулковъ, М. А. — 57
Кашерининовъ, О. Н. — 97
Кащенко, В. П. — 129
Кащикъ, Е. В. — 140
Кваснецкій, В. Ф. — 39
Квашнинъ-Самаринъ, В. Н. — 56
Квливидзе, Г. — 170
Квятковскій, А. — 115
— В. І. — 63
Кедринъ, В. Н. — 10
Кедровъ 1, В. К. — 12
— 2, М. А. — 3
— Н. М. — 57
Кейзерлингъ гр., А. Г. — 20
— гр., А. А. — 70
— гр., Г. Г. — 33
Кекъ фонъ, Е. — 81
Келбовскій, І. — 115
Келейниковъ, А. В. — 151
Келлеръ гр., П. Ф. — 19
Кемарскій, Н. В. — 42
Кепаръ — 149
Керикъ, А. Г. — 129
Кернъ, Ф. Г. — 48
Кехли, Н. П. — 13
Кивалкинъ, И. — 165
Кивелевъ, Я. Е. — 162
Киверовъ, С. Я. — 137
Кигель, П. И. — 87
Кизеветтеръ, В. Г. — 48
Килепъ, А. М. — 105
Килисъ, П. А. — 159
Килященко, В. К. — 42
Кимбарь, Ю. Ю. — 30
Киндѣевъ, А. — 164
Киндъ, А. — 83
— Ф. Ф. — 144
Киндяковъ, С. С. — 65
Киницъ, А. — 79
Кипарисовъ, А. Н. — 94
Кипріановичъ, В. И. — 135
Кира-Динжанъ, А. Д. — 25
Кирилинъ, А. Н. — 12
Кириловъ, М. Е. — 154
Кирилловъ, М. М. — 146
— К. М. — 149
— М. — 173
— С. К. — 152
Кирѣевъ, И. А. — 34
— В. А. — 158
Кирѣенко, В. — 79
— Н. Е. — 41
Киселевъ, В. А. — 19
— 1, Н. А. — 88
— 2, Н. В. — 95
Кисимовъ, С. П. — 89
Кисинскій, Б. — 114
Кислицкій, Б. М. — 65
Кисловскій, А. Д. — 34
Кисляковъ, П. А. — 92
Китаевъ, Н. М. — 30
Китицынъ, М. А. — 24
Киткинъ 2, П. П. — 4
Кичигинъ, Ф. М. — 146
Кишкисъ, А. А. — 105
Кіяшкинъ, В. В. — 59
Кладо, Н. Л. — 7
Клафтонъ, С. В. — 147
— К. В. — 155
Клевенскій, Л. Л. — 70
Клевцовъ, А. С. — 49
Клейменовъ, В. — 111
Клейстъ фонъ бар., Э. В. — 42
Клеменовъ, В. — 114
Клепиковъ, Е. В. — 149
Клести, Б. — 73
— К. К. — 67
Климовъ 1, К. М. — 9
— 2, Ф. Д. — 12
— Г. — 74
Климчицкій, К. А. — 41
Клиндухъ, С. И. — 104
Клиценко, М. И. — 159
Кличко, К. — 66
Кліентовскій, С. Д. — 65
Кліоновскій, М. Г. — 148
Клодтъ фонъ-Юргенсбургъ бар., В. К. — 28
Клоповъ, П. И. — 60
Клоссовскій, Г. К. — 71
Клочановъ, Ф. Ф. — 44
Клочковскій, В. Е. — 4
Клочковъ, М. В. — 119
— Б. М. — 98
Клыковъ, А. М. — 11
Клюпфель, Е. В. — 3
Клюссъ, А. И. — 47
Ключаревъ, С. С. — 32
Клягинъ, Н. П. — 42
Кмита, Ю. О. — 26
Кноррингъ 1, бар., Б. Н. — 13
— 2, бар., К. Н. — 19
Кнюпферъ 1, М. Г. — 15
— 2, Б. Г. — 32
Княгинъ, Н. — 114
Княжевскій, А. — 163
Князевъ, А. Е. — 52
Кобеляцкій, И. А. — 36
Кобзевъ, А. Л. — 149
Кобылинскій, Ф. Г. — 146
Кобыляцкій, А. — 111
Ковалевскій 1, В. В. — 10
— 2, С. В. — 12
— 3, П. П. — 43
— Е. Н. — 47
— Л. В. — 69
— А. — 77
— К. — 76
Ковалевъ, И. — 167
— Н. Н. — 36
Коваленко, П. З. — 160
Коваль, И. — 167
Ковальскій, А. А. — 12
— А. А. — 41
Кованько, А. В. — 18
— А. — 75
— Л. Е. — 54
Коведяевъ, Е. Е. — 44
Ковенко, Е. А. — 57
Ковесскій, Н. А. — 146
Ковтуновичъ, И. Д. — 63
Ковтуновскій, И. — 170
Ковшовъ, Н. — 72
Кожевниковъ, Л. М. — 30
— П. — 78
Коженковъ, В. В. — 72
Кожинъ, А. — 73
Козакевичъ, І. I. — 107
Козельскій, Б. — 83
Козеровскій, А. А. — 93
— В. — 81
Козинецъ, Г. Ф. — 157
Козицкій, Н. И. — 64
Козловскій, С. С. — 29
— А. А. — 97
Козловъ, А. — 113
— В. П. — 159
— Д. М. — 158
— М. И. — 104
— С. І. — 128
Козьминъ, С. Н. — 30
— Н. В. — 72
— 1, М. А. — 88
— 2, А. М. — 101
Козьминыхъ, И. И. — 167
Коклюшкинъ, Н. А. — 149
Кокоринъ, Г. И. — 156
Кокуринъ, Н. П. — 170
Кокушкинъ, П. М. — 41
Коландсъ, Н. М. — 35
Колбасьевъ, А. — 163
Колбасьевъ, Е. В. — 13
Колдобскій, С. Н. — 146
— XII —

Коленъ, Г. Г. — 65
Колесниковъ, С. Л. — 108
Колесовъ, П. Я. — 108
Колечицкій, Д. Б. — 21
Колоколовъ, Г. М. — 25
Колокольцевъ, П. А. — 20
Коломейцевъ, Н. Н. — 3
Коломійченко, Я. Н. — 173
Колосовскій, Н. А. — 65
Колосовъ, А. И. — 146
— В. — 173
Колотановъ, М. А. — 151
Колошинъ, Н. А. — 159
Колпащиковъ, И. А. — 158
Колтаевъ, С. — 77
Колтовской, А. Е. — 20
Колтоновскій, П. М. — 45
Колтыпинъ, П. С. — 109
Колушевъ, В. П. — 67
Колчакъ, А. В. — 2
— В. — 73
Колычевъ, Н. И. — 95
Кольнеръ, И. В. — 23
Кольцъ, Г. Т. — 170
Коль, Н. А. — 51
Колюбакинъ 2, В. В. — 36
— 3, Н. В. — 43
— Б. — 82
— К. В. — 66
Комаровъ, Ф. Н. — 44
— И. Б. — 56
— А. Е. — 137
— М. С. — 149
Комеловъ, М. М. — 50
Комнено-Варваци, В. — 82
Компанійцевъ, В. Л. — 156
Конвалевскій, С. I. — 46
Кондратенко, Г. Ф. — 51
Кондратовичъ, П. Н. — 57
Кондратьевъ, А. А. — 46
— Н. С. — 102
— П. П. — 148
— С. С. — 151
— А. А. — 159
— М. — 80
Кондрашевъ, В. Н. — 30
Коневскій, П. В. — 51
Кони, И. Л. — 69
Коноваловъ, Б. Д. — 63
Кононовъ, А. — 72
— И. А. — 25
— Л. А. — 56
Константиновъ 1, Б. Н. — 29
— 2, П. I. — 39
— В. В. — 135
— А. Л. — 140
— Г. Г. — 90
— В. — 78
Конъ, А. В. — 129
Конюченко, В. — 84
Конюшковъ, И. И. — 132
Копаневъ, Н. Т. — 148
Коплусъ, К. М. — 105
Коптевъ 1, С. Д. — 10
— 2, Е. Д. — 23
Коптѣловъ, А. А. — 60
Копыловъ, В. М. — 101
Копысовъ, А. Н. — 90
— В. Н. — 103
Копытько, С. Н. — 71
Копьевъ, М. В. — 32
Корачковъ, Я. — 170
Корвинъ, Л. Ф. — 2
Кордо-Сысоевъ, Е. В. — 25
Кореневъ, М. М. — 34
— В. А. — 62
Корецкій, М. П. — 29
Коржинскій, А. П. — 69
Коржъ, З. — 157
Корзунъ, Г. С. — 64
— В. К. — 92
Кори, Б. А. — 37
Корибутъ-Кубитовичъ, Г. Г. — 63
Коринфскій, Л. В. — 94
Коркуновъ, Н. Н. — 18
Корманъ, Л.-Р. — 81
Кормилицынъ, Б. — 82
Кормщиковъ, П. И. — 158
Корниловичъ, Г. В. — 47
Корниловъ, В. — 80
— Н. А. — 7
— С. К. — 47
Корніенко, Г. С. — 66
Корнѣевъ, М. — 111
Коробкинъ, П. — 170
Коровай, А. И. — 173
Коровинъ, И. Ф. — 105
Коровниковъ, К. Д. — 155
Королевъ, А. Н. — 34
— М. — 112
— П. — 162
Корольковъ, В. А. — 56
Коромальди, Л. Л. — 135
Коростовцевъ, В. В. — 36
Коростылевъ, И. К. — 102
Коротаевъ, В. В. — 159
Коротковъ, В. — 166
Коротневъ, Д. Н. — 99
— Н. — 76
Коротченокъ, Н. — 171
Корпусовъ, А. — 174
Корсакъ, Б. В. — 150
— М. Ф. — 170
Корфъ бар., К. Е. — 149
Коршъ, Г. В. — 137
Корьюсъ, Э. — 163
Корякинъ, В. А. — 57
Косинскій бар., А. М. — 14
Косминковъ, П. С. — 71
Косой, С. И. — 151
Коссаковскій, Б. Д. — 24
Коссовичъ, Д. И. — 49
Коссовъ, А. Л. — 135
Косоротовъ, В. Г. — 49
Костевъ, И. Д. — 109
Костенко, В. М. — 52
— В. — 137
Костенко-Радзѣіовскій, В. А. — 64
Костенскій, Н. А. — 21
Костеркинъ, В. — 72
Костинъ, В. — 171
— Г. И. — 123
Костромитиновъ, В. В. — 128
Костылевъ, Л. В. — 65
— А. В. — 71
Костюковъ, Н. Ф. — 144
Костюкъ, И. Г. — 150
Косюра, П. С. — 98
Котельниковъ, В. Б. — 71
— Д. Ф. — 128
— И. Ф. — 154
Котлецовъ, В. Н. — 46
Котовскій, В. В. — 23
Котовъ, А. И. — 165
— Л. П. — 104
Кохъ, К. Л. — 51
Коцюбинскій, В. — 72
— Н. А. — 64
Кочегуро, А. — 76
Коченовскій, П. И. — 107
Кочеринъ, Д. К. — 156
Кочетовъ, Д. Д. — 29
— С. Д. — 150
Кочуговъ, И. М. — 140
Кошевой, Б. В. — 92
Краацъ, П. А. — 87
Кравзъ-Тарнавскій, Л. — 111
Кравковъ, С. Н. — 58
Кравцовъ, В. А. — 104
Кравченко, А. — 83
— А. — 168
— А. Е. — 149
— Б. К. — 51
— Г. К. — 90
— Л. — 165
Крагельскій, Е. С. — 39
Краевскій, И. С. — 34
— В. С. — 52
Краевъ, А. А. — 56
Крамаревскій, Д. А. — 69
Крампъ, В. В. — 138
Крангальсъ, Э. Э. — 68
Красинскій, П. М. — 11
Красновъ, А. И. — 152
Красневичъ, З. — 113
Красницкій, А. Г. — 20
Красновъ, А. — 76
— М. — 81
Красноперовъ, Е. — 170
— Н. — 170
Краснопольскій, Н. А. — 34
Краснощековъ, П. Е. — 54
Красовскій, А. П. — 89
— В. — 78
— В. В. — 56
Краубнеръ, В. — 169
Краузе, В. — 78
— Г. М. — 54
Крафтъ 2, М. Е. — 37
Крашенинниковъ, П. И. — 18
Краюхинъ, Г. Д. — 161
Крейчманъ, Д. Б. — 57
Кригеръ, С. I. — 104
— XIII —

Крижановскій, К. В. — 65
Криницкій, Е. И. — 3
— 2, И. I. — 41
Крисюкъ, Ф. — 163
Кричъ, Н. А. — 67
Кришкевичъ, Е. П. — 151
Криштофовичъ, Н. П. — 67
— П. П. — 51
Кроль, А. А. — 90
Кротковъ, Н. В. — 10
Кроунъ, Р. Н. — 69
Крузенштернъ 1, Н. В. — 34
— 2, В. В. — 45
Крупенскій, Г. В. — 72
Круссеръ, Г. П. — 17
Крутиковъ, И. И. — 94
Крушининъ, Е. Ф. — 156
Крушинскій, К. — 80
Крыгинъ, М. А. — 51
Крыжановскій, Н. Н. — 24
Крыловъ, А. Н. — 4
— В. — 77
— В. — 78
— Н. Н. — 18
— И. И. — 101
Крымовъ, С. — 113
Крысовъ, П. Г. — 161
Крюковъ, С. Н. — 111
Кршивицкій, М. П. — 24
Кршимовскій, М. С. — 101
Крюгеръ фонъ, Н. Е. — 58
Крюковъ, С. С. — 69
— С. Д. — 90
— П. Ф. — 102
— Г. И. — 158
Кубе фонъ, М. О. — 39
Кублицкій 1, А. П. — 30
Кувшинскій, М. — 111
Куделинскій, Н. С. — 88
Кудреватый, М. М. — 88
Кудринъ, А. Г. — 53
Кудрицкій, В. Н. — 71
Кудрявцевъ, Л. Н. — 58
— А. В. — 66
— Л. — 111
Кузаевъ, А. Е. — 108
Кузминскій, В. А. — 21
Кузнецовъ 1, И. С. — 9
— 2, В. Н. — 28
— А. А. — 62
— В. М. — 167
— В. — 115
— И. — 83
Кузьминскій, Г. К. — 51
Кузьминъ-Короваевъ, В. А. — 50
Кузьминъ, С. Ф. — 151
— А. П. — 52
— В. П. — 92
— М. — 113
— М. — 171
Кукасъ, I. М. — 145
Кукель 1, С. А. — 15
— 2, В. А. — 30
Кукурановъ, А. П. — 57
Кулагинъ, И. М. — 156
Кулевичъ, I. — 167
Кулибинъ, Г. — 169
— Н. В. — 25
Куликовскій, А. — 114
Куликовъ, И. Ф. — 35
— М. С. — 127
— В. К. — 160
— В. — 169
Куличенко, М. А. — 98
Кулишъ, П. — 165
Кулль, К. — 113
Кульбацкій, С. — 110
Кульдверъ, А. Я. — 150
— Я. Я. — 161
Кульме, Я. К. — 166
Кульпинъ, Н. — 168
Кумани, М. М. — 14
Кумзинъ, Д. А. — 151
Кунаковъ, Н. Н. — 47
Купреяновъ, А. В. — 48
Купріяновъ, А. С. — 102
Купферъ, В. А. — 70
Кунцевичъ, Н. — 74
Купче, А. Р. — 104
Купчинскій, М. Н. — 34
Кураевъ, Г. М. — 156
Курачкинъ, Н. Н. — 92
Курвоазье, Н. Н. — 36
Куремировъ, С. Н. — 99
Курженковъ, С. — 112
Курило, К. Р. — 107
Куркевичъ, И. — 168
Курмояровъ, Б. И. — 158
Курнаковъ, Н. — 73
Куровскій, Г. — 77
Куровъ, С. В. — 63
Курошъ, А. П. — 2
Куроѣдовъ, П. С. — 62
Курто, М. М. — 146
Кусманъ, А. — 115
Кутателадзе, Г. — 171
Кутейниковъ 1, Н. Н. — 135
— 2, В. Н. — 136
Кутеповъ, А. М. — 101
Кутуковъ, П. — 76
Куфтинъ, Е. А. — 67
Кухаренокъ, А. — 163
Кунаевъ, М. М. — 50
Кучинъ, А. — 162
Кушельниковъ, К. — 111
Кушинниковъ, В. В. — 24
Кушке, Т. Т. — 107
Кушнаревъ, С. — 84
Кущинскій, Е. — 75
Кюнъ, В. И. — 99
— К. — 170
Кютъ, Б. — 113
Кѣтлинскій, К. Ф. — 11
Л.
Лабенскій, Б. — 80
Лабинскій, Г. А. — 56
Лабуза, Б. С. — 103
Лавинскій, М. — 81
Лаврененко, К. Ф. — 151
Лаврентьевъ, И. П. — 97
— И. Ф. — 160
Лавриненко, Б. — 167
Лавровъ 1, А. М. — 36
— 2, Г. И. — 30
— Б. — 82
— Б. — 115
— Е. — 172
— С. П. — 67
— П. Ф. — 90
— С. Ф. — 94
Лагидзе, И. Б. — 37
Лаговскій, Н. Н. — 69
Лагодовскій, Д. Ф. — 71
Ладыгинъ, М. Д. — 148
Лазаревъ, А. М. — 3
— М. А. — 37
— В. П. — 158
— В. — 113
Лазаревичъ-Шепелевичъ, П. И. — 45
Лазаренко, А. В. — 161
Ламановъ, П. Н. — 33
— К. М. — 48
Ламкертъ, А. О. — 44
Лампсаковъ, В. — 80
Лампси, А. И. — 138
Ланге 3, А. К. — 32
— Н. М. — 49
— Н. К. — 158
— М. А. — 57
Ландсбергъ фонъ, Я. Ф. — 45
Ланковскій, Б. С. — 52
Лапинъ, Л. В. — 97
— А. Н. — 138
Лаппинъ, Г. И. — 107
Лаппо, С. — 73
Лапшинъ, Н. Г. — 30
— Е. Т. — 158
— И. — 111
Ларинъ, В. — 165
Ларіоновъ, Л. В. — 14
— К. М. — 121
Ласкій, В. — 78
Лахмановъ, Ѳ. С. — 162
Лахматовъ, Я. К. — 12
— П. Я. — 24
Лахтинъ, В. Е. — 9
Лашковъ, Н. К. — 121
Лащенко, С. — 142
Лебедевскій — 157
Лебедевъ 1, В. И. — 14
— 2, А. И. — 22
— 3, Н. К. — 29
— Н. Г. — 53
— П. В. — 63
— И. И. — 107
— В. П. — 135
— Г. Н. — 140
— И. П. — 164
— А. — 79
— В. — 74
— Н. — 81
Лебединскій, А. И. — 10
— XIV —

Леванда, Д. Д. — 20
Левговдъ, Р. Р. — 37
Левитскій, В. П. — 68
— С. — 167
Левицкій, П. П. — 3
— 2, К. Н. — 21
— 3, А. П. — 30
— 4, С. Л. — 39
— П. П. — 62
— А. И. — 146
— А. П. — 120
— П. В. — 154
— К. — 114
Левченко, М. Ф. — 9
— А. — 168
Легатъ, Е. — 75
Леговичъ, С. — 111
Лежневъ, Н. М. — 108
Лейманъ, Л. В. — 148
Лейнъ, Н. І. — 109
Лелевскій, Е. Е. — 159
Леманъ 1, Г. К. — 20
— 2, Н. М. — 33
Лемишевскій, П. В. — 42
Леммлейнъ, В. В. — 66
Лемсонъ, А. П. — 39
Лемтюжниковъ, Д. С. — 37
Ленинъ, А. В. — 33
Лентовскій, С. А. — 71
Леоновичъ, С. К. — 149
Леоновъ, А. Ф. — 138
— А. — 80
— М. — 74
Леонтьевъ 1, В. К. — 19
— 2, Л. А. — 23
— А. А. — 51
— Е. А. — 144
— С. Н. — 156
— П. П. — 161
— А. А. — 133
— А. А. — 89
Лепешкинъ, А. М. — 150
Лепко, В. И. — 10
Леплинскій, Н. — 77
Лесгафтъ, В. Б. — 64
Лесли, В. П. — 31
Лесневскій, Б. — 76
Лефевръ, Д. Е. — 71
Лешевичъ, В. М. — 140
Леушинъ, Д. — 113
Ливановъ, А. — 76
Ливданъ, А. — 168
Ливенъ кн., К. П. — 23
Лидерсъ, Б. Э. — 34
Лидовъ, Н. И. — 144
Лилѣевъ, М. П. — 92
Линдбергъ, І. — 168
Линдебекъ, М. А. — 39
— В. А. — 148
Линденеръ, В. — 110
Линденъ, П. В. — 36
Линкъ, Н. А. — 137
Липацъ, Р. — 111
Липгардтъ фонъ 1, Р. Э. — 19
— 2, П. Э. — 32
Липинскій, А. — 79
Липхартъ фонъ, И. О. — 17
Лисаневичъ, Г. Н. — 62
— М. — 74
Лисенко, Н. Д. — 71
Лисицынъ, С. В. — 23
— К. Н. — 152
Лиснеръ, В. Э. — 32
Лиссъ, З. А. — 49
Литвиненко, Н. Н. — 140
Литвиновъ 1, Б. А. — 19
— 2, Д. Ф. — 41
— 3, В. А. — 33
— Н. П. — 127
— Н. — 147
Литвинюкъ, А. — 114
Литвинъ, М. И. — 162
Лифляндъ, П. — 170
Лиходзеевскій, А. А. — 98
Лишинъ, Н. Г. — 9
— 1, С. А. — 29
— 2, Н. А. — 55
— Н. Н. — 67
Лобачъ-Жученко, Б. М. — 93
Лобовъ, А. — 165
Лобода, А. А. — 35
Ловенецкій, В. Б. — 36
Ловенъ, И. Г. — 67
Ловцовъ, С. А. — 66
Ловягинъ, А. И. — 62
Логиновъ, С. А. — 34
— С. — 167
Лодыгинъ, Б. Д. — 21
Лодыженскій, И. И. — 15
Лозинъ, П. Ф. — 158
Ломакинъ, Б. В. — 65
— В. — 169
Ломанъ, К. В. — 127
— В. В. — 22
— А. В. — 22
— 4, Г. В. — 20
— Г. М. — 107
Ломиковскій, Г. М. — 65
Ломовъ, И. И. — 158
Лонткевичъ, Ю. Л. — 28
Лопатинскій, Г. О. — 56
Лопатинъ, Н. И. — 87
Лопаткинъ, Д. — 167
Лордкипанидзе, Г. Н. — 25
Лосевъ, А. Н. — 7
— А. Н. — 12
Лось, В. И. — 174
Лотоцкій, В. Н. — 160
Лохвицкій, Н. И. — 138
Лоховъ, В. В. — 31
Лохтинъ, Г. В. — 48
Лубченко, А. М. — 59
Лузановъ, В. — 78
Лукашевичъ, А. А. — 138
Лукашевъ, Г. Ф. — 140
Лукиновъ, А. — 115
Лукинъ, В. З. — 9
— 1, В. К. — 3
— 2, А. П. — 28
— 3, И. М. — 32
Лукинъ 1, Д. Е. — 90
— 2, П. П. — 89
— П. — 113
— С. — 73
Луккъ, Г. И. — 108
Лукомскій, С. В. — 22
Лукьяновскій, А. Н. — 97
Лукьяновъ, В. С. — 98
— В. С. — 129
— К. Л. — 138
— П. — 142
Лундышевъ, Н. Н. — 70
Лупандинъ, Д. К. — 44
Лупповъ, Л. А. — 108
Лутовиновъ, П. Н. — 56
Лухаэръ, И. — 164
Лучаниновъ, Б. Н. — 43
Лушковъ 1, А. Н. — 26
— 2, В. Н. — 34
Лызловъ, Б. А. — 56
Лысенко, Д. — 84
Лысиченко, К. — 174
Лыска, К. М. — 173
Лысовъ, Г. И. — 156
Львовъ, Н. Г. — 3
— 2, Л. К. — 23
— Н. Н. — 39
— К. М. — 42
— А. К. — 68
— Б. — 163
Лѣсковъ, П. Н. — 3
— В. — 168
Лѣсниковъ 1, Н. В. — 134
— 2, Н. Е. — 138
Люби, К. Г. — 41
Любимовъ, П. Я. — 2
— 2, С. Я. — 17
— 3, П. П. — 40
— В. П. — 59
— М. М. — 99
— И. — 75
Любинскій, Г. В. — 69
Любицкій, В. П. — 42
— В. В. — 152
Любомировъ, Н. П. — 30
Любославскій, В. — 77
Любушкинъ, Б. И. — 69
Люде, Р. Л. — 153
Лютеръ, В. В. — 22
— В. А. — 134
Люцерновъ, П. — 168
Лялинъ, М. М. — 14
Ляпидевскій, В. В. — 63
— Е. В. — 66
Ляпинъ, В. Е. — 63
Лятошинскій, А. Л. — 10
Лятуръ, Н. С. — 58
Ляховицкій-Чеховичъ, Ю. — 78
Ляховкинъ, С. — 115
Ляховскій, М. — 114
Ляховъ, Г. — 110
Ляшко, В. А. — 152
— XV —

М.
Маврокордато кн., Н. Д. — 43
Магаринскій, И. Н. — 9
Магдалинскій, Н. I. — 104
Магнусъ 2, А. Г. — 26
Мадисовъ, В. П. — 88
Маевскій, И. — 110
Маевъ, А. А. — 147
Мазановъ, К. Л. — 107
Мазикъ, Э. І. — 140
Мазингъ, П. Э. — 142
Мазировъ, С. Л. — 31
Мазуренко, К. И. — 102
Мазуровъ, Г. Н. — 7
— Н. Г. — 57
Майдель бар., Х. Г. — 17
— 1, В. Э. — 18
Майдель, С. Э. — 95
Майстренко, Д. — 169
Маіорановъ, Е. И. — 165
Маіумскій, Г. — 72
Макалинскій 1, А. А. — 9
— 2, А. А. — 13
— А. — 70
Макаревичъ, А. И. — 44
Макаровъ 1, Д. Н. — 21
— 2, А. Н. — 25
— 3, А. Д. — 37
— А. Н. — 42
— 4, Б. Д. — 45
— В. С. — 50
— А. В. — 55
— А. — 163
— Н. Н. — 24
Макарьинъ, Н. — 80
Макасѣй-Шибинскій, В. Г. — 32
— В. Г. — 57
Максименко, В. Г. — 88
Максимовичъ, М. М. — 42
— Н. Н. — 41
— Г. М. — 64
— А. — 115
Максимовъ, А. С. — 2
— 2, Е. А. — 14
— 4, А. П. — 17
— 5, Н. Л. — 17
— 6, С. К. — 45
— 7, К. К. — 46
— 1, К. П. — 88
— 2, М. П. — 88
— А. Г. — 102
— Г. С. — 127
— 1, Н. Г. — 147
— 2, Г. В. — 148
— В. — 78
— Е. — 82
— С. — 169
Максутовъ кн., Д. Д. — 13
Максютинъ, В. Г. — 159
Макѣевъ, В. Я. — 47
Малаха, Н. — 81
Малевичъ, А. Н. — 36
Малецкій, Д. І. — 136
Малечкинъ, С. А. — 10
Малина, А. П. — 129
Малининъ, Д. П. — 47
Малиновскій, К. — 81
Маломѣрковъ, А. Т. — 101
Малченко, М. М. — 90
Малыничъ, В. — 111
Малышевичъ, Ч. Ф. — 93
Малышевъ, Н. П. — 107
— Н. Ф. — 109
Малько, В. И. — 154
Мальцовъ 2, А. А. — 29
Мальчиковскій 1, В. Г. — 26
— 2, А. Г. — 35
Малютинъ, Ф. Ф. — 101
Малявинъ, В. Д. — 49
Маляревскій, Н. В. — 63
Мамантовъ, А. А. — 154
— А. А. — 154
— Н. А. — 70
Мандражи, Е. Н. — 32
Мандрыка, К. А. — 52
— М. И. — 63
Манохинъ, Б. — 77
Мансдорфъ, А.-Ю.-К. А. — 162
Мантьевъ, А. А. — 97
Манфановскій, А. С. — 71
Манштейнъ, А. С. — 43
Маньковскій, Н. С. — 1
Марайтини, Г. П. — 55
Марасановъ, В. С. — 158
Мардарьевъ, М. М. — 43
Марковичъ 1, Б. Б. — 89
— 2, Ю. Б. — 92
Марковниковъ, Л. В. — 98
Марковъ 2, Е. И. — 28
— 3, М. В. — 26
— 4, А. Н. — 31
— 5, А. Н. — 48
— В. И. — 65
— Г. Е. — 67
— С. М. — 146
— Г. Н. — 160
— Г. — 82
— И. — 166
Маркунъ, Ф. — 170
Мартино, Б. И. — 36
Мартинсонъ, А. І. — 166
Мартыновъ, Г. С. — 62
— С. М. — 66
— Н. А. — 92
Марченко, В. М. — 47
Масаловъ, Ф. Ф. — 93
Масаль, І. — 172
Масленниковъ, С. А. — 56
— Г. Е. — 60
Масловъ, А. І. — 136
— 1, В. К. — 39
— 2, А. Е. — 33
— М. Н. — 52
— С. — 77
Массальскій, А. А. — 22
Масюковъ, Н. І. — 54
Матвѣевъ, П. П. — 22
— А. П. — 32
— М. Г. — 46
— Г. К. — 64
Матвѣевъ, И. Г. — 120
— Н. В. — 144
— К. — 162
— Л. — 168
— С. — 170
Матвѣйчукъ, С. — 174
Матеевъ, Х. М. — 143
Матисенъ, Ф. А. — 10
Маторинъ, М. — 112
Маторинъ, П. — 163
Матросовъ, Р. А. — 135
Матусевичъ, М. I. — 49
— А. Н. — 62
— В. А. — 143
— Н. Н. — 127
Матыевичъ-Маціевичъ, К. Л. — 46
Махонинъ, А. И. — 102
Мацкевичъ, Д. А. — 92
Мацылевъ, Н. А. — 47
Мацѣевскій, Ч. В. — 58
— А. — 82
Машковскій, А. — 163
Машковцевъ, А. Ф. — 128
Машуковъ, Н. Н. — 36
Медвѣдевъ 1, В. И. — 20
— 2, С. И. — 35
— 3, А. Л. — 46
— Д. П. — 89
— С. П. — 148
Медовиковъ, П. В. — 57
Мезгинъ, П. И. — 151
Мезенцевъ, А. М. — 34
Мей, П. И. — 64
— Ю. М. — 147
— Ф. — 112
Мейенъ, С. В. — 72
Мейерсонъ, А. В. — 71
Мейреръ, Г. — 81
Мелентьевъ 1, А. Н. — 25
— 2, С. Н. 42
Мельбергъ, Г. Э. — 131
Мельниковъ, I. Е. — 151
— А. Н. — 69
— Н. — 168
Мельницкій, Г. В. — 92
— А. Д. — 47
— Н. Д. — 49
— А. — 121
Меньшиковъ, Ю. Н. — 29
Меньшовъ, Е. Е. — 26
Мериновъ, К. В. — 108
Меркушевъ, В. А. — 29
Мертваго, К. К. — 19
— С. К. — 68
Мессеръ 1, И. В. — 23
— 2, П. В. — 28
Мессингъ, Д. И. — 35
— Н. И. — 37
Метакса, Н. Н. — 160
Мехмандаровъ, В. — 73
Мигаловскій, К. А. — 53
Мизюра, А. М. — 104
Микеладзе кн., П. И. — 66
Миккола, В. — 168
— XVI —

Миклашевскій 1, В. Р. — 36
— 2, М. С. — 43
— 3, Б. Р. — 37
Микшисъ, Л. — 112
Милашевичъ 1, С. К. — 23
— 2, Н. Г. — 40
— 3, К. К. — 41
Милевскій, Н. А. — 48
Миллеръ, Б. М. — 19
— Б. Л. — 57
— Д. — 171
— М. — 165
Миловскій, Н. — 110
Милькамановичъ, А. — 74
Милютинъ, Н. И. — 162
Минаевъ, Д. — 168
Мингинъ, И. К. — 53
Мининъ, А. Н. — 17
Миницкій, Н. Н. — 148
Минорскій, Н. Ф. — 65
Миночкинъ, И. — 164
Мирбахъ бар., Р. Р. — 20
Мирковичъ 1, А. Г. — 44
Миролюбовъ, Н. — 115
Мироновъ, В. — 79
— Т. Н. — 146
Миронцевъ, А. — 171
Мисниковъ, Н. Ф. — 18
Миткевичъ, А. К. — 34
Митричевичъ, С. — 162
Митуричъ, А. И. — 143
— Н. Н. — 41
Михайловскій, В. — 78
— Д. — 166
— Е. — 74
Михайловъ 2, С. Л. — 10
— 3, П. И. — 21
— 4, П. П. — 21
— 5, Г. Н. — 44
— А. П. — 52
— С. Н. — 71
— Г. Е. — 72
— К. И. — 127
— Б. К. — 131
— Н. И. — 135
— 1, В. А. — 88
— 2, В. Л. — 90
— 3, Н. Л. — 98
— В. А. — 107
— 1, А. Н. — 144
— 2, Д. Ф. — 148
— К. А. — 159
— А. — 148
— Б. — 114
— В. — 79
— Д. — 83
— К. — 76
— Н. — 79
Михневичъ, И. — 165
Михно, И. — 163
Михновскій, В. — 79
Михрендинъ, В. Г. — 148
Михѣевъ, А. С. — 109
— П. Л. — 129
— Д. — 113
Мицьюнъ, В. А. — 102
Мичуринъ, С. — 83
Миштовтъ, И. В. — 13
Мнинскій, Б. Е. — 57
Могучій, А. А. — 47
— Б. А. — 58
— А. — 80
Модзалевскій, В. Л. — 17
— И. Л. — 48
Модзелевскій, П. Л. — 98
Можжухинъ, П. А. — 93
Мозжухинъ, К. — 168
Мозовской, Б. А. — 58
Моисеевъ, П. А. — 64
— Н. — 46
Моисеенко, В. Н. — 68
Мокроусовъ (Мокротовъ), П. И. — 162
Моласъ, Э. С. — 10
Молодежниковъ, Г. И. — 90
Молодовъ, И. — 166
Молоховецъ 1, В. А. — 44
— 2, В. К. — 45
Молчановъ, Г. М. — 57
— К. — 78
Монастыревъ, Н. А. — 48
Монаховъ, М. Е. — 119
Моннеротъ-дю-Менъ, А. К. — 87
Мономаховъ, С. В. — 12
Монтлевичъ, И. И. — 70
Монтонъ, А. И. — 127
Мораки, В. В. — 58
— Н. В. — 70
Морганъ, Н. Н. — 92
Моргулецъ, В. К. — 93
Мордвиновъ 1, К. В. — 10
— 2, С. К. — 35
Моринъ, И. — 83
Моритцъ, С. В. — 93
Морозовъ, И. А. — 48
— А. А. — 71
— В. Ф. — 104
— Д. А. — 107
— Г. Р. — 160
— Б. — 74
Москаленко, Г. А. — 107
Мосоловъ, И. А. — 160
Мостовой, А. И. — 152
Моцейкевичъ, Е. М. — 98
Мочаловъ, И. М. — 98
Мочульскій, В. В. — 32
Моэлинъ, Ф. О. — 89
Мрозъ, Э. К. — 89
Мудрохъ, П. П. — 58
Мукаловъ, Н. К. — 164
Муляровъ, В. А. — 146
Мункъ, В. А. — 119
— 1-й, Л. П. — 15
— 2-й, Б. П. — 25
— Ю. А. — 68
— С. А. — 69
Муравьевъ, В. — 82
— С. — 115
Мурадбековъ, Л. И. — 129
— А. Н. — 164
Мурашевъ-Петровъ, В. Е. — 129
Мурашевъ, В. В. — 94
Мурзинъ, М. А. — 62
Мурніэкъ, Х. — 166
Муромцевъ, 1-й, Б. В. — 26
— 2-й, Н. В. — 46
— П. Х. — 107
Мусатовъ, Г. А. — 43
Мусинскій, А. Г. — 95
Мусселіусъ, В. А. — 36
— Б. В. — 68
Мусяловскій, И. С. — 101
Мухинъ, Г. П. — 64
— Б. Г. — 105
— Т. — 167
Мычелкинъ, М. А. — 161
Мѣшаевъ, Б. В. — 52
Мѣшковъ, С. С. — 47
Мѣщаниновъ, А. И. — 29
Мюллеръ, В. О. — 55
Мюльверкъ, Ф. Ф. — 55
Мюнстеръ, А. Ц. — 128
Мякишевъ, В. К. — 24
— И. — 82
Мясищевъ, А. Н. — 64
Мясновъ, С. В. — 12
Мясоѣдовъ, Б. А. — 67
Н.
Наброцкій, В. С. — 68
Навалихинъ, С. М. — 159
Нагорскій, П. П. — 58
— С. — 76
Нагурскій, А. І. — 48
Надгрызовскій, А. — 83
Наддачинъ, Н. С. — 56
— А. С. — 108
Надиктъ-Рѣзуновъ, А. А. — 63
Назаревскій, Н. А. — 59
Назаретскій, Д. П. — 109
Назаринъ, М. В. — 54
Назаровъ 1-й, Б. М. — 94
— 2-й, Г. М. — 95
— А. И. — 47
— И. Ф. — 103
— Г. П. — 161
Назимовъ, И. И. — 25
Налетовъ, И. А. — 149
Нарбутъ, О. В. — 66
Насакинъ, А. Н. — 68
Насвѣтевичъ, Н. А. — 47
Насоновъ, С. А. — 138
— Н. А. — 97
Насѣдкинъ, С. — 170
Наумовъ, А. П. — 72
— И. Ф. — 162
— М. — 113
— М. В. — 173
— О. — 155
Неароновъ, Б. В. — 37
Небольсинъ, Е. К. — 3
— В. К. — 25
— А. — 80
Невдачинъ, В. И. — 121
— XVII —

Неверчукъ, В. П. — 156
Невинскій, А. М. — 26
Невражинъ, В. И. — 134
— С. А. — 13
Невѣйновъ, М. И. — 89
Невядомскій, Н. Б. — 138
Невяровскій, С. Р. — 92
— С. И. — 146
Недзвѣдскій, В. А. — 101
Недзвѣцкій, Л. В. — 30
— А. В. — 154
Недлеръ, Г. Г. — 39
Недригайловъ, Г. — 74
Нежимиря, Я. — 166
Неживой, П. — 167
Незабитовскій, Г. — 169
Нейманъ, Т. Р. — 87
— 2-й, В. И. — 101
Неклеевичъ, Н. К. — 138
Неклепаевъ, П. Е. — 98
Некрасовъ, Н. С. — 109
— А. Г. — 150
Нелавицкій, И. — 84
Нелидовъ 1-й, Ф. С. — 14
— 2-й, Д. Д. — 19
— — 167
Неллисъ, Р. — 77
Нельсонъ-Гирстъ, Б. — 165
Нелѣпа, Ф. С. — 108
Немитцъ, А. В. — 4
Неммикъ, М. — 113
Ненюковъ, Д. В. — 2
Нерике фонъ, К. К. — 19
Несвицкій, Н. Н. — 57
Нестеренко, О. — 113
Нестеровъ, М. И. — 107
Неудачинъ, М. И. — 141
Неупокоевъ, 1-й, К. К. — 29
— 2-й, Д. К. — 41
Нефедовъ, А. А. — 55
Нехаевъ, К. К. — 3
Нехорошевъ, В. — 112
Нечаевъ, С. С. — 40
— М. А. — 104
Нечволодовъ, Д. В. — 63
Неѣжмаковъ, С. Т. — 12
Неѣловъ, П. А. — 29
Нигеревичъ, С. — 163
Нижегородовъ, Л. — 112
Никановъ, И. В. — 10
Никитенко, Г. Н. — 35
Никитасъ, Я. В. — 23
Никитинъ 1-й, Д. В. — 9
— 2-й, А. В. — 12
— М. В. — 144
— В. С. — 65
— П. И. — 103
— Ф. К. — 158
— В. З. — 170
— В. — 113
Никитченко, М. I. — 158
Никифораки, А. Н. — 15
— А. И. — 69
Никифоровъ, В. М. — 104
Николаевскій, С. Ф. — 88
Николаевъ 1-й, Б. С. — 23
— 2-й, С. В. — 29
— П. П. — 46
— В. А. — 51
— С. В. — 51
— П. Н. — 150
— 2-й, В. Н. — 149
— А. — 110
— В. — 115
— И. — 144
— И. — 77
— Н. — 79
— Ф. — 172
Николаевъ (онъ же Емельяновъ), К. — 166
Никольскій 2-й, Н. Г. — 41
— 3-й, М. Н. — 33
— А. Г. — 49
— А. Н. — 97
— В. — 79
Николя, В. В. — 15
Никоновъ 1-й, В. В. — 24
— 2-й, Н. К. — 37
— Н. А. — 156
— К. — 75
Никуленко, В. К. — 90
Никулинъ, Н. Н. — 148
Никуличевъ, В. — 73
Нилендеръ, В. В. — 23
Нифонтовъ, Е. И. — 69
— Г. В. — 140
Ничикъ, И. Н. — 159
Нищенковъ, А. А. — 14
Новаковскій, Н. А. — 34
Новиковъ 1-й, Н. В. — 22
— 2-й, Б. Л. — 43
— А. В. — 89
— Ф. Е. — 107
— А. П. — 108
— Д. А. — 149
Новикъ, С. Л. — 147
Новицкій, Б. К. — 36
— В. Я. — 148
— В. П. — 154
— В. — 79
— Г. — 75
— И. — 81
— С. — 74
Новомейскій, И. А. — 154
Новопашенный, П. А. — 15
Новоселовъ, Е. — 166
Ножинъ, А. Е. — 127
Нозиковъ, Н. Н. — 17
Ноинскій, М. П. — 33
Нольде бар., Б. А. — 30
Нольтейнъ, Э. Е. — 57
Нордквистъ, А. Ф. — 93
Нордманъ, А. Н. — 128
Нордштейнъ, Н. К. — 24
Носиковъ, М. Д. — 138
Носиловъ, С. С. — 46
Носковъ, Н. И. — 107
— А. Н. — 121
Носовъ, А. В. — 50
Нотбекъ фонъ, К. I. — 54
Нужновъ, В. В. — 44
Нѣеловъ, А. И. — 126
О.
Оболенскій, Н. — 80
Обольяниновъ, М. М. — 137
О'Бріенъ-де-Ласси, Т. А. — 25
Обручевъ, Н. Т. — 161
Обуховъ, И. А. — 160
— Б. — 79
— В. П. — 171
Овандеръ 1-й, Э. Э. — 10
— 2-й, А. Э. — 13
Оводовъ, Н. Н. — 22
Оводъ 1-й, С. Ф. — 17
— П. Ф. — 128
Овсянниковъ, Г. — 79
Овчинниковъ, И. А. — 6
— П. А. — 109
— А. Г. — 148
Огаревъ, Н. Ф. — 144
Огильви 1-й, Г. Г. — 9
— 2-й, В. В. — 34
— 3-й, Г. В. — 46
Оглоблинскій, Н. Н. — 6
— К. Н. — 125
Оглодковъ, С. — 115
Оглуздинъ, А. А. — 97
Огневъ, Г. И. — 39
Ограновичъ, П. П. — 28
Огурцовъ, Е. Н. — 151
Одинцовъ, А. Н. — 11
Одржеховскій, В. В. — 24
Ожередовъ, Г. — 113
Озаровскій фонъ, В. А. — 138
Озаровскій, Н. — 78
Озерецкій, В. В. — 128
Озеровъ 1-й, В. М. — 19
— 2-й, Г. М. — 29
Ознобишинъ, Б. Н. — 97
Озолъ, А. К. — 109
Окерлундъ, Р. А. — 33
Окрашевскій, Н. А. — 69
Окрентъ, К. — 78
Оленевъ, Г. Н. — 19
Оленинъ, М. М. — 69
— Д. — 80
Олехновичъ, Н. — 168
Олигеръ, М. А. — 138
Олизоровскій, Н. А. — 149
Олимпіевъ, В. В. — 59
Олицкій, К. — 172
Олтаржевскій, Б. С. — 63
— Г. — 73
Ольховскій, П. П. — 40
Ольшевскій, М. К. — 90
— А. А. — 53
— А. В. — 57
Олюнинъ, Н. А. — 32
Омельяновичъ, А. И. — 68
Онисимо-Яновскій, Д. В. — 89
Онищенко, П. И. — 88
Опель, Г. К. — 101
Онопріенко, Н. В. — 55
— XVIII —

Оппенгеймъ, В. А. — 49
— Н. — 73
Ордовскій-Танаевскій, К. Д. — 19
Ордынскій, Н. — 74
Орлинъ, Б. А. — 46
Орловскій, П. П. — 103
Орловъ 1-й, В. И. — 17
— 2-й, Б. П. — 32
— 3-й, Н. П. — 46
— В. Д. — 48
— С. С. — 69
— В. П. — 92
— 1-й, Н. И. — 146
— 2-й, П. С. — 150
— П. — 77
— С. — 169
Орфеновъ, Г. А. — 40
Орѣховъ, Н. А. — 88
Осадчій, Ф. — 166
Осиповичъ, А. М. — 108
Осиповъ, П. Д. — 56
— В. Е. — 105
— А. — 112
Ососовъ, Д. И. — 66
Остафьевъ, В. — 109
Остелецкій 2-й, Н. П. — 14
— 3-й, П. П. — 11
Остенъ-Сакенъ фонъ-деръ бар., 1-й, А. Т. — 10
Остенъ-Сакенъ фонъ-деръ бар., 2-й, Л. Э. — 14
Остенъ-Сакенъ фонъ-деръ бар., 3-й, Г. Г. — 24
Остолоповъ, А. А. — 43
Остроградскій 1-й, М. М. — 9
— 2-й, А. Л. — 42
— М. М. — 51
Отсъ, Ю. — 167
Оффенбергъ, В. В. — 54
Оффенбергъ, С. В. — 55
Охотинъ, П. И. — 46
Охременко, В. М. — 70
Ощевскій-Кругликъ, Е. Г. — 51
П.
Павелецкій, А. К. — 44
Павинскій, Ф. Н. — 51
Павленышевъ, И. З. — 159
Павлиновъ, В. Я. — 127
— 2-й, А. Я. — 24
— 4-й, Н. Я. — 33
— П. Я. — 29
Павловичъ, Н. — 80
Павловскій, І. Д. — 7
— 2-й, Д. I. — 37
— С. П. — 68
— В. А. — 69
Павловъ 2-й, В. А. — 47
— 3-й, А. Н. — 47
— В. Ф. — 58
— Е. В. — 64
— Л. — 70
— А. І. — 88
— Н. В. — 104
Павловъ, М. П. — 104
— А. Ф. — 143
— А. — 80
— В. — 82
— В. — 111
— І. — 172
— К. — 165
Падоринъ, В. П. — 129
Пайдаси, И. И. — 98
Палецкій, П. П. — 12
Палимпсестовъ, В. И. — 88
Палицынъ 1-й, Г. М. — 24
— 2-й, Н. М. — 43
— Л. — 74
Пальчиковъ, Г. К. — 10
— Б. Г. — 43
Панаевъ, П. А. — 25
Панаитеско, К. — 78
Панасевичъ, В. І. — 12
Панинъ, Г. Г. — 127
Панкратовъ, И. — 166
Пановъ, Н. — 114
— Н. — 168
Пантелѣевъ (онъ же Строгановъ), А. И. — 34
Панферовъ, К. А. — 7
— В. К. — 55
Панфиловъ, С. В. — 43
— Г. В. — 71
— В. И. — 129
Панцержанскій, Э. С. — 46
Папа-Федоровъ, Г. Н. — 7
Папковичъ, П. Ф. — 138
Папчинскій, К. — 75
Парадѣевъ, В. И. — 104
Парамоновъ, М. П. — 156
— А. — 115
Пароменскій, Е. И. — 12
— Н. — 78
Парсенюкъ, И. А. — 140
Паруцкій, М. В. — 26
Парфененко, В. А. — 59
Паршинцевъ, М. — 75
Паршинцовъ, Н. Д. — 119
Парышевъ, А. — 115
Пасвикъ, В. Н. — 70
Паскевичъ, В. В. — 49
Паскинъ 1-й, С. А. — 11
— 2-й, А. А. — 17
Пастуховъ, Е. А. — 7
— В. Н. — 56
Паттонъ-Фантонъ-де-Веррайонъ, П. И. — 3
Паттонъ, Н. И. — 4
Паульбергъ, Ф. — 170
Пафомовъ, В. Г. — 95
Пахомовъ, Г. — 164
Пацевичъ, Э. П. — 172
Пацъ-Помарнацкій, Г. П. — 67
Пашицъ, Н. А. — 121
— В. — 112
Пашкевичъ, В. К. — 31
— П. М. — 99
Пашкинъ, П. И. — 159
Пашковскій, Б. Э. — 48
Пашковъ, В. Н. — 94
— Н. С. — 52
— П. — 75
Пащенко, В. А. — 161
Педеръ, I. А. — 173
Пелевинъ, В. — 83
Пеликанъ, А. А. — 14
Пелль 1-й, А. Н. — 11
— 2-й, Н. Н. — 17
— 3-й, Г. Н. — 21
— Ф. Ф. — 50
Пентеговъ, В. К. — 160
Пентковскій, В. — 168
Пепеляевъ, А. П. — 109
Перебаскинъ, Б. Н. — 28
Перегудовъ, И. Г. — 160
Перекрестовъ, Н. К. — 90
— В. — 169
Переломовъ, Д. — 115
Переслѣгинъ, М. — 83
Перетерскій, Е. И. — 40
— В. И. — 57
Перетягинъ, Ф. А. — 134
Перковскій 1-й, А. П. — 17
Перминовъ, И. — 163
Перротте, А. — 75
Персіановъ, П. К. — 147
Перфильевъ, А. А. — 36
Песковскій, А. — 78
Песковъ, Н. Н. — 48
Пестовъ, В. И. — 95
Пестряковъ, Г. — 78
Петерсенъ, Э. Э. — 97
Петранди, Г. М. — 54
Петренко, Е. І. — 46
— Б. — 73
Петровскій, Л. М. — 42
— Р. А. — 55
Петровъ, Н. П. — 7
— 3-й, А. К. — 14
— 4-й, С. Н. — 23
— 6-й, С. М. — 24
— 7-й, Б. М. — 28
— 8-й, Б. С. — 30
— 9-й, М. А. — 22
— 10-й, П. М. — 30
— 11-й, Г. К. — 36
— С. А. — 35
— Б. А. — 53
— В. В. — 66
— В. И. — 119
— А. А. — 138
— А. В. — 87
— И. М. — 87
— 2-й, Н. Н. — 98
— 3-й, Н. А. — 101
— С. С. — 103
— 1-й, В. М. — 148
— К. А. — 149
— 2-й, Н. А. — 151
— В. В. — 155
— А. — 166
— А. — 78
— Б. — 82
— Е. — 111
— XIX —

Петровъ, К. — 113
— Н. — 75
— Я. — 169
Петронисъ, П.-П. У. — 167
Петропавловскій 1-й, С. Э. — 42
— 2-й, В. Э. — 43
— А. С. — 62
Петрунькинъ, Г. — 114
Петрухинъ, С. — 171
Петрущенко, Д. — 165
Петтерсонъ, Э. К. — 131
Печеновъ, А. — 114
Печерицинъ, М. И. — 160
Печуринъ, В. А. — 151
Пещуровъ, М. А. — 32
Пивоваровъ, И. П. — 120
Пигулевскій, С. — 169
Пикель, А. О. — 45
Пиларъ-фонъ-Пильхау б., Н. А. — 41
Пилипенко, А. С. — 22
— Н. В. — 64
Пилкинъ 1-й, В. К. — 3
— 2-й, А. К. — 20
Пилсудскій, Г. С. — 18
Пильстремъ, Э. К. — 130
Пименовъ, В. Г. — 7
Пимуковъ, М. П. — 148
Пини, Н. А. — 21
Пинка, Э. — 113
Пиркеръ, О.-Р. Ю. — 173
Пироговъ, В. — 142
Писемскій, Б. К. — 51
Пискуновъ, М. В. — 107
Пичугинъ, А. А. — 149
Пищиковъ, А. — 171
Піотровскій, Г. В. — 32
— I. Ю. — 98
— И. І. — 146
Піо-Ульскій, Г. Н. — 87
— В. В. — 97
Плавскій, Е. А. — 64
Плаксинъ, А. В. — 146
Плансонъ, К. А. — 2
Плансонъ-Ростковъ, А. — 76
Платакисъ, Б. І. 150
Платоновъ, И. С. — 41
— Д. А. — 71
— А. — 78
Плаховъ, М. Ф. — 69
Плахотниченко, И. — 168
Племянниковъ, Г. — 76
Пленъ, П. М. — 11
Плетневъ, Н. С. — 103
Плехановъ, В. — 115
— В. М. — 63
Плешко, С. В. — 39
Плиссъ, Н. — 79
Плонскій, В. В. — 13
Плосконный 1, И. И. — 90
Плотниковъ, Н. И. — 148
— В. И. — 56
— С. А. — 64
Плотто, А. В. — 9
— В. А. — 57
Плуманъ, Э. — 172
Поборчій, В. — 163
Повало-Швыйковскій, А. М. — 155
— М. — 174
Повѣщенко, И. М. — 157
Поггенполь, М. М. — 22
Поглазовъ, Е. Е. — 158
Погодинъ, А. И. — 86
— А. — 76
— В. — 83
Погожевъ, В. Д. — 24
— Б. И. — 68
Погорецкій, В. В. — 26
Погорѣльскій, В. Е. — 30
Погуляевъ, С. С. — 3
Подашевскій, А. Н. — 23
Подбѣлло, А. — 164
Подвысоцкій, А. В. — 67
— Б. — 82
Подгорный, Я. И. — 25
— Б. — 74
Подгурскій 1-й, Н. Л. — 3
Подерни, В. А. — 47
Подобѣдъ, П. А. — 36
Подольскій, К. — 152
Подосеновъ, И. — 171
Подосинниковъ, П. — 74
Подушкинъ, М. С. — 9
— Г. Г. — 70
Подъяпольскій 1-й, И. И. — 17
— 2-й, В. И. — 18
— 3-й, В. А. — 22
— Г. И. — 145
Поздѣевъ, Н. Л. — 35
Поздюнинъ, В. Л. — 137
Познанскій, I. В. — 48
Покрамовичъ, А. — 81
Покровскій, А. Г. — 2
— А. А. — 64
— К. Н. — 66
— Ф. Я. — 145
— А. М. — 152
Полетика, В. К. — 58
Полещукъ, Г. — 164
Ползиковъ, П. Н. — 39
Поливановъ 1-й, С. М. — 15
Поливода, Н. Н. — 72
Полидоровъ 1-й, И. И. — 28
— 2-й, В. И. — 42
— А. И. — 52
Поликарповъ, С. А. — 7
Политаевъ, В. В. — 127
— И. В. — 144
Политовскій, С. С. — 14
Положинцевъ, Г. А. — 57
— В. — 169
— І. — 73
Полубинскій, А. А. — 65
Полунинъ, А. — 115
Полушкинъ, А. С. — 10
Полуэктовъ, И. — 110
Полынкинъ, Л. Е. — 151
Полѣновъ, Л. А. — 63
Поляковъ, В. Г. — 90
— А. — 109
Поляковъ, И. — 109
Полянскій, З. І. — 55
Помаскинъ, И. И. — 44
Поморскій, Б. Н. — 34
— А. — 111
Понизовскій, П. Д. — 45
Пономаревъ, Н. С. — 88
— И. Н. — 155
— В. — 172
— И. — 115
Понтиковъ, А. К. — 36
Попандопуло, Ю. Н. — 31
Попатенко, Г. С. — 47
Поплавскій, И. А. — 98
Поповскій, М. В. — 40
Поповъ 1-й, А. А. — 9
— 3-й, Н. А. — 42
— 4-й, М. Н. — 36
— П. М. — 52
— В. М. — 66
— Б. Н. — 66
— В. Г. — 68
— В. Н. — 86
— 2-й, К. Н. — 87
— 3-й, А. Г. — 94
— 4-й, Н. П. — 98
— Н. Н. — 101
— П. — 154
— А. — 154
— А. — 112
— А. — 170
— М. — 166
— Н. — 79
— Н. К. — 170
— Н. М. — 169
Поппъ, К. К. — 92
Поправко, И. — 173
Порадовскій, А. П. — 89
Порембскій, К. А. — 3
Порозовъ, В. Н. — 43
Портянкинъ, Г. Д. — 128
Порфировъ-Лебедевъ, А. С. — 161
Порывкинъ, М. П. — 95
Порѣчкинъ, Ф. Я. — 86
Посаженниковъ, А. — 142
Посоховъ, С. А. — 3
Песочниковъ, Г. — 165
Постельниковъ, П. Ю. — 14
Постриганевъ, Л. Г. — 12
Потаповъ, В. К. — 128
Потапьевъ, В. А. — 29
Потемкинъ 1-й, В. Н. — 24
— 2-й, В. В. — 43
Потоловъ, Н. В. — 32
Поторокинъ, И. И. — 160
Потоцкій, П. П. — 41
— А. П. — 64
Потресовъ, Г. — 84
Потураевъ, И. И. — 154
Поцей, И. М. — 147
Почаевцъ, М. — 160
Пражмовскій, Г. А. — 62
— В. — 79
Прасаловъ, О. В. — 55
Прасоловъ, Н. — 142
— XX —

Предко, С. — 155
Предтеченскій, Н. А. — 108
Прей, Я. И. — 128
Прейсъ, В. Е. — 40
Престинъ 1-й, К. Ф. — 34
— 2-й, М. Ф. — 37
— 3-й, Е. К. — 35
— К. И. — 126
Пржибытекъ, А. А. — 20
Пржигоцкій, М. І. — 161
Пржиленцкій, В. П. — 22
Пржисецкій, В. Н. — 30
— М. Ѳ. — 56
Притыкинъ, В. И. — 162
Проворихинъ, В. А. — 149
Прозоровскій, Н. Г. — 101
— И. Г. — 104
Прозоровъ, Г. Н. — 50
Прокофьевъ, Г. К. — 55
— А. Н. — 58
— Б. П. — 152
— А. — 168
— И. Д. — 146
— С. — 166
Пронинъ, А. Л. — 90
Протасовъ, Н. И. — 22
Протопоповъ, Б. П. — 53
— В. — 168
— Ф. — 81
Проффенъ, Е. Е. — 18
— О. О. — 56
Прохницкій, В. Л. — 40
Прохоровъ 2-й, М. Н. — 31
— Н. Ф. — 53
— А. Н. — 137
— И. В. — 147
Псіолъ 2-й, Н. И. — 43
Пуаре, Ю. В. — 59
Пуга, А.-А. Я. — 173
Пудакъ, Е. — 165
Пузыревскій, Н. А. — 87
— Б. — 81
— К. — 81
Пукаловъ, С. — 84
Пуккитъ, Э.-В. А. — 164
Пурышевъ, П. М. — 68
Пуснеръ, Ю. — 165
Пустошкинъ, А. — 170
— М. В. — 48
Пустынниковъ, И. А. — 159
Путилинъ, А. — 75
Пухирь, Г. И. — 102
Пухловъ, А. — 165
Пучковскій, А. — 77
Пушницкій, С. — 164
Пущинъ, Л. М. — 18
Пфейлитцеръ-фонъ-Франкъ бар., В. Р. — 51
Пчельниковъ 1-й, А. А. — 18
— 2-й, Б. Е. — 40
Пшенецкій, Б. Л. — 90
Пылевъ, А. — 165
Пынти, Н. В. — 171
Пынченко, Е. П. — 155
Пытель, Н. Г. — 105
Пыхтѣевъ, А. И. — 64
Пышновъ 1-й, А. М. — 10
— 2-й, Б. М. — 22
— 3-й, В. М. — 21
— Б. — 82
— Я. М. — 35
Пѣвцовъ, А. П. — 97
Пѣтуховъ, Г. М. — 25
Пѣшковъ, Н. Ф. — 39
Пяткинъ 1-й, Б. В. — 22
— 2-й, Е. В. — 28
Р.
Раабенъ фонъ, В. — 75
Раабъ-Тиленъ, фонъ-деръ, Т. Л. — 18
Рагозинъ, Н. А. — 47
Рагольтъ, В. — 75
Раденъ бар., В. Н. — 155
Радецкій, Д. Д. — 145
Радзіевскій, Б. С. — 53
Радловъ, Л. Г. — 70
— Ф. — 170
Радусъ-Зенковичъ, Г. Н. — 92
Радыгинъ, В. И. — 54
Радько, Р. — 167
Развозовъ, А. В. — 3
Разумовскій, С. — 72
Разумовъ, В. В. — 140
Райскій, Э. К. — 39
Ракинтъ, А. В. — 24
Ракитинъ 2-й, И. Н. — 151
Раковичъ, В. — 62
Раленбекъ, Н. Н. — 34
Ралль, Ю. Ф. — 50
— В. Ф. — 59
— А. Н. — 58
Рамстъ, К. А. — 159
Распоповъ, М. Н. — 155
Ратынцевъ, В. — 72
Ратмановъ, С. М. — 94
Ратьковъ, К. М. — 98
— 2-й, Н. В. — 10
— Н. М. — 31
— П. В. — 147
Раушъ фонъ-Траубенбергъ бар., Э. И. — 52
Рахминъ, В. — 78
Раховъ, П. Е. — 161
Ребровъ, Г. В. — 161
Регекампфъ фонъ, В. А. — 24
Редлихъ, А. — 74
Рейеръ фонъ 2-й, Г. П. — 29
Реймерсъ, С. А. — 43
— В. А. — 49
— Б. — 76
— Н. — 84
Рейнгардъ фонъ, Ф. Ф. — 22
Рейноянъ, Э. И. — 70
Рейнъ, О. Х. — 98
Рейсбергъ, А. М. — 170
Рейтеръ, Н. — 110
Рейхардтъ, Ю. — 113
Реклайтисъ, В. М. — 104
Ремеръ, М. М. — 49
— Г. А. — 97
Ремесниковъ, Ф. Д. — 118
Ренгартенъ, И. И. — 15
Рененкампфъ, И. Э. — 34
Ренненкампфъ фонъ, Н. Р. — 17
Репнинъ, М. — 167
Ретько, А. К. — 152
Ржига, Н. Ф. — 102
Ризенкампфъ фонъ, А. Е. — 10
Ризничъ, И. И. — 29
Римскій-Корсаковъ, П. В. — 3
— 3-й, М. М. — 10
— 4-й, С. П. — 18
— 5-й, В. П. — 42
— 6-й, Н. И. — 44
— Г. — 60
Риттеръ, И. И. — 151
Рихтеръ бар., О. О. — 3
— Н. — 172
Робушъ, А. — 80
Ровинскій, А. — 169
Рогачевъ, С. — 113
Рогге, Н. В. — 26
Роговскій, Г. А. — 162
Роговъ, П. — 166
Рогозинъ, А. И. — 58
Родзевичъ, Н. Н. — 70
— Н. М. — 144
Родзянко, В. П. — 24
Родинъ, О. Ф. — 167
Родіоновъ, С. В. — 7
— 2-й, Н. Н. — 30
— 3-й, М. Н. — 34
— Г. Н. — 55
— 1-й, Л. А. — 89
— 3-й, Е. Г. — 95
Роднинъ 1-й, Н. Н. — 90
— 2-й, В. Н. — 92
Родоконаки, А. Н. — 109
Родыгинъ, А. — 111
Рожанскій, Н. П. — 154
Рождественскій, А. С. — 28
— Н. Н. — 97
— В. В. — 140
— А. — 75
Рожковъ, А. Д. — 101
Розановъ 2-ой, Б. Н. — 99
Розенбергъ бар., В. В. — 43
Розенгренъ, Л. Е. — 138
Розенталь, А. Э. — 35
Рокасовскій баронъ, П. — 75
Ракуса-Сущевскій, К. — 75
Романенко, В. П. — 59
Романовскій, В. П. — 33
— Б. — 110
Романовъ, В. В. — 22
— А. В. — 137
— В. — 169
— Н. — 83
Романусъ, А. Д. — 55
Романчукъ, Я. А. — 105
Романъ, А. А. — 63
Ромашевъ 1, Н. Н. — 17
— 2, М. Н. — 24
— XXI —

Ромашевъ, С. Н. — 49
— Г. Н. — 59
— П. — 75
Ромушкевичъ, Е. В. — 48
Роосъ, И. И. — 57
Роппъ фонъ-деръ бар. 1, А. Э. — 36
Роппъ фонъ-деръ бар. 2, Ф. Л. — 43
Роппъ фонъ-деръ бар., Л. Л. — 49
Рославецъ, П. В. — 63
Росляковъ, К. А. — 65
Росовскій, А. А. — 54
Россетеръ, М. Н. — 50
Россетъ, М. С. — 41
— Е. С. — 151
Россинскій, В. — 169
Россицкій, А. — 114
Ростковскій, Ф. Ф. — 54
Ростовцевъ, Л. Н. — 35
— Н. Е. — 53
Ротастъ, П. М. — 59
Ротбергъ, Э. А. — 64
— А. А. — 161
Рощаковскій, М. С. — 12
Рощинъ, В. А. — 97
— В. П. — 102
— М. П. — 109
Рубашенко, Г. В. — 154
Ругинъ, В. — 74
Руденскій, Д. П. — 15
Рудингеръ, I. А. — 163
Рудичъ, Д. — 167
Рудневъ 1-й, Н. И. — 14
— 2-й, В. И. — 14
Рудниковъ, К. К. — 89
Рудницкій, М. С. — 71
Рудыко-Тристановъ, А. А. — 172
Ружекъ, А. А. — 12
Рукавишниковъ, И. — 173
Руммель, А. — 83
Румсъ, Н. М. — 121
Румянцевъ, С. Н. — 104
— Б. — 161
— Г. — 76
Русановъ, Н. Г. — 103
Русначенко, Н. Н. — 70
Руссовъ, Ф. — 173
Руссетъ, К. А. — 55
Рыбаковъ 1-й, К. С. — 13
— П. С. — 29
— 2-й, Н. Ф. — 39
— М. В. — 107
Рыбалтовскій 1-й, А. А. — 8
— 2-й, Б. Н. — 33
— 3-й, Ю. Ю. — 34
— 4-й, А. Ю. — 34
— 5-й, Е. С. — 35
— 6-й, В. Ю. — 44
— Б. — 76
— Н. — 80
Рыбасъ, Г. В. — 149
Рыбинъ, А. Г. — 47
Рыдалевскій, Е. М. — 163
Рыжаковъ, Н. — 112
Рыжовъ, В. Н. — 19
— Н. П. — 103
— Б. П. — 105
— П. — 169
Рыкачевъ, М. А. — 5
— А. А. — 45
Рыковъ, А. Н. — 7
— И. С. — 48
Рыльке, А. С. — 137
Рымшевичъ, С. І. — 52
Рытовъ, А. И. — 130
— А. Д. — 155
Рѣдковскій, А. А. — 41
Рѣзниковъ, Н. — 83
Рѣпинъ, Е. — 164
Рюминскій, В. В. — 62
Рюминъ 1-й, Г. М. — 17
Рябининъ, Н. А. — 33
— В. А. — 130
Рябовъ, И. М. — 144
Рябоконь, П. Д. — 170
Рябуха, Т. И. — 161
Рябышкинъ, С. П. — 130
Ряжскій, Н. — 114
Рязановъ, С. Б. — 51
С.
Сааръ, Я. — 142
Сабанѣевъ, К. Д. — 17
Саблинъ, М. П. — 3
— 3-й, Н. В. — 19
Сабсай, А. В. — 138
Сабуровъ, В. — 70
Савельевъ, П. — 115
— М. А. — 161
Савиничъ, А. — 83
Савиновъ, Н. Н. — 70
Савинскій, Н. Н. — 9
Савинъ, В. В. — 63
— В. А. — 88
— С. — 166
Савицкій, Г. А. — 52
Савичъ, В. П. — 119
— П. П. — 23
Савичъ-Заблоцкій, М. — 110
Савченко, Б. А. — 93
Савченко-Бѣльскій, В. А. — 146
Саговскій, В. В. — 88
Садовинскій, Б. А. — 68
Садовскій, Э. Ч. — 34
— С. С. — 47
— И. — 78
— С. — 172
Садоковъ, С. П. — 89
Садыковъ, М. Н. — 159
Сазоновъ, С. П. — 34
— Г. М. — 55
— И. И. — 160
Сакеллари, Н. А. — 23
Саковичъ, А. А. — 30
— В. В. — 109
— Г. — 78
Саксъ, В. В. — 89
Саксъ, А. Р. — 108
Саламатовъ, Н. И. — 66
Саливановъ, К. А. — 72
Салминъ, Е. И. — 50
Саловъ, Н. С. — 24
— Н. С. — 94
Салтановъ, А. В. — 12
Салтыковъ, В. Н. — 90
— В. Н. — 99
— Н. Е. — 159
Сальяръ, Б. Е. — 94
Самарскій, В. К. — 30
Самовичъ, В. П. — 158
Самойловъ, К. В. — 157
— К. — 77
— Л. — 114
Самохваловъ, П. — 82
Самохинъ, С. — 171
Самсоновъ, К. В. — 125
— А. — 167
Санниковъ, В. А. — 93
Сантнанѣевъ, К. В. — 29
— С. В. — 150
Сапковъ, Н. П. — 108
Сапожниковъ, П. В. — 107
Сапсай, А. Д. — 2
— А. А. — 56
Сапуновъ, И. П. — 49
— П. — 79
Сапшуговъ, Е. Н. — 144
Сараджъ, В. Г. — 149
Саранчевъ, А. И. — 62
Сарновичъ, Г. Ю. — 67
Сарычевъ 3-й, Ф. А. — 35
Сасиновскій, М. И. — 136
Сатинъ, В. П. — 94
Саткевичъ, В. А. — 12
Сауксъ, В. Г. — 108
Сафоновъ 1-й, Д. Н. — 25
— М. И. — 58
Сахаровъ, Л. В. — 22
— В. Н. — 52
— Н. И. — 64
— Н. А. — 67
Сахарусовъ, П. В. — 50
Сахновскій, Г. И. — 49
— Ю. И. — 66
Сачковскій, Н. І. — 93
— Б. І. — 98
Сачковъ, К. П. — 101
Сварика, А. М. — 149
Свербеевъ, Ф. Д. — 62
Свердликовъ, В. И. — 109
Свиньинъ 1-й, А. Ю. — 10
Свирскій, Г. В. — 20
Свистунъ, О. Ф. — 28
Свицкій, С. И. — 43
Свищевскій, Г. Г. — 108
Свободинъ 1-й, В. П. — 25
— Ю. П. — 45
— Н. П. — 159
Свѣтликъ, П. А. — 20
Свѣчинъ, А. А. — 14
Свѣшниковъ, Д. А. — 3
— Н. Г. — 95
— XXII —

Севастьяновъ, А. Т. — 120
— В. В. — 50
— Г. А. — 59
Севей, В. — 157
Северинъ, Ф. В. — 17
Севрюковъ, Б. — 76
Седергольмъ, Б. Л. — 22
Седлецкій, Н. — 75
Селезневъ, Л. Л. — 43
— В. — 79
— Д. — 73
Селиверстовъ, Н. М. — 95
Селитренниковъ, В. В. — 20
Селлингъ, С. А. — 49
Сельдинъ, И. — 82
Селянинъ, В. Н. — 41
Семашко, К. К. — 109
Семенецъ, Б. И. — 48
Семенниковъ, В. П. — 154
Семеновъ-Тянь-Шанскій, Н. Д. — 41
Семеновъ, И. П. — 21
— Б. А. — 44
— А. С. — 50
— К. Р. — 55
— Н. А. — 68
— С. С. — 93
— Г. В. — 173
— В. — 84
— Н. — 73
— Н. — 111
— С. — 167
Семченко, Р. — 78
Сениговъ, Н. В. — 56
Сенкевичъ, В. — 80
Сенковскій, А. — 73
Сенявинъ, Н. Л. — 21
Серапининъ, А. В. — 54
Сергіевскій, Б. А. — 59
— А. И. — 71
— Г. В. — 109
Сергіевъ, В. М. — 68
Сергѣевъ, В. Н. — 7
— 4-й, А. И. — 10
— Н. Н. — 68
— Г. А. — 71
— П. М. — 92
— 1-й, С. М. — 136
— 2-й, Н. Ф. — 136
— М. В. — 108
Сердюковъ, В. — 112
Серебренниковъ, Н. М. — 22
— Г. С. — 43
— В. Н. — 45
— Н. — 172
Серебряковъ, А. — 148
— Б. — 169
Середа, Л. — 111
Серебряный, Ф. Г. — 152
Сиверсъ, Л. П. — 33
Сивковъ, А. К. — 103
Сиденснеръ, А. А. — 63
— Г. Н. — 136
Сидоренко, В. Н. — 122
Сидорецъ, Г. — 163
Сидоровскій, В. С. — 151
Сидоровъ, К. Е. — 127
— В. Г. — 97
— М. — 77
Сидѣльниковъ, С. П. — 153
Сизовъ, П. — 83
Силюжицкій, С. — 168
Силяво, Л. А. — 161
Симановскій, Б. — 169
— В. — 169
Симановъ, С. П. — 154
Симоновъ, П. В. — 25
Синайскій, Б. П. — 47
Синегубъ, А. П. — 46
Синицынъ, В. Н. — 28
— Г. М. — 102
— А. — 72
Синявскій 2-й, М. Ф. — 23
Сипайло, В. І. — 18
Сиповичъ, Г. — 114
Сипягинъ 1-й, А. М. — 33
— 2-й, И. В. — 33
Сирый, П. — 164
Сисько, Ф. Е. — 161
Скаловскій 1-й, М. М. — 8
— 2-й, А. М. — 46
— Д. Н. — 144
Скальскій, Г. И. — 52
Скарлато, П. Д. — 70
— А. Н. — 156
Скачковъ, П. — 75
Скворцовъ, Д. И. — 8
— В. — 112
Скляревскій, К. А. — 90
Скомороховъ, В. Д. — 102
Скопиченко, Е. В. — 101
Скорновичъ, И. И. — 151
Скородинскій, Н. — 83
Скорописовъ, Н. — 74
Скржишевскій, В. И. — 109
Скрыгинъ, А. А. — 41
Скрыдловъ, Ф. Г. — 36
— Н. А. — 44
Скрыпицынъ, К. В. — 64
Скрябинъ, В. В. — 31
Скрягинъ, Г. С. — 43
Скупѣнскій, Е. — 74
Скурдо, С. С. — 146
Скурскій, В. Ф. — 59
Славецкій, К. — 173
Славинскій 1-й, К. П. — 12
— 2-й, С. П. — 36
— 3-й, В. П. — 40
Славинъ, С. — 167
Славолюбовъ, Д. Я. — 99
Славянскій, Н. И. — 64
— М. В. — 28
Сланскій, Г. Е. — 59
Сластниковъ, Б. — 81
Слезкинъ, Л. Л. — 54
Слупскій, А. Е. — 28
Случевскій, В. В. — 11
Слядковскій, З. — 111
Сляскій, М. М. — 92
Слѣпышковъ, В. И. — 156
Смазнухинъ, С. С. — 87
Смиренскій, Д. А. — 53
Смирновъ 1-й, А. И. — 127
— 3-й, М. И. — 13
— 4-й, В. М. — 26
— 5-й, Б. И. — 29
— 7-й, В. М. — 34
— Г. Я. — 46
— Б. И. — 51
— В. П. — 53
— А. Н. — 55
— Е. А. — 72
— А. Я. — 138
— А. В. — 138
— В. А. — 97
— К. А. — 109
— Н. Н. — 122
— Г. Р. — 152
— А. Н. — 154
— А. — 81
— В. — 163
— Д. — 112
— Е. — 83
— И. — 171
— М. — 78
— С. — 174
Смирнопуло, В. А. — 39
Смольяновъ, В. Ф. — 48
Смѣловъ, П. И. — 58
Смѣтанинъ, В. Ф. — 89
Снарскій, В. Ф. — 152
— И. Б. — 97
Снегиревъ, Д. — 166
Сно, Н. А. — 89
Снѣговой, Х. Х. — 160
Снѣгоцкій, Г. В. — 120
— Б. — 113
Собецкій, И. М. — 11
— В. И. — 29
— Н. С. — 66
Соболевскій, С. И. — 25
Соболевъ 1-й, К. Л. — 34
— 2-й, А. А. — 37
— А. С. — 53
— Н. — 169
Совинскій, В. Н. — 62
Соколовскій, А. Г. — 65
— 1-й, Ф. М. — 94
— 2-й, С. С. — 98
— Б. — 77
Соколовъ, Н. М. — 33
— М. Л. — 53
— Ю. — 56
— 2-й, А. И. — 58
— С. П. — 62
— А. А. — 70
— Г. А. — 72
— В. П. — 136
— В. А. — 101
— Н. Т. — 103
— Г. И. — 109
— Н. С. — 152
— В. Н. — 173
— А. — 110
— А. В. — 72
— XXIII —

Соколовъ, И. — 111
— И. — 171
— М. — 164
— П. — 83
Сокольниковъ 1-й, Б. А. — 34
— 2-й, А. А. — 36
Солдатенковъ, К. В. — 30
— В. В. — 29
Солдатовъ, Я. С. — 87
Соллогубъ графъ, В. А. — 22
— В. В. — 26
Солововъ, М. А. — 92
— Н. — 115
Соловьевъ 1-й, Б. В. — 28
— 2-й, А. В. — 35
— Ю. В. — 49
— бар., Н. Н. — 64
— Г. Г. — 95
— Г. М. — 161
— А. А. — 129
Солодковъ, Н. Н. — 51
Сольскій, Е. Л. — 55
Сомовъ, Н. В. — 17
— И. — 110
Сонцовъ, П. П. — 10
Сопинъ, В. А. — 162
— (онъ же Куренинъ), А. — 163
Сорокинъ, А. И. — 99
— М. Я. — 129
— 2-й, В. В. — 154
— И. Г. — 154
— А. — 115
— М. — 110
Сосновскій, А. И. — 46
— А. — 162
Сотниковъ, С. П. — 62
Софроновъ, М. К. — 103
Спаде, Ф. Ю. — 60
Спасскій, М. М. — 71
Спеліоти, И. М. — 157
Сперанскій, В. И. — 67
— М. И. — 97
— В. — 76
— С. — 74
Спиридоновъ, С. С. — 92
— Н. В. — 160
Спиро, М. С. — 156
Спицынъ, К. В. — 11
— А. — 115
Сполатбогъ, А. Н. — 13
Спѣшневъ, А. А. — 58
Срезневскій, С. В. — 18
Стааль, Б. Ф. — 19
Ставицкій 1-й, С. П. — 32
— 2-й, А. П. — 41
Ставраки, М. М. — 21
Ставровскій 1-й, А. А. — 146
Ставровъ, В. А. — 162
Стадницкій-Колендо, М. А. — 50
Станиславскій, Н. М. — 144
Станкевичъ 1-й, М. Ф. — 42
— 2-й, И. Т. — 43
— Р. — 80
Станюковичъ, К. К. — 30
Старковъ, Б. В. — 53
Старкъ 1-й, А. О. — 14
— 2-й, Ф. О. — 12
— 3-й, Г. К. — 4
— 4-й, А. А. — 45
— В. О. — 56
Старцевъ, М. М. — 159
— С. — 173
Старченко, П. И. — 71
— Н. Н. — 102
Стасевичъ, Н. — 169
Стасюкъ, В. — 171
Стахевичъ, М. С. — 54
Стаховскій, И. И. — 29
Стаценко, В. В. — 51
Сташевскій, В. А. — 14
— И. І. — 104
Сташкевичъ, В. С. — 65
Стеблинъ-Каменскій, И. Е. — 62
Стельмакъ, П. — 112
Стельмашукъ, В. А. — 155
Степанковскій, Н. I. — 69
Степановъ, А. И. — 7
— В. В. — 7
— 3-й, И. И. — 10
— 4-й, Н. Н. — 36
— 5-й, А. Н. — 40
— А. Н. — 48
— Г. А. — 49
— Б. Н. — 52
— В. П. — 127
— А. Ф. — 94
— А. И. — 150
— Я. Н. — 162
— А. — 74
— В. — 82
— В. — 115
— Г. — 74
Степновъ, И. И. — 158
Стержельбицкій, М. — 174
Стерлиговъ, Г. П. — 41
Стефановъ, С. А. — 121
Стеценко, А. В. — 12
— И. Я. — 104
Стоговъ, П. Е. — 30
— Е. Е. — 45
Столица, П. К. — 25
Столяровъ, Т. К. — 152
Страутингъ, Э. И. — 50
— А. А. — 172
Страховичъ, Н. В. — 33
Страховскій, Б. М. — 11
— Л. Н. — 71
Страховъ, Б. П. — 29
Стребейко, М. В. — 101
Стребковъ, П. — 172
Стрижъ, К. А. — 101
Стріевъ (онъ-же Богуцкій), К. Ф. — 161
Строевъ, В. П. — 42
Струве, Н. Э. — 11
Струйскій, Н. Н. — 34
Стубенко, И. В. — 109
Стукановъ, Н. И. — 162
Стунгевичъ, И. І. — 152
Ступишинъ, Н. — 77
Стычинскій, А. П. — 24
— Н. А. — 146
Стэрко, Н. Г. — 104
Субботинъ, М. Г. — 47
— Г. П. — 156
Суворовъ, М. Н. — 154
Суворцевъ, К. М. — 103
Судовиковъ, Г. Н. — 144
— Н. — Н. — 133
Сузановичъ, Д. — 114
Суйковскій, В. П. — 28
Сукачевъ, В. Г. — 105
Сукинъ 2-й, А. И. — 36
— Г. А. — 66
Суковатицынъ, В. П. — 120
Сулаковъ, Ф. И. — 160
Сурандеръ, А. А. — 46
Сурвилло, В. Л. — 93
Суринъ, Б. — 111
— С. — 80
Суровцовъ 1-й, А. С. — 28
— 2-й, В. С. — 31
Сухаржевскій, Д. С. — 98
Суходольскій, Н. В. — 162
Сухомель, В. М. — 7
Сухомлинъ, Е. В. — 32
Сухотинъ, В. И. — 31
Сушининъ, А. Ф. — 103
Сушковъ, П. — 115
Сушновъ, А. А. — 70
Сыробоярскій, А. М. — 32
Сыровяткинъ, П. К. — 10
Сыромятниковъ, В. — 114
Сысоевъ, К. — 171
Сыцянко, С. А. — 64
Сычуговъ, П. М. — 144
Сѣдыхъ, Н. — 114
Сѣкачъ, Н. — 73
— С. — 78
Сѣкеринъ, С. В. — 63
Сѣнцовъ, В. М. — 103
Сѣриковъ, В. А. — 59
— К. А. — 58
Сѣровъ, А. — 168
Сѣроусъ-Музыка, В. — 162
Сѣтченко, Е. М. — 159
Сѣчкинъ, Н. П. — 97
Т.
Табулевичъ, Н. В. — 148
Тавастшерна, А. А. — 33
Тагуновъ, К. Н. — 94
Тазихинъ, Н. — 110
Таировъ, Д. Е. — 140
Таклинскій, В. В. — 144
Талановъ, Н. Ф. — 158
— В. — 169
Тальцъ, А. Г. — 108
Талятъ-Келпшъ, К. М. — 143
Танфильевъ, В. Н. — 97
Танѣвскій, К. І. — 63
Тарановскій, А. В. — 62
Тарантухинъ, Н. И. — 159
— XXIV —

Таранцевъ, Н. К. — 130
Тарасевичъ, Г. И. — 150
Тарасенко, Н. — 110
Тарасенко-Отрѣшковъ, И. И. — 32
Тарасовъ, Н. В. — 151
— С. — 110
— Ф. — 79
Тарасовъ-Родіоновъ, Б. И. — 109
Тарновскій, Г. Г. — 42
Тарховъ, А. П. — 33
— С. — 75
Татариновъ, В. Л. — 137
— Н. Ю. — 147
Татарскій, К. И. — 52
Таубе бар., Э. Н. — 95
— Г. Н. — 48
Таубе, Г. — 82
Тахтаревъ, В. — 79
Твербузъ-Твердый, К. — 77
Тверской, М. К. — 108
Тевяшевъ, Г. А. — 65
Теглевъ, Н. П. — 31
Тейманъ, І. — 115
Телесницкій, О. В. — 68
Тельки, А. П. — 171
Теннисонъ, К. А. — 136
Теодоровичъ, Б. — 81
Тепинъ, Ф. И. — 155
Теренинъ, М. М. — 70
Терентьевъ 1-й, В. М. — 18
— 2-й, А. В. — 22
— Ф. В. — 66
— П. Ф. — 93
— А. И. — 149
— Н. А. — 172
— А. — 76
Терлецкій, К. Ф. — 46
Терпигоревъ, Н. С. — 149
Теръ-Іоаннесянцъ, С. — 114
Тивяшевъ, Г. П. — 50
Тигерстедтъ, П. Г. — 14
Тизенгаузенъ бар., П. А. — 50
Тизенко, Б. П. — 49
Тикановъ, Г. С. — 104
Тиме, И. Г. — 23
Тимиревъ, С. Н. — 11
Тимме, Д. А. — 144
Тимофеевъ, Н. А. — 45
Тимофѣевскій, Н. Ф. — 57
Тимофѣевъ, Д. М. — 47
— П. А. — 47
Тимошенко, П. — 173
Типольтъ бар., Н. А. — 20
Тирбахъ, П. И. — 33
Тирнштейнъ, К. Р. — 88
Титовъ, А. Ф. — 9
— А. П. — 134
— А. М. — 93
Тихановъ, В. К. — 127
— Х. Х. — 50
Тихвинскій, В. А. — 68
Тихменевъ 1-й, А. И. — 14
— 2-й, А. Н. — 23
— 3-й, П. В. — 32
Тихобаевъ, П. Н. — 93
Тихобразовъ, Н. Д. — 103
Тиховъ, Н. П. — 58
Тихомировъ, В. В. — 42
— Б. — 77
— В. — 75
— М. — 79
— Н. — 83
— Р. — 77
— Ф. — 115
Тихоміровъ, И. В. — 53
— В. Н. — 140
— Д. А. — 162
Тихоновъ, М. П. — 94
Тищенко, В. — 78
Ткачъ, П. А. — 154
Тобизенъ фонъ, Г. А. — 33
Товстолѣсъ, С. П. — 59
Токайшвили, Д. Н. — 48
Токарчукъ, А. Г. — 131
Токмаковъ, Е. М. — 138
— А. А. — 172
Толбугинъ, Н. А. — 18
Толмачевъ, В. І. — 93
— Д. — 84
Толоцкій, Е. С. — 140
Толстой гр., И. — 75
— М. — 74
Толстопятовъ, А. М. — 18
Томасевичъ, Е. Г. — 104
Томашевичъ, Н. А. — 48
— А. А. — 51
— А. — 77
— І. — 115
Томашевскій, А. — 169
Томиловъ, А.-Д. — 32
Томкевичъ, В. Ц. — 72
Тонъ, А. К. — 93
Топорковъ, М. В. — 151
Топчіевъ, А. Г. — 93
Торгаевъ, И. А. — 162
Тороповъ, Я. З. — 151
Торчковъ, К. М. — 158
Точеловичъ, С. М. — 160
Точиловъ, С. И. — 161
Точискій, К. А. — 97
Тошаковъ, А. А. — 40
Травинъ, Ф. М. — 158
Травлинскій, П. П. — 7
Транзе фонъ 1-й, А. А. — 22
— 2-й, Н. А. — 32
Трасакъ, І. — 115
Трасковскій, Н. И. — 55
Трахтенбергъ, Г. I. — 65
— Б. Г. — 130
Трегубовъ, А. В. — 7
— В. К. — 135
Трезвинскій, Б. — 114
Трейдлеръ, Б. М. — 41
Трейеръ, З. — 113
Тренморъ, Р. К. — 108
Трентовіусъ, В. Г. — 9
Третьяковъ 1-й, Н. В. — 19
— 2-й, В. В. — 128
— 3-й, Д. В. — 44
Третьяковъ, Л. Н. — 163
Трибель, І. — 114
Тригони, М. — 72
Трифиловъ, А. И. — 103
Трофимовъ, Л. А. — 53
— Н. — 70
— 1-й, М. В. — 94
— 2-й, А. В. — 95
Троянъ, А. — 77
Трубецкой кн., В. В. — 3
Трубчениновъ, Д. С. — 50
Трукса, С. — 169
Труновъ, А. С. — 95
Трусовъ, А. Е. — 18
— С. И. — 172
Трутовскій, Е. К. — 25
Трухановъ, Г. Д. — 156
Трухачевъ 2-й, С. Л. — 13
Тукмачевъ, Ф. П. — 160
Тулуповъ, Н. М. — 98
Тумановъ кн. 1-й, Я. К. — 24
— 2-й, В. К. — 44
Туржанскій, П. А. — 50
Турикъ, И. — 166
Туркулъ, С. П. — 52
Турнэ, Н. Н. — 155
Тутуровъ, И. И. — 161
Тутуринъ, Н. — 168
Туцевичъ, Н. — 74
Тучковъ 2-й, А. А. — 24
— 3-й, П. А. — 41
— Н. А. — 29
Тымовскій, Г. К. — 39
Тырковъ, Н. Д. — 12
Тыртовъ 1-й, Д. Д. — 15
Тыртовъ 2-й, С. Ф. — 19
Тыруке, В. — 168
Тырышкинъ, Г. — 84
Тычинскій, В. С. — 46
Тышко, М. — 169
Тьедеръ, М. М. — 43
Тюлевъ, С. Ф. — 94
Тюлькинъ, И. Ф. — 151
Тюляндинъ, П. Ф. — 160
Тюрна, З. — 110
Тютинъ, В. С. — 155
Тюфяевъ, А. А. — 45
Тягинъ 1-й, Б. Е. — 19
— 2-й, А. Е. — 24
Тяжелкинъ, А. И. — 156
У.
Угрюмовъ, А. П. — 2
— А. И. — 56
Удринъ, К. Я. — 172
Узенъ, Р. — 110
Улазовскій, Н. Н. — 67
Улановскій, В. П. — 94
Улицкій, М. П. — 107
Уловскій, Я. — 164
Ульрихъ, В. В. — 43
Ульянинъ, А. Ф. — 51
Ульяновъ, З. Я. — 7
— 2-й, В. Ф. — 14
— XXV —

Ульяновъ, Н. Н. — 97
Уляницкій, Б. В. — 97
Уляновскій, С. А. — 69
Унгернъ-Штернбергъ бар., П. Л. — 31
Унковскій, В. А. — 21
— С. Н. — 37
— Н. — 82
Унмутъ, Г. Р. — 52
Ураловъ, А. — 73
Урлапкинъ, П. И. — 152
Урусовъ кн., В. Н. — 28
Усачевъ, М. Ф. — 153
Усининъ, Л. А. — 146
Усовъ, С. Е. — 160
Успасскій, П. — 165
Успенскій, В. В. — 64
— Н. А. — 65
— М. М. — 94
— 2-й, М. Ф. — 98
— Л. М. — 99
— А. И. — 129
Устимовичъ, М. И. — 49
Устиновъ, П. К. — 36
Устрицкій, М. В. — 55
Утгофъ 1-й, А. К. — 40
— 2-й, В. В. — 29
Утинъ, Б. М. — 32
Уткинъ, С. — 169
Утѣхинъ, Н. — 77
Утяковъ, М. Н. — 128
Ухлинъ, А. И. — 87
Ухналевъ, Л. — 168
Уховъ, К. С. — 37
Ушаковъ, Н. В. — 39
— И. И. — 144
— Я. Е. — 156
Ушневъ, Е. С. — 59
Ф.
Фадѣевъ, П. С. — 54
Фаерманъ, В. Л. — 138
Фалевичъ, В. Н. — 69
— Л. В. — 137
Фалкъ, Г. П. — 3
Фарафонтьевъ, М. Р. — 148
Фармаковскій, С. П. — 70
Фастена, Р. Е. — 99
Феденко, Н. А. — 103
Федоровичъ, М. I. — 9
— А. — 166
Федоровскій, Г. К. — 54
— В. М. — 63
— С. К. — 101
Федоровъ, Ф. И. — 7
— 3-й, П. И. — 39
— Н. С. — 55
— Н. П. — 58
— Н. К. — 60
— Ф. А. — 135
— Л. Ф. — 119
— 1-й, П. А. — 89
— 2-й, Е. А. — 94
— 3-й, И. С. — 94
Федоровъ, 4-й, В. Н. — 95
— В. Р. — 103
— Ф. Ф. — 128
— А. Д. — 152
— А. — 170
— В. — 83
— К. — 115
— Н. — 80
— Ф. — 162
Федосѣевъ, Н. Б. — 37
Федотовъ 1-й, Д. Н. — 44
— 2-й, Д. И. — 29
— В. Н. — 51
— Г. А. — 68
— П. — 115
Федяевскій, И. К. — 14
Федяй, А. П. — 108
Феклинъ, П. С. — 145
Фельманъ, Г. — 77
Феншоу, Л. К. — 21
Феодосіу, Д. И. — 28
Феодосьевъ 1-й, П. П. — 26
— 2-й, Б. П. — 26
— 3-й, Н. Е. — 35
Феодотьевъ, Е. Н. — 145
— В. М. — 49
Ферзенъ бар., В. В. — 49
— бар., А. В. — 158
Ферсманъ, О. О. — 45
Фесенко, I. И. — 29
Фестъ, О. — 77
Филатовъ 2, П. Н. — 23
— Л. К. — 48
— Н. И. — 55
Филевскій, Г. — 78
Филимоновъ, А. — 171
— Н. — 115
Филиповъ, П. Г. — 143
Филипповичъ, Г. А. — 50
Филипповскій, В. Н. — 98
Филипповъ, В. С. — 103
— П. В. — 120
Филиппюкъ, К. — 173
Философовъ, Н. Н. — 13
Филяновичъ, В. П. — 56
Финкейзенъ, В. — 112
Фирсовъ, Г. — 173
Фирфаровъ, А. Г. — 95
Фитингофъ бар. 1-й, Э. Э. — 19
— — 2-й, А. А. — 21
— — 3-й, О. Б. — 25
— — Р. — 65
Флейшеръ, Г. Н. — 48
Флоринъ, Е. — 76
Фокинъ-Костровскій, Т. Д. — 153
Фокъ, В. А. — 31
— А. А. — 129
Фолькертъ, А. П. — 146
Фоминъ 1-й, Г. Ю. — 34
— 2-й, Н. Г. — 31
— 3-й, В. А. — 44
— Д. В. — 152
Форманчукъ, С. П. — 156
Фохтъ, Н. Г. — 144
Франковскій, С. И. — 40
Франкъ, И. Л. — 95
Франтцъ, К. — 115
Францкевичъ, А. И. — 87
Фрейбергъ, Е. — 72
Фрейлихманъ, А. В. — 93
Фрейманъ, Р. Н. — 162
Фриде, Г. А. — 43
Фридовскій, М. Н. — 11
— Н. М. — 23
Фроловъ 1-й, С. И. — 3
— 2-й, Л. И. — 12
— 3-й, Р. Н. — 28
— 1-й, П. Ф. — 147
— 2-й, Ф. Т. — 147
— С. — 114
Фроудъ, Г. — 114
Фусъ, Г. В. — 15
X.
Хаджиновъ, Г. — 83
Хаджи-Паніотовъ, И. Д. — 148
Халдѣевъ, И. В. — 149
Хализовъ, П. В. — 148
Халкевичъ, Н. П. — 21
Халкіоповъ, В. Д. — 98
Халтуринъ, Ф. — 165
Халчевъ, В. — 163
Хановъ, И. — 174
Хаперскій, П. А. — 155
Харзѣевъ, А. А. — 121
Харинъ, Н. С. — 37
— Н. — 165
Харитоновъ, Б. Ф. — 140
Харитонюкъ, П. — 164
Хартулари, В. І. — 41
Харченко, В. И. — 102
— П. Л. — 161
— Н. А. — 173
— Б. — 82
Хачиковъ, Л. П. — 35
Хватовъ, М. И. — 88
Хвицкій 1-й, А. А. — 40
— 2-й, С. А. — 42
— Г. А. — 93
Хвощинскій, В. В. — 33
— В. А. — 51
— Я. — 74
Хейсканенъ, Б. — 73
Хеккертъ, Г. Я. — 41
Хельвасъ, Е. Н. — 140
Хижинскій, П. Н. — 39
Хиловъ, Л. К. — 146
Хитринъ, И. В. — 159
Хитрово, Н. С. — 54
Хлестовъ, Ф. К. — 87
Хлопицкій, М. І. — 162
Хлѣбниковъ, И. А. — 103
— К. М. — 128
— Б. Я. — 161
Хлюстинъ 1-й, Б. П. — 18
— 2-й, Н. П. — 40
Хмызниковъ, П. К. — 68
Хмѣльниковъ, П. С. — 97
Ходько, М. Г. — 144
— XXVI —

Хожевъ, Я. В. — 105
Хойновскій, М. — 112
Холмскій, Н. Н. — 64
— М. Н. — 66
Холодковскій, И. — 73
Холодный, А. П. — 66
Холоднякъ, А. И. — 50
Холодовскій 1-й, М. М. — 20
— 2-й, С. М. — 24
Хоматьяно, Г. Г. — 23
Хоменко, А. А. — 2
— С. М. — 155
— Ю. — 73
Хоментовскій, В. М. — 13
— Г. М. — 92
Хомутовъ, В. Н. — 32
— В. Н. — 152
Хондажевскій, Л. В. — 152
Хонинъ, К. — 77
Хорошиловъ, Н. Н. — 122
Хорошковъ, С. — 166
Хорошхинъ, Б. В. — 56
Хохловъ, А. А. — 67
— Н. Г. — 140
— А. В. — 13
Храбрецовъ, И. А. — 153
Храмовъ, Ф. А. — 158
Храповицкій, И. Е. — 135
Хребтіевскій, П. — 165
Хребтовъ, Д. В. — 162
Хрептовичъ, А. Г. — 52
Христо-Феодорато, В. — 76
Христофоровъ, Б. И. — 44
Христюхинъ, В. — 142
Хрущовъ, Н. А. — 145
— А. — 81
— Д. — 81
— Л. — 74
Худенко, П. И. — 130
Ц.
Цвингманъ 2-й, И. Г. — 22
Цвѣтиновичъ, В. С. — 57
Цвѣтковъ, Н. Я. — 88
— С. И. — 51
— М. М. — 58
Цельхеръ фонъ, М. Н. — 136
Цеппуритъ, Р. П. — 168
Цереквицкій, К. И. — 138
Циммерманъ, Г. В. — 11
Цингеръ, А. В. — 57
Цирилинскій, М. А. — 160
Цируль, К. М. — 101
Цирценъ, А. М. — 71
Цишевскій, Л. — 78
Ціолкевичъ, А. Е. — 24
Цулунъ, Т. Н. — 159
Цуръ-Миленъ фонъ, А. — 84
Цыгановъ, Т. — 171
Цыпинъ, В. В. — 67
— В. В. — 104
Цытовичъ, А. В. — 55
Цѣлицо, Л. — 80
Цѣхановскій, А. — 157
Ч.
Чабовскій, С. А. — 35
Чавчавадзе кн., А. М. — 45
Чагинъ, В. — 170
Чайка, К. И. — 154
Чайковскій 1, В. Д. — 13
— 2, С. Д. — 17
— 3, Н. К. — 25
— Е. Д. — 152
— А. — 167
Чаплинъ, Г. Е. — 26
— К. П. — 59
— Н. — 170
Чаплицкій, М. — 168
Чаплюкъ, И. П. — 159
Чарнецкій, В. — 73
Чахлинъ, С. З. — 86
Чебановъ, В. — 170
Чеглоковъ, К. А. — 9
Челобовъ, И. — 163
Чепурновъ, С. И. — 23
Червинскій, В. Г. — 67
Червяковъ, П. — 167
Черевченко, Г. — 174
Черейскій, П. С. — 65
Черемисиновъ, В. Н. — 49
Черемшанскій, Е. А. — 67
Черепановъ, К. К. — 35
— С. — 75
— Ф. — 80
Черкасовъ 1-й, В. Н. — 11
— В. В. — 90
— Г. — 115
Черкасовъ бар., И. А. — 17
Черкасскій кн., М. Б. — 4
Чернай, Б. Н. — 30
Черниковъ, В. И. — 103
Черникѣевъ, В. И. — 130
Черниловскій-Соколъ, Н. И. — 10
Черницкій, К. Э. — 136
Черновъ, Н. Ф. — 70
— Н. Ф. — 93
— А. — 110
Черногоровъ, М. — 115
Чернопольскій, Н. Ф. — 11
Чернушевичъ, А. М. — 31
Черный, А. — 166
Чернышевъ, В. К. — 7
Чернышковъ, Н. С. — 152
Черныхъ, А. Ф. — 155
Черняевъ, Б. П. — 67
Чернякъ, С. С. — 39
Чертковъ, А. А. — 159
Чертовъ, А. П. — 129
Чесновицкій, А. А. — 107
Чесноковъ, С. — 172
Четвериковъ, Л. А. — 36
— С. А. — 34
Четвертаковъ, М. — 110
Четверухинъ, Б. М. — 23
— 2-й, М. М. — 39
— 3-й, Г. Н. — 36
Чеховъ, Г. В. — 62
Чехурскій, В. — 84
Чечоттъ, Р. Р. — 57
Чигаевъ, Б. Н. — 63
Чижикъ, С. М. — 168
Чижовъ, А. П. — 64
Чижъ, С. С. — 59
Чикалинъ, Н. В. — 137
Чиколевъ, А. А. — 29
Чининъ, В. В. — 150
— А. В. — 150
Чириковъ 1-й, С. А. — 30
— 2-й, Н. С. — 35
Чирковъ, Н. В. — 129
Чистяковъ, Н. П. — 93
— А. П. — 60
— С. — 111
Чисъ, Б. А. — 35
Чихачевъ, Д. С. — 70
— С. С. — 144
— А. — 171
Членовъ, И. Е. — 154
Чмига, Ф. — 166
Чорбо, В. В. — 87
Чошинъ, А. И. — 62
Чудиновичъ, Г. И. — 66
Чуйкевичъ, В. — 169
Чуксановъ, И. — 169
Чухнинъ, Г. Г. — 21
— В. — 82
Чучугинъ, Д. Е. — 88
Ш.
Шабалинъ, Г. — 110
— С. З. — 156
Шабельскій, И. П. — 46
Шаблинскій, С. — 114
Шаверновскій 1-й, С. Н. — 40
— 2-й, Е. Н. — 42
Шакѣевъ, В. Е. — 34
Шалашовъ, С. Д. — 156
Шалопугинъ, И. П. — 160
Шалько, Т. — 166
Шамаевъ, М. І. — 160
Шамаль, К. — 166
Шамардинъ, М. — 81
Шаминъ, И. П. — 97
Шаміе, А. А. — 172
Шамовъ, А. А. — 68
Шамонинъ, Г. В. — 62
Шамшевъ, Ф. П. — 10
Шанявскій 1-й, И. И. — 24
Шаповаловъ, Д. — 161
Шапошниковъ, С. С. — 140
— И. — 114
Шароновъ, В. — 165
Шаронъ, В. Г. — 24
Шаршунъ, Г. — 172
Шарыгинъ, А. С. — 41
— М. С. — 154
Шахназаровъ, А. — 112
Шаховской князь, В. — 74
— В. В. — 56
— — Ю. С. — 66
Шаховъ, П. В. — 58
Шафровъ, А. А. — 92
— XXVII —

Шашкинъ, А. В. — 160
Шванкъ, Э. К. — 50
Шварцъ, М. М. — 23
— фонъ, В. А. — 20
Шведе, Е. Е. — 44
Швейцъ, А. П. — 156
Швецовъ, Д. Н. — 135
Шебалинъ, К. В. — 145
Шевелевъ 1-й, К. В. — 12
— 2-й, Г. И. — 29
— 3-й, Ю. В. — 35
— И. — 111
Шевердинъ, М. Ф. — 161
Шевко, А. — 169
Шевкуненко, П. А. — 97
Шевченко, И. — 166
Шейковскій, А. И. — 14
Шейнертъ, В. А. — 68
Шеинъ, А. Д. — 36
Шекъ, А. Ф. — 163
Шелепинъ, И. С. — 161
— Н. — 112
Шельтинга 1-й, В. В. — 9
— 2-й, Б. В. — 40
— Г. В. — 52
Шемановъ, М. З. — 118
— В. — 169
— Н. З. — 89
Шенбергъ, А. Т. — 161
Шенефельдъ, Г. А. — 101
Шенъ, В. Р. — 45
Шенявскій, М. К. — 67
Шепелевъ, В. Н. — 56
— Г. В. — 158
— Н. — 77
Шепитовскій, Н. Н. — 147
Шеповаловъ, В. С. — 150
Шереметевъ, В. Н. — 88
Шерстобоевъ, В. А. — 159
Шершовъ, А. П. — 134
Шестаковъ, И. И. — 30
— А. М. — 49
— А. А. — 53
Шестопаловъ, Е. — 112
Шестопалъ, С. — 78
Шефнеръ, А. А. — 21
Шибановъ, В. К. — 108
Шигаевъ, В. И. — 62
Шидловскій 1-й, Б. Ф. — 19
— 2-й, В. В. — 44
— П. П. — 89
Шиллеръ, Р. М. — 149
Шиллингъ, А. Н. — 19
Шиллингъ бар., Б. Г. — 33
— — К. Г. — 42
— Ю. Ю. — 41
Шиловъ, В. Н. — 87
Шильдеръ-Шульднеръ, Ф. Э. — 43
Шильдкнехтъ, Е. Н. — 39
Шиляевъ, И. Д. — 126
Шиманскій, Ю. В. — 137
Шимкевичъ, Н. А. — 63
— А. — 83
Шингаревъ, Н. И. — 171
Шинкаренко (онъ же Павловъ), Г. Г. — 148
Шипулинскій, З. А. — 12
Ширмановъ, Ф. М. — 108
Ширякинъ, И. — 165
Шистовскій, Э. — 81
Шитихинъ, Н. Я. — 146
Шишацкій, К. А. — 102
Шишкинъ, В. М. — 102
— Д. И. — 160
Шишко, П. О. — 19
Шишмаревъ, К. И. — 11
— М. И. — 94
Шкербергъ, К. Я. — 173
Шклярскій, А. В. — 156
Шленокъ, К. — 168
Шлиппе, Н. Г. — 40
Шмидтъ, А. Г. — 11
— 2-й, В. П. — 14
— 3-й, В. И. — 35
— 5-й, А. А. — 45
— 2-й, М. А. — 94
— Е. И. — 92
— Н. В. — 144
— В. — 81
— Г. — 79
— Ф. — 112
Шнакенбургъ, Г. Р. — 23
Шокальскій, Ю. М. — 6
— А. Ю. — 44
Шольцъ, В. Г. — 45
Шостаковичъ, Б. Б. — 26
Шостаковскій, Б. И. — 122
Шпаковичъ, Ф. А. — 152
Шпаковскій, Г. А. — 99
— С. А. — 107
Шперлингъ, Н. А. — 144
Шплетъ, Ю. Г. — 10
Шпотенко, А. Г. — 99
Шпыневъ, Н. Е. — 145
Шрамченко 1-й, В. Н. — 11
— 2-й, Я. В. — 26
— С. — 84
Шредеръ, Г. А. — 62
Шрейберъ, Н. Н. — 8
Штавеманъ, В. А. — 95
Штагеръ, В. В. — 104
Штаеръ, В. В. — 53
Штакельбергъ баронъ, Ф. — 169
Шталь, А. В. — 7
— Л. А. — 31
Штевенъ, Д. — 164
Штейертъ, Л. — 113
Штейнгаузенъ, П. — 80
Штейнгеттеръ, Г. В. — 64
Штейнфельдъ, Э. В. — 102
Штеллингъ, Б. Э. — 138
Штенгеръ, В. А. — 6
— Н. В. — 66
Штернбергъ, Г. В. — 44
— А. — 73
Штернфельсъ, Н. И. — 21
Штехеръ, А. І. — 51
Штильбергъ, П. Г. — 31
Штральборнъ, В. А. — 51
Штробель, Ф. — 112
Штукенбергъ, Б. П. — 66
Штюрмеръ, Р. — 73
Шубертъ 1-й, К. К. — 13
— 2-й, Б. К. — 21
— А. К. — 135
Шубинъ, М. В. — 101
— В. — 113
Шугай, Н. — 165
Шулейко, В. — 76
Шульга, В. — 113
Шульгинъ, А. Г. — 28
— Б. К. — 53
— В. М. — 153
Шульговскій, Н. А. — 43
Шульцъ фонъ, Г. К. — 11
— В. — 113
— М. — 74
— С. А. — 138
Шуляковскій, П. Е. — 107
Шуманъ, Г. О. — 108
Шумовичъ, К. С. — 152
— В. — 76
Шумовскій, Г. В. — 9
Шундеръ, Н. — 169
Шутовъ 1-й, Б. К. — 14
— 2-й, П. К. — 18
Щ.
Щанкинъ, Н. Н. — 89
Щастный, А. М. — 15
Щегловъ, А. Н. — 10
— К. А. — 72
— А. Н. — 137
— Г. Е. — 129
Щелгачевъ, Н. А. — 32
Щеніовскій, С. — 73
Щенсновичъ, А. А. — 30
Щепинъ, Л. М. — 95
Щелковскій, С. М. — 69
Щепотьевъ, Б. А. — 62
— С. А. — 94
Щербачевъ 1-й, Н. Д. — 20
— 2-й, Б. А. — 23
— 3-й, О. А. — 20
Щербицкій, М. І. — 25
Щетининъ, А. А. — 11
— П. В. — 97
— С. О. — 123
Щиголевъ, М. Б. — 7
Щировскій, Н. Г. — 94
Щигровскій, П. И. — 103
Щука, Н. В. — 47
Щулепниковъ, А. И. — 68
Щупалѣевъ, Е. — 163
Э.
Эбергардъ, А. А. — 1
Эвальдъ, Б. В. — 130
Эверлингъ, А. В. — 44
— Ф. — 80
Эвертъ, Б. — 75
Эйдынь, М. — 110
— XXVIII —

Эйкаръ, Н. Ф. — 7
Эйлеръ 1, Д. П. — 23
Эймонтъ, Б. Н. — 23
Эйсымонтъ, И. М. — 108
Экебумъ, К. Г. — 129
Экенбергъ, А. А. — 19
Эккъ, П. С. — 108
Эливановъ, В. А. — 107
Элленбогенъ, А. А. — 49
— Б. К. — 53
Эльзенгръ, А. А. — 36
Эльмановичъ, В. — 78
Эльснеръ, Л. Н. — 47
— фонъ, К. Н. — 40
Эмеретли, П. А. — 51
— М. А. — 66
Эмме фонъ, В. Е. — 42
Энвальдъ, Б. Е. — 54
Энгель, А. К. — 98
Энгельманъ, П. — 76
Энгельмейеръ, В. — 163
Энденъ фонъ 1-й, В. П. — 25
— 2-й, Б. М. — 28
Энквистъ, Г. Ф. — 147
Эрасмусъ, Е. — 76
Эриксонъ, Н. А. — 43
Эрнстъ фонъ, С. К. — 59
Эссенъ фонъ 1-й, А. Н. — 31
— 2-й, Р. Ф. — 45
— Г. — 74
Этлингеръ фонъ, Е. Э. — 53
Ю.
Юденичъ, А. — 77
— Б. — 114
Юдинъ, К. И. — 102
— Б. — 80
Юдичевъ, В. Г. — 60
Юзвикевичъ, Е. Г. — 39
Юзьвикевичъ, Ф. Г. — 65
Юматовъ, С. А. — 54
Юнкеръ, А. К. — 45
Юрисонъ, Г. Ю. — 94
Юркевичъ, К. С. — 128
— В. И. — 137
Юрковскій, Г. А. — 18
Юркшусовъ, Л. Ф. — 145
Юровъ, Л. А. — 103
Юрша, А. Э. — 37
— Н. — 76
Юрьевичъ, М. — 76
Юрьевъ, В. Г. — 20
— Б. Г. — 28
— П. — 163
Юхновскій, Г. — 81
Юшко, Н. — 173
Юшковъ, И. — 165
Я.
Яблоновскій, В. — 111
Яворовскій, П. К. — 99
Яворскій, Н. П. — 151
— П. В. — 151
— И. И. — 45
Ядыгинъ, А. Г. — 122
Языковъ, Д. М. — 11
— Д. Н. — 48
— Н. — 156
Якиманскій, С. Е. — 62
— А. М. — 72
Якимовъ, О. В. — 41
Якобсонъ, Н. Л. — 34
— А. Н. — 59
Яковенко, В. С. — 108
— Л. И. — 161
Яковицкій, Н. А. — 56
Яковлевъ, Н. Н. — 7
— 2-й, А. А. — 13
— 3-й, В. Д. — 18
— 4-й, А. А. — 18
— 6-й, В. В. — 21
— Н. Н. — 55
— В. И. — 107
— А. В. — 107
Яковлевъ, С. Т. — 138
— Е. М. — 148
— К. Н. — 28
— А. — 72
— Л. — 168
— С. П. — 35
— Ф. — 165
— Ф. — 166
Якубовичъ, С. А. — 42
Якубовскій, А. А. — 15
Якушевъ 1-й, С. А. — 19
— 2-й, Б. В. — 42
— Ф. Н. — 159
Яматинъ, В. — 172
Ямченко, И. М. — 155
Яневичъ, М. — 80
Яненко, М. Н. — 87
Яникъ, П. А. — 156
Янковичъ, В. Н. — 35
Яновичъ, А. А. — 12
— 2-й, С. А. — 17
Яновскій, М. І. — 99
— П. Ф. — 105
— Ф. Г. — 145
Яновъ, Н. А. — 69
Янушевскій, В. — 73
Янцевичъ, С. П. — 92
Янценъ, Я. — 115
Яньковъ, П. В. — 138
Янютинъ, И. В. — 160
Яременко, П. Г. — 155
Ярыгинъ, С. Я. — 54
Ярышкинъ, П. П. — 55
Ясинскій, В. Я. — 101
— Э. И. — 147
— А. — 79
Ястребовъ, В. Е. — 67
Яцукъ, Н. А. — 94
Яцына, И. А. — 119
Яцыничъ, К. К. — 44
Яцюкъ, Н. В. — 50
Ячиновскій, В. Л. — 72
Яшновъ, Б. Д. — 93
— 1 —

Адмиралы.
№№ по порядку старшинства въ чинѣ.Фамилія, имя и отчество.Время производства въ чинъ.Основаніе производства.№ страницы списка, изданія 11 апр. 1916 г.Для помѣтокъ.
1Эбергардъ, Андрей Августовичъ14 апр. 13О.34
2Воеводскій, Степанъ Аркадіевичъ6 дек. 13О.34
3Канинъ, Василій Александровичъ10 апр. 16О.36
4Маньковскій, Николай Степановичъ30 іюля 16О.39

— 2 —

Вице-Адмиралы.
1Гирсъ, Владиміръ Константиновичъ29 апр. 13О.41
2Сапсай, Алексѣй Дмитріевичъ6 дек. 14О.42
3Плансонъ, Константинъ Антоновичъ30 іюля 15Т.43
4Угрюмовъ, Алексѣй ПетровичъТ.44
5Корвинъ, Людвигъ ФедоровичъБ. О.44
6Колчакъ, Александръ Васильевичъ28 іюня 16О.59
7Васильковскій, Станиславъ Францевичъ30 іюля 16О.48
8Покровскій, Андрей ГеоргіевичъО.45
9Курошъ, Александръ ПарфеновичъО.49
10Любимовъ, Павелъ Яковлевичъ6 дек. 16Со старш. на основ. повелѣнія 24 дек. 1914 г.О.50
11Хоменко, Александръ Александровичъ10 апр. 16О.45
12Максимовъ, Андрей Семеновичъо.45
13Бахиревъ, Михаилъ Коронатовичъ6 дек. 16О.53
14Ненюковъ, Дмитрій ВсеволодовичъО.55

— 3 —

Контръ-Адмиралы.
1Небольсинъ, Евгеній Константиновичъ18 апр. 10О.47
2Данилевскій, Александръ Александровичъ6 дек. 11О.47
3Левицкій, Павелъ Павловичъ25 мрт. 12О.48
4Римскій-Корсаковъ, Петръ Воиновичъ4 фвр. 13О.49
5Лазаревъ, Андрей Максимовичъ29 мрт. 13С.49
6Фалкъ, Георгій Петровичъ6 дек. 13О.50
7Бурлей, Сергѣй ИвановичъО.51
8Клюпфель, Евгеній ВладиславовичъО.51
9Коломейцовъ, Николай НиколаевичъС.51
10Бѣлоголовый, Александръ Андреевичъ6 апр. 14О.52
11Лѣсковъ, Петръ Николаевичъ28 іюля 14О.52
12Криницкій, Евгеній Ивановичъ24 дек. 14Б. О.53
13Вяткинъ, Федоръ Алексѣевичъ1 янв. 15О.53
14Ивановскій, Викторъ Яковлевичъ15 іюня 15Т.53
15Львовъ, Николай ГеоргіевичъО.54
16Александровъ, Александръ Ивановичъ6 дек. 15О.56
17Паттонъ-Фантонъ-де-Веррайонъ, Петръ ИвановичъО.56
18Нехаевъ, Константинъ Константиновичъ10 апр. 16О.56
19Григоровъ, Николай МитрофановичъТ.57
20Посоховъ, Сергѣй Андреевичъ18 іюля 17О.90
21Ворожейкинъ, Сергѣй НиколаевичъО.91
22Свѣшниковъ, Дмитрій АлександровичъО.93
23Баронъ Рихтеръ, Оттонъ ОттоновичъТ.57
24Пилкинъ, Владиміръ КонстантиновичъО.95
25Каськовъ, Митрофанъ ИвановичъО.57
26Лукинъ, Веніаминъ КонстантиновичъО.97
27Порембскій, Казиміръ АдольфовичъО.58
28Фроловъ, Сергѣй ИвановичъО.102
29Саблинъ, Михаилъ ПавловичъТ.58
30Волковъ, Николай АлександровичъО.103
31Вейсъ, Александръ КонстантиновичъО.104
32Подгурскій, Николай ЛюціяновичъО.105
33Любинскій, Владиміръ АлександровичъО.106
34Князь Трубецкой, Владиміръ ВладиміровичъО.109
35Вердеревскій, Дмитрій НиколаевичъО.110
36Веселкинъ, Михаилъ МихайловичъО.59
37Погуляевъ, Сергѣй СергѣевичъО.59
38Кедровъ, Михаилъ АлександровичъО.114

— 4 —
39Разводовъ, Александръ Владиміровичъ18 іюля 17О.132
40Немитцъ, Александръ ВасильевичъО.155
41Ивановъ, Сергѣй Александровичъ28 іюля 17О.95
42Зарубаевъ, Сергѣй ВалеріановичъО.98
43Киткинъ, Петръ ПавловичъО.118
44Викорстъ, Николай ЭмануиловичъО.Н8
45Ивановъ, Леонидъ ЛеонтьевичъО.119
46Графъ Капнистъ, Алексѣй ПавловичъО.119
47Владиславлевъ, Петръ ПетровичъО.119
48Клочковскій, Вячеславъ ЕвгеніевичъО.123
49Паттонъ, Николай ИвановичъО.128
50Бубновъ, Александръ ДмитріевичъО.176
51Князь Черкасскій, Михаилъ БорисовичъО.178
52Старкъ, Георгій КарловичъО.154

— 5 —

ГЕНЕРАЛЬСКІЕ ЧИНЫ ФЛОТА.
Генералы.
1Рыкачевъ, Михаилъ Александровичъ8 снт. 09О.61
2Аренсъ, Евгеній Ивановичъ6 дек. 15О.62
3Крыловъ, Алексѣй Николаевичъ6 дек. 16О.63

— 6 —

Генералъ-Лейтенанты.
1Шокальскій, Юлій Михайловичъ25 мрт. 12О.63
2Данчичъ, Арсеній Михайловичъ3 іюня 13О.64
3Бригеръ, Александръ Михайловичъ1 янв. 15Т.64
4Оглоблинскій, Николай Николаевичъ6 дек. 15О.65
5Штенгеръ, Василій АлександровичъО.65
6Овчинниковъ, Иванъ АлександровичъО.66

— 7 —

Генералъ-Маіоры
1Эйкаръ, Николай Францевичъ2 фвр. 12От.
2Кладо, Николай Лаврентьевичъ25 мрт. 12О.69
3Степановъ, Александръ ИвановичъО.70
4Ульяновъ, Захарій Яковлевичъ6 дек. 12О.70
5Дефабръ, Константинъ Ивановичъ14 апр. 13О.71
6Сухомель, Воцлавъ МодестовичъО.72
7Безпятовъ, Михаилъ МихайловичъО.72
8Павловскій, Іосифъ ДмитріевичъО.72
9Головкинъ, Иванъ ПетровичъО.73
10Родіоновъ, Сергѣй Викторовичъ3 іюня 13О.73
11Пименовъ, Владиміръ Гордѣевичъ6 дек. 13О.73
12Панферовъ, Константинъ АлександровичъО.73
13Шталь, Александръ ВикторовичъО.73
14Яковлевъ, Николай НикифоровичъО.74
15Епанчинъ, Гавріилъ АлексѣевичъО.74
16Вагнеръ, Петръ, НиколаевичъО.74
17Лосевъ, Александръ НиколаевичъО.75
18Степановъ, Веніаминъ ВасильевичъС.75
19Трегубовъ, Аполлонъ Викторовичъ8 снт. 14О.75
20Рыковъ, Александръ Николаевичъ6 дек. 14С.76
21Пастуховъ, Евгеній Алексѣевичъ30 іюля 15О.76
22Травлинскій, Платонъ ПлатоновичъО.90
23Барыковъ, Федоръ Евгеніевичъ6 дек. 15О.76
24Дьячковъ, Алексѣй ПавловичъО.77
25Щиголевъ, Михаилъ БорисовичъО.77
26Поликарповъ, Сергѣй АполлоновичъО.77
27Корниловъ, Николай АлександровичъО.78
28Завалишинъ, Александръ Евгеніевичът.78
29Чернышевъ, Владиміръ Кузьмичъ6 дек. 16О.78
30Сергѣевъ, Владиміръ Николаевичъ28 іюля 17Т.78
31Ермаковъ, Владиміръ ПетровичъО.79
32Григорьевъ, Василій ФедоровичъТ.79
33Князь Долгоруковъ, Александръ АлександровичъО.95
34Петровъ, Николай ПавловичъО.80
35Мазуровъ, Георгій НиколаевичъБ. О.80
36Папа-Федоровъ, Георгій НиколаевичъО.80
37Федоровъ, Федоръ ИвановичъТ.80
38Боголюбовъ, Николай ДмитріевичъО.81

— 8 —
39Скворцовъ, Дмитрій Ивановичъ28 іюля 17О.81
40Скаловскій, Митрофанъ МитрофановичъО.99
41Гросманъ, Леонидъ АлександровичъО.101
42Рыбалтовскій, Анатолій АлександровичъО.101
43Шрейберъ, Николай НиколаевичъО.105

— 9 —

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЫ ФЛОТА.
Капитаны 1-го ранга.
1Шумовскій, Гавріилъ Варфоломѣевичъ6 дек. 08Л.87
2Де-Ливронъ 1-й, Сергѣй РудольфовичъЛ.87
3Головнинъ, Петръ Николаевичъ29 мрт. 09Л.88
4Шельтинга 1-й, Владиміръ ВладиміровичъЛ.88
5Ивановъ-Тринадцатый, Константинъ Петровичъ6 дек. 09С.89
6Дмитріевъ 2-й, Владиміръ Евдокимовичъ18 апр. 10Л.90
7Трентовіусъ, Вольдемаръ ГенриховичъЛ.90
8Денисовъ, Иванъ СеменовичъО.91
9Апостоли, Николай Николаевичъ6 дек. 10Л.92
10Лахтинъ, Владиміръ ЕгоровичъЛ.92
11Огильви 1-й, Георгій ГеоргіевичъЛ.92
12Левченко, Михаилъ ФедоровичъЛ.94
13Поповъ 1-й, Андрей Андреевичъ10 апр. 11Л.94
14Лукинъ, Викторъ ЗахаровичъО.94
15Васильевъ 2-й, Александръ Викторовичъ6 дек. 11Л.95
16Ивановъ 4-й, Петръ НиколаевичъО.96
17Бурхановскій 2-й, Викторъ ЗахаровичъЛ.96
18Ивановъ 5-й, Александръ АлександровичъЛ.96
19Федоровичъ, Михаилъ ІосифовичъЛ.97
20Магаринскій, Иванъ Николаевичъ25 мрт. 12Л.98
21Гестеско, Евгеній ЕвгеніевичъЛ.98
22Плотто, Александръ Владиміровичъ25 мрт. 12Л.98
23Подушкинъ, Михаилъ СеменовичъЛ.99
24Карказъ, Федоръ ФедоровичъЛ.99
25Климовъ 1-й, Константинъ Михайловичъ27 авг. 12О.100
26Титовъ, Александръ Федоровичъ26 нбр. 12О.100
27Яншинъ, Николай Григорьевичъ1 дек. 12От.100
28Ислямовъ, Исхакъ Ибрагимовичъ6 дек. 12Л.100
29Зайченко, Константинъ МихайловичъЛ.101
30Зеленой 1-й, Петръ АлександровичъЛ.101
31Чеглоковъ, Константинъ АполлоновичъЛ.102
32Савинскій, Николай НиколаевичъЛ.102
33Остроградскій 1-й, Михаилъ МихайловичъЛ.102
34Никитинъ 1-й, Дмитрій ВладиміровичъЛ.103
35Кузнецовъ 1-й, Иванъ СеменовичъЛ.103
36Зеленой 2-й, Александръ ПавловичъЛ.104
37Макалинскій 1-й, Александръ Александров.Л.104

— 10 —
38Ковалевскій 1-й, Владиміръ Владиміровичъ6 дек. 12О.104
39Карповъ 1-й, Петръ ПетровичъЛ.105
40Фонъ-Денъ 2-й, Карлъ ІоакимовичъС.105
41Римскій-Корсаковъ 3-й, Михаилъ Михайловичъ14 янв. 13О.106
42Лепко, Владиміръ ИвановичъО.106
43Дмитріевъ 5-й, Степанъ Николаевичъ25 мрт. 13С.107
44Моласъ, Эммануилъ СальвадоровичъС.107
45Лятошинскій, Александръ Леонтьевичъ14 апр. 13Л.107
46Жеребцовъ, Василій ДмитріевичъЛ.107
47Фонъ-Ризенкампфъ, Анатолій ЕгоровичъЛ.108
48Шплетъ, Юлій ГотфридовичъЛ.108
49Овандеръ 1-й, Эдуардъ ЭдуардовичъЛ.108
50Большевъ 1-й, Михаилъ НиколаевичъЛ.108
51Боссе 2-й, Федоръ НиколаевичъЛ.109
52Герингъ, Петръ АлексѣевичъЛ.109
53Ратьковъ 2-й, Николай ВладиміровичъЛ.110
54Сонцовъ, Петръ Павловичъ6 дек. 13Л.110
55Сыровяткинъ, Петръ КонстантиновичъЛ.111
56Никановъ, Иванъ ВладиміровичъЛ.111
57Зарудный, Александръ ВикторовичъЛ.111
58Шамшевъ, Федоръ ПетровичъО.111
59Лебединскій, Алексѣй ИльичъО.112
60Бар. фонъ-деръ Остенъ-Сакенъ 1-й, Андрей ТеодоровичъО.112
61Свиньинъ 1-й, Алексѣй ЮрьевичъО.112
62Веселаго, Николай НиколаевичъО.112
63Сергѣевъ 4-й, Аполлинарій ИвановичъО.113
64Кедринъ, Вячеславъ НиканоровичъО.113
65Михайловъ 2-й, Сергѣй ЛеонидовичъО.113
66Пышновъ 1-й, Александръ МихайловичъО.114
67Щегловъ, Александръ НиколаевичъО.114
68Степановъ 3-й, Иванъ ИвановичъО.114
69Вечесловъ 1-й, Владиміръ СтепановичъО.115
70Полушкинъ, Александръ СергѣевичъО.115
71Коптевъ 1-й, Сергѣй ДмитріевичъС.152
72Черниловскій-Соколъ, Николай ИвановичъС.163
73Игнатьевъ 1-й, Михаилъ Николаевичъ6 апр. 14Л.115
74Богдановичъ, Владиміръ КонстантиновичъО.115
75Кротковъ, Николай ВасильевичъО.116
76Бутаковъ 4-й, Григорій ИвановичъО.116

— 11 —
77Паскинъ 2-й, Александръ Александровичъ14 апр. 14С.116
78Фонъ-Шульцъ, Густавъ Константиновичъ11 авг. 14От.117
79Кѣтлинскій, Казиміръ Филипповичъ25 авг. 14О.117
80Остелецкій 3-й, Павелъ ПавловичъО.117
81Страховскій, Борисъ Михайловичъ6 окт. 14От.118
82Одинцовъ, Алексѣй Николаевичъ13 окт. 14От.118
83Гаддъ 1-й, Георгій Оттовичъ6 дек. 14О.118
84Доливо-Добровольскій, Борисъ ІосифовичъО.119
85Пленъ, Павелъ МихайловичъО.120
86Матисенъ, Федоръ Андреевичъ1 янв. 15Т.120
87Вейнеръ, Петръ АркадьевичъТ.120
88Маленкинъ, Сергѣй АлександровичъТ.121
89Берлинскій 2-й, Николай ИвановичъТ.121
90Спицынъ, Константинъ ВладиміровичъТ.121
91Пелль 1-й, Александръ НиколаевичъТ.121
92Клыковъ, Александръ МихайловичъБ. О.121
93Тимиревъ, Сергѣй НиколаевичъО.122
94Щетининъ, Алексѣй АлексѣевичъО.122
95Шрамченко 1-й, Владиміръ НиколаевичъТ.123
96Верховской, Петръ ВладиміровичъТ.124
97Чернопольскій, Николай Федоровичъ16 мрт. 15От.124
98Языковъ, Дмитрій МихайловичъОт.124
99Собецкій, Иванъ МаксимовичъОт.124
100Д'Асторъ, Борисъ ЛеонидовичъЛ.756
101Циммерманъ, Георгій Владиміровичъ23 мрт. 15От.124
102Пальчиковъ, Гавріилъ Кондратьевичъ30 мрт. 15От.124
103Заботкинъ, Дмитрій Дмитріевичъ18 апр. 15Б. О.125
104Шишмаревъ, Константинъ Ивановичъ27 апр. 15От.125
105Черкасовъ 1-й, Василій Ниловичъ25 мая 15Б. О.125
106Ивановъ 7-й, Модестъ Васильевичъ19 іюня 15О.125
107Гинтеръ, Анатолій Августовичъ6 іюля 15От.125
108Фридовскій, Михаилъ Николаевичъ13 іюля 15От.126
109Шмидтъ, Артуръ Готлибовичъ27 іюля 15От.126
110Струве, Николай Эрнестовичъ30 іюля 15Т.126
111Красинскій, Петръ МихайловичъТ.126
112Афанасьевъ 1-й, Александръ НиколаевичъТ.126
113Случевскій, Владиміръ ВладиміровичъТ.127
114Быковъ 2-й, Борисъ АлександровичъТ.127
115Мордвиновъ 1-й, Константинъ ВладиміровичъБ. О.127
116Гаддъ 2-й, Александръ ОттовичъБ. О.127

— 12 —
117Пароменскій, Евгеній Ивановичъ30 іюля 15Т.128
118Славинскій 1-й, Константинъ ПетровичъТ.128
119Ковальскій, Анатолій Анатоліевичъ3 авг. 15Т.129
120Шипулинскій, Захарій Александровичъ23 авг. 15Б. О.129
121Климовъ 2-й, Федоръ Дмитріевичъ8 снт. 15Б. О.129
122Зузинъ, Михаилъ Николаевичъ28 снт. 15От.129
123Елагинъ, Михаилъ Аркадьевичъ19 окт. 15Л.757
124Тырковъ, Николай Дмитріевичъ2 нбр. 15Т.129
125Яновичъ, Андрей Александровичъ12 нбр. 15От.130
126Гертнеръ 1-й, Иванъ Магнусовичъ6 дек. 15Л.130
127Кирилинъ, Александръ НиколаевичъЛ.130
128Азарьевъ 1-й, Владиміръ НиколаевичъО.130
129Ковалевскій 2-й, Сергѣй ВладиміровичъО.131
130Мясновъ, Сергѣй ВладиміровичъО.131
131Давыдовъ 1-й, Михаилъ ПлатоновичъО.131
132Беренсъ 2-й, Михаилъ АндреевичъО.131
133Неѣжмаковъ, Семенъ Трофимовичъ10 фвр. 16Б. О.132
134Фроловъ 2-й, Леонидъ Ивановичъ10 апр. 16Б. О.133
135Саткевичъ, Владиміръ АлександровичъЛ.132
136Кедровъ 1-й, Василій КонстантиновичъО.133
137Никитинъ 2-й, Андрей ВладиміровичъБ. О.133
138Стеценко, Алексѣй ВасильевичъО.133
139Беренсъ 1-й, Евгеній АндреевичъО.134
140Палецкій, Петръ ПетровичъО.134
141Панасевичъ, Витольдъ ІосифовичъО.134
142Лосевъ, Алексѣй НиколаевичъО.134
143Салтановъ, Алексѣй ВасильевичъО.135
144Постриганевъ, Левъ ГеоргіевичъО.135
145Борсукъ, Викторъ НиколаевичъБ. О.135
146Алеамбаровъ, Михаилъ НиколаевичъБ. О.149
147Ружекъ, Александръ АнтоновичъО.135
148Старкъ 2-й, Федоръ ОскаровичъБ. О.136
149Глазенаповъ, Павелъ АлександровичъО.136
150Шевелевъ 1-й, Клавдій ВалентиновичъО.136
151Дудоровъ, Борисъ ПетровичъО.136
152Игнатьевъ 2-й, Николай ИвановичъО.137
153Альтфатеръ, Василій МихайловичъО.137
154Лахматовъ, Яковъ КонстантиновичъО.137
155Рощаковскій, Михаилъ СергѣевичъО.137
156Мономаховъ, Сергѣй Владиміровичъ25 апр. 16От.

— 13 —
157Евдокимовъ, Сергѣй Владиміровичъ12 мая 16С.166
158Былимъ-Колосовскій, Николай Николаевичъ5 іюля 16От.
159Колбасьевъ, Евгеній ВикторовичъОт.
160Хоментовскій, Викторъ Михайловичъ30 іюля 16Л.141
161Злобинъ, Николай НиколаевичъЛ.141
162Чайковскій 1-й, Владиміръ ДмитріевичъЛ.142
163Философовъ, Николай НиколаевичъЛ.142
164Яковлевъ 2-й, Александръ АлександровичъЛ.142
165Дмитріевъ 6-й, Владиміръ ИвановичъО.150
166Вилькенъ 1-й, Павелъ ВикторовичъБ. О.156
167Воскресенскій, Аполлинарій НиколаевичъО.157
168Смирновъ 3-й, Михаилъ ИвановичъО.158
169Бар. Кноррингъ 1-й, Богданъ НиколаевичъО.160
170Вилькицкій, Борисъ АндреевичъО.161
171Миштовтъ, Илларіонъ ВикентьевичъО.162
172Дунинъ-Барковскій, Михаилъ ІосифовичъО.164
173Сполатбогъ, Александръ НиколаевичъО.172
174Егорьевъ, Всеволодъ ЕвгеніевичъО.174
175Даниловъ, Алексѣй ФедоровичъО.209
176Заринъ, Александръ Сергѣевичъ24 авг. 16О.162
177Макалинскій 2-й, Алексѣй Александровичъ23 окт. 16Б. О.147
178Хохловъ, Александръ Васильевичъ31 окт. 16Л.
179Кн. Максутовъ, Дмитрій Дмитріевичъ10 нбр. 16Л.
180Рыбаковъ 1-й, Константинъ Степановичъ6 дек. 16Л.142
181Барановъ, Дмитрій НиколаевичъЛ.142
182Дмитріевъ 3-й, Николай НиколаевичъЛ.143
183Плонскій, Владиміръ ВасильевичъЛ.143
184Захарченко, Леонидъ ИвановичъЛ.143
185Жерве, Борисъ БорисовичъЛ.143
186Трухачевъ 2-й, Сергѣй ЛьвовичъЛ.144
187Антоновъ 1-й, Алексѣй АлександровичъЛ.144
188Бекъ-Джевагировъ, Алексѣй АлександровичъЛ.144
189Овандеръ 2-й, Александръ ЭдуардовичъЛ.144
190Дмитріевъ 4-й, Иванъ НиколаевичъЛ.145
191Невражинъ, Сергѣй АлександровичъЛ.145
192Кехли, Николай ПлатоновичъО.146
193Шубертъ 1-й, Константинъ КарловичъО.146
194Гезехусъ, Александръ ПетровичъО.147
195Бровцынъ 2-й, Александръ АлексѣевичъО.147

— 14 —
196Петровъ 3-й, Алексѣй Константиновичъ6 дек. 16О.149
197Нелидовъ 1-й, Флегонтъ СергѣевичъО.150
198Старкъ 1-й, Александръ ОскаровичъО.150
199Остелецкій 2-й, Николай ПавловичъО.151
200Анжу 2-й, Владиміръ ИвановичъО.151
201Гертнеръ 2-й, Константинъ ПавловичъО.153
202Ульяновъ 2-й, Владиміръ ФедоровичъО.154
203Лялинъ, Михаилъ МихайловичъО.159
204Сташевскій, Владиміръ АрсеньевичъО.161
205Гельмерсенъ, Павелъ ВасильевичъО.162
206Рудневъ 2-й, Владиміръ ИвановичъО.163
207Гестеско, Николай ЕвгеніевичъО.173
208Ларіоновъ, Леонидъ ВасильевичъО.179
209Гаршинъ, Михаилъ ГеоргіевичъО.180
210Тихменевъ 1-й, Александръ ИвановичъО.181
211Бейерманъ, Александръ ФридриховичъО.187
212Владиміровъ, Левъ ЛьвовичъО.
213Свѣчинъ, Алексѣй Алексѣевичъ9 янв. 17Т.157
214Нищенковъ, Алексѣй АркадьевичъТ.185
215Лебедевъ 1-й, Викторъ Ивановичъ23 апр. 17Б. О.171
216Тигерстедтъ, Павелъ Густавовичъ28 іюля 17Л.144
217Максимовъ 2-й, Евгеній АлександровичъЛ.145
218Пеликанъ, Александръ АлександровичъЛ.145
219Рудневъ 1-й, Николай ИвановичъЛ.147
220Кумани, Михаилъ МихайловичъЛ.148
221Шмидтъ 2-й, Владиміръ ПетровичъЛ.148
222Шутовъ 1-й, Борисъ КонстантиновичъЛ.148
223Шейковскій, Александръ ИвановичъО.152
224Бар. Косинскій, Алексѣй МихайловичъО.154
225Вечесловъ 2-й, Николай СтепановичъО.155
226Волькенау, Владиміръ ФедоровичъО.156
227Зеленой 3-й, Семенъ ИльичъО.157
228Бар. фонъ-деръ Остенъ-Сакенъ 2-й, Левъ ЭрнестовичъО.158
229Барковъ, Михаилъ ГригорьевичъО.158
230Екимовъ, Анатолій ПетровичъО.160
231Постельниковъ, Павелъ ЮрьевичъО.160
232Федяевскій, Иванъ КонстантиновичъО.161
233Анцовъ, Михаилъ РейнгольдовичъО.166
234Политовскій, Сергѣй СигизмундовичъО.168

— 15 —
235Новопашенный, Петръ Алексѣевичъ28 іюля 17О.170
236Якубовскій, Александръ АнтоновичъО.170
237Тыртовъ 1-й, Дмитрій ДмитріевичъО.170
233Домбровскій 1-й, Алексѣй ВладиміровичъО.170
239Руденскій, Дмитрій ПетровичъО.171
240Поливановъ 1-й, Сергѣй МатвѣевичъО.171
241Фусъ, Георгій ВикторовичъО.172
242Щастный, Алексѣй МихайловичъО.173
243Ильинъ, Борисъ ПавловичъО.174
244Антоновъ 2-й, Владиміръ ГригорьевичъО.180
245Никифораки, Аполлинарій НиколаевичъО.182
246Гончаровъ 1-й, Леонидъ ЕгоровичъО.187
247Кукель 1-й, Сергѣй АндреевичъО.193
248Николя, Владиміръ ВладиміровичъО.195
249Барыковъ, Евгеній ЕвгеніевичъО.195
250Ренгартенъ, Иванъ ИвановичъО.196
251Кнюпферъ 1-й, Морицъ ГеоргіевичъО.206
252Затурскій, Василій ЕвгеніевичъО.207
253Муравьевъ 1-й, Левъ ПетровичъО.215
254Лодыженскій, Илья ИльичъО.238
255Дыбовскій, Викторъ Владиміровичъ30 іюля 17С.242

— 17 —

Капитаны 2-го ранга.
1Быковъ 1-й, Георгій Александровичъ6 дек. 07Л.141
2Бар. Майдель, Христіанъ Гвидовичъ28 мрт. 09От.141
3Сабанѣевъ, Константинъ Дмитріевичъ12 авг. 11Л.145
4Бар. Черкасовъ, Иванъ Александровичъ24 нбр. 11От.
5Чайковскій 2-й, Сергѣй Дмитріевичъ6 дек. 11Л.146
6Подъяпольскій 1-й, Иванъ ИвановичъЛ.146
7Перковскій 1-й, Александръ Петровичъ25 мрт. 12Л.148
8Волковъ 2-й, Павелъ ВасильевичъЛ.148
9Новиковъ, Николай НиколаевичъЛ.149
10Сомовъ, Николай ВасильевичъЛ.151
11Оводъ 1-й, Симеонъ ФедоровичъЛ.151
12Максимовъ 5-й, Николай Лаврентьевичъ14 апр. 12Л.151
13Рюминъ 1-й, Георгій Митрофановичъ6 дек. 12Л.152
14Модзалевскій, Всеволодъ ЛьвовичъЛ.152
15Вальрондъ 1-й, Ростиславъ КонстантиновичъЛ.153
16Зотовъ, Александръ ПетровичъЛ.153
17Мининъ, Александръ НиколаевичъЛ.153
18Желтухинъ, Николай ФедоровичъЛ.154
19Любимовъ 2-й, Сергѣй ЯковлевичъЛ.154
20Фонъ-Ренненкампфъ, Николай РомановичъЛ.155
21Максимовъ 4-й, Александръ ПрокофьевичъЛ.155
22Азарьевъ 2-й, Николай НиколаевичъЛ.156
23Бардуковъ, Сергѣй ЯковлевичъЛ.156
24Пелль 2-й, Николай НиколаевичъЛ.157
25Фонъ-Липхартъ, Илья ОскаровичъЛ.158
26Ромашевъ 1-й, Николай НиколаевичъЛ.158
27Васильевъ 5-й, Федоръ ВладиміровичъЛ.159
28Витгефтъ 1-й, Александръ ВильгельмовичъЛ.159
29Орловъ 1-й, Василій ИвановичъЛ.159
30Паскинъ 1-й, Степанъ АлександровичъЛ.160
31Северинъ, Федоръ ВикторовичъЛ.161
32Власьевъ, Сергѣй НиколаевичъО.162
33Фонъ-Бергъ 1-й, Владиміръ ВладиміровичъМ. У.163
34Круссеръ, Георгій ПафнутьевичъМ. У.163
35Заозерскій, Михаилъ Евгеніевичъ1 янв. 13О.163
36Заевъ, Алексѣй Николаевичъ6 апр. 13М. У.164
37Казнаковъ, Иванъ Николаевичъ14 апр. 13Л.164
38Яновичъ 2-й, Сергѣй Александровичъ14 апр. 13Л.164

— 18 —
39Вердеревскій 2-й, Романъ Николаевичъ14 апр. 13Л.164
40Пущинъ, Леонидъ МодестовичъЛ.164
41Бар. Врангель, Петръ ГеоргіевичъЛ.165
42Юрковскій, Георгій АндреевичъЛ.165
43Фонъ-деръ-Раабъ-Тиленъ Тимофей ЛеонидовичъЛ.165
44Акимовъ 1-й, Евграфъ НиколаевичъЛ.165
45Мисниковъ, Николай ФедоровичъЛ.165
46Кованько, Александръ ВладиміровичъЛ.166
47Подъяпольскій 2-й, Веніаминъ ИвановичъЛ.166
48Яковлевъ 3-й, Василій ДмитріевичъЛ.166
49Толстопятовъ, Анатолій МихайловичъЛ.167
50Шутовъ 2-й, Павелъ КонстантиновичъЛ.167
51Римскій-Корсаковъ 4-й, Сергѣй ПетровичъЛ.167
52Фонъ-Берендсъ, Эдуардъ АльфредовичъЛ.167
53Бурачекъ 1-й, Аполлонъ ПавловичъЛ.168
54Сипайло, Владиславъ ІосифовичъЛ.168
55Пчельниковъ 1-й, Андрей АндреевичъЛ.168
56Вилькенъ 2-й, Аксель ВикторовичъЛ.168
57Яковлевъ 4-й, Андрей АлександровичъЛ.169
58Дмитріевъ 7-й, Валеріанъ ИвановичъЛ.169
59Пилсудскій, Георгій СигизмундовичъЛ.170
60Де-Симонъ 1-й, Анатолій МихайловичъО.172
61Добролюбовъ, Георгій МихайловичъО.172
62Головизнинъ 2-й, Владиміръ СеменовичъО.172
63Срезневскій, Сергѣй ВладиміровичъЛ.173
64Толбугинъ, Николай Андреевичъ6 дек. 13Л.173
65Бурачекъ 2-й, Степанъ ПавловичъЛ.174
66Трусовъ, Александръ ЕвгеніевичъЛ.174
67Терентьевъ 1-й, Василій МихайловичъЛ.175
68Бар. Майдель 1-й, Владиміръ ЭдуардовичъЛ.175
69Зиловъ 1-й, Александръ АлександровичъЛ.175
70Долгоруковъ, Александръ НиколаевичъЛ.175
71Винокуровъ 1-й, Павелъ ПетровичъЛ.175
72Крашенинниковъ, Петръ ИльичъЛ.176
73Коркуновъ, Николай НиколаевичъЛ.210
74Крыловъ, Николай НиколаевичъЛ.176
75Проффенъ, Егоръ ЕгоровичъЛ.177
76Хлюстинъ 1-й, Борисъ ПавловичъЛ.177
77Дараганъ, Дмитрій ІосифовичъЛ.177

— 19 —
78Фонъ-Гернетъ 1-й, Адамъ Фридриховичъ6 дек. 13Л.177
79Бар. Кноррингъ 2-й, Константинъ НиколаевичъЛ.178
80Экенбергъ, Андрей АлексѣевичъЛ.178
81Шиллингъ, Александръ НиколаевичъЛ.178
82Мертваго, Константинъ КонстантиновичъЛ.178
83Литвиновъ 1-й, Борисъ АлексѣевичъО.179
84Гильдебрандтъ 1-й, Георгій ФридриховичъО.179
85Шишко, Павелъ ОттовичъО.179
86Капгеръ, Алексѣй НиколаевичъО.179
87Саблинъ 3-й, Николай ВасильевичъО.180
88Желиховскій, Витольдъ ФаддѣевичъЛ.518
89Оленевъ, Григорій Николаевичъ6 апр. 14Л.181
90Вильсонъ 1-й, Георгій АлександровичъЛ.181
91Фонъ-Нерике, Константинъ КарловичъЛ.182
92Тягинъ 1-й, Борисъ ЕвстафьевичъЛ.182
93Озеровъ 1-й, Василій МануйловичъЛ.182
94Леонтьевъ 1-й, Владиміръ КонстантиновичъЛ.183
95Третьяковъ 1-й, Николай ВасильевичъЛ.183
96Дорнъ, Готфридъ ЛюдольфовичъЛ.183
97Ордовскій-Танаевскій, Константинъ ДмитріевичъЛ.183
98Рыжовъ, Владиміръ НиколаевичъЛ.184
99Гр. Келлеръ, Павелъ ФедоровичъЛ.184
100Шидловскій 1-й, Брониславъ ФранцевичъЛ.184
101Тыртовъ 2-й, Сергѣй ФедоровичъЛ.184
102Якушевъ 1-й, Сергѣй АлександровичъЛ.184
103Фонъ-Липгардтъ 1-й, Романъ ЭрнестовичъЛ.185
104Балкъ 3-й, Василій АлександровичъО.185
105Бубновъ 1-й, Валентинъ ВладиміровичъО.185
106Бар. Фитингофъ 1-й, Эрихъ ЭрнестовичъО.185
107Блюменталь, Владиміръ ІосифовичъО.186
108Голубевъ, Владиміръ ВалентиновичъО.186
109Дедюхинъ, Христофоръ ЕвгеніевичъО.186
110Кн. Голицынъ, Дмитрій НиколаевичъО.186
111Киселевъ, Владиміръ АндреевичъО.186
112Дудкинъ 1-й, Василій Федотовичъ7 нбр. 14Б. О.187
113Бокъ, Борисъ Ивановичъ10 нбр. 14Б. О.187
114Миллеръ, Борисъ Михайловичъ6 дек. 14Л.188
115Стааль, Борисъ ФедоровичъЛ.188
116Нелидовъ 2-й, Дмитрій ДмитріевичъЛ.188

— 20 —
117Алексѣевъ 3-й, Владиміръ Дмитріевичъ6 дек. 14Л.188
118Красницкій, Александръ ГеоргіевичъЛ.188
119Пржибытекъ, Альфонсъ АлександровичъЛ.188
120Гавришенко, Александръ НиколаевичъЛ.189
121Безкровный, Борисъ СергѣевичъО.189
122Свирскій, Георгій ВладиміровичъО.189
123Бар. Мирбахъ, Рудольфъ РомановичъО.189
124Медвѣдевъ 1-й, Владиміръ ИвановичъО.189
125Холодовскій 1-й, Михаилъ МихайловичъО.190
126Пилкинъ 2-й, Алексѣй КонстантиновичъО.190
127Андросовъ 1-й, Борисъ ГригорьевичъО.190
128Вѣщицкій, Эдуардъ ИвановичъО.190
129Воробьевъ 1-й, Александръ АполлоновичъО.191
130Юрьевъ, Вячеславъ ГеоргіевичъО.191
131Бодиско 1-й, Алексѣй Дмитріевичъ1 янв. 15О.191
132Бар. Буксгевденъ, Гербертъ ОттовичъО.191
133Фонъ-Гриневальдъ, Петръ ЭрнестовичъЛ.192
134Делло, Петръ ПавловичъЛ.192
135Гр. Кейзерлингъ, Архибальдъ ГебхардовичъЛ.192
136Каськовъ 2-й, Андрей СаввичъЛ.192
137Ломанъ 4-й, Георгій ВладиміровичъТ.192
138Бровцынъ 3-й, Иванъ АлексѣевичъЛ.193
139Городыскій, Анатолій ВячеславовичъТ.193
140Колокольцовъ, Павелъ АлександровичъТ.193
141Селитренниковъ, Василій ВасильевичъО.193
142Бибиковъ, Илларіонъ ИлларіоновичъО.194
143Григорашъ, Иванъ ИвановичъО.194
144Щербачевъ 1-й, Николай ДаниловичъО.194
145Свѣтликъ, Павелъ АлоизіевичъТ.194
146Леманъ 1-й, Георгій КонстантиновичъО.194
147Аверкіевъ, Борисъ ЮрьевичъО.195
148Щербачевъ 3-й, Олегъ АлександровичъО.195
149Колтовской, Александръ ЕгоровичъТ.195
150Диковъ, Павелъ Павловичъ5 фвр. 15От.181
151Каминскій, Михаилъ Алексѣевичъ9 фвр. 15От.196
152Фонъ-Шварцъ, Викторъ Александровичъ22 мрт. 15В. О.196
153Леванда, Дмитрій ДмитріевичъВ. О.196
154Борковскій, Михаилъ Владиславовичъ18 апр. 15От.196
155Арбеневъ, Николай Александровичъ29 іюня 15Т.196
156Бар. Типольтъ, Николай Александровичъ6 іюля 15Т.197

— 21 —
157Феншоу, Левъ Константиновичъ30 іюля 15Т.197
158Пышновъ 3-й, Василій МихайловичъБ. О.197
159Горленко, Романъ ИвановичъТ.197
160Колечицкій, Дмитрій БорисовичъБ. О.198
161Лодыгинъ, Борисъ ДмитріевичъТ.198
162Шубертъ 2-й, Борисъ КарловичъТ.198
163Високосовъ, Михаилъ ПавловичъТ.198
164Казиміровъ, Михаилъ ВасильевичъТ.199
165Бровцынъ 4-й, Алексѣй Алексѣевичъ3 авг. 15Т.199
166Бар. Фитингофъ 2-й, Александръ АртуровичъТ.199
167Михайловъ 4-й, Петръ ПетровичъТ.199
168Ставраки, Михаилъ Михайловичъ10 авг. 13От.
169Марковъ 1-й, Вячеславъ Николаевичъ12 снт. 15Б. О.199
170Семеновъ, Иванъ Петровичъ9 нбр. 15Т.200
171Драшусовъ, Николай ЕвгеніевичъТ.200
172Чухнинъ, Григорій Григорьевичъ6 дек. 15Л.200
173Штернфельсъ, Николай ИвановичъЛ.200
174Пини, Николай АлександровичъЛ.200
175Сенявинъ, Николай ЛьвовичъЛ.201
176Шефнеръ, Алексѣй АлексѣевичъЛ.201
177Дорожинскій 1-й, Станиславъ ФаддѣевичъЛ.201
178Бабицынъ 1-й, Михаилъ АндреевичъЛ.201
179Залѣсскій 2-й, Владиміръ ИвановичъЛ.202
180Геркенъ, Федоръ ФедоровичъЛ.202
181Михайловъ 3-й, Павелъ ИвановичъО.202
182Блиновъ 1-й, Вячеславъ ПавловичъО.203
183Ивановъ 9-й, Борисъ ПлатоновичъО.203
184Халкевичъ, Николай ПетровичъО.203
185Вареновъ, Александръ ДмитріевичъО.203
186Левицкій 2-й, Кириллъ НиколаевичъО.204
187Фонъ-Бергъ 2-й, Александръ ВладиміровичъО.204
188Костенскій, Николай АлексѣевичъО.204
189Унковскій, Всеволодъ АндреевичъО.204
190Бошнякъ 2-й, Александръ АлександровичъО.205
191Кузминскій, Василій АлександровичъО.205
192Пелль 3-й, Георгій НиколаевичъО.205
193Яковлевъ 6-й, Василій ВасильевичъО.205
194Зубовъ, Николай НиколаевичъО.206
195Александровъ 2-й, Георгій ИвановичъО.206
196Ефремовъ, Михаилъ ВасильевичъО.206

— 22 —
197Пышновъ 2-й, Борисъ Михайловичъ6 дек. 15О.206
198Пилипенко, Александръ СеменовичъО.207
199Лютеръ, Викторъ ВильгельмовичъО.207
200Изенбекъ, Сергѣй АртуровичъО.207
201Андросовъ 2-й, Дмитрій ГригорьевичъО.208
202Петровъ 9-й, Михаилъ АлександровичъО.208
203Виноградовъ, Викторъ АндреевичъО.208
204Гр. Соллогубъ, Владиміръ АлександровичъО.208
205Цвингманъ 2-й, Иванъ ГеоргіевичъО.208
206Ломанъ, Вадимъ Владиміровичъ10 Апр. 16Л.209
207Каневскій, Василій ВасильевичъЛ.209
208Серебренниковъ, Николай МихайловичъЛ.209
209Ломанъ, Анатолій ВладиміровичъЛ.210
210Оводовъ, Николай НиколаевичъЛ.210
211Губонинъ 1-й, Петръ НиколаевичъЛ.210
212Пяткинъ 1-й, Борисъ ВладиміровичъЛ.210
213Алексѣевъ 4-й, Борисъ АлександровичъЛ.210
214Гарсоевъ, Александръ НиколаевичъЛ.211
215Гаддъ 3-й, Юлій ГеоргіевичъО.211
216Новиковъ 1-й, Николай ВасильевичъО.211
217Лукомскій, Сергѣй ВладиміровичъО.211
218Сахаровъ, Левъ ВалеріановичъО.211
219Фонъ-Рейнгардъ, Федоръ ФедоровичъО.212
220Волковицкій, Юрій ФаддѣевичъО.212
221Лебедевъ 2-й, Александръ ИвановичъО.212
222Фонъ-Транзе 1-й, Александръ АлександровичъБ. О.212
223Терентьевъ 2-й, Африканъ ВладиміровичъО.213
224Бачмановъ, Петръ СергѣевичъО.213
225Поггенполь, Михаилъ МихайловичъО.213
226Буткевичъ, Викторъ НиколаевичъО.213
227Арцыбушевъ, Михаилъ ПетровичъО.214
228Подъяпольскій 3-й, Владиміръ АрдаліоновичъО.214
229Седергольмъ, Борисъ ЛеонидовичъО.214
230Матвѣевъ, Платонъ ПлатоновичъО.214
231Житковъ, Константинъ ГеоргіевичъО.214
232Протасовъ, Николай ИвановичъО.215
233Пржиленцкій, Владиміръ ПлацидовичъО.215
234Массальскій, Адольфъ АдамовичъО.215
235Романовъ, Владиміръ ВадимовичъО.216

— 23 —
236Хоматьяно, Гавріилъ Гавріиловичъ13 апр. 16От.
237Тиме, Иванъ Георгіевичъ23 мая 16От.
238Ивановъ, Дмитрій Александровичъ18 іюня 16От.
239Фридовскій, Николай Михайловичъ8 іюля 16От.
240Никитасъ, Яковъ Васильевичъ24 іюля 16От.
241Зубаревъ, Яковъ Константиновичъ30 іюля 16Л.221
242Лисицынъ, Стефанъ ВасильевичъЛ.221
243Николаевъ 1-й, Борисъ СеменовичъЛ.221
244Греве, Георгій ГеоргіевичъЛ.222
245Бошнякъ 1-й, Леонидъ ИвановичъЛ.222Опечатка: было "Богинякъ"
246Петровъ 4-й, Сергѣй НиколаевичъЛ.222
247Нилендеръ, Викторъ ВильгельмовичъЛ.222
248Эйлеръ 1-й, Дмитрій ПавловичъЛ.223
249Вахтинъ 1-й, Борисъ ВасильевичъЛ.223
250Змигродскій, Георгій БолеславовичъЛ.223
251Чепурновъ, Сергѣй ИвановичъЛ.223
252Филатовъ 2-й, Петръ НиколаевичъЛ.223
253Савичъ, Павелъ ПетровичъЛ.224
254Сакеллари, Николай АлександровичъЛ.224
255Подашевскій, Александръ НиколаевичъЛ.224
256Тихменевъ 2-й, Алексѣй НиколаевичъЛ.224
257Коптевъ 2-й, Евгеній ДмитріевичъЛ.224
258Четверухинъ, Борисъ МихайловичъЛ.651
259Шварцъ, Михаилъ МихайловичъЛ.225
260Казмичевъ, Борисъ ПавловичъЛ.225
261Леонтьевъ 2-й, Левъ АлександровичъЛ.225
262Синявскій 2-й, Михаилъ ФедоровичъЛ.225
263Шнакенбургъ, Глѣбъ РобертовичъЛ.225
264Вонлярлярскій, Константинъ ВладиміровичъЛ.226
265Эймонтъ, Борисъ НиколаевичъО.226
266Кольнеръ, Иванъ ВасильевичъО.226
267Милашевичъ 1-й, Сергѣй КонстантиновичъО.226
268Мессеръ 1-й, Иванъ ВладиміровичъЛ.228
269Бѣлецкій, Яковъ ИвановичъО.229
270Щербачевъ 2-й, Борисъ АндреевичъО.229
271Длускій, Александръ ПавловичъО.231
272Вилькенъ 3-й, Викторъ ВикторовичъО.232
273Кн. Ливенъ, Карлъ ПавловичъО.232
274Котовскій, Вячеславъ ВладиміровичъО.234
275Львовъ 2-й, Левъ КонстантиновичъО.235

— 24 —
276Кн. Тумановъ 1-й, Язонъ Константиновичъ30 іюля 16О.235
277Тучковъ 2-й, Александръ АлександровичъО.236
278Садовъ, Николай СергѣевичъО.238
279Фонъ-Регекампфъ, Владиміръ АлександровичъО.238
280Одржеховскій, Владиміръ ВячеславовичъО.242
281Китицынъ, Михаилъ Александровичъ5 окт. 16Б. О.246
282Тягинъ 2-й, Александръ Евстафьевичъ23 окт. 16О.229
283Макаровъ, Николай Николаевичъ19 нбр. 16От.
284Шанявскій 1-й, Игнатій Игнатьевичъ6 дек. 16Л.242
285Петровъ 6-й, Сергѣй МихайловичъЛ.227
286Кушинниковъ, Валеріанъ ВалеріановичъЛ.227
287Палицынъ 1-й, Георгій МихайловичъЛ.227
288Домбровскій 3-й, Георгій СергѣевичъЛ.227
289Зеленой 4-й, Александръ СергѣевичъЛ.227
290Захаровъ, Алексѣй АлексѣевичъЛ.228
291Векманъ, Александръ КарловичъЛ.228
292Апушкинъ, Александръ АркадьевичъЛ.228
293Мякишевъ, Викторъ КонстантиновичъЛ.229
294Павлиновъ 2-й, Андрей ЯковлевичъЛ.229
295Дехтеревъ, Василій ВладиміровичъЛ.230
296Алышевскій, Павелъ ВикторовичъЛ.230
297Кршивицкій, Михаилъ ПавловичъЛ.230
298Стычинскій, Александръ ПавловичъЛ.230
299Де-Ливронъ 5-й, Мартынъ БорисовичъЛ.230
300Шаронъ, Владиміръ ГеоргіевичъЛ.230
301Холодовскій 2-й, Сергѣй МихайловичъЛ.231
302Погожевъ, Владиміръ ДмитріевичъЛ.231
303Баронъ фонъ-деръ Остенъ-Сакенъ 5-й, Готгардъ ГенриховичъЛ.231
304Лахматовъ, Павелъ ЯковлевичъЛ.231
305Ціолкевичъ, Алексѣй ЕвгеніевичъЛ.232
306Потемкинъ 1-й, Владиміръ НиколаевичъО.233
307Карповъ 2-й, Дмитрій РостиславовичъО.234
308Никоновъ 1-й, Владиміръ ВладиміровичъО.235
309Нордштейнъ, Николай КонстантиновичъО.237
310Коссаковскій, Борисъ ДмитріевичъО.237
311Ракинтъ, Алексѣй ВладиславовичъО.239
312Крыжановскій, Николай НиколаевичъО.239
313Ромашевъ 2-й, Михаилъ НиколаевичъО.239
314Родзянко, Владиміръ ПавловичъО.255

— 25 —
315Назимовъ, Иванъ Ивановичъ6 дек. 16О.
316Антоновъ, Левъ ВикторовичъЛ.655
317Кононовъ, Иванъ Анатоліевичъ26 дек. 16В. О.241
318Буковскій, Михаилъ Нарцызовичъ17 апр. 17Л.
319Муравьевъ 2-й, Борисъ Петровичъ7 іюля 17О.249
320Колоколовъ, Георгій Михайловичъ18 іюля 17Б. О.264
321О'Бріенъ-де-Ласси, Терентій АлександровичъБ. О.337
322Кулибинъ, Николай Владиміровичъ28 іюля 17Л.
323Вельцинъ, Николай ПавловичъЛ.222
324Щербицкій, Михаилъ ІосифовичъЛ.232
325Гернетъ, Евгеній СергѣевичъЛ.233
326Александровъ 3-й, Николай НиколаевичъЛ.233
327Небольсинъ, Вячеславъ КонстантиновичъЛ.233
328Картавцевъ, Всеволодъ ЕвгеніевичъЛ.
329Сафоновъ 1-й, Дмитрій НиколаевичъЛ.233
330Соболевскій, Сергѣй ИвановичъЛ.233
331Свободинъ 1-й, Владиміръ ПетровичъЛ.234
332Столица, Петръ КонстантиновичъЛ.234
333Всеволожскій 2-й, Николай ПетровичъЛ.234
334Фонъ-Энденъ 1-й, Василій ПетровичъЛ.235
335Чайковскій 3-й, Николай КлиментовичъЛ.235
336Введенскій 1-й, Константинъ ЕвгеніевичъЛ.236
337Бар. Фитингофъ 3-й, Оскаръ БруновичъЛ.236
338Богдановъ, Михаилъ МихайловичъО.237
339Дороговъ, Николай НиколаевичъО.238
340Фонъ-Галлеръ, Левъ МихайловичъО.238
341Подгорный, Яковъ ИвановичъО.239
342Трутовскій, Евгеній КонстантиновичъО.239
343Пѣтуховъ, Георгій МихайловичъО.240
344Графъ 1-й, Гаральдъ КарловичъО.240
345Каллистовъ, Николай ДмитріевичъО.242
346Кира-Динжанъ, Андрей ДмитріевичъО.242
347Кордо-Сысоевъ, Евгеній ВикторовичъО.243
348Симоновъ, Павелъ ВладиміровичъО.243
349Казариновъ, Николай МихайловичъО.244
350Лордкипанидзе, Георгій НиколаевичъО.245
351Мелентьевъ 1-й, Александръ НиколаевичъО.257
352Макаровъ 2-й, Алексѣй НиколаевичъО.245
353Панаевъ, Платонъ АркадьевичъО.245

— 26 —
354Домбровскій 4-й, Михаилъ Владиміровичъ28 іюля 17О.245
355Рогге, Николай ВладиміровичъО.246
356Смирновъ 4-й, Василій МатвѣевичъО.247
357Блиновъ 2-й, Сергѣй ПавловичъО.247
358Шостаковичъ, Борисъ БолеславовичъО.247
359Кмита, Юліанъ ОрестовичъО.248
360Бар. Зальца 1-й, Германъ ЭдуардовичъО.248
361Погорецкій, Владиміръ ВладиміровичъО.249
362Соллогубъ, Владиміръ ВладиміровичъО.249
363Невинскій, Александръ МихайловичъО.250
364Гутанъ 2-й, Николай РудольфовичъО.250
365Магнусъ 2-й, Александръ ГотфридовичъО.251
366Феодосьевъ 2-й, Борисъ ПетровичъО.251
367Паруцкій, Михаилъ ВасильевичъО.251
368Іенишъ, Николай ВикторовичъО.251
369Довконтъ, Федоръ ЮльевичъО.251
370Марковъ 3-й, Михаилъ ВасильевичъО.253
371Мальчиковскій 1-й, Владиміръ ГавриловичъО.254
372Григорковъ, Владиміръ АлександровичъО.254
373Жандръ, Константинъ КонстантиновичъО.255
374Гельшертъ, Николай АлександровичъО.255
375Катрухинъ, Владиміръ НиколаевичъО.258
376Баласъ, Александръ ИвановичъО.260
377Загуляевъ, Василій ТимофеевичъО.261
378Лутковъ 1-й, Александръ НиколаевичъО.262
379Белли, Владиміръ АлександровичъО.262
380Муромцевъ 1-й, Борисъ ВладиміровичъО.262
381Шрамченко 2-й, Яковъ ВладиміровичъО.263
382Гинтеръ, Павелъ НиколаевичъО.263
383Феодосьевъ 1-й, Петръ ПетровичъО.263
384Меньшовъ, Евгеній ЕвгеніевичъО.
385Чаплинъ, Георгій ЕрмолаевичъТ.297
386Бергштрессеръ, Владиміръ НиколаевичъО.308

— 28 —

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ ФЛОТА.
Старшіе Лейтенанты.
1Лонткевичъ, Юрій Людвиговичъ6 апр. 14О.232
2Рождественскій, Алексѣй Степановичъ6 дек. 14Л.235
3Шульгинъ, Анатолій ГригорьевичъЛ.236
4Марковъ 2-й, Евгеній ИвановичъЛ.237
5Суйковскій, Владиміръ ПетровичъЛ.237
6Кузнецовъ 2-й, Валеріанъ НиколаевичъЛ.237
7Ограновичъ, Павелъ ПавловичъО.238
8Полидоровъ 1-й, Иванъ ИвановичъМ. У.257
9Пяткинъ 2-й, Евгеній ВладиміровичъМ. У.257
10Синицынъ, Валеріанъ НиколаевичъМ. У.258
11Соловьевъ 1-й, Борисъ Всеволодовичъ1 янв. 15О.240
12Быстроумовъ, Леонидъ ВасильевичъВ. О.240
13Мессеръ 2-й, Павелъ ВладиміровичъТ.240
14Славянскій, Михаилъ ВладиміровичъТ.241
15Фонъ-Энденъ 2-й, Борисъ МихайловичъТ.241
16Фонъ-Гернетъ 2-й, Владиміръ ВикторовичъТ.241
17Суровцовъ 1-й, Александръ СтепановичъЛ.241
18Гофманъ, Вячеславъ ЛюдвиговичъЛ.243
19Феодосіу, Дмитрій ИльичъТ.243
20Слупскій, Александръ ЕфимовичъЛ.243
21Билибинъ, Иванъ НиколаевичъЛ.243
22Арнаутовъ, Сергѣй КонстантиновичъТ.244
23Дорожинскій 2-й, Карлъ ФаддѣевичъЛ.244
24Винокуровъ 2-й, Евгеній ПетровичъТ.244
25Петровъ 7-й, Борисъ МихайловичъТ.244
26Лукинъ 2-й, Александръ ПетровичъО.244
27Свистунъ, Осипъ ФилипповичъО.245
28Фонъ-Барлевенъ, Арведъ КонстантиновичъТ.245
29Баронъ Клодтъ-фонъ-Юргенсбургъ 2-й, Георгій АлександровичъТ.246
30Горденевъ, Милій ЮліевичъО.246
31Перебаскинъ, Борисъ НиколаевичъО.246
32Бужинскій, Михаилъ ИвановичъО.247
33Фроловъ 3-й, Романъ НиколаевичъТ.247
34Гутанъ 1-й, Александръ РудольфовичъО.248
35Вощининъ, Владиміръ НиколаевичъО.248
36Юрьевъ, Борисъ ГеоргіевичъО.248
37Кн. Урусовъ, Валерій НиколаевичъТ.248

— 29 —
38Стаховскій, Иванъ Ивановичъ1 янв. 15О.249
39Бонди, Игнатій Леопольдовичъ9 фвр. 15От.249
40Утгофъ 2-й, Викторъ Викторовичъ17 мрт. 15С.335
41Кочетовъ, Дмитрій Дмитріевичъ18 апр. 15Т.249
42Озеровъ 2-й, Григорій Мануиловичъ18 мая 15Т.250
43Рыбаковъ, Петръ Степановичъ1 іюня 15От.250
44Фонъ-Рейеръ 2-й, Гансъ ПавловичъБ. О.250
45Павлиновъ, Павелъ Яковлевичъ5 іюня 15От.
46Константиновъ 1-й, Борисъ Николаевичъ6 іюля 15Т.252
47Лишинъ 1-й, Сергѣй Андреевичъ20 іюля 15С.252
48Акимовъ 2-й, Сергѣй Сергѣевичъ30 іюля 15Т.252
49Баронъ Гойнингенъ-Гюне 1-й, Николай НиколаевичъТ.252
50Афанасьевъ 3-й, Михаилъ МитрофановичъТ.252
51Мальцовъ 2-й, Александръ АлександровичъТ.253
52Чиколевъ, Александръ АлександровичъТ.253
53Собецкій, Владиміръ ИвановичъБ. О.253
54Тучковъ, Николай АлександровичъТ.253
55Лебедевъ 3-й, Николай КонстантиновичъТ.253
56Сантнанѣевъ, Константинъ ВладиміровичъТ.254
57Бабакинъ, Александръ АлександровичъТ.254
58Смирновъ 5-й, Борисъ ИвановичъО.281
59Николаевъ 2-й, Сергѣй ВалеріановичъБ. О.254
60Безуаръ, Василій ВикторовичъТ.254
61Потапьевъ, Владиміръ АлексѣевичъБ. О.255
62Неѣловъ, Павелъ АлександровичъМ. У.276
63Ризничъ, Иванъ Ивановичъ3 авг. 15Т.255
64Федотовъ 2-й, Дмитрій Ивановичъ4 авг. 15С.342
65Григоренко 1-й, Василій Аполлоновичъ26 авг. 15Б. О.255
66Солдатенковъ, Василій Васильевичъ7 окт. 15От.
67Меркушевъ, Василій Александровичъ26 нбр. 15О.256
68Дуровъ, Владиміръ Андреевичъ6 дек. 15Л.256
69Козловскій, Степанъ СтепановичъЛ.256
70Корецкій, Михаилъ ПетровичъЛ.256
71Шевелевъ 2-й, Георгій ИвановичъЛ.256
72Мещаниновъ, Александръ ИвановичъЛ.256
73Фесенко, Іосифъ ИвановичъО.281
74Страховъ, Борисъ ПетровичъЛ.256
75Неупокоевъ 1-й, Константинъ КонстантиновичъО.257
76Меньшиковъ, Юрій НиколаевичъО.257

— 30 —
77Кожевниковъ, Левъ Матвѣевичъ6 дек. 15О.258
78Стоговъ, Петръ ЕвграфовичъО.258
79Баронъ Нольде, Борисъ АлександровичъО.259
80Завадзскій, Валерій ВладиславовичъО.259
81Родіоновъ 2-й, Николай НиколаевичъО.259
82Гельмгольцъ, Борисъ ФедоровичъО.259
83Кукель 2-й, Владиміръ АндреевичъО.259
84Китаевъ, Николай МефодіевичъО.259
85Левицкій 3-й, Александръ ПавловичъО.259
86Козьминъ, Сергѣй НиколаевичъО.260
87Любомировъ, Николай ПавловичъО.260
88Бундасъ, Владиміръ НиколаевичъО.260
89Карпитскій, Николай АлександровичъО.260
90Станюковичъ, Кириллъ КонстантиновичъО.261
91Чириковъ 1-й, Сергѣй АлександровичъО.261
92Саковичъ, Александръ АлександровичъО.261
93Пржисецкій, Василій НиколаевичъО.261
94Голенищевъ-Кутузовъ, Иванъ ИвановичъО.261
95Лапшинъ, Николай ГригорьевичъО.262
96Вейгелинъ, Георгій ЕвгеніевичъЛ.280
97Щенсновичъ, Александръ АлександровичъО.262
98Кимбаръ, Юлій ЮліевичъО.263
99Кондрашевъ, Владиміръ НиколаевичъО.263
100Бѣлобровъ 1-й, Дмитрій ПавловичъО.263
101Барковъ, Дмитрій ГригорьевичъО.264
102Бутковскій, Николай ИгнатьевичъО.264
103Фонъ-Гебгардтъ, Бено ЭдуардовичъО.264
104Солдатенковъ, Козьма ВасильевичъО.264
105Шестаковъ, Иванъ ИльичъМ. У.278
106Заіончковскій, Леонидъ БруновичъМ. У.279
107Петровъ 10-й, Павелъ Михайловичъ1 янв. 16О.264
108Лавровъ 2-й, Георгій Ивановичъ27 мрт. 16Б. О.329
109Кублицкій 1-й, Алексѣй Павловичъ10 апр. 16Л.265
110Чернай, Борисъ НиколаевичъЛ.265
111Погорѣльскій, Владиміръ ЕвсевьевичъЛ.265
112Самарскій, Владиміръ КонстантиновичъЛ.265
113Недзвѣцкій, Левъ ВладиміровичъЛ.265
114Гедримовичъ, Александръ ПетровичъЛ.265
115Петровъ 8-й, Борисъ СергѣевичъЛ.266
116Дашкевичъ-Горбацкій, Логинъ Владислав.Л.266

— 31 —
117Даниловъ 1-й, Михаилъ Митрофановичъ10 апр. 16Л.266
118Гнида, Владиміръ ДмитріевичъЛ.266
119Арчаковъ, Владиміръ ПетровичъО.266
120Ратьковъ, Николай МихайловичъО.266
121Дурново, Сергѣй НиколаевичъО.267
122Ивановъ 11-й, Борисъ АлексѣевичъО.267
123Фокъ, Владиміръ АлексѣевичъО.267
124Лоховъ, Василій ВасильевичъО.267
125Казанскій, Владиміръ КапитоновичъО.267
126Измалковъ, Дмитрій ПетровичъО.267
127Зарубинъ, Николай АлександровичъО.268
128Дудкинъ 2-й, Григорій ФедотовичъО.268
129Афанасьевъ 4-й, Юлій ЛеонидовичъО.268
130Задлеръ, Николай ВасильевичъЛ.284
131Марковъ 4-й, Александръ НиколаевичъО.268
132Прохоровъ 2-й, Михаилъ НиколаевичъО.268
133Штильбергъ, Павелъ ГуставовичъО.268
134Попандопуло, Юрій НиколаевичъО.269
135Веревочкинъ, Сергѣй СергѣевичъО.269
136Фонъ-Эссенъ 1-й, Антоній НиколаевичъО.269
137Виноградовъ, Федоръ КонстантиновичъО.269
138Чернушевичъ, Алексѣй МихайловичъО.269
139Сухотинъ, Владиміръ ИвановичъО.269
140Гончаровъ 2-й, Владиміръ ЕгоровичъО.270
141Пашкевичъ, Владиславъ КарловичъО.270
142Афанасьевъ, Владиміръ ЮрьевичъО.270
143Фоминъ 2-й, Николай ГеоргіевичъО.270
144Скрябинъ, Владиміръ ВладиміровичъО.270
145Суровцовъ 2-й, Василій Степановичъ13 Іюня 16Б. О.292
146Мазировъ, Сергѣй ЛеонидовичъБ. О.301
147Домерщиковъ, Михаилъ МихайловичъБ. О.337
148Баронъ Унгернъ-Штернбергъ, Павелъ ЛеонгардовичъБ. О.368
149Князь Бѣлосельскій-Бѣлозерскій, Эсперъ Константиновичъ15 іюня 16От.
150Лесли, Владиміръ Петровичъ23 іюня 16От.
151Значко-Яворскій, Павелъ Аполлоновичъ6 іюля 16От.
152Теглевъ, Николай Павловичъ7 іюля 16От.
153Виноградскій 1-й, Николай Георгіевичъ8 іюля 16Б. О.286
154Анастасьевъ, Глебъ Викторовичъ11 іюля 16От.
155Шталь, Леонидъ Александровичъ30 іюля 16Л.275

— 32 —
156Мочульскій, Василій Владиміровичъ30 іюля 16Л.275
157Азаровъ, Николай НиколаевичъЛ.275
158Фонъ-Транзе 2-й, Николай АлександровичъЛ.275
159Жеденовъ, Михаилъ НиколаевичъЛ.275
160Сыробоярскій, Александръ МихайловичъЛ.276
161Олюнинъ, Николай АлексѣевичъЛ.276
162Хомутовъ, Владиміръ НиколаевичъЛ.276
163Лиснеръ, Владиміръ ЭдуардовичъЛ.276
164Брежинскій, Иванъ АнаньевичъЛ.276
165Піотровскій, Григорій ВикторовичъЛ.277
166Вонлярлярскій, Владиміръ ВладиміровичъЛ.277
167Ключаревъ, Сергѣй СергѣевичъЛ.277
168Гаврилюкъ, Владиміръ ВасильевичъЛ.277
169Орловъ 2-й, Борисъ ПавловичъЛ.277
170Щелгачевъ, Николай АлександровичъЛ.277
171Заломановъ, Владиміръ НиколаевичъЛ.277
172Сухомлинъ, Евгеній ВасильевичъО.280
173Пещуровъ, Михаилъ АлексѣевичъО.282
174Лукинъ 3-й, Иванъ МихайловичъЛ.282
175Кнюпферъ 2-й, Бурхардтъ ГеоргіевичъО.283
176Бушенъ, Борисъ НиколаевичъО.284
177Афанасьевъ 5-й, Левъ ЛьвовичъО.285
178Потоловъ, Николай ВладиміровичъО.287
179Бутурлинъ, Михаилъ СергѣевичъО.287
180Тарасенко-Отрѣшковъ, Иванъ ИвановичъО.287
181Ставицкій 1-й, Сергѣй ПетровичъО.288
182Макасѣй-Шибинскій, Владиміръ Григорьев.О.289
183Утинъ, Борисъ МихайловичъО.290
184Тихменевъ 3-й, Петръ ВалеріановичъО.290
185Виренъ, Николай РобертовичъО.290
186Гладкій 2-й, Сергѣй ВладиміровичъО.291
187Мандражи, Евгеній НиколаевичъО.293
188Ждановъ, Вадимъ КонстантиновичъО.296
189Копьевъ, Михаилъ ВладиміровичъО.298
190Фонъ-Липгардтъ 2-й, Павелъ ЭрнестовичъО.299
191Андреевъ, Николай СвятославовичъО.301
192Василевскій, Кесарь ИвановичъО.307
193Томиловъ, Андрей ДмитріевичъО.311
194Матвѣевъ, Александръ ПлатоновичъО.313
195Ланге 3-й, Александръ КарловичъО.318

— 33 —
196Данчичъ, Ростиславъ Михайловичъ30 іюля 16О.319
197Іенишъ, Владиміръ ВикторовичъО.326
198Никольскій 5-й, Михаилъ НиколаевичъО.330
199Окерлундъ, Рогнаръ АнсельмовичъО.334
200Ленинъ, Анатолій ВасильевичъО.337
201Рябининъ, Николай АлександровичъБ. О.339
202Апрѣлевъ, Борисъ ПетровичъО.287
203Гр. Кейзерлингъ, Генрихъ Гуговичъ1 авг. 16От.
204Гаевскій, Наполеонъ Деонизіевичъ9 авг. 16Л.784
205Калмыковъ, Александръ Владиміровичъ11 авг. 16От.
206Щаховскій, Михаилъ Владиміровичъ30 авг. 16О.325
207Вяткинъ, Александръ Алексѣевичъ5 снт. 16От.
208Дитерихсъ, Владиміръ Владиміровичъ20 снт. 16С.357
209Масловъ 2-й, Александръ Евграфовичъ28 снт. 16Б. О.317
210Литвиновъ 3-й, Владиміръ Александровичъ3 окт. 16Б. О.339
211Калакуцкій, Сергѣй Семеновичъ11 окт. 16О.326
212Грузиновъ, Алексѣй Евграфовичъ23 окт. 16Л.
213Хвощинскій, Василій Владиміровичъ10 нбр. 16Б. О.309
214Тирбахъ, Петръ Игнатьевичъ28 нбр. 16В. О.341
215Тавастшерна, Александръ Александровичъ5 дек. 16Т.297
216Романовскій, Вячеславъ Петровичъ6 дек. 16Л.278
217Воробьевъ 2-й, Борисъ НиколаевичъЛ.278
218Сипягинъ 1-й, Алексѣй МихайловичъЛ.278
219Павлиновъ 4-й, Николай ЯковлевичъЛ.278
220Тарховъ, Александръ ПетровичъЛ.279
221Ламановъ, Петръ НиколаевичъЛ.279
222Сипягинъ 2-й, Иванъ ВасильевичъЛ.279
223Фонъ-Тобизенъ, Германъ АлександровичъЛ.279
224Соколовъ, Николай МихайловичъЛ.279
225Башмаковъ, Юрій АлександровичъЛ.280
226Страховичъ, Николай ВасильевичъЛ.280
227Леманъ 2-й, Николай МодестовичъЛ.281
228Ноинскій, Михаилъ ПавловичъЛ.281
229Баронъ Шиллингъ, Бодо ГеоргіевичъЛ.281
230Фонъ-Веймарнъ, Павелъ ПетровичъЛ.281
231Фонъ-Денферъ, Александръ ИвановичъЛ.282
232Рыбалтовскій 2-й, Борисъ НиколаевичъЛ.282
233Сиверсъ, Левъ ПавловичъЛ.282
234Веніаминовъ, Сергѣй ИвановичъЛ.282
235Зубовъ 2-й, Сергѣй НиколаевичъЛ.283

— 34 —
236Якобсонъ, Николай Леопольдовичъ6 дек. 16Л.283
237Борейша, Анатолій СтаниславовичъЛ.283
238Дмитріевъ 8-й, Георгій КонстантиновичъЛ.283
239Поморскій, Борисъ НиколаевичъЛ.283
240Сазоновъ, Сергѣй ПетровичъЛ.283
241Краснопольскій, Николай АлександровичъЛ.284
242Рыбалтовскій 3-й, Юлій ЮліевичъЛ.284
243Новаковскій, Николай АлександровичъЛ.284
244Логиновъ, Сергѣй АлександровичъЛ.284
245Лидерсъ, Борисъ ЭмануиловичъО.285
246Купчинскій, Михаилъ НиколаевичъО.286
247Бѣляевъ, Александръ МаксимовичъО.288
248Королевъ, Анатолій НиколаевичъО.288
249Шакѣевъ, Вячеславъ ЕвгеніевичъО.289
250Садовскій, Эдуардъ ЧеславовичъО.289
251Краевскій, Иванъ СергѣевичъО.290
252Соболевъ 1-й, Константинъ ЛьвовичъО.291
253Борошенко, Алексѣй АлексѣевичъО.292
254Кореневъ, Михаилъ МихайловичъО.292
255Крузенштернъ 1-й, Николай ВалеріановичъО.293
256Кисловскій, Александръ ДмитріевичъО.294
257Рыбалтовскій 4-й, Александръ ЮліевичъО.294
258Миткевичъ, Александръ КонстантиновичъО.295
259Престинъ 1-й, Константинъ ФедоровичъО.295
260Баронъ Вреде, Валентинъ АлександровичъО.295
261Огильви 2-й, Владиміръ ВладиміровичъО.297
262Валдайскій, Владиміръ АлексѣевичъО.298
263Фоминъ 1-й, Георгій ЮрьевичъО.298
264Родіоновъ 3-й, Михаилъ НиколаевичъО.299
265Мезенцевъ, Анатолій МихайловичъО.299
266Рененкампфъ, Иванъ ЭмильевичъО.299
267Строгановъ, Алексѣй ИвановичъО.300
268Елачичъ, Борисъ МихайловичъО.301
269Четвериковъ, Семенъ АлександровичъО.302
270Струйскій, Николай НиколаевичъО.302
271Смирновъ 7-й, Владиміръ МатвѣевичъО.303
272Раленбекъ, Николай НиколаевичъО.305
273Лушковъ 2-й, Владиміръ НиколаевичъО.305
274Кирѣевъ, Иванъ АлексѣевичъО.305
275Сокольниковъ 1-й, Борисъ АлександровичъО.305

— 35 —
276Янковичъ, Владиміръ Николаевичъ6 дек. 16О.306
277Ростовцевъ, Левъ НиколаевичъО.306
278Розенталь, Александръ ЭдуардовичъО.307
279Коландсъ, Николай МитрофановичъО.310
280Анцевъ, Дмитрій РейнгольдовичъО.313
281Куликовъ, Иванъ ФедоровичъО.313
282Чабовскій, Сергѣй АнтоновичъО.316
283Гр. Бенкендорфъ, Константинъ АлександровичъО.325
284Хачиковъ, Лазарь ПавловичъО.790
285Зиловъ 3-й, Владиславъ Александровичъ2 янв. 17Б. О.298
286Черепановъ, Константинъ Константиновичъ16 янв. 17Т.
287Автамоновъ, Александръ Петровичъ30 янв. 17Л.
288Мальчиковскій 2-й, Антонъ Гавриловичъ3 апр. 17О.286
289Престинъ 3-й, Евгеній Константиновичъ4 апр. 17О.343
290Петровъ, Сергѣй Андреевичъ10 апр. 17С.386
291Чириковъ 2-й, Николай Сергѣевичъ23 апр. 17Б. О.312
292Феодосьевъ 3-й, Николай ЕвгеніевичъБ. О.317
293Никитенко, Глѣбъ НиколаевичъБ. О.340
294Рыбалтовскій 5-й, Евгеній Сергѣевичъ28 апр. 17О.302
295Бохенскій, Фаддей ФаддѣевичъЛ.777
296Зимницкій, Александръ Александровичъ28 іюля 17Л.
297Беклемишевъ, Владиміръ АлександровичъЛ.
298Чисъ, Борисъ АнатоліевичъЛ.278
299Яковлевъ, Сергѣй ПавловичъЛ.
300Поздѣевъ, Николай ЛеонидовичъЛ.284
301Зиловъ 2-й, Георгій АлександровичъЛ.285
302Шмидтъ 3-й, Вячеславъ ИвановичъЛ.285
303Сарычевъ 3-й, Федоръ АлександровичъЛ.285
304Медвѣдевъ 2-й, Сергѣй ИвановичъЛ.285
305Мессингъ, Дмитрій ИвановичъЛ.286
306Игнатьевъ 3-й, Алексѣй АлексѣевичъЛ.286
307Мордвиновъ 2-й, Сергѣй КонстантиновичъЛ.286
308Шевелевъ 3-й, Ювеналій ВалентиновичъЛ.286
309Соловьевъ 2-й, Алексѣй ВладиміровичъЛ.287
310Евреиновъ, Сергѣй АлександровичъЛ.287
311Бурнашевъ, Степанъ НиколаевичъЛ.288
312Лобода, Александръ АлександровичъЛ.288
313Пышновъ, Яковъ МихайловичъЛ.
314Бирюковъ, Михаилъ НиколаевичъЛ.288

— 36 —
315Курвоазье, Николай Николаевичъ28 іюля 17Л.288
316Гусаковскій, Николай НиколаевичъЛ.289
317Баронъ фонъ-деръ Роппъ 1-й, Александръ ЭдуардовичъЛ.289
318Малевичъ, Александръ НиколаевичъЛ.290
319Славинскій 2-й, Сергѣй ПетровичъЛ.290
320Даниловъ 2-й, Всеволодъ ІосифовичъЛ.291
321Эльзенгръ, Альбертъ АдольфовичъЛ.291
322Степановъ 4-й, Николай НиколаевичъЛ.291
323Мусселіусъ, Владиміръ АндреевичъО.292
324Понтиковъ, Артемій КонстантиновичъО.293
325Ловенецкій, Викентій БорисовичъО.293
326Мартино, Борисъ ИвановичъО.294
327Лавровъ 1-й, Алексѣй МодестовичъО.294
328Коростовцевъ, Вячеславъ ВадимовичъО.295
329Сукинъ 2-й, Александръ ИвановичъО.296
330Ведерниковъ 1-й, Георгій ВладиміровичъО.296
331Петровъ 11-й, Георгій КонстантиновичъО.297
332Перфильевъ, Алексѣй АлексѣевичъО.297
333Колюбакинъ 2-й, Всеволодъ ВладиміровичъО.298
334Камлюхинъ, Анатолій ИвановичъО.298
335Устиновъ, Петръ КонстантиновичъО.300
336Поповъ 4-й, Михаилъ НиколаевичъО.300
337Четвериковъ, Левъ АлександровичъО.301
338Борисовъ, Николай ВладиміровичъО.301
339Ковалевъ, Никита НазаровичъО.301
340Линденъ, Петръ ВильгельмовичъО.
341Скрыдловъ, Федоръ ГеоргіевичъО.302
342Миклашевскій 1-й, Владиміръ РичардовичъО.303
343Шеинъ, Алексѣй ДмитріевичъО.303
344Четверухинъ 3-й, Георгій НиколаевичъО.304
345Вяткинъ 2-й, Сергѣй ВсеволодовичъО.304
346Бунинъ, Петръ НиколаевичъО.304
347Борисовъ, Владиміръ АлександровичъО.305
348Подобѣдъ, Порфирій АртемьевичъО.305
349Головинъ, Михаилъ АлександровичъО.306
350Сокольниковъ 2-й, Александръ АлександровичъО.306
351Новицкій, Борисъ КонстантиновичъО.306
352Машуковъ, Николай НиколаевичъО.307
353Кобеляцкій, Игорь АлексѣевичъО.307

— 37 —
354Карпинскій, Борисъ Андреевичъ28 іюля 17О.308
355Павловскій 2-й, Дмитрій ІосифовичъО.309
356Крафтъ 2-й, Михаилъ ЕвгеніевичъО.310
357Лемтюжниковъ, Дмитрій СергѣевичъО.310
358Богуславскій, Федоръ АлександровичъО.311
359Уховъ, Константинъ СергѣевичъО.312
360Унковскій, Сергѣй НиколаевичъО.313
361Вахтинъ 2-й, Георгій ВасильевичъО.315
362Григоренко 2-й, Алексѣй АполлоновичъО.316
363Бирилевъ 2-й, Вадимъ АндреевичъО.318
364Неароновъ, Борисъ ВасильевичъО.319
365Макаровъ 3-й, Анатолій ДмитріевичъО.320
366Лагидзе, Иванъ БежуковичъО.324
367Карабурджи, Дмитрій СтавровичъО.326
368Арфинъ, Николай ИвановичъО.328
369Гербертъ, Георгій ВладиміровичъО.328
370Никоновъ 2-й, Николай КонстантиновичъО.328
371Гривцовъ, Николай ГавриловичъО.331
372Харинъ, Николай СергѣевичъО.332
373Кори, Борисъ АлександровичъО.336
374Деменковъ, Николай ДмитріевичъО.339
375Быковъ 4-й, Петръ ДмитріевичъО.340
376Престинъ 2-й, Михаилъ ФедоровичъО.340
377Соболевъ 2-й, Александръ АлександровичъО.340
378Федосѣевъ, Николай БорисовичъО.344
379Баронъ Зальца 2-й, Гюнтеръ ЭдуардовичъО.345
380Миклашевскій 3-й, Борисъ РичардовичъО.350
381Юрша, Александръ ЭдмундовичъО.351
382Демчинскій, Владиміръ НиколаевичъО.353
383Мессингъ, Николай ИвановичъО.354
384Веселаго, Георгій МихайловичъО.358
385Левговдъ, Романъ РомановичъО.367
386Лазаревъ, Максимъ АндреевичъО.383

— 38 —

Лейтенанты.
1Кавелинъ, Сергѣй Михайловичъ18 апр. 10Л.280
2Линдебекъ, Михаилъ Александровичъ10 апр. 11Л.285
3Фонъ-Кубе, Максимиліанъ Оскаровичъ6 дек. 11Л.291
4Смирнопуло, Владиміръ АлександровичъЛ.292
5Шильдкнехтъ, Евгеній НиколаевичъЛ.292
6Четверухинъ 2-й, Михаилъ МихайловичъЛ.292
7Дмоховскій, Генрихъ ИвановичъЛ.293
8Дубровинъ, Николай Александровичъ9 янв. 12От.
9Тымовскій, Георгій Карловичъ6 фвр. 12З.293
10Хижинскій, Павелъ Николаевичъ7 фвр. 12З.293
11Левицкій 4-й, Сергѣй Львовичъ25 мрт. 12Л.294
12Бартеневъ, Николай СергѣевичъЛ.294
13Райскій, Эрнестъ КонстантиновичъЛ.294
14Зубржицкій, Владиміръ ЮльевичъЛ.295
15Масловъ 1-й, Василій КонстантиновичъЛ.295
16Юзвикевичъ, Евгеній ГуставовичъЛ.296
17Бойль 2-й, Алексѣй АлексѣевичъЛ.296
18Константиновъ 2-й, Павелъ ІосифовичъЛ.296
19Крагельскій, Евгеній СтепановичъЛ.297
20Ползыковъ, Помпей НиколаевичъЛ.298
21Ушаковъ, Николай ВалеріевичъЛ.299
22Недлеръ, Германъ ГермановичъЛ.299
23Дихтъ, Гавріилъ ЕвгеніевичъЛ.299
24Завалишинъ 2-й, Николай ЕвгеніевичъЛ.300
25Лемсонъ, Александръ ПавловичъО.300
26Огневъ, Григорій Ивановичъ15 апр. 12От.
27Львовъ, Николай Николаевичъ30 апр. 12От.300
28Зотовъ, Рафаилъ Петровичъ21 іюня 12З.301
29Плешко, Сергѣй Васильевичъ30 окт. 12От.
30Гасабовъ, Владиміръ Евгеніевичъ6 дек. 12Л.302
31Графъ 2-й, Бернгардъ КарловичъЛ.302
32Федоровъ 3-й, Пантелеймонъ ИвановичъЛ.302
33Чернякъ, Семенъ СеменовичъЛ.303
34Блиновъ 3-й, Анатолій ФедоровичъЛ.303
35Рыбаковъ 2-й, Николай ФедоровичъЛ.304
36Евгеновъ, Николай ИвановичъЛ.306
37Пѣшковъ, Никита ФедоровичъЛ.306
38Адамовичъ, Людоміръ СтаниславовичъЛ.307

— 40 —
39Поповскій, Михаилъ Викторовичъ6 дек. 12Л.308
40Дворжицкій, Георгій КорниліевичъЛ.308
41Донъ, Всеволодъ ПавловичъЛ.308
42Воронцовъ-Вельяминовъ, Дмитрій ИвановичъЛ.309
43Фонъ-Ганенфельдтъ, Павелъ МихайловичъЛ.309
44Бѣлобровъ 2-й, Алексѣй ПавловичъЛ.309
45Григорьевъ 3-й, Юрій ФедоровичъЛ.309
46Орфеновъ, Георгій АндреевичъЛ.309
47Прейсъ, Владиміръ ЕвгеніевичъЛ.310
48Шаверновскій 1-й, Сергѣй НиколаевичъЛ.310
49Франковскій, Стефанъ ИвановичъЛ.310
50Любимовъ 3-й, Павелъ ПавловичъЛ.311
51Хлюстинъ 2-й, Николай ПавловичъЛ.311
52Утгофъ 1-й, Алексѣй КарловичъЛ.311
53Пчельниковъ 2-й, Борисъ ЕвгеніевичъЛ.311
54Гессе 1-й, Владиміръ ГуставовичъЛ.311
55Степановъ 5-й, Алексѣй НиколаевичъЛ.312
56Милашевичъ 2-й, Николай ГригорьевичъЛ.312
57Славинскій 3-й, Викторъ ПорфирьевичъЛ.312
58Бѣлинскій, Николай ДонатовичъЛ.312
59Нечаевъ, Степанъ СергѣевичъО.312
60Вохинъ, Николай Федоровичъ29 янв. 13З.313
61Баронъ Ерта, Александръ Эдуардовичъ1 фвр. 13З.313
62Блинструбъ, Владиславъ Іосифовичъ9 фвр. 13З.313
63Прохницкій, Валентинъ Львовичъ6 мрт. 13Л.314
64Шлиппе, Николай Густавовичъ25 мрт. 13З.314
65Ермоловъ, Борисъ Дмитріевичъ2 апр. 13З.314
66Гавриловъ 3-й, Борисъ Петровичъ14 апр. 13Л.314
67Ирмановъ, Георгій СергѣевичъЛ.314
68Фонъ-Эльснеръ, Константинъ НиколаевичъЛ.314
69Бурачекъ 3-й, Владиміръ ЕвгеніевичъЛ.314
70Перетерскій, Евгеній ИвановичъЛ.315
71Ольховскій, Петръ ПетровичъЛ.315
72Шельтинга 2-й, Борисъ ВладиміровичъЛ.315
73Вуичъ, Иванъ ЭммануиловичъЛ.315
74Вильгельмсъ, Петръ АльфредовичъЛ.315
75Вороновъ, Павелъ АлексѣевичъЛ.316
76Тошаковъ, Аркадій АлександровичъЛ.316
77Хвицкій 1-й, Анатолій АлександровичъЛ.316

— 41 —
78Литвиновъ 2-й, Дмитрій Федоровичъ14 апр. 13Л.316
79Бокъ, Вильгельмъ ЮліевичъЛ.317
80Ставицкій 2-й, Александръ ПетровичъЛ.317
81Кирѣенко, Николай ЕвгеніевичъЛ.317
82Дмитріевъ 9-й, Владиміръ ВладиміровичъЛ.317
83Неупокоевъ 2-й, Дмитрій КонстантиновичъЛ.317
84Тучковъ 5-й, Павелъ АлександровичъЛ.318
85Гавриловъ 4-й, Николай ПетровичъЛ.318
86Криницкій 2-й, Иванъ ІосифовичъЛ.318
87Гренгагенъ, Николай ИвановичъЛ.318
88Баронъ Пиларъ фонъ-Пильхау, Николай АдольфовичъЛ.319
89Стерлиговъ, Георгій ПетровичъЛ.319
90Хартулари, Владиміръ ІосифовичъЛ.319
91Платоновъ, Игорь СтепановичъЛ.320
92Климчицкій, Константинъ АлександровичъЛ.320
93Люби, Константинъ ГригорьевичъЛ.320
94Селянинъ, Владиміръ НиколаевичъЛ.320
95Дмитріевъ 10-й, Михаилъ АлексѣевичъЛ.320
96Кандыба, Константинъ МихайловичъЛ.321
97Никольскій 2-й, Николай ГригорьевичъЛ.321
98Потоцкій, Павелъ ПавловичъЛ.321
99Шарыгинъ, Александръ СпиридоновичъЛ.321
100Митуричъ, Николай НиколаевичъЛ.321
101Благовѣщенскій, Леонидъ ВладиміровичъЛ.321
102Семеновъ-Тянъ-Шанскій, Николай ДмитріевичъЛ.321
103Трейдлеръ, Борисъ МихайловичъЛ.322
104Кокушкинъ, Павелъ МихайловичъЛ.322
105Россетъ, Михаилъ СильверстовичъЛ.322
106Рѣдковскій, Алексѣй АндреевичъЛ.322
107Забѣлинъ, Иванъ ФедоровичъЛ.322
108Якимовъ, Олегъ ВладиміровичъЛ.322
109Ковальскій, Андрей АнатоліевичъЛ.323
110Милашевичъ 3-й, Константинъ КонстантиновичъЛ.323
111Максимовичъ, Николай НиколаевичъЛ.323
112Баронъ Шиллингъ, Юлій Юліевичъ16 апр. 13От.
113Хеккертъ, Георгій Яльмаровичъ17 апр. 13З.323
114Скрыгинъ, Александръ Александровичъ22 апр. 13Л.323
115Іокишъ, Николай АлександровичъОт.324

— 42 —
116Баронъ фонъ-Клейстъ, Эвальдъ Вильгельмовичъ5 іюня 13З.324
117Килященко, Вячеславъ Константиновичъ12 іюня 13З.324
118Макаровъ, Александръ Николаевичъ20 іюня 13З.324
119Якубовичъ, Сергѣй Алексѣевичъ6 іюля 13З.324
120Львовъ, Константинъ Михайловичъ9 іюля 13З.325
121Баронъ Шиллингъ, Кесарь Георгіевичъ11 іюля 13З.325
122Тарновскій, Георгій Григорьевичъ18 іюля 13З.325
123Строевъ, Владиміръ Павловичъ22 іюля 13З.325
124Абаза, Александръ Алексѣевичъ13 окт. 13З.326
125Викторъ-Берченко, Петръ Ивановичъ22 окт. 13З.326
126Докушевскій, Михаилъ Аркадьевичъ6 дек. 13Л.326
127Азанчевскій, Евгеній ВикторовичъЛ.326
128Клягинъ, Николай ПавловичъЛ.355
129Винтеръ 2-й, Евгеній ФранцевичъЛ.327
130Римскій-Корсаковъ 5-й, Воинъ ПетровичъЛ.327
131Фонъ-Гершельманъ 1-й, Арминъ ЭдвиновичъЛ.327
132Шаверновскій 2-й, Евгеній НиколаевичъЛ.327
133Камчатовъ, Левъ ВикторовичъЛ.327
134Балковъ, Александръ СергѣевичъЛ.327
135Хвицкій 2-й, Сергѣй АлександровичъЛ.327
136Петропавловскій 1-й, Сергѣй ЭрастовичъЛ.328
137Полидоровъ 2-й, Владиміръ ИвановичъЛ.328
138Лемишевскій, Павелъ ВикторовичъЛ.328
139Остроградскій 2-й, Андрей АлександровичъЛ.329
140Кемарскій, Николай ВладиміровичъЛ.329
141Мелентьевъ 2-й, Сергѣй НиколаевичъЛ.329
142Ведерниковъ 2-й, Николай ВладиміровичъЛ.329
143Тихомировъ, Василій ВасильевичъЛ.329
144Поповъ 3-й, Николай АндреевичъЛ.329
145Любицкій, Викторъ ПавловичъЛ.330
146Ильвовъ, Борисъ ЯковлевичъЛ.330
147Фонъ-Эмме, Викторъ ЕвгеніевичъЛ.330
148Максимовичъ, Михаилъ МихайловичъЛ.330
149Якушевъ 2-й, Борисъ ВладиміровичъЛ.330
150Виноградскій 2-й, Георгій ГеоргіевичъЛ.330
151Петровскій, Леонидъ МихайловичъЛ.331
152Станкевичъ 1-й, Мамертъ ФеодосіевичъЛ.331
153Ивановъ 14-й, Владиміръ АлександровичъЛ.331
154Добротворскій, Юрій АлексѣевичъЛ.331

— 43 —
155Серебренниковъ, Георгій Семеновичъ6 дек. 13Л.331
156Станкевичъ 2-й, Иванъ ТеодосіевичъЛ.331
157Эриксонъ, Николай АдольфовичъЛ.332
158Миклашевскій 2-й, Михаилъ СергѣевичъЛ.332
159Дандре, Борисъ ЛьвовичъЛ.332
160Ковалевскій 3-й, Павелъ ПавловичъЛ.332
161Порозовъ, Владиміръ НиколаевичъЛ.332
162Шильдеръ-Шульднеръ, Федоръ ЭдуардовичъЛ.332
163Реймерсъ, Сергѣй АлександровичъЛ.333
164Пальчиковъ, Борисъ ГавриловичъЛ.333
165Дьяковъ, Петръ АлексѣевичъЛ.333
166Фриде, Георгій АнатоліевичъЛ.333
167Колюбакинъ 3-й, Николай ВладиміровичъЛ.333
168Князь Маврокордато, Николай ДмитріевичъЛ.333
169Баль 2-й, Николай ПетровичъЛ.333
170Лучаниновъ, Борисъ НиловичъЛ.334
171Новиковъ 2-й, Борисъ ЛеонидовичъЛ.334
172Палицынъ 2-й, Николай МихайловичъЛ.334
173Потемкинъ 2-й, Владиміръ ВладиміровичъЛ.334
174Панфиловъ, Сергѣй ВладиміровичъЛ.334
175Петропавловскій 2-й, Владиміръ ЭрастовичъЛ.334
176Мусатовъ, Георгій АлександровичъЛ.335
177Шульговскій, Николай АлексѣевичъЛ.335
178Псіолъ 2-й, Николай ИвановичъЛ.335
179Баронъ фонъ-деръ Роппъ 2-й, Федоръ ЛотаровичъЛ.335
180Скрягинъ, Георгій СергѣевичъЛ.335
181Селезневъ, Леонидъ ЛьвовичъЛ.335
182Де-Симонъ 2-й, Евгеній МихайловичъЛ.336
183Остолоповъ, Алексѣй АлексѣевичъЛ.336
184Манштейнъ, Александръ СергѣевичъЛ.336
185Іосса, Андрей АлександровичъЛ.336
186Мардарьевъ, Михаилъ МихайловичъЛ.336
187Всеволожскій 3-й, Борисъ ПетровичъЛ.337
188Свицкій, Сергѣй Ивановичъ9 янв. 14З.337
189Баронъ Розенбергъ, Владиміръ Вильгельмовичъ11 янв. 14З.337
190Васильевъ, Павелъ Петровичъ28 янв. 14З.337
191Тьедеръ, Михаилъ МихайловичъОт.
192Ульрихъ, Василій Владиміровичъ7 фвр. 14З.338

— 44 —
193Шидловскій 2-й, Вадимъ Всеволодовичъ20 фвр. 14З.338
194Скрыдловъ, Николай Александровичъ26 фвр. 14З.338
195Жигалинъ, Владиміръ Леонидовичъ16 мрт. 14От.338
196Винеръ, Дмитрій Николаевичъ4 апр. 14З.338
197Римскій-Корсаковъ 6-й, Николай Ильичъ6 апр. 14Л.338
198Фоминъ 3-й, Викторъ АлександровичъЛ.338
199Князь Тумановъ 2-й, Владиміръ КонстантиновичъЛ.338
200Баль 3-й, Петръ ПетровичъЛ.339
201Фонъ-Дитманъ, Гербертъ ВладиміровичъЛ.339
202Коведяевъ, Евгеній ЕгоровичъЛ.339
203Штернбергъ, Георгій ВасильевичъЛ.339
204Ламкертъ, Александръ ОскаровичъЛ.340
205Шведе, Евгеній ЕвгеніевичъЛ.340
206Клочановъ, Федоръ ФедоровичъЛ.340
207Нужновъ, Владиміръ ВасильевичъЛ.341
208Эверлингъ, Арнульфъ ВасильевичъЛ.341
209Павелецкій, Антонъ КарловичъЛ.341
210Федотовъ 1-й, Дмитрій НиколаевичъЛ.341
211Макаревичъ, Александръ ИпполитовичъЛ.341
212Бенклевскій, Антонъ ИвановичъЛ.342
213Фонъ-Гершельманъ 2-й, Вальтеръ ЭдвиновичъЛ.342
214Семеновъ, Борисъ АлександровичъЛ.342
215Христофоровъ, Борисъ ИгнатьевичъЛ.342
216Гротенъ, Василій МаксимиліановичъЛ.342
217Шокальскій, Александръ ЮліановичъЛ.342
218Молоховецъ 1-й, Владиміръ АнатольевичъЛ.343Опечатка: было "Анашомевичъ"
219Лупандинъ, Дмитрій КонстантиновичъЛ.343
220Гриценко, Александръ СергѣевичъЛ.343Опечатка: было "Грищенко"
221Буцкой, Владиміръ АлексѣевичъЛ.343
222Яцыничъ, Константинъ КазимировичъЛ.343
223Комаровъ, Федоръ НиколаевичъЛ.343
224Помаскинъ, Иннокентій ИвановичъЛ.344
225Мирковичъ 1-й, Аркадій ГригорьевичъЛ.344
226Михайловъ 5-й, Георгій НиколаевичъЛ.344
227Рыбалтовскій 6-й, Владиміръ ЮльевичъЛ.344
228Ивановъ 15-й, Петръ МихайловичъЛ.344
229Ваксмутъ 2-й, Анатолій ПетровичъЛ.344
230Гамильтонъ, Михаилъ ВладиміровичъЛ.345
231Третьяковъ 3-й, Дмитрій ВасильевичъЛ.345

— 45 —
232Старкъ 4-й, Александръ Александровичъ6 апр. 14Л.345
233Золотаревъ, Леонидъ АлександровичъЛ.345
234Вогакъ, Владиміръ АндреевичъЛ.345
235Шольцъ, Владиміръ ГуставовичъЛ.345
236Максимовъ 6-й, Сергѣй КонстантиновичъЛ.346
237Крузенштернъ 2-й, Владиміръ ВалеріановичъЛ.346
238Ферсманъ, Оскаръ ОскаровичъЛ.346
239Молоховецъ 2-й, Владиміръ КонстантиновичъЛ.346
240Лазаревичъ-Шепелевичъ, Павелъ ИвановичъЛ.346
241Васильевъ 6-й, Викторъ КонстантиновичъЛ.346
242Качинскій, Викторинъ РомановичъЛ.346
243Тюфяевъ, Александръ АлександровичъЛ.347
244Блезе, Гербертъ АртуровичъЛ.347
245Понизовскій, Петръ ДмитріевичъЛ.347
246Шмидтъ 5-й, Александръ АлександровичъЛ.347
247Фонъ-Бергъ, Владиміръ Борисовичъ25 апр. 14От.
248Бургардтъ, Мечиславъ Михайловичъ27 мая 14З.347
249Даниловъ, Николай Владиміровичъ2 іюня 14З.347
250Свободинъ, Ювеналій Петровичъ27 іюня 14От.348
251Значко-Яворскій, Петръ Аполлоновичъ17 іюля 14З.348
252Князь Чавчавадзе, Александръ Макарьевичъ28 іюля 14З.348
253Яворскій, Иванъ Ивановичъ2 авг. 14От.
254Шенъ, Вальтеръ Рудольфовичъ25 авг. 14О.348
255Стоговъ, Евграфъ Евграфовичъ18 окт. 14З.348
256Рыкачевъ, Андрей Андреевичъ6 дек. 14Л.348
257Альбокриновъ, Константинъ АлександровичъЛ.348
258Серебренниковъ, Владиміръ НиколаевичъЛ.348
259Брусиловъ, Сергѣй ЛьвовичъЛ.349
260Баронъ фонъ-Гейкингъ, Рольфъ АнатоліевичъЛ.349
261Макаровъ 4-й, Борисъ ДмитріевичъЛ.349
262Тимофеевъ, Николай АлександровичъЛ.349
263Пикель, Анатолій ОсвальдовичъЛ.349
264Юнкеръ, Александръ КонстантиновичъЛ.349
265Фонъ-Эссенъ 2-й, Реймондъ ФедоровичъЛ.349
266Бодиско 2-й, Андрей МихайловичъЛ.350
267Изотовъ, Николай НиколаевичъЛ.350
268Фонъ-Ландсбергъ, Янушъ ФеликсовичъЛ.350
269Колтоновскій, Павелъ МихайловичъЛ.350

— 46 —
270Орлинъ, Борисъ Алексѣевичъ6 дек. 14Л.350
271Носиловъ, Сергѣй СергѣевичъЛ.350
272Вальрондъ 2-й, Сергѣй АлександровичъЛ.351
273Абрамовичъ-Барановскій, Александръ СергѣевичъЛ.351
274Дмитріевъ 11-й, Владиміръ НиколаевичъЛ.351
275Охотинъ, Павелъ ИвановичъЛ.351
276Золотухинъ, Владиміръ СергѣевичъЛ.351
277Шабельскій, Иванъ ПетровичъЛ.351
278Медвѣдевъ 3-й, Александръ ЛьвовичъЛ.352
279Орловъ 3-й, Николай ПавловичъЛ.352
280Дубницкій, Борисъ ДмитріевичъЛ.352
281Огильви 3-й, Георгій ВладиміровичъЛ.352
282Сосновскій, Александръ ИпполитовичъЛ.352
283Кондратьевъ, Александръ АлександровичъЛ.352
284Бриксъ, Викторъ АндреевичъЛ.352
285Котлецовъ, Всеволодъ НиколаевичъЛ.353
286Синегубъ, Алексѣй ПетровичъЛ.353
287Муромцевъ 2-й, Николай ВладиміровичъЛ.353
288Максимовъ 7-й, Константинъ КонстантиновичъЛ.353
289Иконниковъ, Александръ АлексѣевичъЛ.353
290Алексѣевъ 5-й, Петръ АлександровичъЛ.353
291Панцержанскій, Эдуардъ СамуиловичъЛ.353
292Гедройцъ, Станиславъ ЦезаріевичъЛ.354
293Тычинскій, Витольдъ СигизмундовичъЛ.354
294Карповъ, Борисъ ВладиміровичъЛ.354
295Васильевъ, Владиміръ ВладиміровичъЛ.354
296Смирновъ, Георгій ЯковлевичъЛ.354
297Моисѣевъ, НиколайЛ.355
298Скаловскій 2-й, Александръ Митрофановичъ1 янв. 15Л.355
299Конвалевскій, Станиславъ ІосифовичъЛ.355
300Николаевъ, Павелъ ПетровичъЛ.355
301Терлецкій, Константинъ ФилипповичъЛ.355
302Алексѣевъ, Георгій АлексѣевичъЛ.356
303Матвѣевъ, Михаилъ ГеоргіевичъЛ.356
304Биттенбиндеръ, Василій ВасильевичъЛ.356
305Матыевичъ-Маціевичъ, Константинъ ЛюдвиговичъЛ.356
306Агафоновъ, Сергѣй СергѣевичъЛ.356
307Сурандеръ, Ахиллесъ АкселевичъЛ.356

— 47 —
308Тимофѣевъ, Дмитрій Михайловичъ1 янв. 15Л.356
309Булашевичъ, Сергѣй МихайловичъЛ.357
310Клюссъ, Александръ ИвановичъЛ.357
311Бутвиловскій, Сергѣй АнтоновичъЛ.357
312Павловъ 2-й, Владиміръ АлександровичъЛ.357
313Мѣшковъ, Сергѣй СергѣевичъЛ.357
314Галибинъ, Николай АлександровичъЛ.357
315Ковалевскій, Евгеній НиколаевичъЛ.358
316Подерни, Вадимъ АлексѣевичъЛ.358
317Мацылевъ, Николай АлександровичъЛ.358
318Тимофѣевъ, Павелъ АлександровичъЛ.358
319Павловъ 3-й, Александръ НиколаевичъЛ.359
320Насвѣтевичъ, Николай АлександровичъЛ.359
321Басовъ, Анатолій ВладиміровичъЛ.359
322Назаровъ, Александръ ИвановичъЛ.359
323Садовскій, Сергѣй СеменовичъЛ.359
324Макѣевъ, Василій ЯковлевичъЛ.359
325Арскій, Владиміръ АлександровичъЛ.359
326Мельницкій, Александръ ДмитріевичъЛ.360
327Бурлей, Всеволодъ СергѣевичъЛ.360
328Зернинъ, Александръ ВладиміровичъЛ.360
329Гейцыгъ, Александръ КонстантиновичъЛ.360
330Бабицкій, Владиміръ ЕвгеніевичъЛ.360
331Рагозинъ, Николай АлександровичъЛ.361
332Марченко, Всеволодъ МихайловичъЛ.361
333Агафоновъ, Михаилъ СергѣевичъЛ.361
334Головнинъ, Сергѣй СергѣевичъЛ.361
335Попатенко, Георгій СергѣевичъЛ.361
336Синайскій, Борисъ ПавловичъЛ.361
337Малининъ, Дмитрій ПавловичъЛ.362
338Эльснеръ, Левъ НиколаевичъЛ.362
339Корниловичъ, Георгій ВалеріановичъЛ.362
340Корниловъ, Сергѣй КонстантиновичъЛ.362
341Субботинъ, Михаилъ ГлѣбовичъЛ.362
342Рыбинъ, Александръ ГавріиловичъЛ.362
343Запольскій, Михаилъ ВалеріановичъЛ.362
344Демченко, Георгій ПетровичъЛ.363
345Кунаковъ, Николай НиколаевичъЛ.363
346Могучій, Адамъ АдамовичъЛ.363
347Щука, Николай ВладиславовичъЛ.363

— 48 —
348Гласко, Мечиславъ Сигизмундовичъ1 янв. 15Л.363
349Ильвовъ, Сергѣй ЯковлевичъЛ.363
350Ламановъ, Константинъ МихайловичъЛ.363
351Смольяновъ, Василій ФедоровичъЛ.364
352Фонъ-Дрейеръ, Дмитрій АлександровичъЛ.364
353Карачевскій-Волкъ, Василій ИвановичъЛ.364
354Галашевскій, Гавріилъ ИвановичъЛ.364
355Модзалевскій, Игорь ЛьвовичъЛ.364
356Пашковскій, Борисъ ЭдуардовичъЛ.364
357Бѣлоусовъ, Владиміръ ВладиміровичъЛ.364
358Гофманъ, Сергѣй АнатоліевичъЛ.364
359Морозовъ, Иванъ Александровичъ19 янв. 15Л.365
360Де-Кампо-Сципіонъ, Игорь Михайловичъ31 янв. 15Б. О.365
361Семенецъ, Борисъ Ивановичъ12 фвр. 15Б. О.365
362Степановъ, Алексѣй Николаевичъ15 мрт. 15Б. О.365
363Баронъ Таубе, Георгій Николаевичъ22 мрт. 15В. О.365
364Кернъ, Федоръ ГеоргіевичъВ. О.365
365Филатовъ, Левъ КонстантиновичъВ. О.365
366Пустошкинъ, Матвѣй Васильевичъ10 апр. 15От.
367Иноевсъ, Алексѣй Константиновичъ23 апр. 15От.
368Языковъ, Дмитрій Николаевичъ5 мая 15В. О.366
369Жукорновъ, Александръ Антоновичъ14 мая 15Б. О.366
370Томашевичъ, Николай АлександровичъБ. О.366
371Нагурскій, Альфонсъ Іосифовичъ20 мая 15Л.366
372Марковъ 5-й, Алексѣй Николаевичъ7 іюня 15От.366
373Монастыревъ, Несторъ Александровичъ27 іюня 15Б. О.365
374Иваненко, Александръ Александровичъ30 іюля 15Т.366
375Милевскій, Николай АдамовичъТ.367
376Песковъ, Николай НиколаевичъТ.367
377Орловъ, Викторъ ДмитріевичъТ.367
378Лохтинъ, Георгій ВладиміровичъТ.367
379Токайшвили, Давидъ НикифоровичъТ.367
380Познанскій, Іосифъ ВладиміровичъТ.367
381Ромушкевичъ, Евгеній Васильевичъ23 авг. 15Б. О.368
382Флейшеръ, Георгій Николаевичъ25 авг. 15Б. О.411
383Большевъ, Василій Александровичъ17 снт. 15От.
384Бобровскій, Левъ Семеновичъ1 окт. 15От.
385Купреяновъ, Андрей Васильевичъ5 окт. 15От.
386Кизеветтеръ, Вадимъ Густавовичъ26 окт. 15От.
387Рыковъ, Иванъ Сергѣевичъ9 нбр. 15Т.368

— 49 —
388Никольскій, Александръ Григорьевичъ12 нбр. 15О.368
389Безнощенко, Иванъ Ильичъ18 нбр. 15От.368
390Мельницкій, Николай Дмитріевичъ4 дек. 15Б. О.
391Ремеръ, Михаилъ МихайловичъБ. О.368
392Ромашевъ, Сергѣй Николаевичъ6 дек. 15Л.368
393Гирсъ, Евгеній АлександровичъЛ.368
394Реймерсъ, Владиміръ АлександровичъЛ.368
395Богдановичъ. Александръ СулеймановичъЛ.369
396Селлингъ, Сергѣй АлександровичъЛ.369
397Черемисиновъ, Владиміръ НиколаевичъЛ.369
398Баронъ Ферзенъ, Владиславъ ВасильевичъЛ.369
399Коссовичъ, Дмитрій ИвановичъЛ.369
400Жонсонъ, Константинъ КонстантиновичъЛ.369
401Элленбогенъ, Александръ АнтоновичъЛ.369
402Паскевичъ, Владиміръ ВладиміровичъЛ.370
403Сапуновъ, Иванъ ПетровичъЛ.370
404Косоротовъ, Владиміръ ГеоргіевичъЛ.370
405Бар. фонъ-деръ-Роппъ, Лео ЛотаровичъЛ.370
406Степановъ, Георгій АндреевичъЛ.370
407Феодотьевъ, Владиміръ МихайловичъЛ.370
408Сахновскій, Георгій ИвановичъЛ.370
409Арскій, Борисъ АлександровичъЛ.371
410Васильевъ, Эрминигельдъ КонстантиновичъЛ.371
411Шестаковъ, Александръ МихайловичъЛ.371
412Гинтеръ, Владиміръ АнатоліевичъЛ.371
413Ланге, Николай МодестовичъЛ.371
414Тизенко, Борисъ ПетровичъЛ.371
415Матусевичъ, Михаилъ ІосифовичъЛ.371
416Адамиди, Викторъ АнатоліевичъЛ.371
417Оппенгеймъ, Викторъ АлександровичъЛ.372
418Алексѣевъ, Алексѣй ВасильевичъЛ.372
419Соловьевъ, Юрій ВсеволодовичъЛ.372
420Устимовичъ, Михаилъ ИльичъЛ.372
421Малявинъ, Виссаріонъ ДмитріевичъЛ.372
422Афанасьевъ, Петръ ЛеонидовичъЛ.372
423Ивановъ, Борисъ НиколаевичъЛ.372
424Лиссъ, Зигфридъ АлександровичъЛ.373
425Григорьевъ, Владиміръ ИвановичъЛ.373
426Клевцовъ, Анатолій СтепановичъЛ.373
427Бар. фонъ-Драхенфельсъ, Куртъ ЭдгаровичъЛ.373

— 50 —
428Пелль, Федоръ Федоровичъ6 дек. 15Л.373
429Туржанскій, Павелъ АлександровичъЛ.373
430Головачевъ, Николай НиколаевичъЛ.373
431Кадикъ, Владиміръ ПетровичъЛ.373
432Сахарусовъ, Петръ ВикторовичъЛ.374
433Носовъ, Александръ ВсеволодовичъЛ.374
434Тихановъ, Хрисанфъ ХрисанфовичъЛ.374
435Гипарисъ, Николай НиколаевичъЛ.374
436Кунаевъ, Михаилъ МихайловичъЛ.374
437Боле, Владиміръ ГуставовичъЛ.374
438Зимнинскій, Михаилъ МихайловичъЛ.374
439Агапѣевъ, Тихонъ НиколаевичъЛ.374
440Викторовъ, Николай ГеоргіевичъЛ.375
441Макаровъ, Вадимъ СтепановичъЛ.375
442Холодникъ, Алексѣй ИвановичъЛ.375
443Семеновъ, Анатолій СергѣевичъЛ.375
444Кузьминъ-Короваевъ, Валеріанъ АполлоновичъЛ.375
445Шванкъ, Эйнаръ КарловичъЛ.375
446Прозоровъ, Георгій НиколаевичъЛ.375
447Ивановъ, Константинъ НиколаевичъЛ.375
448Баронъ Гойнингенъ-Гюне, Владиміръ НиколаевичъЛ.376
449Ралль, Юрій ФедоровичъЛ.376
450Воейковъ, Павелъ МихайловичъЛ.376
451Россетеръ, Михаилъ НиколаевичъЛ.376
452Салминъ, Евгеній ИвановичъЛ.376
453Стадницкій-Колендо, Михаилъ АлександровичъЛ.376
454Трубчениновъ, Дмитрій СергѣевичъЛ.376
455Борисовъ, Борисъ АлександровичъО.376
456Яцюкъ, Николай ВикторовичъО.377
457Дамаскинъ, Николай НиколаевичъО.377
458Комеловъ, Михаилъ МихайловичъО.377
459Севастьяновъ, Владиміръ ВладиміровичъО.377
460Баронъ Тизенгаузенъ, Павелъ АлександровичъО.377
461Филипповичъ, Геннадій АдольфовичъО.377
462Житковъ, Арсеній ФедоровичъО.377
463Ивановъ, Михаилъ Алексѣевичъ28 янв. 16От.
464Страутингъ, Эдуардъ Ивановичъ4 мрт. 16Б. О.377
465Тивяшевъ, Григорій Петровичъ21 мрт. 16От.378

— 51 —
466Криштофовичъ, Павелъ Павловичъ21 мрт. 16Л.
467Ощевскій-Кругликъ, Евгеній Георгіевичъ10 апр. 16Л.378
468Штральборнъ, Владиміръ АлександровичъЛ.378
469Кондратенко, Георгій ФеофиловичъЛ.378
470Князь Гагаринъ, Игорь ГригорьевичъЛ.378
471Кохъ, Константинъ ЛеопольдовичъЛ.378
472Ежовъ, Павелъ ПавловичъЛ.379
473Писемскій, Борисъ КонстантиновичъЛ.379
474Рязановъ, Сергѣй БорисовичъЛ.379
475Крыгинъ, Михаилъ АндреевичъЛ.379
476Винтеръ, Борисъ ФранцевичъЛ.379
477Стаценко, Владиміръ ВадимовичъЛ.379
478Николаевъ, Викторъ АлександровичъЛ.379
479Леонтьевъ, Аркадій АндреевичъЛ.379
480Солодковъ, Николай НиколаевичъЛ.380
481Ивановъ, Александръ ЯковлевичъЛ.380
482Цвѣтковъ, Сергѣй ИвановичъЛ.380
483Дружининъ, Владиміръ ОсиповичъЛ.380
484Смирновъ, Борисъ ИвановичъЛ.380
485Ульянинъ, Анатолій ФедоровичъЛ.380
486Ивановъ, Павелъ НиколаевичъЛ.380
487Гаттенбергеръ, Николай ФедоровичъЛ.380
488Остроградскій, Михаилъ МихайловичъЛ.381
489Штехеръ, Анатолій ІосифовичъЛ.381
490Павинскій, Федоръ НиколаевичъЛ.381
491Томашевичъ, Александръ АлександровичъЛ.381
492Коль, Николай АлександровичъЛ.381
493Федотовъ, Владиміръ НиколаевичъЛ.381
494Бородихинъ, Василій ИвановичъЛ.381
495Жуковъ, Александръ ФеодосіевичъЛ.381
496Кравченко, Борисъ КсенофонтовичъЛ.381
497Коневскій, Павелъ ВасильевичъЛ.381
498Авраамовъ, Николай ИвановичъЛ.381
499Эмеретли, Павелъ АнтоновичъЛ.382
500Кузьминскій, Георгій КонстантиновичъЛ.382
501Николаевъ, Сергѣй ВасильевичъЛ.382
502Хвощинскій, Вадимъ АлексѣевичъЛ.383
503Баронъ Пфейлитцеръ-фонъ-Франкъ, Всеволодъ РобертовичъЛ.383
504Каменскій, Борисъ АлексѣевичъЛ.383

— 52 —
505Бартошевичъ, Иванъ Станиславовичъ10 апр. 16Л.383
506Фонъ-Виренъ, Робертъ ЭдуардовичъЛ.383
507Степановъ, Борисъ НиколаевичъЛ.383
508Шельтинга, Георгій ВладиміровичъЛ.383
509Краевскій, Викторъ СергѣевичъЛ.384
510Гейденрейхъ, Михаилъ ПетровичъЛ.384
511Алексѣевъ, Владиміръ АлександровичъЛ.384
512Унмутъ, Георгій РудольфовичъЛ.384
513Ветлинскій, Владиміръ АлександровичъЛ.384
514Богдановъ, Сергѣй НиколаевичъЛ.384
515Ланковскій, Борисъ СергѣевичъЛ.384
516Костенко, Владиміръ МихайловичъЛ.384
517Хрептовичъ, Александръ ГеоргіевичъЛ.385
518Боговскій, Юрій ПетровичъЛ.385
519Ващенко, Александръ ЕвгеніевичъЛ.385
520Мандрыка, Константинъ АлексѣевичъЛ.385
521Масловъ, Михаилъ НиколаевичъЛ.385
522Поповъ, Пантелеймонъ МихайловичъЛ.385
523Безсмертный, Борисъ СергѣевичъЛ.385
524Верещагинъ, Николай ВасильевичъЛ.385
525Давыдовъ, Михаилъ ЕвграфовичъЛ.386
526Татарскій, Константинъ ИвановичъЛ.386
527Фонъ-Брискорнъ, Борисъ ВасильевичъЛ.386
528Скальскій, Георгій ИвановичъЛ.386
529Полидоровъ, Александръ ИвановичъЛ.386
530Князевъ, Анатолій ЕвгеніевичъЛ.386
531Туркулъ, Сергѣй ПетровичъЛ.387
532Савицкій, Георгій АлександровичъЛ.387
533Богданенко-Толстолѣсъ, Александръ НиколаевичъЛ.387
534Гавриловъ, Владиміръ ПетровичъЛ.387
535Мѣшаевъ, Борисъ ВикторовичъЛ.387
536Алферовъ, Илья ІосифовичъЛ.387
537Михайловъ, Александръ ПетровичъЛ.387
538Кузьминъ, Александръ ПетровичъЛ.387
539Пашковъ, Николай СтепановичъЛ.387
540Бар. Раушъ-фонъ-Траубенбергъ, Эдуардъ ИвановичъЛ.388
541Сахаровъ, Вадимъ НиколаевичъЛ.388
542Рымшевичъ, Станиславъ ІосифовичъЛ.388
543Блажковъ, Василій ВасильевичъЛ.388

— 53 —
544Гернетъ, Сергѣй Сергѣевичъ10 апр. 16Л.388
545Элленбогенъ, Борисъ КонстантиновичъЛ.388
546Фонъ-Гагемейстеръ, Вернеръ ЮльевичъЛ.388
547Кудринъ, Андрей ГеннадіевичъЛ.388
548Фонъ-Этлингеръ, Евгеній ЭрнестовичъЛ.389
549Протопоповъ, Борисъ ПетровичъЛ.389
550Мишинъ, Иванъ КсаверіевичъЛ.389
551Бургхардтъ, Леонтій ИвановичъЛ.389
552Гавришевъ, Борисъ ИвановичъЛ.389
553Ольшевскій, Александръ АлександровичъЛ.389
554Багровъ, Левъ СеменовичъЛ.389
555Зарако-Зараковскій, Левъ РичардовичъЛ.389
556Радзіевскій, Борисъ СтепановичъЛ.390
557Азаревичъ, Юрій ЯковлевичъЛ.390
558Старковъ, Борисъ ВладиміровичъЛ.390
559Захарченко, Дмитрій ЛьвовичъЛ.390
560Ивановъ, Вадимъ ИвановичъЛ.390
561Трофимовъ, Левъ АлександровичъЛ.390
562Соколовъ, Михаилъ ЛьвовичъЛ.390
563Прохоровъ, Николай ФедоровичъЛ.390
564Духовичъ, Михаилъ ФедоровичъЛ.390
565Елкинъ, Василій МихайловичъЛ.391
566Иконниковъ, Дмитрій НиколаевичъЛ.391
567Смирновъ, Веніаминъ ПетровичъЛ.391
568Тихоміровъ, Иванъ ВасильевичъЛ.391
569Петровъ, Борисъ АлександровичъЛ.391
570Антоновичъ, Валеріанъ ПетровичъЛ.391
571Шульгинъ, Борисъ КапитоновичъЛ.391
572Мигаловскій, Константинъ АлександровичъЛ.391
573Лебедевъ, Николай ГеоргіевичъЛ.392
574Смиренскій, Дмитрій АлексѣевичъЛ.392
575Штаеръ, Владиміръ ВладиміровичъЛ.392
576Соболевъ, Александръ СергѣевичъЛ.392
577Ростовцевъ, Николай ЕвгеньевичъЛ.392
578Шестаковъ, Александръ АлександровичъЛ.392
579Воейковъ, Евгеній МихайловичъЛ.393
580Грунтовъ, Владиміръ КонстантиновичъЛ.393
581Бриксъ, Владиміръ АндреевичъЛ.393
582Афанасьевъ, Алексѣй ПетровичъЛ.393
583Васильевъ, Сергѣй НиколаевичъЛ.393

— 54 —
584Юматовъ, Сергѣй Александровичъ10 апр. 16Л.393
585Кованько, Левъ ЕвгеніевичъЛ.393
586Ермаковъ, Сергѣй ВладиміровичъЛ.393
587Громыко, Борисъ НиколаевичъО.394
588Серапининъ, Александръ ВасильевичъО.394
589Фадѣевъ, Павелъ Семеновичъ6 мая 16Л.
590Энвальдъ, Борисъ Евгеніевичъ22 мая 16Б. О.420
591Краузе, Германъ Максимовичъ23 іюля 16Б. О.418
592Владимірцовъ, Александръ Петровичъ30 іюля 16Л.
593Росовскій, Александръ АндреевичъЛ.
594Бобарыковъ, Николай ИвановичъЛ.399
595Викторовъ, Михаилъ ВладиміровичъЛ.399
596Фонъ-Нотбекъ, Куртъ ІоганнесовичъЛ.399
597Васильевъ, Григорій ВасильевичъЛ.400
598Бергъ, Борисъ ПавлиновичъЛ.400
599Заіончковскій, Витольдъ БрониславовичъЛ.400
600Жуковъ, Николай АлександровичъЛ.400
601Звѣгинскій, Владиміръ ЕвгеніевичъЛ.400
602Бересневичъ, Мечиславъ АнтоновичъЛ.400
603Ярыгинъ, Сергѣй ЯковлевичъЛ.400
604Гебауеръ, Фердинандъ ФердинандовичъЛ.400
605Бѣлухинъ, Анатолій МихайловичъЛ.401
606Масюковъ, Николай ІосифовичъЛ.401
607Стахевичъ, Михаилъ СергѣевичъЛ.401
608Ростковскій, Феликсъ ФеликсовичъЛ.401
609Хитрово, Николай СергѣевичъЛ.401
610Давыдовъ, Евгеній ЕвгеніевичъЛ.401
611Назаринъ, Модестъ ВикторовичъЛ.401
612Федоровскій, Георгій КонстантиновичъЛ.401
613Булашевичъ, Алексѣй МихайловичъЛ.401
614Заринъ, Павелъ ДмитріевичъЛ.402
615Радыгинъ, Владиміръ ИвановичъЛ.402
616Домогаровъ, Павелъ АркадіевичъЛ.402
617Слезкинъ, Леонидъ ЛьвовичъЛ.402
618Варгасовъ, Николай ПавловичъЛ.402
619Петранди, Георгій МихайловичъЛ.402
620Оффенбергъ, Владиміръ ВладиміровичъЛ.402
621Забржезинскій-Залѣвскій, Сергѣй СтефановичъЛ.402
622Краснощековъ, Павелъ ЕвстафіевичъЛ.402

— 55 —
623Родіоновъ, Георгій Николаевичъ30 іюля 16Л.403
624Гакенъ, Николай НиколаевичъЛ.403
625Федоровъ, Николай СеменовичъЛ.403
626Домогацкій, Владиміръ НиколаевичъЛ.403
627Зеленовскій, Борисъ АлександровичъЛ.403
628Оффенбергъ, Сергѣй ВладиміровичъЛ.403
629Яковлевъ, Николай НиколаевичъЛ.403
630Сазоновъ, Глѣбъ МихайловичъЛ.403
631Бѣлевичъ, Борисъ ВладиміровичъЛ.404
632Прасаловъ, Олегъ ВладиміровичъЛ.404
633Трасковскій, Николай ИвановичъЛ.404
634Филатовъ, Николай ИвановичъЛ.404
635Панферовъ, Владиміръ КонстантиновичъЛ.404
636Фонъ-Зибертъ, Александръ ЭрнестовичъЛ.404
637Ивлевъ, Григорій АмосовичъЛ.405
638Ярышкинъ, Петръ ПетровичъЛ.405
639Марайтини, Георгій ПетровичъЛ.405
640Бергштрассеръ, Павелъ НиколаевичъЛ.405
641Онопріенко, Николай ВладиміровичъЛ.405
642Вилькенъ, Оскаръ ВикторовичъЛ.405
643Бродовскій, Богданъ КазиміровичъЛ.405
644Сольскій, Евгеній ЛеонидовичъЛ.405
645Прокофьевъ, Георгій КонстантиновичъЛ.406
646Полянскій, Зенонъ ІосифовичъЛ.406
647Зарубинъ, Левъ ИвановичъЛ.406
648Смирновъ, Алексѣй НиколаевичъЛ.406
649Петровскій, Реасъ АнатоліевичъЛ.406
650Цытовичъ, Алексѣй ВладиміровичъЛ.406
651Руссетъ, Константинъ АфанасьевичъЛ.406
652Устрицкій, Михаилъ ВасильевичъЛ.406
653Романусъ, Александръ АлександровичъЛ.407
654Батаговъ, Владиміръ ФедоровичъЛ.407
655Иваненко, Николай ВасильевичъЛ.407
656Нефедовъ, Алексѣй АлександровичъЛ.407
657Яншинъ 2-й, Николай АндреевичъЛ.407
658Дункеръ, Орестъ ФедоровичъЛ.407
659Макаровъ, Алексѣй ВасильевичъЛ.407
660Вонсовичъ, Антонъ НиколаевичъЛ.407
661Семеновъ, Кириллъ РомановичъЛ.408
662Мюльверкъ, Фердинандъ ФердинандовичъЛ.408

— 56 —
663Лутовиновъ, Павелъ Николаевичъ30 іюля 16Л.408
664Хорошхинъ, Борисъ ВладиміровичъЛ.408
665Филяновичъ, Владиславъ ПетровичъЛ.408
666Буковъ, Петръ ХаритоновичъЛ.408
667Осиповъ, Платонъ ДмитріевичъЛ.589
668Наддачинъ, Николай СтефановичъЛ.408
669Соколовъ, ЮрійЛ.409
670Угрюмовъ, Алексѣй ИвановичъЛ.592
671Краевъ, Алексѣй АлексѣевичъЛ.409
672Квашнинъ-Самаринъ, Владиміръ НиколаевичъО.444
673Князь Шаховской, Владиміръ Владиміровичъ23 авг. 16От.
674Пржисецкій, Михаилъ Ѳомичъ-Юльушевичъ23 снт. 16Б. О.453
675Корольковъ, Викторъ Александровичъ17 окт. 16Б. О.423
676Величковскій, Петръ Петровичъ31 окт. 16Б. О.443
677Красовскій, Василій Васильевичъ6 дек. 16Л.
678Илляшевичъ, Константинъ ЛьвовичъЛ.
679Жеваховъ, Константинъ КонстантиновичъЛ.409
680Лызловъ, Борисъ АлександровичъЛ.409
681Баронъ Буксгевденъ, Оттомаръ ОттомаровичъЛ.409
682Дмоховскій, Маріанъ ИвановичъЛ.409
683Плотниковъ, Василій ИвановичъЛ.409
684Греве, Григорій РомановичъЛ.409
685Шепелевъ, Владиміръ НиколаевичъЛ.409
686Сениговъ, Николай ВсеволодовичъЛ.410
687Яковицкій, Николай АлександровичъЛ.410
688Кононовъ, Леонидъ АлександровичъЛ.410
689Бергольцъ, Эгонъ ЛьвовичъЛ.410
690Старкъ, Владиміръ ОскаровичъЛ.410
691Масленниковъ, Сергѣй АлександровичъЛ.410
692Проффенъ, Освальдъ ОскаровичъЛ.410
693Пастуховъ, Владиміръ НиколаевичъЛ.410
694Лабинскій, Георгій АлексѣевичъЛ.410
695Сапсай, Александръ АлексѣевичъЛ.411
696Комаровъ, Иванъ БорисовичъЛ.411
697Брандтъ, Дмитрій ГеоргіевичъЛ.411
698Князь Волконскій, Юрій НиколаевичъЛ.411
699Гусевъ, Николай НиколаевичъЛ.411
700Мюллеръ, Владиміръ ОттовичъЛ.411
701Лопатинскій, Георгій ОсиповичъЛ.411

— 57 —
702Фонъ-Валь, Эдгардъ Оскаровичъ6 дек. 16Л.
703Корякинъ, Веніаминъ АполлоновичъЛ.
704Миллеръ, Борисъ ЛюдвиговичъЛ.411
705Бергъ, Аксель ИвановичъЛ.412
706Зернинъ, Николай ВладиміровичъЛ.412
707Чечоттъ, Рафаилъ РафаиловичъЛ.412
708Медовиковъ, Петръ ВладиміровичъЛ.412
709Болотинъ, Георгій НиколаевичъЛ.412
710Мнинскій, Борисъ ЕвгеніевичъЛ.412
711Бѣлобровъ, Андрей ПавловичъЛ.412
712Бугаевъ, Георгій ЛеонтьевичъЛ.412
713Положинцевъ, Григорій АлексѣевичъЛ.412
714Цингеръ, Алексѣй ВасильевичъЛ.413
715Карцовъ, Геннадій ГеннадіевичъЛ.413
716Нольтейнъ, Эрихъ ЕгоровичъЛ.413
717Макасѣй-Шибинскій, Всеволодъ ГригорьевичъЛ.413
718Бологовъ, Николай АлександровичъЛ.413
719Кедровъ, Николай МихайловичъЛ.413
720Перетерскій, Владиміръ ИвановичъЛ.413
721Тимофѣевскій, Николай ФедоровичъЛ.413
722Ковенко, Евгеній АлександровичъЛ.414
723Плотто, Владиміръ АлександровичъЛ.414
724Гиренко, Семенъ НиколаевичъЛ.414
725Житковъ, Леонидъ ЛеонидовичъЛ.414
726Мазуровъ, Николай ГеоргіевичъЛ.414
727Лангъ, Михаилъ МаксимиліановичъЛ.414
728Ивановъ, Сергѣй НиколаевичъЛ.414
729Несвицкій, Николай НиколаевичъЛ.414
730Роосъ, Ирье Ильмори Георгій АбеловичъЛ.415
731Молчановъ, Георгій МихайловичъЛ.415
732Ольшевскій, Анатолій ВикторовичъЛ.415
733Бодиско, Владиміръ МихайловичъЛ.415
734Кондратовичъ, Павелъ НиколаевичъЛ.415
735Цвѣтиновичъ, Вадимъ СергѣевичъЛ.415
736Крейчманъ, Дмитрій БолеславовичъЛ.415
737Виттъ, Сергѣй АлександровичъЛ.415
738Качулковъ, Михаилъ АлександровичъЛ.416
739Кукурановъ, Александръ ПетровичъЛ.416
740Бароновъ, Михаилъ ФедоровичъЛ.416

— 58 —
741Витте, Юрій Николаевичъ6 дек. 16Л.416
742Желенинъ, Борисъ ИвановичъЛ.416
743Нагорскій, Петръ ПавловичъЛ.416
744Лятуръ, Наполеонъ СтефановичъЛ.416
745Мозовской, Борисъ АрсеньевичъЛ.416
746Дуловъ, Александръ ПлатоновичъЛ.417
747Фонъ-Крюгеръ, Николай ЕвгеніевичъЛ.417
748Мацѣевскій, Чеславъ ВалеріановичъЛ.417
749Ивашкевичъ, Вацлавъ ВацлавовичъЛ.417
750Тиховъ, Николай ПавловичъЛ.417
751Афинскій, Александръ СевастьяновичъЛ.417
752Шаховъ, Павелъ ВасильевичъЛ.417
753Иртеневъ, Николай МихайловичъЛ.417
754Рогозинъ, Александръ ИвановичъЛ.418
755Мудрохъ, Павелъ ПавловичъЛ.418
756Бересневичъ, Леонидъ АнтоновичъЛ.418
757Ганенфельдтъ, Николай ВладиміровичъЛ.418
758Мораки, Владиміръ ВладиміровичъЛ.418
759Горняковскій, Николай АлександровичъЛ.418
760Полетика, Владиміръ Константиновичъ16 дек. 16Б. О.424
761Цвѣтковъ, Михаилъ МихайловичъБ. О.429
762Сѣриковъ, Константинъ АлександровичъБ. О.431
763Ралль, Александръ Николаевичъ29 дек. 16От.
764Прокофьевъ, Александръ Николаевичъ3 фвр. 17О.436
765Бѣтковскій, Борисъ Ѳомичъ13 фвр. 17Л.805
766Спѣшневъ, Алексѣй АлексѣевичъО.838
767Дмитріевъ, Борисъ Дмитріевичъ21 іюля 17Б. О.429
768Загорянскій-Кисель, Викторъ Васильевичъ28 іюля 17Л.399
769Сафоновъ, Михаилъ ИвановичъЛ.418
770Могучій, Борисъ АлександровичъЛ.418
771Бахтинъ, Александръ НиколаевичъЛ.419
772Павловъ, Всеволодъ ФедоровичъЛ.419
773Ивановскій, Николай АлексѣевичъЛ.419
774Смѣловъ, Петръ ИвановичъЛ.419
775Соколовъ 2-й, Александръ ИвановичъЛ.419
776Васильевъ, Михаилъ АлександровичъЛ.419
777Гарковенко, Сергѣй НиколаевичъЛ.419
778Федоровъ, Николай ПавловичъЛ.419
779Кравковъ, Сергѣй НиколаевичъЛ.419
780Кудрявцевъ, Леонидъ НиколаевичъЛ.420

— 59 —
781Парфененко, Владиміръ Александровичъ28 іюля 17Л.420
782Якобсонъ, Антонъ НиколаевичъЛ.420
783Суриковъ, Владиміръ АлександровичъЛ.420
784Зейфартъ, Александръ АлександровичъЛ.420
785Знаменскій, Иванъ КонстантиновичъЛ.420
786Любимовъ, Владиміръ ПетровичъЛ.420
787Ралль, Всеволодъ ФедоровичъЛ.421
788Гросицкій, Константинъ ПетровичъЛ.421
789Севастьяновъ, Георгій АлександровичъЛ.421
790Пуаре, Юлій ВиталіевичъЛ.421
791Вильковскій, Владиміръ ІустиновичъЛ.421
792Сергіевскій, Борисъ АлексѣевичъЛ.421
793Ромашевъ, Георгій НиколаевичъЛ.421
794Калитѣевскій, Анастасій НиколаевичъЛ.421
795Карпинскій, Михаилъ МихайловичъЛ.422
796Романенко, Василій ПетровичъЛ.422
797Берсеневъ, Анатолій ВладиміровичъЛ.422
798Лубченко, Александръ МихайловичъЛ.422
799Бутковскій, Александръ ЯковлевичъЛ.422
800Ротастъ, Петръ МихайловичъЛ.422
801Чаплинъ, Константинъ ПетровичъЛ.422
802Бутковскій, Сергѣй ИгнатьевичъЛ.422
803Товстолѣсъ, Сергѣй ПавловичъЛ.422
804Авчинниковъ, Георгій ЯковлевичъЛ.423
805Бергъ 5-й, Куртъ ФридриховичъЛ.423
806Дмитріевъ, Михаилъ КонстантиновичъЛ.423
807Фонъ-Эрнстъ, Сергѣй КарловичъЛ.423
808Владиміровъ, Александръ КонстантиновичъЛ.423
809Олимпіевъ, Владиміръ ВикторовичъЛ.423
810Чижъ, Сергѣй СергѣевичъЛ.423
811Кіяшкинъ, Владиміръ ВладиміровичъЛ.424
812Зякинъ, Иванъ ЛьвовичъЛ.424
813Славскій, Григорій ЕфимовичъЛ.424
814Назаревскій, Николай АлександровичъЛ.424
815Бородинъ, Иванъ МихайловичъЛ.424
816Скурскій, Владиміръ ФедоровичъЛ.424
817Канинъ, Александръ ВасильевичъЛ.424
818Бойе, Павелъ ГригорьевичъЛ.424
819Ушневъ, Евгеній СергѣевичъЛ.425
820Каменевъ, Михаилъ МихайловичъЛ.425

— 60 —
821Федоровъ, Николай Константиновичъ28 іюля 17Л.425
822Ауэрбахъ, Евгеній ЕвгеніевичъЛ.425
823Грешнеръ, Владиміръ АлександровичъЛ.425
824Дмитріевъ, Георгій ДмитріевичъО.426
825Витте, Михаилъ ВладиміровичъО.429
826Фонъ-Виренъ, Вильямъ ЭдуардовичъО.434
827Клоповъ, Петръ ИвановичъО.434
828Юдичевъ, Всеволодъ ГригорьевичъО.439
829Бѣлановскій, Николай АлександровичъО.440
830Коптѣловъ, Александръ АндреевичъО.443
831Калининъ, Павелъ ГригорьевичъО.443
832Спаде, Федоръ ЮрьевичъО.443
833Гольманъ, Леонидъ ВладиміровичъО.444
834Масленниковъ, Григорій ЕгоровичъО.461
335Чистяковъ, Алексѣй ПетровичъО.833
836Римскій-Корсаковъ, ГригорійО.

— 62 —

Мичманы.
1Мурзинъ, Михаилъ Алексѣевичъ5 окт. 12399
2Раковичъ, Василій
3Глембоцкій, Василій
4Игнаціусъ, Василій Сергѣевичъ5 окт. 13408
5Свербеевъ, Федоръ Дмитріевичъ4 фвр. 14
6Архангельскій, Александръ Владиміровичъ16 іюля 14423
7Ахрамовичъ, Игорь Осиповичъ13 окт. 14425
8Совинскій, Вячеславъ Николаевичъ425
9Кузнецовъ, Аполлонъ Александровичъ425
10Соколовъ, Сергѣй Павловичъ425
11Денисовъ, Михаилъ Константиновичъ426
12Петропавловскій, Александръ Сергѣевичъ426
13Шредеръ, Георгій Августовичъ426
14Вейсенгофъ, Петръ Николаевичъ426
15Левицкій, Павелъ Павловичъ426
16Саранчевъ, Александръ Ивановичъ426
17Тарановскій, Александръ Владиміровичъ6 нбр. 14426
18Рюминскій, Владиміръ Вячеславовичъ426
19Чеховъ, Георгій Васильевичъ427
20Ловягинъ, Антонъ Ивановичъ427
21Лисаневичъ, Георгій Николаевичъ427
22Сотниковъ, Сергѣй Павловичъ427
23Гончаревскій, Евгеній Ивановичъ427
24Ильинъ, Николай Ивановичъ427
25Стеблинъ-Каменскій, Иванъ Ивановичъ427
26Якиманскій, Сергѣй Евлампіевичъ428
27Щепотьевъ, Борисъ Александровичъ428
28Кореневъ, Владиміръ Александровичъ428
29Шигаевъ, Владиміръ Ивановичъ428
30Завьяловъ, Александръ Алексѣевичъ428
31Гиршфельдъ, Сергѣй Васильевичъ428
32Шамонинъ, Георгій Владиміровичъ428
33Пражмовскій, Георгій Арсеньевичъ428
34Чошинъ, Александръ Ильичъ428
35Мартыновъ, Георгій Сергѣевичъ429
36Матусевичъ, Александръ Николаевичъ429
37Казмичевъ, Яковъ Павловичъ429
38Куроѣдовъ, Петръ Сергѣевичъ429

— 63 —
39Куровъ, Сергѣй Владиміровичъ6 нбр. 14429
40Ляпинъ, Вадимъ Евгеніевичъ429
41Лебедевъ, Петръ Владиміровичъ430
42Добровольскій, Леонидъ Леонидовичъ430
43Чигаевъ, Борисъ Николаевичъ430
44Араповскій, Сергѣй Ивановичъ430
45Надиктъ-Рѣзуновъ, Александръ Александровичъ430
46Венкстернъ, Сергѣй Алексѣевичъ430
47Велецкій, Евгеній Сергѣевичъ430
48Федоровскій, Василій Митрофановичъ430
49Бекетовъ, Николай Алексѣевичъ430
50Олтаржевскій, Болеславъ Станиславовичъ431
51Плехановъ, Валентинъ Михайловичъ431
52Корибутъ-Кубитовичъ, Георгій Георгіевичъ431
53Зайцевскій, Игорь Николаевичъ431
54Романъ, Артуръ Акселевичъ431
55Шимкевичъ, Николай Антоновичъ431
56Квятковскій, Валеріанъ Іосифовичъ431
57Полѣновъ, Левъ Андреевичъ431
58Ковтуновичъ, Илья Дмитріевичъ432
59Де-Антуани, Николай Николаевичъ432
60Дубровскій, Андрей Андреевичъ432
61Маляревскій, Николай Владиміровичъ432
62Савинъ, Владиміръ Владиміровичъ432
63Нечволодовъ, Дмитрій Владиміровичъ432
64Волошкевичъ, Викторъ Ивановичъ432
65Вощининъ, Николай Николаевичъ432
66Коноваловъ, Борисъ Давидовичъ432
67Исполатовъ, Николай Петровичъ433
68Богаевскій, Павелъ Леонидовичъ433
69Рославецъ, Петръ Васильевичъ433
70Танѣвскій, Кириллъ Іосифовичъ433
71Жилинъ, Аркадій Михайловичъ433
72Гессель, Игорь Васильевичъ433
73Сѣкеринъ, Сергѣй Владиміровичъ433
74Ляпидевскій, Владиміръ Васильевичъ433
75Сиденснеръ, Александръ Александровичъ433
76Долговъ, Михаилъ Михайловичъ434
77Мандрыка, Михаилъ Ивановичъ434

— 64 —
78Вильгельмсъ, Алексѣй Альфредовичъ6 нбр. 14434
79Глуховскій, Петръ Донатовичъ434
80Чижовъ, Артемій Петровичъ434
81Корзунъ, Георгій Сигизмундовичъ434
82Козицкій, Николай Ивановичъ435
83Мухинъ, Григорій Павловичъ435
84Успенскій, Владиміръ Владиміровичъ435
85Давыдовъ, Георгій Ивановичъ435
86Моисеевъ, Павелъ Александровичъ435
87Штейнгеттеръ, Георгій Всеволодовичъ435
88Плавскій, Евгеній Александровичъ435
89Скрыпицынъ, Константинъ Владиміровичъ435
90Коцюбинскій, Николай Александровичъ436
91Фонъ-Дитмаръ, Борисъ Георгіевичъ436
92Мясищевъ, Анатолій Николаевичъ436
93Дудкинъ, Николай Федоровичъ436
94Павловъ, Евгеній Васильевичъ436
95Матвѣевъ, Георгій Константиновичъ436
96Баль, Евгеній Петровичъ436
97Холмскій, Николай Николаевичъ436
98Ротбергъ, Эрнестъ Александровичъ437
99Бунимовичъ, Яковъ Евгеньевичъ437
100Сахаровъ, Николай Ивановичъ437
101Бутовичъ, Михаилъ Михайловичъ437
102Виренъ, Георгій Робертовичъ437
103Пыхтѣевъ, Александръ Ивановичъ437
104Плотниковъ, Сергѣй Александровичъ437
105Гиппіусъ, Георгій Борисовичъ437
106Пилипенко, Николай Владиміровичъ437
107Максимовичъ, Георгій Михайловичъ438
108Калиновичъ, Борисъ Александровичъ438
109Баронъ Соловьевъ, Николай Николаевичъ438
110Покровскій, Александръ Алексѣевичъ438
111Лесгафтъ, Вадимъ Борисовичъ438
112Славянскій, Николай Ивановичъ438
113Мей, Петръ Ивановичъ438
114Потоцкій, Александръ Павловичъ438
115Сыцянко, Сергѣй Александровичъ438
116Костенко-Радзѣіовскій, Владиміръ Александровичъ439

— 65 —
117Колецъ, Георгій Георгіевичъ6 нбр. 14439
118Евдокимовъ, Петръ Александровичъ439
119Вавиловъ, Борисъ Николаевичъ439
120Каневскій, Михаилъ Васильевичъ439
121Казаковъ, Владиміръ Николаевичъ439
122Заболотскій, Сергѣй Константиновичъ439
123Евдокимовъ, Владиміръ Владиміровичъ439
124Росляковъ, Константинъ Александровичъ440
125Ломиковскій, Георгій Михайловичъ440
126Сташкевичъ, Владиміръ Станиславовичъ440
127Костылевъ, Левъ Владиміровичъ440
128Забѣлинъ, Сергѣй Петровичъ440
129Андреевъ, Николай Константиновичъ440
130Трахтенбергъ, Георгій Іосифовичъ440
131Викбергъ, Фридрихъ Эдуардовичъ440
132Тевяшевъ, Георгій Александровичъ441
133Соколовскій, Андрей Григорьевичъ441
134Баронъ Фитингофъ, Ричардъ441
135Казицынъ, Алексѣй Александровичъ441
136Зайцевскій, Олегъ Николаевичъ441
137Успенскій, Николай Алексѣевичъ441
138Полубинскій, Анатолій Анатоліевичъ441
139Кліентовскій, Сергѣй Дмитріевичъ441
140Кислицкій, Борисъ Михайловичъ441
141Галафре, Георгій Михайловичъ442
142Черейскій, Петръ Станиславовичъ-442
143Калакуцкій, Петръ Семеновичъ442
144Марковъ, Василій Ивановичъ442
145Юзьвикевичъ, Фаддей Густавовичъ442
146Галанинъ, Иванъ Валеріановичъ442
147Жукъ, Александръ Александровичъ442
148Киндяковъ, Сергѣй Сергѣевичъ442
149Крижановскій, Константинъ Васильевичъ443
150Ермолаевъ, Василій Васильевичъ443
151Никитинъ, Владиміръ Сергѣевичъ443
152Князь Барятинскій, Владиміръ Владиміровичъ24 дек. 14
153Ломакинъ, Борисъ Владиміровичъ1 янв. 15443
154Минорскій, Николай Федоровичъ29 янв. 15443
155Колосовскій, Николай Александровичъ443

— 66 —
156Колюбакинъ, Константинъ Владиміровичъ9 фвр. 15443
157Леммлейнъ, Василій Васильевичъ2 мрт. 15434
158Князь Микеладзе, Петръ Илларіоновичъ16 мрт. 15444
159Штукенбергъ, Борисъ Павловичъ8 іюня 15444
160Бабакинъ, Михаилъ Александровичъ9 іюня 15450
161Епинатьевъ, Викторъ Леонидовичъ453
162Горяйновъ, Всеволодъ Юрьевичъ456
163Эмеретли, Михаилъ Антоновичъ456
164Бѣлоусовъ, Николай Николаевичъ457
165Корніенко, Георгій Стефановичъ458
166Дашкевичъ, Владиміръ Васильевичъ458
167Карбоніеръ, Левъ Львовичъ460
168Брюховецкій, Иванъ Вуколовичъ460
169Чудиновичъ, Георгій Ивановичъ460
170Кудрявцевъ, Александръ Викторовичъ461
171Покровскій, Константинъ Николаевичъ461
172Загорянскій-Кисель, Аркадій Петровичъ461
173Холмскій, Михаилъ Николаевичъ444
174Ососовъ, Дмитрій Ивановичъ444
175Петровъ, Василій Васильевичъ444
176Собецкій, Николай Семеновичъ444
177Штейгеръ, Николай Васильевичъ444
178Мартыновъ, Сергѣй Михайловичъ444
179Ермаковъ, Николай Порфирьевичъ445
180Войневичъ, Дмитрій Николаевичъ445
181Благодаревъ, Сергѣй Александровичъ445
182Саламатовъ, Николай Ивановичъ445
183Сахновскій, Юрій Ивановичъ445
184Терентьевъ, Флавіанъ Владиміровичъ445
185Бугаевъ, Сергѣй Леонтьевичъ445
186Поповъ, Владиміръ Михайловичъ445
187Холодный, Андрей Парфеньевичъ445
188Бугрѣевъ, Михаилъ Андреевичъ446
189Поповъ, Борисъ Николаевичъ446
190Нарбутъ, Олегъ Васильевичъ446
191Ловцовъ, Сергѣй Александровичъ446
192Астафьевъ, Дмитрій Ивановичъ446
193Березовскій, Георгій Емельяновичъ446
194Ляпидевскій, Евгеній Васильевичъ446
195Князь Шаховской, Юрій Сергѣевичъ446

— 67 —
196Цыпинъ, Всеволодъ Владиміровичъ9 іюня 15446
197Сукинъ, Георгій Александровичъ446
198Качаловъ, Дмитрій Дмитріевичъ447
199Загорянскій-Кисель, Сергѣй Аполлинаріевичъ447
200Черемшанскій, Евгеній Аполлоновичъ447
201Баронъ Врангель, Николай Николаевичъ447
202Сахаровъ, Николай Александровичъ447
203Данилевскій, Степанъ Ивановичъ447
204Лишинъ, Николай Николаевичъ447
205Сперанскій, Владиміръ Ивановичъ447
206Мясоѣдовъ, Борисъ Александровичъ447
207Улазовскій, Николай Николаевичъ448
208Де-Бальменъ, Викторъ Егоровичъ448
209Криштофовичъ, Николай Павловичъ448
210Колушевъ, Владиміръ Павловичъ448
211Червинскій, Всеволодъ Григорьевичъ448
212Ястребовъ, Владиміръ Ерминегельдовичъ448
213Горяиновъ, Владиміръ Михайловичъ448
214Войничъ, Викторъ Адамовичъ448
215Былимъ-Колосовскій, Николай Николаевичъ448
216Кричъ, Николай Александровичъ449
217Черняевъ, Борисъ Павловичъ449
218Куфтинъ, Евгеній Алексѣевичъ449
219Букъ, Владиміръ Павловичъ449
220Подвысоцкій, Анатолій Владиміровичъ449
221Шенявскій, Михаилъ Казиміровичъ449
222Бейерманъ, Александръ Александровичъ449
223Зубовъ, Игорь Владиміровичъ449
224Сарновичъ, Георгій Юльяновичъ449
225Клести, Карлъ-Фридрихъ Карловичъ449
226Лавровъ, Сергѣй Порфирьевичъ450
227Безпальчевъ, Константинъ Александровичъ450
228Глотовъ, Михаилъ Леонидовичъ450
229Карцевъ, Сергѣй Сергѣевичъ450
230Пацъ-Помарнацкій, Генрихъ Петровичъ450
231Ловенъ, Ипполитъ Григорьевичъ450
232Хохловъ, Александръ Александровичъ450
233Золотухинъ, Николай Владиміровичъ451
234Марковъ, Георгій Ефимовичъ451

— 68 —
235Садовинскій, Бруно-Станиславъ Адольфовичъ9 іюня 15451
236Хмызниковъ, Павелъ Константиновичъ451
237Дьяченко, Юрій Евгеніевичъ451
238Афанасьевъ, Георгій Модестовичъ451
239Сергіевъ, Владиміръ Михайловичъ451
240Тихвинскій, Владиміръ Александровичъ451
241Мусселіусъ, Борисъ Вильгельмовичъ452
242Щулепниковъ, Алексѣй Ивановичъ452Опечатка: было "Шулепниковъ"
243Погожевъ, Борисъ Ивановичъ452
244Ивановъ, Алексѣй Николаевичъ452
245Моисеенко, Владиміръ Николаевичъ452
246Жеваховъ, Александръ Константиновичъ452
247Сергѣевъ, Николай Николаевичъ452
248Наброцкій, Витольдъ Степановичъ453
249Мертваго, Сергѣй Константиновичъ453
250Алексѣевъ, Сергѣй Александровичъ453
251Шейнертъ, Владиміръ Александровичъ453
252Шамовъ, Александръ Александровичъ453
253Насакинъ, Александръ Николаевичъ453
254Георгіади, Иванъ Александровичъ453
255Левитскій, Валентинъ Петровичъ454
256Крангальсъ, Эдуардъ Эдуардовичъ454
257Виноградовъ, Борисъ Михайловичъ454
258Вихманъ, Борисъ Матвѣевичъ454
259Андерсонъ, Александръ Леопольдовичъ454
260Телесницкій, Олегъ Владиміровичъ454
261Поповъ, Василій Григорьевичъ454
262Пурышевъ, Петръ Михайловичъ454
263Семеновъ, Николай Александровичъ454
264Дудниковъ, Александръ Александровичъ455
265Азбелевъ, Константинъ Павловичъ455
266Броновицкій-Бараненко, Дмитрій Васильевичъ455
267Львовъ, Александръ Константиновичъ455
268Гурскій, Анатолій Константиновичъ455
269Павловскій, Сергѣй Павловичъ455
270Доріанъ, Викторъ Карловичъ455
271Федотовъ, Георгій Александровичъ455
272Муравьевъ, Юрій Андреевичъ456
273Омельяновичъ, Андрей Ивановичъ456

— 69 —
274Жуковъ, Дмитрій Викторовичъ9 іюня 15456
275Державинъ, Владиміръ Дмитріевичъ456
276Муравьевъ, Сергѣй Александровичъ456
277Дитерихсъ, Илья Владиміровичъ456
278Вуичъ, Александръ Георгіевичъ456
279Фалевичъ, Всеволодъ Николаевичъ456
280Щепковскій, Станиславъ Мечиславовичъ457
281Крамаревскій, Даніилъ Александровичъ457
282Кони, Иванъ Леонидовичъ457
283Дейша, Федоръ Александровичъ457
284Уляновскій, Стефанъ Адамовичъ457
285Орловъ, Сергѣй Сергѣевичъ457
286Плаховъ, Михаилъ Федоровичъ457
287Задонскій, Дмитрій Ивановичъ457
288Оленинъ, Михаилъ Михайловичъ457
289Добромысловъ, Иванъ Александровичъ458
290Любинскій, Георгій Владиміровичъ458
291Веселовскій, Владиміръ Владиміровичъ458
292Нифонтовъ, Евгеній Ивановичъ458
293Головачевъ, Матвѣй Александровичъ458
294Степанковскій, Николай Іосифовичъ458
295Любушкинъ, Борисъ Ивановичъ458
296Лаговскій, Николай Николаевичъ459
297Безкровный, Михаилъ Александровичъ459
298Кроунъ, Романъ Николаевичъ459
299Окрашевскій, Николай Адамовичъ459
300Голубцовъ, Борисъ Георгіевичъ459
301Павловскій, Владиміръ Арефовичъ459
302Дмитріевъ, Степанъ Петровичъ459
303Никифораки, Александръ Ивановичъ459
304Бурачекъ, Николай Павловичъ460
305Мельниковъ, Александръ Никитичъ460
306Яновъ, Николай Александровичъ460
307Коржинскій, Александръ Павловичъ460
308Бьеркелундъ, Борисъ Вольдемаровичъ460
309Крюковъ, Сергѣй Сергѣевичъ460
310Богдановъ, Борисъ Константиновичъ460
311Запольскій, Всеволодъ Януарьевичъ461
312Евсюковъ, Александръ Владиміровичъ461
313Ковалевскій, Левъ Владиславовичъ461

— 70 —
314Мораки, Николай Владиміровичъ9 іюня 15461
315Подушкинъ, Георгій Германовичъ461
316Герингъ, Алексѣй Алексѣевичъ461
317Бакшеевъ, Сергѣй Сергѣевичъ462
318Соколовъ, Алексѣй Алексѣевичъ462
319Вартенбургъ, Николай Львовичъ462
320Чихачевъ, Даніилъ Сергѣевичъ30 іюля 15462
321Рейноянъ, Эмилій Ивановичъ10 авг. 15462
322Радловъ, Левъ Германовичъ26 авг. 15462
323Бушъ, Арвидъ Манфредовичъ27 авг. 15462
324Вологдинъ, Иннокентій Ивановичъ462
325Дымманъ, Евгеній Владиміровичъ462
326Клевенскій, Левъ Леонидовичъ463
327Графъ Гейденъ, Георгій Александровичъ463
328Мамонтовъ, Николай Александровичъ463
329Монтлевичъ, Иванъ Ивановичъ463
330Родзевичъ, Николай Николаевичъ463
331Аренсъ, Георгій Аполлоновичъ463
332Бѣловъ, Григорій Дмитріевичъ463
333Савиновъ, Николай Николаевичъ463
334Макалинскій, Александръ30 авг. 15463
335Павловъ, Леонидъ464
336Трофимовъ, Николай464
337Сабуровъ, Владиславъ464
338Бальцъ, Валеріанъ Григорьевичъ31 авг. 15464
339Гр. Кейзерлингъ, Альфредъ Альфредовичъ4 снт. 15464
340Ивановъ, Андрей Павловичъ464
341Богушевскій, Сергѣй Михайловичъ464
342Пасвикъ, Владиміръ Николаевичъ15 снт. 15464
343Альгинъ, Владиміръ Владиміровичъ464
344Гавришевъ, Логгинъ Логгиновичъ464
345Фармаковскій, Сергѣй Павловичъ17 окт. 15465
346Сушновъ, Алексѣй Александровичъ465
347Русначенко, Николай Николаевичъ465
348Скарлато, Павелъ Дмитріевичъ465
349Теренинъ, Михаилъ Михайловичъ22 окт. 15
350Купферъ, Владиміръ Александровичъ12 нбр. 15465
351Охременко, Владиміръ Михайловичъ11 дек. 15465
352Черновъ, Николай Ѳеодосіевичъ30 янв. 16465
353Лундышевъ, Николай Николаевичъ465

— 71 —
354Мейерсонъ, Александръ Владиміровичъ30 янв. 16465
355Лефевръ, Даніилъ Евгеніевичъ465
356Ивановъ, Георгій Александровичъ465
357Заіончковскій, Алексѣй Ивановичъ465
358Анисимовъ, Павелъ Ивановичъ465
359Жданъ-Пушкинъ, Александръ Александровичъ466
360Спасскій, Михаилъ Михайловичъ466
361Алленъ, Христофоръ Эразмовичъ466
362Зыбинъ, Георгій Борисовичъ466
363Сергѣевъ, Григорій Александровичъ466
364Сергіевскій, Александръ Ивановичъ—-466
365Копытько, Сергѣй Николаевичъ466
366Косминковъ, Павелъ Сергѣевичъ466
367Ленчевскій, Евгеній Андреевичъ466
368Страховскій, Леонидъ Николаевичъ466
369Кудрицкій, Вячеславъ Николаевичъ466
370Лисенко, Николай Дмитріевичъ466
371Манфановскій, Аркадій Сергѣевичъ466
372Абрамовичъ, Сергѣй Ивановичъ467
373Барановъ, Иванъ Николаевичъ467
374Панфиловъ, Григорій Владиміровичъ467
375Старченко, Петръ Ивановичъ467
376Платоновъ, Дмитрій Александровичъ467
377Касперкевичъ, Петръ Юліановичъ467
378Михайловъ, Сергѣй Николаевичъ467
379Агаповъ, Леонидъ Ивановичъ467
380Морозовъ, Алексѣй Александровичъ467
381Рудницкій, Мечиславъ Станиславовичъ467
382Буманъ, Лаврентій Лаврентьевичъ467
383Грундманъ, Леонидъ Эдуардовичъ468Опечатка: было "Угундманъ"
384Костылевъ, Андрей Васильевичъ468
385Асямоловъ, Александръ Александровичъ468
386Котельниковъ, Всеволодъ Борисовичъ468
387Вальдманъ, Николай Фридриховичъ468
388Клоссовскій, Георгій Ксаверьевичъ468
389Галль, Николай Михайловичъ468
390Инфелицинъ, Михаилъ Николаевичъ468
391Цирценъ, Александръ Михайловичъ468
392Лагодовскій, Борисъ Федоровичъ468

— 72 —
393Михайловъ, Георгій Евгеніевичъ30 янв. 16468
394Мейенъ, Сергѣй Владиміровичъ468
395Саливановъ, Константинъ Александровичъ468
396Бобковъ, Владиміръ Николаевичъ469
397Томкевичъ, Владиміръ Цезарьевичъ469
398Готцъ, Евгеній Станиславовичъ469
399Коженковъ, Владиміръ Владиміровичъ469
400Соколовъ, Георгій Алексѣевичъ469
401Крупенскій, Георгій Васильевичъ29 фвр. 16469
402Богдановичъ, Владиславъ Леонардовичъ469
403Якиманскій, Александръ Михайловичъ8 мрт. 16469
404Соколовъ, Алексѣй Владиміровичъ14 мрт. 16469
405Забѣлло, Владиміръ Георгіевичъ469
406Ячиновскій, Василій Лукичъ469
407Смирновъ, Евгеній Алексѣевичъ469
408Наумовъ, Алексѣй Петровичъ469
409Козьминъ, Николай Владиміровичъ470
410Доброгаевъ, Николай Михайловичъ470
411Щегловъ, Константинъ Александровичъ470
412Поливода, Николай Николаевичъ3 мая 16470
413Кононовъ, Алексѣй23 мая 16
414Аннинъ, Павелъ6 іюня 16
415Ратынцевъ, Владиміръ—-
416Яковлевъ, Александръ—-
417Разумовскій, Сергѣй13 іюня 16
418Гунинъ, Сергѣй
419Маіумскій, Георгій
420Гусевъ, Василій
421Гельфрейхъ, Владиміръ
422Галати, Владиміръ
423Брошкевичъ, Генрихъ
424Коцюбинскій, Владиміръ
425Костеркинъ, Владиміръ
426Синицынъ, Андрей11 іюля 16
427Зайцевъ, Григорій
428Фрейбергъ, Евгеній
429Вейтко, Іосифъ
430Тригони, Михаилъ
431Бауманъ, Карлъ
432Ковшовъ, Николай

— 73 —
433Голицынъ, Сергѣй30 іюля 16
434Селезневъ, Дмитрій
435Дьяченко, Вадимъ
436Данчичъ, Григорій
437Курнаковъ, Николай
438Бекманъ, Владиміръ
439Горенко, Викторъ
440Холодковскій, Игорь
441Штюрмеръ, Романъ
442Ураловъ, Александръ
443Дивногорскій, Федоръ
444Положинцевъ, Іосифъ
445Григорьевъ, Федоръ
446Хейсканенъ, Борисъ
447Сѣкачъ, Николай
448Штернбергъ, Александръ
449Щеніовскій, Стефанъ
450Хоменко, Юрій
451Клести, Борисъ
452Петренко, Борисъ
453Лукинъ, Сергѣй
454Чарнецкій, Владиславъ
455Грудининъ, Георгій
456Фонъ-Денъ, Борисъ
457Никуличевъ, Василій
458Сенковскій, Александръ
459Болотинъ, Борисъ
460Мехмандаровъ, Вадимъ
461Колчакъ, Владиміръ
462Янушевскій, Владиміръ
463Бернгофъ, Іоганнъ
464Лаппо, Сергѣй
465Кожинъ, Александръ
466Журавскій, Иванъ
467Карпенко, Борисъ
468Оппенгеймъ, Николай
469Ивановъ, Александръ
470Олтаржевскій, Георгій-
471Семеновъ, Николай
472Деркачевъ, Георгій

— 74 —
473Сперанскій, Сергѣй30 іюля 16
474Лисаневичъ, Михаилъ
475Боголюбовъ, Веніаминъ
476Редлихъ, Александръ
477Вильгельмининъ, Николай
478Кунцевичъ, Николай
479Палицынъ, Левъ
480Новицкій, Сергѣй
481Милькамановичъ, Александръ
482Князь Шаховской, Владиміръ
483Доннеръ, Николай
484Ругинъ, Всеволодъ
485Ивановъ, Дмитрій
486Леоновъ, Михаилъ
487Подосинниковъ, Прокофій
488Скорописовъ, Николай
489Недригайловъ, Георгій
490Скупѣнскій, Евгеній
491Ордынскій, Николай
492Фонъ-Геннингсъ, Георгій
493Шульцъ, Михаилъ
494Германъ, Алексѣй
495Степановъ, Георгій
496Графъ Толстой, Михаилъ
497Заболотскій, Михаилъ
498Туцевичъ, Николай
499Лебедевъ, Василій
500Фонъ-Эссенъ, Георгій
501Антоновъ, Юрій
502Степановъ, Александръ
503Хрущовъ, Леонидъ
504Климовъ, Георгій
505Золотухинъ, Георгій
506Бѣлкинъ, Георгій
507Михайловскій, Евгеній
508Морозовъ, Борисъ
509Подгорный, Борисъ
510Архангельскій, Александръ
511Хвощинскій, Яковъ
512Гошталкъ, Борисъ

— 75 —
513Доленга-Семеновскій, Викторъ30 іюля 16
514Золотухинъ, Петръ
515Никоновъ, Кириллъ
516Диденко, Георгій
517Галль, Борисъ
518Ракуса-Сущевскій, Константинъ
519Воронинъ, Михаилъ
520Петровъ, Никонъ
521Тихомировъ, Василій
522Рождественскій, Алексѣй
523Папчинскій, Константинъ
524Ромашевъ, Павелъ
525Графъ Толстой, Илья
526Боровскій, Михаилъ
527Пашковъ, Петръ
528Седлецкій, Николай
529Эвертъ, Борисъ
530Рагольтъ, Валеріанъ
531Паршивцевъ, Михаилъ
532Еремѣевъ, Борисъ
533Добряковъ, Георгій
534Новицкій, Георгій
535Баронъ Рокасовскій, Платонъ
536Любимовъ, Иванъ
537Агамаловъ, Рубенъ
538Перротте, Александръ
539Ивановъ, Андрей
540Фонъ-Раабенъ, Валерій
541Завадовскій, Сергѣй
542Александровъ, Николай
543Кущинскій, Евгеній
544Тарховъ, Сергѣй
545Легатъ, Евгеній
546Фонъ-Іоркъ, Генрихъ
547Кованько, Анатолій
548Черепановъ, Сергѣй
549Карякинъ, Владиміръ
550Скачковъ, Петръ
551Всеволожскій, Николай
552Путилинъ, Александръ

— 76 —
553Христо-Феодорато, Всеволодъ30 іюля 16
554Плансонъ-Ростковъ, Алексѣй
555Гринцевичъ, Георгій
556Шумовичъ, Владиміръ
557Ливановъ, Алексѣй
558Флоринъ, Евгеній
559Бѣляевъ, Николай
560Коротневъ, Николай
561Ильинскій, Василій
562Лесневскій, Брониславъ
563Сперанскій, Викторъ
564Желтоножкинъ, Левъ
565Юрьевичъ, Михаилъ
566Михайловъ, Кириллъ
567Энгельманъ, Павелъ
568Шулейко, Всеволодъ
569Бубновъ, Иванъ
570Ивановъ, Павелъ
571Фонъ-Гельмерсенъ, Георгій
572Терентьевъ, Аркадій
573Племянниковъ, Георгій
574Реймерсъ, Борисъ
575Нагорскій, Станиславъ
576Погодинъ, Алексѣй
577Румянцевъ, Гавріилъ
578Рыбалтовскій, Борисъ
579Вавиловъ, Дмитрій
580Запольскій, Дмитрій
581Ковалевскій, Константинъ
582Эрасмусъ, Евгеній
583Блохинъ, Борисъ23 авг. 16
584Кутуковъ, Петръ3 снт. 16
585Кочегуро, Александръ
586Билинскій, Михаилъ Ивановичъ31 окт. 16811
587Юрша, Николай17 дек. 16
588Ивановъ, Вадимъ20 янв. 17
589Карскій, Сергѣй13 фвр. 17
590Севрюковъ, Борисъ
591Вернадскій, Всеволодъ
592Красновъ, Алексѣй24 мрт. 17

— 77 —
593Вуколовъ, Владиміръ25 мрт. 17
594Захарченко, Борисъ
595Ковалевскій, Александръ
596Фельманъ, Георгій
597Самойловъ, Константинъ
598Томашевичъ, Анатолій
599Деппишъ, Николай
600Исаковъ, Иванъ
601Бочмановъ, Михаилъ
602Соколовскій, Болеславъ
603Фестъ, Оскаръ
604Тихомировъ, Борисъ
605Троянъ, Аркадій
606Твербузъ-Твердый, Константинъ
607Колтаевъ, Сергѣй
608Загуляевъ, Евгеній
609Калачевъ, Владиміръ
610Орловъ, Петръ
611Неллисъ, Руальдъ
612Згирскій, Вацлавъ
613Сидоровъ, Михаилъ
614Масловъ, Сергѣй
615Леплинскій, Николай
616Тихомировъ, Ростиславъ
617Юденичъ, Александръ
618Пучковскій, Александръ
619Утѣхинъ, Николай
620Иподиматопуло, Михаилъ
621Венеціановъ, Георгій
622Манохинъ, Борисъ
623Дмитріевскій, Николай
624Николаевъ, Илья
625Любославскій, Валентинъ
626Шепелевъ, Николай
627Крыловъ, Василій
628Хонинъ, Кириллъ
629Ступишинъ, Николай
630Куровскій, Георгій
631Ильинъ, Федоръ
632Гедле, Владиміръ

— 78 —
633Горянскій, Левъ25 мрт. 17
634Садовскій, Иванъ
635Эльмановичъ, Владиміръ
636Аннинскій, Сергѣй
637Шестопалъ, Сергѣй
638Лесковскій, Александръ
639Краузе, Викторъ
640Сѣкачъ, Сергѣй
641Пароменскій, Николай
642Платоновъ, Александръ
643Викманъ, Иванъ
644Бунаковъ, Левъ
645Максимовъ, Викторъ
646Бартошевичъ, Александръ
647Петровъ, Анатолій
648Молчановъ, Константинъ
649Изюмовъ, Борисъ
650Рахминъ, Владиміръ
651Ласкій, Владиславъ
652Крыловъ, Владиміръ
653Филевскій, Георгій
654Пестряковъ, Георгій
655Бекманъ, Альфредъ
656Ляховицкій-Чеховичъ, Юрій
657Знаменскій, Николай
658Виленчицъ, Сергѣй
659Озаровскій, Николай
660Окрентъ, Клавдій
661Кожевниковъ, Павелъ
662Цишевскій, Людвигъ
663Тищенко, Владиміръ
664Красовскій, Василій
665Смирновъ, Михаилъ
666Лузановъ, Викторъ
667Давыдовъ, Левъ
668Михайловскій, Всеволодъ
669Саковичъ, Глѣбъ
670Панаитеско, Константинъ
671Семченко, Ростиславъ
672Константиновъ, Викторъ

— 79 —
673Липинскій, Александръ25 мрт. 17
674Киріенко, Владиміръ
675Киницъ, Альфредъ
676Сапуновъ, Петръ
677Голубевъ, Николай Федоровичъ
678Голубевъ, Николай Павловичъ
679Гавриловъ, Борисъ
680Гедройцъ, Иванъ
681Мироновъ, Владиміръ
682Зеленинъ, Владиміръ
683Католинскій, Глѣбъ
684Михайловъ, Николай
685Обуховъ, Борисъ
686Гудковъ, Михаилъ
687Новицкій, Владиславъ
688Ясинскій, Александръ
689Вольбекъ, Маріанъ16 апр. 17
690Тахтаревъ, Валеріанъ
691Михайловъ, Всеволодъ1 мая 17
692Гассовскій, Георгій4 мая 17
693Поповъ, Николай
694Никольскій, Владиміръ
695Бялокозъ, Вячеславъ
696Тихомировъ, Михаилъ
697Михновскій, Владиміръ
698Кандыба, Дмитрій
699Еремѣевъ, Николай
700Николаевъ, Николай
701Овсянниковъ, Георгій
702Шмидтъ, Георгій
703Іодковскій, Владиславъ
704Добровольскій, Владиміръ
705Селезневъ, Валеріанъ
706Блиновъ, Дмитрій
707Пражмовскій, Всеволодъ
708Плиссъ, Николай
709Ермиловъ, Петръ
710Тарасовъ, Феодосій
711Лебедевъ, Александръ
712Баньковскій, Борисъ

— 80 —
713Робушъ, Адріанъ4 мая 17
714Бостремъ, Глѣбъ
715Армфельтъ, Викторъ
716Яневичъ, Митрофанъ
717Суринъ, Сергѣй
718Могучій, Александръ
719Сенкевичъ, Владиміръ
720Черепановъ, Федоръ
721Вервендтъ, Эгонъ [Рихардовичъ]Погиб на ЭМ "Гавр."
722Борисовъ, Георгій
723Федоровъ, Николай
724Леоновъ, Александръ
725Бразоль, Дмитрій
726Станкевичъ, Романъ
727Воскресенскій, Романъ
728Гедике, Сергѣй
729Загорянскій-Кисель, Николай
730Рыбалтовскій, Николай
731Штейнгаузенъ, Павелъ
732Крушинскій, Константинъ
733Лабенскій, Борисъ
734Небольсинъ, Александръ
735Касаткинъ, Михаилъ
736Макаркинъ, Николай
737Павловичъ, Николай
738Данильченко, Леонидъ
739Борошневъ, Сергѣй
740Голицынъ, Алексѣй
741Юдинъ, Борисъ
742Павловъ, Александръ
743Грибоѣдовъ, Константинъ
744Лампсаковъ, Владиміръ
745Цѣлицо, Леонтій
746Корниловъ, Веніаминъ
747Оболенскій, Николай
748Кондратьевъ, Михаилъ
749Гулькевичъ, Алексѣй
750Оленинъ, Дмитрій
751Эверлингъ, Францъ
752Касиновъ, Николай

— 81 —
753Протопоповъ, Федоръ4 мая 17
754Корманъ, Луи-Ренэ
755Шистовскій, Эдуардъ
756Пузыревскій, Константинъ
757Запольскій, Сергѣй
758Мейреръ, Георгій
759Загуляевъ, Сергѣй
760Шамардинъ, Михаилъ
761Хрущовъ, Дмитрій
762Теодоровичъ, Борисъ
763Александровъ, Николай
764Пузыревскій, Борисъ
765Фонъ-Кекъ, Евгеній
766Де-Вальденъ, Стефанъ
767Ивановъ, Юрій
768Хрущовъ, Аркадій
769Малиновскій, Константинъ
770Юхновскій, Георгій
771Гулевичъ, Александръ
772Лебедевъ, Николай
773Малаха, Николай
774Ислямовъ, Яковъ
775Глѣбовъ, Александръ
776Карташевъ, Константинъ
777Красновъ, Михаилъ
778Новицкій, Илья
779Козеровскій, Владиміръ
780Александровъ, Владиміръ
781Гавловскій, Николай
782Бруни, Николай
783Покрамовичъ, Анатолій
784Гальфтеръ, Викторъ
785Шмидтъ, Владиміръ
786Бѣликовскій, Николай
787Закржевскій, Григорій
788Адамовичъ, Мечиславъ
789Смирновъ, Анатолій
790Алекинъ, Владиміръ
791Сластниковъ, Борисъ
792Лавинскій, Михаилъ

— 82 —
793Марковъ, Георгій4 мая 17
794Колюбакинъ, Борисъ
795Степановъ, Викторъ
796Васильевъ, Николай
797Чухнинъ, Викторъ
798Бунинъ, Сергѣй
799Самохваловъ, Петръ
800Баранскій, Владиміръ
801Гриневецкій, Станиславъ
802Довгердъ, Адамъ
803Таубе, Генрихъ
804Воскресенскій, Леонидъ
805Бакинъ, Владиміръ
806Унковскій, Николай
807Комнено-Варваци, Владиміръ
808Кормилицынъ, Борисъ
809Мацѣевскій, Антонъ
810Подвысоцкій, Борисъ
811Витковскій, Сергѣй
812Петровъ, Борисъ
813Харченко, Борисъ
814Верцинскій, Борисъ
815Павловъ, Василій
816Евсюковъ, Георгій
817Пышновъ, Борисъ
818Васильевъ, Григорій
819Биттнеръ, Борисъ
820Ивковъ, Владиміръ
821Андреевъ, Михаилъ
822Лавровъ, Борисъ
823Максимовъ, Евгеній
824Деньеръ, Георгій
825Даксергофъ, Георгій
826Сельдинъ, Иванъ
827Зотовъ, Борисъ
828Бѣлевичъ, Леонидъ
829Мякишевъ, Иванъ
830Бабининъ, Борисъ
821Гейманъ, Александръ
832Муравьевъ, Владиміръ

— 83 —
833Шимкевичъ, Александръ8 мая 17
834Вырновъ, Василій
835Погодинъ, Владиміръ
836Савиничъ, Аркадій
837Мичуринъ, Сергѣй
838Карскій, Евгеній837
839Жуковскій, Сергѣй19 мая 17
840Козельскій, Борисъ
841Анцута, Степанъ5 іюня 17
842Алексенко, Борисъ
843Вагнеръ, Николай
844Кравченко, Алексѣй
845Вестфальдъ, Петръ
846Вердеревскій, Павелъ
847Жемчужинъ, Борисъ
848Вышемирскій, Станиславъ
849Моринъ, Илья
850Тихомировъ, Николай
851Гульбинъ, Григорій
852Федоровъ, Владиміръ
853Андреевъ, Борисъ
854Богдановъ, Иванъ
855Скородинскій, Николай
856Гладковъ, Иліанъ
857Михайловъ, Дмитрій
858Переслѣгинъ, Михаилъ
859Сизовъ, Петръ
860Соколовъ, Павелъ
861Хаджиновъ, Георгій
862Вертъ, Евгеній
863Романовъ, Николай
864Руммель, Александръ
865Надгрызовскій, Александръ
866Зѣнченко, Федоръ
867Рѣзниковъ, Николай
868Киндъ, Анатолій
869Пелевинъ, Владиміръ
870Смирновъ, Евгеній
871Кузнецовъ, Иванъ
872Васильевъ, Богданъ

— 84 —
873Лысенко, Дмитрій5 іюня 17
874Семеновъ, Василій
875Реймерсъ, Николай
876Конюченко, Василій
877Потресовъ, Георгій
878Емельянцевъ, Аполлонъ
879Шрамченко, Святославъ
880Дружина, Сергѣй
881Толмачевъ, Дмитрій
882Ахматовъ, Борисъ
883Высокоцкій, Сергѣй7 іюня 17
884Бергеръ, Левъ
885Еллинскій, Владиміръ
886Нелавицкій, Иванъ
887Бутурлинъ, Иванъ
888Пукаловъ, Сергѣй
889Каземъ-Бекъ, Владиміръ
890Тырышкинъ, Григорій
891Булдескулъ, Николай
892Фонъ-Цуръ-Миленъ, Андрей18 іюня 17
893Чехурскій, Владиміръ
894Домбровскій, Иванъ28 іюня 17
895Кушнаревъ, Сергѣй10 іюля 17

— 86 —

ИНЖЕНЕРЪ-МЕХАНИКИ ФЛОТА.
Инженеръ-Механики Генералъ-Лейтенанты
1Воскресенскій, Иванъ Никоноровичъ14 апр. 13О.475
2Ведерниковъ, Владиміръ ПетровичъО.475
3Порѣчкинъ, Федоръ Яковлевичъ1 мрт. 14От.475
4Погодинъ, Алексѣй Ивановичъ1 янв. 15Т.476
5Поповъ, Владиміръ Николаевичъ30 іл. 16Со старш. на осн. пов. 24 дк. 14 г.О.480
6Чахлинъ, Степанъ Захаровичъ10 апр. 16О.476
7Винтеръ, Викторъ Андреевичъ30 іл. 15Т.476

— 87 —

Инженеръ-Механики Генералъ-Маіоры.
1Хлестовъ, Федоръ Константиновичъ29 мрт. 09О.479
2Шиловъ, Василій Николаевичъ6 дек. 10О.479
3Ильинъ, Николай Ивановичъ10 апр. 11О.479
4Піо-Ульскій, Георгій НиколаевичъО.480
5Пузыревскій, Нилъ Алексѣевичъ6 дек. 11О.480
6Кигель, Петръ ИвановичъО.480
7Петровъ, Александръ Викторовичъ6 дек. 12О.481
8Вишневскій, Иліодоръ Петровичъ14 апр. 13О.481
9Бѣляевъ, Иванъ Ефимовичъ14 апр. 13О.481
10Францкевичъ, Александръ Ивановичъ6 дек. 13О.481
11Краацъ, Павелъ АндреевичъО.482
12Блиновъ, Петръ Дмитріевичъ18 апр. 14С.482
13Петровъ, Иванъ Мартиніановичъ1 янв. 15О.482
14Лопатинъ, Николай Ивановичъ30 іюля 15Т.482
15Нейманъ, Томасъ Ромуальдовичъ6 дек. 15О.483
16Смазнухинъ, Сергѣй Семеновичъ10 апр. 16О.483
17Гербихъ, Николай Карловичъ6 дек. 16О.487
18Горюновъ, Иванъ Семеновичъ28 іюля 17О.487
19Афанасьевъ, Николай ВасильевичъТ.483
20Моннеротъ-Дю-Мэнъ, Антонъ КлементьевичъО.490
21Боровскій, Михаилъ КазиміровичъО.492
22Солдатовъ, Яковъ СаввичъО.492
23Ухлинъ, Андрей ИвановичъО.494
24Чорбо, Викторъ ВладиміровичъО.483
25Бергъ, Владиміръ ФердинандовичъО.494
26Яненко, Михаилъ НиколаевичъО.495

— 88 —

Инженеръ-Механики Капитаны 1-го ранга.
1Пономаревъ, Николай Семеновичъ6 дек. 06Л.485
2Орѣховъ, Николай Александровичъ6 дек. 08Л.485
3Максимовъ 1-й, Константинъ ПрокофьевичъЛ.485
4Александровъ 1-й, Александръ ПоликарповичъЛ.485
5Михайловъ 1-й, Владиміръ Антоновичъ29 мрт. 09Л.486
6Бѣлинъ, Василій ИвановичъЛ.486
7Гурскій, Константинъ МихайловичъЛ.486
8Евгеніевъ, Геннадій ИльичъЛ.487
9Онищенко, Павелъ Ивановичъ24 снт. 09От.487
10Мадисовъ, Вольдемаръ Петровичъ6 дек. 09Л.488
11Бакинъ 1-й, Владиміръ Матвѣевичъ18 апр. 10Л.488
12Чучугинъ, Дмитрій ЕгоровичъЛ.488
13Савинъ, Владиміръ Александровичъ6 дек. 10Л.488
14Гордѣевъ, Сергѣй ВасильевичъЛ.488
15Зайцевъ, Николай НиколаевичъЛ.489
16Козьминъ 1-й, Михаилъ АлексѣевичъЛ.489
17Кисилевъ 1-й, Николай Александровичъ22 авг. 11О.489
18Цвѣтковъ, Николай Яковлевичъ6 дек. 11Л.490
19Поповъ 2-й, Константинъ НиколаевичъЛ.490
20Максимовъ 2-й, Михаилъ ПрокофьевичъЛ.490
21Саговскій, Владиміръ ВикторовичъО.491
22Николаевскій, Сергѣй ФилипповичъО.491
23Гавриловъ 1-й, Александръ Александровичъ25 мрт. 12Л.491
24Куделинскій, Николай Семеновичъ6 дек. 12Л.491
25Бобровскій, Фаддей КазиміровичъЛ.492
26Вейтко, Петръ КазиміровичъО.492
27Варварскій, Алексѣй Алексѣевичъ14 апр. 13Л.493
28Хватовъ, Михаилъ ИвановичъЛ.493
29Шереметевъ, Владиміръ НиколаевичъЛ.493
30Палимпсестовъ, Владиміръ ИвановичъЛ.493
31Тирнштейнъ, Константинъ Робертовичъ6 дек. 13О.494
32Павловъ, Алексѣй Іосифовичъ6 апр. 14О.494
33Гербаневскій, Федоръ Панкратьевичъ6 дек. 14Л.495
34Кудреватый, Михаилъ МатвѣевичъЛ.495
35Ивановъ 2-й, Владиміръ ПетровичъЛ.495
36Максименко, Владиміръ ГригорьевичъО.496
37Каченовскій, Василій ВладиміровичъО.496
38Качаловъ, Александръ ВасильевичъО.496

— 89 —
39Биллевичъ, Адамъ Ипполитовичъ6 дек. 14О.496
40Бѣловъ, Василій ИльичъС.496
41Порадовскій, Алексѣй Петровичъ1 янв. 15Л.497
42Бринкъ, Сигизмундъ КазиміровичъТ.497
43Мрозъ, Эдмундъ КарловичъТ.497
44Кисимовъ, Страшиміръ ПантелѣевичъЛ.497
45Злебовъ, Сергѣй ВасильевичъТ.497
46Деркаченко, Иванъ ІосифовичъТ.498
47Онисимо-Яновскій, Дмитрій ВасильевичъТ.498
48Грачевъ, Николай НиколаевичъТ.498
49Федоровъ 1-й, Петръ АлександровичъО.498
50Шемановъ, Николай Захаровичъ12 янв. 15От.
51Невѣйновъ, Михаилъ Ивановичъ30 іюля 15Т.499
52Волковъ 1-й, Павелъ АлексѣевичъТ.499
53Новиковъ, Александръ ВасильевичъТ.499
54Гавриловъ 2-й, Михаилъ ИвановичъТ.500
55Ермаковъ, Мстиславъ Петровичъ9 нбр. 15Т.500
56Игнатьевъ 1-й, Александръ Ивановичъ6 дек. 15О.500
57Рудниковъ, Константинъ КонстантиновичъО.500
58Барщъ, Альбертъ ЛюдвиговичъО.500
59Шидловскій, Порфирій ПорфирьевичъО.501
60Сно, Николай АлександровичъО.501
61Родіоновъ 1-й, Леонидъ Александровичъ10 апр. 16Л.501
62Щанкинъ, Николай НиколаевичъЛ.501
63Знаменскій 1-й, Николай МихайловичъЛ.502
64Медвѣдевъ, Дмитрій ПавловичъЛ.502
65Долголенко, Александръ ДмитріевичъЛ.502
66Ильютовичъ, Александръ ВладиміровичъЛ.502
67Марковичъ 1-й, Богданъ БогдановичъО.503
68Бакинъ 2-й, Евгеній МатвѣевичъО.503
69Саксъ, Вадимъ ВладиміровичъО.503
70Садоковъ, Степанъ ПлатоновичъО.503
71Красовскій, Аркадій ПетровичъО.504
72Демченко, Евгеній НиколаевичъО.504
73Лукинъ 2-й, Петръ ПетровичъО.504
74Смѣтанинъ, Владиміръ Федоровичъ17 іюня 16От.
75Моэлинъ, Фридрихъ Олафовичъ21 іюня 16От.
76Гамзинъ, Павелъ Николаевичъ12 іюля 16От.
77Леонтьевъ, Алексѣй Алексѣевичъ19 іюля 16От.
78Воробьевъ, Павелъ Васильевичъ30 іюля 16Л.507

— 90 —
79Крюковъ, Сергѣй Дмитріевичъ30 іюля 16Л.507
80Черкасовъ, Василій ВасильевичъЛ.507
81Лавровъ, Петръ ФедоровичъЛ.508
82Михайловъ 2-й, Викторъ ЛеонидовичъЛ.508
83Бителевъ, Виталій КонстантиновичъЛ.508
84Войшвилло, Валеріанъ ИгнатьевичъЛ.508
85Перекрестовъ, Николай КонстантиновичъО.509
86Ивановъ 5-й, Александръ КириловичъО.511Опечатка: было "Корниловичъ"
87Скляревскій, Константинъ АвтономовичъО.512
88Васильевъ 1-й, Сергѣй ФилипповичъО.513
89Кравченко, Григорій КсенофонтовичъО.514
90Антоновъ, Федоръ Сергѣевичъ9 авг. 16От.
91Салтыковъ, Владиміръ Николаевичъ11 снт. 16Б. О.515
92Молодежниковъ, Георгій Ивановичъ6 дек. 16Л.
93Кроль, Александръ АвгустовичъЛ.
94Плосконный 1-й, Иванъ ИвановичъЛ.508
95Витте, Аксель ОскаровичъЛ.509
96Роднинъ 1-й, Николай НиколаевичъЛ.509
97Ольшевскій, Мечиславъ КонстантиновичъЛ.509
98Карповъ, Николай ѲеопемтовичъЛ.510
99Дергаченко, Александръ АлександровичъЛ.510
100Барановъ, Андрей ИвановичъО.511
101Константиновъ, Григорій ГригорьевичъО.515
102Копысовъ, Алексѣй НиколаевичъО.516
103Ивановъ 4-й, Петръ КонстантиновичъО.516
104Малченко, Максимъ МихайловичъО.524
105Пронинъ, Александръ ЛогиновичъО.526
106Григорьевъ, Мануилъ Ивановичъ28 іюля 17Л.510
107Карцевъ, Андрей ВасильевичъЛ.511
108Никуленко, Владиміръ КузьмичъЛ.511
109Лукинъ 1-й, Давидъ ЕвграфовичъЛ.511
110Брандтъ, Борисъ ГермановичъЛ.512
111Бѣлухинъ, Николай ВасильевичъЛ.512
112Пшенецкій, Борисъ ЛеонидовичъО.515
113Игнатьевъ 2-й, Андрей АлексѣевичъО.517
114Грановскій, Михаилъ НиколаевичъО.519
115Даниленко, Евгеній ГригорьевичъО.520
116Поляковъ, Владиміръ ГеоргіевичъО.520
117Блаубергъ, Аркадій АвгустовичъО.521

— 91 —

Инженеръ-Механики Капитаны 2-го ранга
1Водовъ, Александръ Максимовичъ25 мрт. 12Л.510
9Жуковъ, Михаилъ ДаниловичъЛ.510
3Брунсъ 1-й, Эдуардъ Эдуардовичъ6 дек. 12Л.512
4Роднинъ 2-й, Владиміръ НиколаевичъЛ.512
5Сергѣевъ, Петръ МихайловичъЛ.513
6Бекманъ, Гельмутъ ЭдуардовичъЛ.513
7Лилѣевъ, Михаилъ ПавловичъЛ.513
8Александровъ 2-й, Дмитрій ВасильевичъЛ.514
9Кисляковъ, Павелъ АндреевичъО.514
10Вишняковъ 1-й, Порфирій ПавловичъО.514
11Ершовъ, Василій Ивановичъ14 апр. 13Л.515
12Генъ, Андрей КонстантиновичъЛ.515
13Курачкинъ, Николай НиколаевичъЛ.516
14Невяровскій, Станиславъ РомановичъЛ.516
15Хоментовскій, Георгій МихайловичъЛ.516
16Поппъ, Карлъ КарловичъЛ.517
17Шафровъ, Александръ АлексѣевичъЛ.517
18Шмидтъ, Евгеній Ивановичъ3 авг. 13З.517
19Кузьминъ, Владиміръ Петровичъ19 окт. 13От.
20Радусъ-Зенковичъ, Григорій Николаевичъ6 дек. 13Л.518
21Орловъ, Владиміръ ПавловичъЛ.518
22Морганъ, Николай НиколаевичъЛ.518
23Еременко, Александръ СтепановичъЛ.519
24Фонъ-Ахтъ, Борисъ ДмитріевичъЛ.519
25Марковичъ 2-й, Юрій БогдановичъЛ.520
26Кошевой, Борисъ ВасильевичъЛ.520
27Брунсъ 2-й, Робертъ ЭдуардовичъО.520
28Солововъ, Михаилъ АлександровичъО.521
29Глинка, Максимиліанъ ИвановичъО.521
30Корзунъ, Вячеславъ КарловичъО.521
31Борисовъ 1-й, Василій Васильевичъ16 мрт. 14З.521
32Деппъ, Борисъ Николаевичъ6 апр. 14Л.522
33Спиридоновъ, Сергѣй СергѣевичъЛ.522
34Мацкевичъ, Дмитрій АлександровичъЛ.522
35Сляскій, Мечиславъ МартыновичъЛ.522
36Мельницкій, Георгій ВладиміровичъЛ.522
37Янцевичъ, Сергѣй ПетровичъЛ.523
38Мартыновъ, Николай АлександровичъЛ.523

— 92 —
39Сачковскій, Николай Іосифовичъ6 апр. 14О.523
40Тихобаевъ, Петръ НиколаевичъО.523
41Козеровскій, Антонъ АртуровичъО.523
42Санниковъ, Веніаминъ Алексѣевичъ6 дек. 14Л.524
43Нордквистъ, Адольфъ ФранцевичъЛ.524
44Аржановскій, Арсеній АлександровичъЛ.524
45Лобачъ-Жученко, Борисъ МихайловичъЛ.524
46Багринъ-Каминскій, Владиславъ АдольфовичъЛ.525
47Беклешовъ, Василій МихайловичъЛ.525
48Яшновъ, Борисъ ДмитріевичъЛ.525
49Топчіевъ, Александръ ГригорьевичъЛ.525
50Тонъ, Александръ КарловичъЛ.525
51Джелеповъ, Леонидъ ФедоровичъЛ.526
52Хвицкій, Георгій АлександровичъЛ.526
53Гадолинъ, Владиміръ КарловичъЛ.526
54Васильевъ 2-й, Евгеній ПетровичъЛ.526
55Фрейлихманъ, Алексѣй ВасильевичъО.526
56Зоринъ, Николай Владиміровичъ1 янв. 15Т.527
57Масаловъ, Федоръ ФедоровичъТ.527
58Моргулецъ, Владиславъ КазиміровичъТ.527
59Можжухинъ, Павелъ АлександровичъТ.527
60Заушкевичъ, Сергѣй АндреевичъТ.527
61Блокъ, Германъ ЕвгеніевичъТ.528
62Чистяковъ, Николай ПавловичъЛ.528
63Сурвилло, Владиміръ ЛюдвиговичъТ.528
64Андреевъ, Алексѣй ВасильевичъЛ.528
65Терентьевъ, Петръ ФедоровичъО.529
66Черновъ, Николай ФедоровичъО.529
67Малышевичъ, Чеславъ ФедоровичъО.529
68Савченко, Борисъ АрсеньевичъО.529
69Дворниченко, Иванъ ПавловичъТ.529
70Семеновъ, Сергѣй Степановичъ30 іюля 15Т.530
71Моритцъ, Сергѣй ВладиміровичъТ.530
72Георгизонъ, Владиміръ СергѣевичъТ.530
73Капацынъ, Сергѣй КонстантиновичъТ.530
74Толмачевъ, Василій ІосифовичъТ.530
75Титовъ, Анатолій МихайловичъТ.531
76Бруятскій, Борисъ ГерасимовичъТ.531
77Воскресенскій, Алексѣй НиколаевичъТ.531

— 94 —
78Дитловъ, Борисъ Александровичъ19 окт. 15От.
79Фонъ-Бекеръ, Александръ Альфредовичъ6 дек. 15Л.531
80Высоцкій, Николай ВасильевичъЛ.531
81Степановъ, Александръ ФедоровичъЛ.532
82Поповъ 3-й, Александръ ГригорьевичъЛ.532
83Пашковъ, Вячеславъ НиколаевичъЛ.532
84Кипарисовъ, Александръ НикодимовичъЛ.532
85Сальяръ, Борисъ ЕвгеніевичъЛ.532
86Акимовъ, Александръ ВасильевичъЛ.533
87Улановскій, Владиміръ ПетровичъЛ.533
88Ратмановъ, Сергѣй МодестовичъЛ.533
89Мурашевъ, Владиміръ ВасильевичъО.533
90Браилко, Петръ ПетровичъО.534
91Яцукъ, Николай Александровичъ2 апр. 16Б. О.534
92Юрисонъ, Георгій Юрьевичъ10 апр. 16Л.534
93Ждановъ, Борисъ ВладиміровичъЛ.534
94Гейно, Альфонсъ АльфонсовичъЛ.534
95Федоровъ 2-й, Евгеній АлександровичъЛ.535
96Бобровъ, Константинъ ИвановичъЛ.535
97Коринфскій, Леонидъ ВладиміровичъЛ.535
98Величковскій 1-й, Сергѣй ДмитріевичъЛ.535
99Зрѣловъ, Петръ ВладиміровичъЛ.535
100Шмидтъ 2-й, Михаилъ АндреевичъЛ.536
101Тюлевъ, Сергѣй ФедоровичъЛ.536
102Щепотьевъ, Сергѣй АлександровичъО.536
103Щировскій, Николай ГригорьевичъО.536
104Лавровъ, Сергѣй ФлегонтовичъО.536
105Трофимовъ 1-й, Михаилъ Владиміровичъ30 іюля 16Л.541
106Крутиковъ, Илья ИвановичъЛ.541
107Шишмаревъ, Михаилъ ИвановичъЛ.541
108Соколовскій 1-й, Францъ МансветовичъЛ.541
109Тагуновъ, Константинъ НиколаевичъЛ.542
110Тихоновъ, Михаилъ ПетровичъЛ.542
111Саловъ, Николай СергѣевичъЛ.542
112Брилевскій, Романъ ИвановичъЛ.542
113Федоровъ 3-й, Иванъ СеменовичъЛ.543
114Сатинъ, Владиміръ ПавловичъО.543
115Іерхо, Генрихъ ГенриховичъО.544
116Назаровъ 1-й, Борисъ МихайловичъО.544
117Успенскій, Михаилъ Михайловичъ6 дек. 16Л.543

— 95 —
118Селиверстовъ, Николай Михайловичъ6 дек. 16Л.543
119Пестовъ, Василій ИвановичъЛ.543
120Штавеманъ, Владиміръ АлександровичъЛ.543
121Брилинскій, Александръ НикодимовичъЛ.544
122Волковъ 2-й, Романъ АлександровичъЛ.544
123Фирфаровъ, Аркадій ГавріиловичъЛ.544
124Ивановъ 5-й, Иванъ ФедоровичъЛ.544
125Васильевъ 3-й, Владиміръ КонстантиновичъЛ.545
126Колычевъ, Николай ИвановичъЛ.545
127Мусинскій, Александръ ГригорьевичъЛ.545
128Киселевъ 2-й, Николай ВасильевичъО.546
129Майдель, Станиславъ ЭрнестовичъО.549
130Бродъ, Вильгельмъ ДмитріевичъО.552
131Де-Вейхеръ, Константинъ Александровичъ28 іюля 17Л.545
132Дымовъ, Алексѣй ИвановичъЛ.546
133Назаровъ 2-й, Глѣбъ МихайловичъЛ.546
134Родіоновъ 3-й, Евгеній ГеоргіевичъЛ.546
135Свѣшниковъ, Николай ГригорьевичъЛ.546
136Трофимовъ 2-й, Александръ ВладиміровичъЛ.547
137Вышинскій, Густавъ СевериновичъЛ.547
138Бар. Таубе, Эммануилъ НиколаевичъЛ.547
139Ваньковичъ, Ипполитъ ИвановичъЛ.547
140Труновъ, Анатолій СергѣевичъЛ.547
141Соловьевъ, Григорій ГригорьевичъЛ.547
142Порывкинъ, Михаилъ ПавловичъЛ.548
143Франкъ, Иванъ ЛеоновичъО.550
144Щепинъ, Леонидъ МихайловичъО.551
145Вишняковъ 2-й, Евгеній ПавловичъО.553
146Федоровъ 4-й, Вячеславъ НиколаевичъО.554
147Жеденовъ, Анатолій ВладиміровичъО.554
148Ивановъ 6-й, Владиміръ АлександровичъО.555
149Злобинъ, Михаилъ АлексѣевичъО.557
150Булгаковъ, Антонъ ВикторовичъО.559
151Пафомовъ, Викторъ ГригорьевичъО.559

— 97 —

Инженеръ-механики Старшіе Лейтенанты.
1Лукъяновскій, Алексѣй Николаевичъ17 мая 13З.545
2Мантьевъ, Александръ Алексѣевичъ6 дек. 13О.548
3Рощинъ, Валентинъ АлександровичъО.548
4Лаврентьевъ, Иванъ Петровичъ28 дек. 13З.548
5Рождественскій, Николай Николаевичъ27 мрт. 14З.548
6Сѣчкинъ, Николай Петровичъ6 апр. 14Л.548
7Ремеръ, Георгій АлександровичъЛ.549
8Борисовъ 2-й, Аполлонъ ВасильевичъЛ.549
9Александровъ 3-й, Илья ИгнатьевичъЛ.549
10Смирновъ, Веніаминъ АлександровичъЛ.549
11Петерсенъ, Эрнестъ ЭрнестовичъЛ.549
12Шаминъ, Иванъ ПавловичъЛ.550
13Сидоровъ. Вячеславъ ГригорьевичъО.550
14Ознобишинъ, Борисъ Николаевичъ6 дек. 14Л.550
15Ульяновъ, Николай НиколаевичъЛ.550
16Пѣвцовъ, Александръ ПлатоновичъЛ.550
17Козловскій, Алексѣй АлександровичъЛ.551
18Піо-Ульскій, Владиславъ ВладиславовичъЛ.551
19Танфильевъ, Викторъ НиколаевичъЛ.551
20Картиковскій, Викторъ АлександровичъЛ.551
21Бергъ 2-й, Иванъ ФридриховичъЛ.552
22Еремѣевъ, Георгій ГеоргіевичъЛ.552
23Насоновъ, Николай АлександровичъЛ.552
24Никольскій, Алексѣй НиколаевичъЛ.552
25Кашерининовъ, Орестъ НиколаевичъО.552
26Уляницкій, Борисъ ВладиміровичъО.553
27Видстедтъ, Валентинъ Александровичъ1 янв. 15Т.553
28Щетининъ, Петръ ВасильевичъЛ.553
29Сперанскій, Михаилъ ИвановичъТ.553
30Шевкуненко, Павелъ АлександровичъЛ.554
31Хмѣльниковъ, Павелъ СеменовичъТ.554
32Боссе, Сергѣй НиколаевичъО.554
33Заполенко, Иванъ ИвановичъО.554
34Снарскій, Игнатій Болеславовичъ12 мая 15От.
35Оглуздинъ, Александръ Алексѣевичъ30 іюля 15Б. О.555
36Точискій, Каэтанъ АнтоновичъТ.555
37Лапинъ, Леонидъ ВасильевичъБ. О.555
38Алмазовъ, Василій ПетровичъБ. О.556

— 98 —
39Каменскій, Николай Николаевичъ30 іюля 15Т.556
40Модзелевскій, Павелъ ЛюдвиговичъБ. О.556
41Сухаржевскій, Дмитрій СергѣевичъТ.556
42Халкіоповъ, Всеволодъ Дмитріевичъ6 дек. 15Л.556
43Тулуповъ, Николай МихайловичъЛ.556
44Поповъ 4-й, Николай ПетровичъЛ.557
45Борисовъ 5-й, Сергѣй СергѣевичъЛ.557
46Величковскій 2-й, Михаилъ ДмитріевичъЛ.557
47Горватъ-Божичко, Владиміръ ИпполитовичъЛ.558
48Піотровскій, Іеронимъ ЮльяновичъЛ.558
49Филипповскій, Василій НиколаевичъЛ.558
50Лукьяновъ, Валентинъ СергѣевичъЛ.558
51Куличенко, Михаилъ АндреевичъЛ.558
52Соколовскій 2-й, Станиславъ СтаниславовичъО.558
53Жейма, Вацлавъ ФаддѣевичъО.558
54Успенскій 2-й, Михаилъ ФлавіановичъО.559
55Моцейкевичъ, Евгеній Михайловичъ10 апр. 16Л.559
56Михайловъ 5-й, Николай ЛеонидовичъЛ.559
57Поплавскій, Иванъ АлоизіевичъЛ.559
58Клочковъ, Борисъ МихайловичъЛ.560
59Даниловъ, Леонидъ ГригорьевичъЛ.560
60Денисовъ, Николай АлександровичъЛ.560
61Знаменскій 2-й, Александръ АлександровичъЛ.560
62Лиходзеевскій, Александръ АлександровичъЛ.560
63Рашевскій, Станиславъ КазиміровичъО.560
64Неклепаевъ, Петръ Ефремовичъ13 іюня 16Б. О.566
65Косюра, Петръ Сергѣевичъ30 іюля 16Л.
66Бурковскій, Фердинандъ МартыновичъЛ.565
67Бяло-Піотровичъ, Болеславъ АвгустовичъЛ.565
68Мочаловъ, Ипполитъ МихайловичъЛ.565
69Петровъ 2-й, Николай НиколаевичъЛ.565
70Пайдаси, Иванъ ИвановичъЛ.565
71Гущикъ, Александръ ЕфимовичъО.568
72Рейнъ, Освальдъ ХристіановичъО.568
73Энгель, Андрей Карловичъ6 дек. 16Л.565
74Сачковскій, Борисъ ІосифовичъЛ.566
75Марковниковъ, Леонидъ ВладиміровичъЛ.566
76Андреевъ, Николай ВасильевичъЛ.
77Бѣлоклинцевъ, Василій ФедоровичъЛ.567
78Гедройцъ, Александръ ЦезаревичъЛ.567

— 99 —
79Шпотенко, Александръ Григорьевичъ6 дек. 16Л.567
80Грибовскій, Алексій ИльичъЛ.567
81Яновскій, Михаилъ ІосифовичъЛ.567
82Власовъ, Борисъ МихайловичъЛ.567
83Славолюбовъ, Даніилъ ЯковлевичъЛ.568
84Дѣдовъ, Борисъ МатвѣевичъЛ.568
85Ананичъ, Михаилъ МихайловичъЛ.568
86Яворовскій, Павелъ КазиміровичъО.
87Сорокинъ, Алексѣй ИвановичъО.570
88Розановъ 2-й, Борисъ Николаевичъ28 іюля 17Л.569
89Барячинскій, Александръ ИвановичъЛ.569
90Вурстеръ, Эрнестъ ФилипповичъЛ.569
91Пашкевичъ, Павелъ МечиславовичъЛ.570
92Войничъ 2-й, Петръ ЕмельяновичъЛ.570
93Бугриновъ, Николай ВасильевичъЛ.570
94Успенскій, Леонидъ МихайловичъЛ.570
95Шпаковскій, Генрихъ АлександровичъЛ.570
96Коротневъ, Дмитрій НиколаевичъЛ.570
97Куремировъ, Сергѣй НиколаевичъЛ.571
98Фастена, Робертъ ЕвгеніевичъЛ.571
99Салтыковъ, Василій НиколаевичъО.572
100Кюнъ, Вильгельмъ ИвановичъО.573
101Любимовъ, Михаилъ МихайловичъО.573
102Ивановъ, Алексѣй ВасильевичъО.576
103Кваснецкій, Владиміръ ФеофиловичъО.576
104Зайченковъ, Иванъ ВасильевичъО.576
105Гофманъ, Михаилъ АлександровичъО.577
106Ершовъ, Петръ АлександровичъО.577

— 100 —

Инженеръ-механики Лейтенанты
1Сачковъ, Константинъ Павловичъ6 апр. 14Л.569
2Рожковъ, Анатолій ДмитріевичъЛ.569
3Прозоровскій, Николай Георгіевичъ6 дек. 14Л.571
4Стребейко, Михаилъ ВячеславовичъЛ.571
5Звѣревъ, Владиміръ ЕфимовичъЛ.571
6Шубинъ, Михаилъ ВасильевичъЛ.572
7Соколовъ, Владиміръ АрсеньевичъЛ.572
8Алехинъ, Дмитрій ГеоргіевичъЛ.572
9Шенефельдъ, Гербертъ АвгустовичъЛ.572
10Стрижъ, Константинъ АлександровичъЛ.572
11Малютинъ, Федоръ ФедоровичъЛ.573
12Петровъ 3-й, Николай АлександровичъЛ.573
13Недзвѣдскій, Владиміръ АлександровичъЛ.573
14Козьминъ 2-й, Александръ МихайловичъЛ.573
15Кутеповъ, Алексѣй МихайловичъЛ.574
16Давидовичъ, Владиміръ ФедоровичъЛ.574
17Ясинскій, Владиміръ ЯковлевичъЛ.574
18Нейманъ 2-й, Владиміръ ИвановичъЛ.574
19Броховичъ, Николай НиколаевичъЛ.574
20Копыловъ, Василій МихайловичъЛ.574
21Воздвиженскій, Владиміръ ПавловичъЛ.574
22Опель, Германъ Карловичъ1 янв. 15Л.575
23Скопиченко, Евгеній ВладиміровичъЛ.575
24Васильевъ 4-й, Валентинъ МихайловичъЛ.575
25Маломѣрковъ, Александръ ТимофеевичъЛ.575
26Цируль, Карлъ МаттіасовичъЛ.575
27Федоровскій, Сергѣй КонстантиновичъЛ.575
28Бобылевъ, Александръ ИвановичъЛ.575
29Крыловъ, Иванъ ИвановичъЛ.576
30Поповъ, Николай НиколаевичъЛ.576
31Головачевъ, Николай ГавріиловичъЛ.576
32Ивановъ, Николай ДмитріевичъЛ.576
33Анисимовъ, Борисъ ИвановичъЛ.577
34Ильинскій, Андрей НиколаевичъЛ.577
35Кршимовскій, Михаилъ СтаниславовичъЛ.577
36Гибнеръ, Павелъ КарловичъЛ.577
37Мусяловскій, Игнатій СтаниславовичъЛ.577
38Богатыревъ, Дмитрій ГригорьевичъЛ.578

— 102 —
39Бородинъ, Сергѣй Ивановичъ1 янв. 15Л.578
40Гефнеръ, Генрихъ ХристофоровичъЛ.578
41Кондратьевъ, Николай СергѣевичъЛ.578
42Пухирь, Георгій ИвановичъЛ.578
43Грибъ, Николай ФилипповичъЛ.578
44Анцукевичъ, Іосифъ ПетровичъЛ.578
45Герасимовъ, Евгеній НиколаевичъЛ.579
46Коростылевъ, Илья КонстантиновичъЛ.579
47Бергъ, Александръ ФердинандовичъЛ.579
48Синицынъ, Григорій Митрофановичъ27 апр. 15Т.579
49Вернандеръ, Сергѣй Константиновичъ3 мая 15От.
50Ивановъ, Михаилъ Павловичъ27 іюня 15Б. О.579
51Заикинъ, Петръ Илларіоновичъ11 снт. 15Б. О.579
52Старченко, Николай Николаевичъ6 дек. 15Л.579
53Анфиногеновъ, Иванъ ИвановичъЛ.580
54Дмитрашъ, Федоръ ГригорьевичъЛ.580
55Гармсенъ, Максимиліанъ МаксимиліановичъЛ.580
56Шишкинъ, Владиміръ МакаровичъЛ.580
57Аристовъ, Дмитрій ВладиміровичъЛ.580
58Крюковъ, Петръ ФедоровичъЛ.580
59Бѣлецкій, Леонидъ АлексѣевичъЛ.580
60Юдинъ, Константинъ ИвановичъЛ.580
61Мицьюнъ, Витольдъ АвгустовичъЛ.580
62Купріяновъ, Александръ СеменовичъЛ.581
63Голынскій, Андрей ВасильевичъЛ.581
64Шишацкій, Константинъ АндреевичъЛ.581
65Скомороховъ, Владиміръ ДмитріевичъЛ.581
66Давыдовъ, Константинъ ПетровичъЛ.581
67Жуковскій, Александръ ІосифовичъЛ.581
68Бартъ, Павелъ ИвановичъЛ.581
69Голицынъ, Тимофей ТимофеевичъЛ.582
70Герасимовъ, Анатолій ГеоргіевичъЛ.582
71Махонинъ, Александръ ИвановичъЛ.582
72Ржига, Николай ФедоровичъО.582
73Бердяевъ, Василій ВалеріевичъО.582
74Мазуренко, Константинъ ИвановичъО.582
75Максимовъ, Алексѣй Георгіевичъ19 мрт. 16Б. О.590
76Харченко, Владиміръ Ильичъ10 апр. 16Л.582
77Рощинъ, Владиміръ ПавловичъЛ.583
78Штейнфельдъ, Эдмундъ ВладиміровичъЛ.583

— 103 —
79Вальковичъ, Василій Михайловичъ10 апр. 16Л.583
80Демидовъ, Анатолій ИвановичъЛ.583
81Филипповъ, Вячеславъ СергѣевичъЛ.583
82Феденко, Николай АлексѣевичъЛ.583
83Василіотти, Сергѣй КонстантиновичъЛ.583
84Жуковъ, Александръ АлександровичъЛ.584
85Животовъ, Сергѣй ВасильевичъЛ.584
86Гильдебрандтъ, Александръ ГуставовичъЛ.584
87Петровъ, Сергѣй СеменовичъЛ.584
88Хлѣбниковъ, Иванъ АлександровичъЛ.584
89Тихобразовъ, Николай ДмитріевичъЛ.584
90Бакановскій, Георгій ФранцевичъЛ.584
91Черниковъ, Валентинъ ИвановичъЛ.584
92Юровъ, Леонидъ АлексѣевичъЛ.585
93Гордличка, Стефанъ КазиміровичъЛ.585
94Назаровъ, Иванъ ФедоровичъЛ.585
95Русановъ, Николай ГавріиловичъЛ.585
96Бодашковъ, Михаилъ КонстантиновичъЛ.585
97Лабуза, Борисъ СергѣевичъО.585
98Суворцевъ, Константинъ Михайловичъ30 іюля 16Л.
99Щигровскій, Петръ ИвановичъЛ.
100Алексѣевъ, Петръ ВасильевичъЛ.589
101Горюновъ, Федоръ ИвановичъЛ.589
102Федоровъ, Владиміръ РомановичъЛ.589
103Бароновъ, Николай НиколаевичъЛ.589
104Трифиловъ, Алексѣй ИвановичъЛ.589
105Соколовъ, Николай ТимофеевичъЛ.589
106Копысовъ, Валеріанъ НиколаевичъЛ.590
107Сушининъ, Алексѣй ФедоровичъЛ.590
108Никитинъ, Петръ Ивановичъ11 нбр. 16Б. О.600
109Сивковъ, Александръ Кузьмичъ6 дек. 16Л.590
110Орловскій, Павелъ ПетровичъЛ.590
111Рыжовъ, Николай ПетровичъЛ.590
112Васильевъ, Николай ТрофимовичъЛ.590
113Жилкинъ, Сергѣй ИвановичъЛ.591
114Софроновъ, Михаилъ КапитоновичъЛ.591
115Гуляевъ, Николай ТрифоновичъЛ.591
116Плетневъ, Николай СтепановичъЛ.591
117Гусевъ, Сергѣй ВладиміровичъЛ.591
118Сѣнцовъ, Викторъ МихайловичъЛ.591

— 104 —
119Никифоровъ, Владиміръ Михайловичъ6 дек. 16Л.591
120Морозовъ, Владиміръ ФеофиловичъЛ.592
121Антонъ, Карлъ ІосифовичъЛ.592
122Котовъ, Леонидъ ПавловичъЛ.592
123Арсенковъ, Федоръ ТерентьевичъЛ.592
124Грундманъ, Романъ РомановичъЛ.592
125Клиндухъ, Семенъ ИвановичъЛ.592
126Купче, Альфредъ РобертовичъЛ.592
127Волхонскій, Иванъ АлександровичъЛ.593
128Животовъ, Леонидъ ВасильевичъЛ.593
129Венедиктовъ, Евгеній ВасильевичъЛ.593
130Іевской, Викторъ АлександровичъЛ.593
131Кравцовъ, Викторъ Андреевичъ27 янв. 17О.593
132Жирновъ, Георгій Васильевичъ2 апр. 17Б. О.595
133Волощенко, Михаилъ ГеоргіевичъБ. О.596
134Кригеръ, Стефанъ Іосифовичъ28 іюля 17Л.593
135Реклайтисъ, Викторъ МартиновичъЛ.593
136Румянцевъ, Сергѣй НикифоровичъЛ.594
137Нечаевъ, Михаилъ АлексѣевичъЛ.594
138Авикъ, Эдуардъ ЯновичъЛ.594
139Зубковъ, Иванъ ТимофеевичъЛ.594
140Цыпинъ, Виталій ВладиміровичъЛ.594
141Стэрко, Николай ГеоргіевичъЛ.594
142Буяновъ, Алексѣй ТитовичъЛ.594
143Бѣлухинъ, Михаилъ ВасильевичъЛ.594
144Козловъ, Михаилъ ИвановичъЛ.595
145Парадѣевъ, Василій ИвановичъЛ.595
146Штагеръ, Виталій ВасильевичъЛ.595
147Павловъ, Николай ВасильевичъЛ.595
148Магдалинскій, Николай ІосифовичъЛ.595
149Мизюра, Андрей МарковичъЛ.595
150Стеценко, Иванъ ЯковлевичъЛ.595
151Тикановъ, Гавріилъ СеменовичъЛ.596
152Васильевъ, Евгеній ИльичъЛ.596
153Сташевскій, Иванъ ІосифовичъЛ.596
154Томасевичъ, Евгеній ГригорьевичъЛ.596
155Прозоровскій, Илья ГеоргіевичъЛ.596
156Брикке, Владиміръ НиколаевичъЛ.596
157Григорьевъ, Николай ГригорьевичъЛ.596
158Павловъ, Михаилъ ПавловичъЛ.597

— 105 —
159Романчукъ, Яковъ Артемьевичъ28 іюля 17Л.597
160Сукачевъ, Василій ГеоргіевичъЛ.597
161Алферьевъ, Евгеній НиколаевичъЛ.597
162Пытель, Николай ГригорьевичъЛ.597
163Бакалымъ, Георгій АфанасьевичъЛ.597
164Килисъ, Петръ АнтоновичъЛ.597
165Рыжовъ, Борисъ ПетровичъЛ.597
166Осиповъ, Владиміръ ЕфимовичъЛ.597
167Яновскій, Петръ ФеодосьевичъЛ.598
168Коплусъ, Карлъ МихайловичъЛ.598
169Кишкисъ, Антонъ АнтоновичъО.599
170Хожевъ, Яковъ ВладиміровичъО.599
171Мухинъ, Борисъ ГерасимовичъО.602
172Коровинъ, Иванъ ФедоровичъО.603

— 107 —

Инженеръ-Механики Мичманы.
1Носковъ, Николай Илларіоновичъ5 окт. 13593
2Замяткинъ, Василій Ивановичъ2 апр. 14593
3Мазановъ, Константинъ Логиновичъ13 окт. 14598
4Эливановъ, Вячеславъ Алексѣевичъ598
5Дороховъ, Александръ Степановичъ6 нбр. 14598
6Рыбаковъ, Михаилъ Владиміровичъ598
7Яковлевъ, Василій Ивановичъ598
8Кушке, Теодоръ Теодоровичъ598
9Шуляковскій, Петръ Еремѣевичъ598
10Шпаковскій, Станиславъ Антоновичъ599
11Де-Ліе, Александръ Генриховичъ599
12Лапшинъ, Генрихъ Ивановичъ599
13Козакевичъ, Іосифъ Іосифовичъ599
14Ломанъ, Густавъ Мартыновичъ599
15Гиль, Федоръ Ивановичъ599
16Яковлевъ, Александръ Владиміровичъ599
17Власенко, Климентъ Бонифатіевичъ600
18Лебедевъ, Иванъ Илларіоновичъ600
19Нестеровъ, Михаилъ Ивановичъ600
20Кадюкъ, Петръ Ивановичъ600
21Улицкій, Михаилъ Петровичъ600
22Богиновъ, Николай Васильевичъ600
23Дубининъ, Василій Федотовичъ600
24Морозовъ, Дмитрій Андреевичъ601
25Булгаковъ, Сергѣй Николаевичъ601
26Александровъ, Николай Владиміровичъ601
27Гаевскій, Болеславъ Антоновичъ601
28Данилинъ, Иванъ Фалалеевичъ601
29Сапожниковъ, Павелъ Васильевичъ601
30Москаленко, Григорій Андреевичъ601
31Чесновицкій, Алоизій Антоновичъ601
32Михайловъ, Владиславъ Александровичъ601
33Малышевъ, Николай Павловичъ602
34Новиковъ, Федоръ Евстигнеевичъ602
35Муромцевъ, Петръ Харлампіевичъ602
36Пискуновъ, Михаилъ Васильевичъ602
37Курило, Константинъ Романовичъ602
38Коченовскій, Петръ Ивановичъ602

— 108 —
39Евсѣевъ, Николай Николаевичъ6 нбр. 14602
40Шибановъ, Владиміръ Климентіевичъ602
41Гуссаковскій, Петръ Николаевичъ29 дек. 14603
42Луккъ, Гергардъ Ивановичъ1 янв. 15603
43Мериновъ, Константинъ Васильевичъ7 іюня 15
44Тренморъ, Рудольфъ Кристовичъ9 іюня 15603
45Свищевскій, Геркуланъ Геркулановичъ603
46Десятовъ, Павелъ Павловичъ603
47Сайковъ, Николай Петровичъ603
48Амелькинъ, Василій Ильичъ603
49Яковенко, Веніаминъ Степановичъ603
50Тальцъ, Александръ Густавовичъ603
51Сергѣевъ, Михаилъ Владиміровичъ603
52Бернацкій, Борисъ Владиміровичъ604
53Тверской, Михаилъ Константиновичъ604
54Сауксъ, Вольдемаръ Гансовичъ604
55Новиковъ, Алексѣй Павловичъ604
56Дацунъ, Иванъ Спиридоновичъ604
57Осиповичъ, Алексѣй Макарьевичъ604
58Колесниковъ, Степанъ Лавровичъ604
59Данилевичъ, Петръ Адольфовичъ604
60Есинъ, Александръ Александровичъ604
61Ширмановъ, Федоръ Максимовичъ604
62Брискинъ, Викторъ Александровичъ605
63Колесовъ, Петръ Яковлевичъ605
64Лупповъ, Леонидъ Александровичъ605
65Федяй, Андрей Петровичъ605
66Войциковъ, Николай Титовичъ605
67Наддачинъ, Александръ Степановичъ605
68Эккъ, Павелъ Степановичъ605
69Кузаевъ, Александръ Ефремовичъ605
70Предтеченскій, Николай Алексѣевичъ605
71Шуманъ, Георгій Оттовичъ606
72Дуваленскій, Георгій Алексѣевичъ606
73Лежневъ, Николай Михайловичъ606
74Ивановъ, Михаилъ Константиновичъ606
75Нелѣпа, Федоръ Семеновичъ606
76Эйсымонтъ, Иванъ Михайловичъ606
77Саксъ, Александръ Рейновичъ606
78Алимовъ, Владиміръ Константиновичъ606

— 109 —
79Златогорскій, Владиміръ Іосифовичъ9 іюня 15606
80Рощинъ, Михаилъ Павловичъ606
81Некрасовъ, Николай Семеновичъ607
82Колтыпинъ, Павелъ Сергѣевичъ607
83Михѣевъ, Андрей Семеновичъ607
84Саковичъ, Владиславъ Владиславовичъ30 іюля 15607
85Соколовъ, Георгій Ильичъ607
86Антоновъ, Леонидъ Ивановичъ607
87Пепеляевъ, Александръ Петровичъ607
88Свердликовъ, Василій Ивановичъ607
89Бочаровъ, Федоръ Ивановичъ607
90Смирновъ, Константинъ Александровичъ607
91Назаретскій, Дмитрій Павловичъ15 снт. 15608
92Вонгродскій, Николай Витальевичъ608
93Скржишевскій, Владиміръ Ивановичъ608
94Тарасовъ-Родіоновъ, Борисъ Игнатьевичъ608
95Озолъ, Артуръ Кришьяновичъ608
96Зарингъ, Иванъ Вильгельмовичъ608
97Сергіевскій, Глѣбъ Васильевичъ608
98Костевъ, Иванъ Дмитріевичъ608
99Овчинниковъ, Петръ Александровичъ608
100Семашко, Константинъ Камильевичъ608
101Гельдъ, Георгій Александровичъ608
102Кальбергъ, Августъ Матвѣевичъ17 окт. 15609
103Виноградовъ, Сергѣй Александровичъ609
104Лейнъ, Николай Іосифовичъ609
105Войтинскій, Николай Савельевичъ1 дек. 15609
106Родоконаки, Аполлонъ Николаевичъ609
107Заринъ, Владиміръ24 дек. 15
108Стубенко, Иванъ Васильевичъ3 мая 16609
109Ивановъ, Михаилъ6 мая 16
110Поляковъ, Иванъ
111Вишневскій, Владиміръ [Алексеевич]
112Баталинъ, Александръ
113Малышевъ, Николай Федоровичъ
114Винокуровъ, Евгеній
115Остафьевъ, Владиміръ
116Катковъ, Николай
117Поляковъ, Алексѣй
118Бантышъ-Каменскій, Александръ

— 110 —
119Долгій, Савва6 мая 16
120Кульбацкій, Станиславъ
121Каменскій, Станиславъ
122Животовъ, Василій
123Линденеръ, Владиміръ12 мая 16
124Николаевъ, Александръ
125Сомовъ, Иванъ30 іюля 16
126Гладковъ, Владиміръ
127Иваненко, Сергѣй
128Полуэктовъ, Иванъ
129Ляховъ, Григорій
130Савичъ-Заблоцкій, Мечиславъ
131Рейтеръ, Николай
132Головинъ, Сергѣй
133Гайковичъ, Генрихъ
134Романовскій, Брониславъ
135Акиньщинъ, Николай
136Эйдынь, Михаилъ
137Гребенниковъ, Левъ
138Глазачевъ, Михаилъ
139Тарасенко, Николай
140Дороховъ, Викторъ
141Миловскій, Николай
142Тарасовъ, Степанъ
143Зейфертъ, Людовикъ
144Тюрна, Эндель
145Черновъ, Андрей
146Четвертаковъ, Михаилъ
147Изидинъ, Венедиктъ
148Ильинъ, Петръ
149Шабалинъ, Григорій
150Маевскій, Игнатій
151Каменоградскій, Валерій
152Тазихинъ, Николай
153Соколовъ, Александръ
154Каменскій, Константинъ
155Бураковъ, Владиміръ
156Сорокинъ, Михаилъ
157Кавтарадзе, Ражденъ
158Узенъ, Рихардъ

— 111 —
159Кушельниковъ, Константинъ30 іюля 16
160Корнѣевъ, Михаилъ
161Вантцъ, Гербертъ
162Воронинъ, Александръ
163Имшенецкій, Всеволодъ
164Слядковскій, Здзиславъ
165Заваринъ, Константинъ
166Чистяковъ, Сергѣй
167Поморскій, Анатолій
168Багильдзъ, Сергѣй
169Кудрявцевъ, Леонидъ
170Борисовъ, Николай
171Павловъ, Вячеславъ
172Суринъ, Борисъ
173Кобыляцкій, Алексѣй
174Крюковъ, Сергѣй Николаевичъ30 авг. 16
175Петровъ, Евгеній5 снт. 16
176Лапшинъ, Иванъ
177Дробышъ, Станиславъ
178Клейменовъ, Василій
179Кравзъ-Тарнавскій, Леонидъ
180Герретцъ, Пауль3 окт. 16
181Шевелевъ, Илья6 дек. 16
182Яблоновскій, Владиміръ
183Соколовъ, Иванъ
184Родыгинъ, Александръ
185Капустинъ, Георгій
186Зубрилинъ, Александръ
187Глембоцкій, Иванъ
188Воронинъ, Владиміръ
189Леговичъ, Сергѣй
190Громовъ, Матвѣй
191Середа, Леонидъ
192Барковскій, Степанъ
193Горбуновъ, Михаилъ
194Денисовъ, Георгій
195Кувшинскій, Михаилъ
196Малыничъ, Вячеславъ
197Семеновъ, Николай
198Липацъ, Робертъ

— 112 —
199Абрамовъ, Николай Андреевичъ6 дек. 16
200Абрамовъ, Михаилъ
201Вербовъ, Николай
202Ворохобинъ, Александръ
203Апраксинъ, Владиміръ
204Маторинъ, Михаилъ
205Осиповъ, Александръ
206Горшковъ, Сергѣй
207Микшисъ, Людвигъ
208Курженковъ, Сергѣй
209Нижегородовъ, Леонидъ
210Пашицъ, Владиславъ
211Жилинскій, Михаилъ
212Рыжаковъ, Николай
213Сердюковъ, Всеволодъ
214Скворцовъ, Владиміръ
215Каллингъ, Артуръ
216Королевъ, Михаилъ
217Финкейзенъ, Владиміръ
218Зименковъ, Діомидъ
219Мей, Федоръ
220Верцинскій, Юліанъ
221Поповъ, Антонъ
222Нехорошевъ, Владиміръ
223Калачевъ, Валентинъ26 дек. 16
224Богословскій, Андрей
225Хойновскій, Мечиславъ9 янв. 17
226Шахназаровъ, Артемій25 мрт. 17
227Смирновъ. Дмитрій10 мая 17
228Стельмакъ, Павелъ
229Шмидтъ, Федоръ
230Дмитріевскій, Валеріанъ
231Денисовъ, Сергѣй
232Шелепинъ, Николай
233Горбовъ, Игнатій
234Карамзинъ, Владиміръ
235Карауловъ, Алексѣй
236Дороховъ, Леонидъ
237Штробель, Фридрихъ
238Шестопаловъ, Евгеній

— 113 —
239Петровъ, Константинъ10 мая 17
240Козловъ, Азарій
241Шульга, Василій
242Деардтъ, Митрофанъ
243Снѣгоцкій, Брониславъ
244Пинка, Эдгаръ
245Рейхардтъ, Юрій
246Ивановъ, Сергѣй
247Шульцъ, Витольдъ
248Вальге, Альфредъ
249Бржезинскій, Валеріанъ
250Наумовъ, Михаилъ
251Ануровъ, Александръ
252Никитинъ, Василій
253Неммикъ, Михаилъ
254Шубинъ, Василій
255Борисовъ, Борисъ
256Калининъ, Вячеславъ
257Леушинъ, Дмитрій
258Кютъ, Борисъ
259Лукинъ, Павелъ
260Кузьминъ, Михаилъ
261Ожередовъ, Григорій
262Трейеръ, Эрвинъ
263Кулль, Карлъ
264Калачевъ, Василій
265Бобылевъ, Викторъ
266Красневичъ, Зенонъ
267Крымовъ, Сергѣй
268Ильинъ, Адріанъ
269Кадесниковъ, Николай
270Барановъ, Борисъ
271Лазаревъ, Владиміръ
272Нестеренко, Олегъ
273Бурдай, Павелъ
274Штейертъ, Левъ
275Рогачевъ, Сергѣй
276Михѣевъ, Дмитрій19 мая 17
277Васильченко, Григорій5 іюня 17
278Каменскій, Янъ15 іюля 17

— 114 —
279Берлявскій, Николай18 іюля 17
280Гоппъ, Гарри
281Карелицъ, Григорій
282Фроловъ, Сергѣй
283Ляховскій, Михаилъ22 іюля 17
284Княгинь, Николай31 іюля 17
285Бѣлыхъ, Степанъ
286Кармановъ, Николай
287Юденичъ, Борисъ
288Литвинюкъ, Александръ
289Сузановичъ, Дмитрій
290Самойловъ, Леонидъ
291Сѣдыхъ, Николай
292Грумъ-Гржимайло, Владиміръ
293Ассъ, Николай
294Сыромятниковъ, Веніаминъ
295Бабушкинъ, Евгеній
296Трибель, Іосифъ
297Дюмонъ, Жанъ
298Сиповичъ, Гилярій
299Дмитріевъ, Константинъ
300Шаблинскій, Сергѣй
301Горѣлкинъ, Василій
302Ряжскій, Николай
303Куликовскій, Александръ
304Левицкій, Константинъ
305Михайловъ, Борисъ
306Шапошниковъ, Иванъ
307Трезвинскій, Борисъ
308Алексѣевъ, Василій
309Печеновъ, Алексѣй
310Пановъ, Николай
311Петрунькинъ, Георгій
312Бугаевъ, Иванъ
313Іоаннисіани, Георгій
314Кисинскій, Богухвалъ
315Клеменовъ, Василій
316Фроудъ, Георгій
317Теръ-Іоаннесянцъ, Суренъ
318Россицкій, Александръ

— 115 —
319Басанкинъ, Дмитрій31 іюля 17
320Воскресенскій, Романъ
321Воробьевъ, Павелъ
322Квятковскій, Александръ
323Степановъ, Владиміръ
324Горбунцовъ, Евгеній
325Ляховкинъ, Сергѣй
326Кусманъ, Альфредъ
327Миролюбовъ, Николай
328Янценъ, Яковъ
329Муравьевъ, Семенъ
330Ерохинъ, Андрей
331Черногоровъ, Михаилъ
332Іорданскій, Андрей
333Пономаревъ, Иванъ
334Сорокинъ, Анатолій
335Иконниковъ, Михаилъ
336Савельевъ, Павелъ
337Трасакъ, Іосифъ
338Николаевъ, Владиміръ
339Гарсель, Иванъ
340Сушковъ, Пантелеймонъ
341Волхонскій, Николай
342Федоровъ, Константинъ
343Полунинъ, Андрей
344Тихомировъ, Федоръ
345Франтцъ, Константинъ
346Переломовъ, Дмитрій
347Землянскій, Евгеній
348Васильевъ. Николай
349Спицынъ, Александръ
350Зубковъ, Михаилъ
351Черкасовъ, Геннадій
352Абрамкинъ, Павелъ
353Парамоновъ, Аркадій
354Томашевичъ, Іосифъ
355Веліогурскій, Іосифъ
356Филимоновъ, Николай
357Лукиновъ, Адріанъ
358Плехановъ, Владиміръ

— 116 —
359Оглодковъ, Сергѣй [Васильевич]31 іюля 17
360Вальтеръ, Михаилъ
361Кузнецовъ, Всеволодъ
362Тейманъ, Іоганнъ
363Воротынскій, Николай
364Парышевъ, Анатолій
365Федотовъ, Павелъ
366Лавровъ, Борисъ
367Келбовскій, Іосифъ
368Солововъ, Николай
369Бутко, Сергѣй
370Максимовичъ, Александръ16 авг. 17

— 118 —

ЧИНЫ КОРПУСА МОРСКОЙ АРТИЛЛЕРІИ.
Генералъ-Лейтенанты.
1Шемановъ, Михаилъ Захаровичъ6 дек. 15О.613
2Ремесниковъ, Федоръ Демьяновичъ6 дек. 16О.615

— 119 —

Генералъ-Маіоры.
1Яцына, Иванъ Александровичъ6 дек. 11О.615
2Петровъ, Владиміръ Ивановичъ6 дек. 12О.615
3Голубцовъ, Владиміръ Львовичъ14 апр. 13О.616
4Федоровъ, Леонидъ Федоровичъ6 мая 13О.616
5Клочковъ, Михаилъ Власьевичъ6 дек. 13О.616
6Паршинцовъ, Николай Доримедонтовичъ6 дек. 14О.616
7Бочаровъ, Семенъ Осиповичъ1 янв. 15Т.616
8Зарембо, Николай Викторовичъ30 іюля 15Т.617
9Монаховъ, Мстиславъ Егоровичъ6 дек. 15О.617
10Савичъ, Владиміръ Петровичъ28 іюля 17О.619
11Беркаловъ, Евгеній АлександровичъО.617
12Мункъ, Викторъ АлександровичъО.619

— 120 —

Полковники.
1Севастьяновъ, Александръ Тимофѣевичъ29 мрт. 09Л.619
9Матвѣевъ, Иванъ Григорьевичъ6 дек. 11Л.619
3Броунсъ, Сергѣй Александровичъ6 дек. 13Л.619
4Де-Ливронъ, Викторъ Карловичъ1 янв. 15Т.620
5Пивоваровъ, Иванъ ПетровичъТ.620
6Броневскій, Алексѣй Григорьевичъ22 мрт. 15Л.620
7Снѣгоцкій, Георгій Владиславовичъ30 іюля 15Т.620
8Суковатицинъ, Василій Павловичъ10 апр. 16О.620
9Филипповъ, Павелъ Васильевичъ30 іюля 16Л.623
10Алексѣевъ, Сергѣй Владиміровичъ28 іюля 17О.177
11Левицкій, Александръ ПетровичъО.623

— 121 —

Подполковники.
1Харзѣевъ, Алексѣй Алексѣевичъ6 дек. 13Л.
2Румсъ, Николай МихайловичъЛ.518
3Стефановъ, Сергѣй Афанасьевичъ6 апр. 14Л.181
4Борисовъ, Александръ Александровичъ30 іюля 15Т.623
5Невдачинъ, Владиміръ ИвановичъТ.623
6Лашковъ, Николай КузьмичъТ.623
7Пашицъ, Николай Аполлоновичъ30 іюля 16Л.542
8Мельницкій, Александръ9 авг. 16Л.
9Ларіоновъ, Константинъ Михайловичъ6 дек. 16Л.625
10Носковъ, Александръ Николаевичъ28 іюля 17О.776

— 122 —

Капитаны.
1Ядыгинъ, Александръ Георгіевичъ1 янв. 15Т.625
2Сидоренко, Владиміръ НиколаевичъТ.625
3Шостаковскій, Борисъ Ивановичъ6 дек. 15О.625
4Бодиско, Василій Дмитріевичъ10 апр. 16О.785
5Смирновъ, Николай Николаевичъ6 дек. 16О.627
6Хорошиловъ, Николай Николаевичъ28 іюля 17О.627

— 123 —

Штабсъ-Капитаны.
1Щетининъ, Сергѣй Орестовичъ4 апр. 14Л.627
2Костинъ, Григорій Ивановичъ10 апр. 16О.627

— 124 —

Поручики.
1Антроповъ, Иванъ Петровичъ6 дек. 14Л.629

— 125 —

ЧИНЫ КОРПУСА ГИДРОГРАФОВЪ.
Генералъ-Лейтенанты.
1Самсоновъ, Константинъ Васильевичъ6 дек. 14О.635
2Бялокозъ, Евгеній Людвиговичъ10 апр. 16О.636
3Оглоблинскій, Константинъ Николаевичъ28 іюля 17О.638

— 126 —

Генералъ-Маіоры.
1Жаворонковъ, Николай Викторовичъ29 мрт. 09О.637
2Шиляевъ, Иванъ Дмитріевичъ6 дек. 12О.637
3Бухтѣевъ, Афанасій МихайловичъО.637
4Гулькевичъ, Леонидъ Орестовичъ1 янв. 15Т.638
5Ивановъ, Василій Дмитріевичъ30 іюля 15Т.638
6Престинъ, Константинъ ИвановичъТ.638
7Егоровъ, Василій Ивановичъ6 дек. 15О.639
8Дефабръ, Иванъ Ивановичъ28 іюля 17О.639
9Нѣеловъ, Александръ ИвановичъО.644
10Васильевъ, Владиміръ Степановичъ6 дек. 16 Со старш. на основ. пов. отъ 28 дк. 13 г.О.645

— 127 —

Полковники.
1Куликовъ, Михаилъ Семеновичъ6 дек. 08Л.641
2Михайловъ, Константинъ Ивановичъ27 апр. 09Л.641
3Блюмбахъ, Эрнестъ Мартыновичъ6 дек. 09Л.642
4Монтонъ, Александръ Ивановичъ6 дек. 10Л.642
5Политаевъ, Владиміръ ВладиміровичъЛ.642
6Васильевъ, Михаилъ Николаевичъ10 апр. 11Л.642
7Гуринъ, Карпъ Георгіевичъ6 дек. 11Л.642
8Степановъ, Владиміръ ПавловичъЛ.643
9Сидоровъ, Константинъ ЕфимовичъЛ.643
10Тихановъ, Владиміръ Константиновичъ25 мрт. 12Л.643
11Панинъ, Гавріилъ ГавріиловичъЛ.643
12Арскій, Александръ НиколаевичъЛ.644
13Георгіади, Александръ АлександровичъЛ.644
14Армфельтъ 1-й, Бруно Александровичъ14 апр. 13Л.644
15Богославскій, Иванъ ПавловичъЛ.645
16Бровцынъ, Павелъ АлексѣевичъЛ.645
17Бѣлкинъ, Федоръ Михайловичъ6 дек. 13Л.645
18Ломанъ, Константинъ Владиміровичъ28 мрт. 14Б. О.650
19Смирновъ 1-й, Александръ Ивановичъ6 апр. 14О.645
20Литвиновъ, Николай Павловичъ1 янв. 15Л.646
21Глазовъ, Николай НиловичъТ.646
22Армфельтъ 2-й, Аксель Александровичъ8 іюня 15Т.646
23Павлиновъ, Владиміръ Яковлевичъ30 іюля 15Т.646
24Максимовъ, Георгій Сергѣевичъ6 дек. 15О.647
25Давыдовъ, Борисъ ВладиміровичъО.647
26Матусевичъ, Николай Николаевичъ10 апр. 16О.647
27Артшвагеръ, Фридрихъ Фридриховичъ17 іюня 16От.
28Дементьевъ, Геронтій Михайловичъ28 іюля 17Л.649
29Ножинъ, Анатолій ЕвгеніевичъО.649
30Вершинскій, Александръ АндреевичъО.649

— 128 —

Подполковники.
1Хлѣбниковъ, Константинъ Михайловичъ14 апр. 13Л.649
2Портянкинъ, Георгій Даниловичъ6 дек. 13Л.649
3Машковцевъ, Александръ ФедоровичъО.650
4Мюнстеръ, Альфредъ Цезаревичъ1 янв. 15Л.650
5Костромитиновъ, Василій ВасильевичъЛ.650
6Козловъ, Семенъ ІоновичъО.650
7Бар. Аминовъ, Николай Николаевичъ30 іюля 15Т.651
8Оводъ, Петръ ФедоровичъТ.651
9Утяковъ, Михаилъ Николаевичъ6 дек. 15Л.651
10Прей, Яковъ ИвановичъО.651
11Бѣловъ, Владиміръ ТимофѣевичъО.652
12Нордманъ, Антонъ Николаевичъ10 апр. 16О.652
13Березовскій, Георгій Васильевичъ30 іюля 16Л.655
14Федоровъ, Федоръ Федоровичъ6 дек. 16Л.655
15Юркевичъ, Константинъ СтепановичъЛ.655
16Яковлевъ, Константинъ НиколаевичъЛ.655
17Котельниковъ, Дмитрій ФедоровичъО.656
18Потаповъ, Владиміръ Константиновичъ6 фвр. 17О.658
19Озерецкій, Вячеславъ Владиміровичъ28 іюля 17Л.656
20Дѣевъ, Александръ ЯковлевичъЛ.656
21Бею, Сергѣй ПавловичъО.656
22Третьяковъ 2-й, Владиміръ ВасильевичъО.657

— 129 —

Капитаны.
1Экебумъ, Класъ Густавовичъ6 дек. 13Л.656
2Вейтко, Николай ИгнатьевичъЛ.656
3Соловьевъ, Александръ Александровичъ6 дек. 14Л.657
4Фокъ, Александръ АлександровичъЛ.657
5Керикъ, Альфонсъ ГуговичъО.657
6Конъ, Александръ ВалентиновичъО.657
7Антоновъ 2-й, Яковъ СтепановичъО.657
8Ивашкевичъ, Александръ ВикторовичъО.658
9Березовскій, Тихонъ Петровичъ1 янв. 15Л.658
10Фонъ-Гельфрейхъ, Левъ НиколаевичъТ.658
11Бутаковъ, Степанъ ИвановичъО.658
12Падоринъ, Василій ПавловичъО.658
13Кащенко, Владиміръ ПетровичъО.659
14Сорокинъ, Михаилъ ЯковлевичъО.659
15Щегловъ, Григорій ЕфимовичъО.659
16Августовскій, Александръ ІосифовичъО.659
17Мурадбековъ, Леванъ Ивановичъ8 іюня 15Т.659
18Лукьяновъ, Владиміръ Сергѣевичъ30 іюля 15Т.660
19Чирковъ, Николай ВасильевичъТ.660
20Малина, Ананій ПавловичъТ.660
21Чертовъ, Андрей ПавловичъТ.660
22Вязмитиновъ, Андрей Михайловичъ6 дек. 15О.661
23Успенскій, Александръ ИвановичъО.661
24Балакшинъ, Николай Инокентьевичъ30 іюля 16О.663
25Мурашевъ-Петровъ, Варѳоломей ЕфимовичъО.663
26Винтеръ, Эрнстъ Адольфовичъ28 іюля 17Л.663
27Михѣевъ, Павелъ ЛеонидовичъО.663
28Панфиловъ, Владиміръ ИвановичъО.663

— 130 —

Штабсъ-Капитаны
1Бородаенко, Федоръ Павловичъ5 авг. 13Л.664
2Эвальдъ, Борисъ Владиміровичъ6 апр. 14О.664
3Худенко, Петръ Ивановичъ1 янв. 15Л.664
4Черникѣевъ, Василій ИвановичъЛ.664
5Карягинъ, Веніаминъ ПанкратьевичъЛ.664
6Таранцевъ, Николай МихайловичъО.664
7Рябышкинъ, Сергѣй Павловичъ30 іюля 15Т.664
8Трахтенбергъ, Борисъ Германовичъ6 дек. 15О.665
9Блофіельдъ, Владиміръ Федоровичъ6 дек. 16Л.667
10Рябининъ, Владиміръ АлександровичъЛ.667
11Лильстремъ, Эверстъ Карловичъ28 іюля 17Л.667
12Рытовъ, Александръ ИвановичъО.667
13Данюшевскій, Владиміръ ЕвгеніевичъО.667

— 131 —

Поручики.
1Бар. фонъ-Гротгусъ, Леонидъ Юльевичъ6 апр. 14Л.667
2Петтерсонъ, Эдгаръ Карловичъ30 іюля 15Т.668
3Токарчукъ, Афанасій ГригорьевичъТ.668
4Михайловъ, Борисъ Константиновичъ6 дек. 15Л.668
5Мельбергъ, Гаральдъ Эдуардовичъ6 дек. 16Л.671

— 132 —

ЧИНЫ КОРПУСА ФЛОТСКИХЪ ШТУРМАНОВЪ.
Генералъ-Маіоры.
1Конюшковъ, Иванъ Ивановичъ14 апр. 13О.675

— 133 —

Полковники.
1Судовиковъ, Николай Николаевичъ14 апр. 13Л.677
2Леонтьевъ, Александръ Александровичъ26 снт. 15От.

— 134 —

ЧИНЫ КОРПУСА КОРАБЕЛЬНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.
Генералъ-Маіоры.
1Бубновъ, Иванъ Григорьевичъ25 мрт. 12О.681
2Титовъ, Александръ Петровичъ14 апр. 13О.681
3Бѣляевъ, Петръ Ефимовичъ6 дек. 14О.681
4Невражинъ, Владиміръ Ивановичъ8 снт. 15О.682
5Боклевскій, Константинъ26 іюля 16О.
6Шершовъ, Александръ Павловичъ28 іюля 17О.684
7Перетягинъ, Филаретъ АрсеньевичъО.684
8Лѣсниковъ, Николай ВасильевичъО.685
9Лютеръ, Вильгельмъ Александровичъ30 іл. 15со старш. на основ. пов. отъ 28 дк. 13 г.Т.682
10Барановскій, Станиславъ ОсиповичъТ.682

— 135 —

Полковники.
1Кутейниковъ 1-й, Николай Николаевичъ6 дек. 10Л.683
2Коссовъ, Александръ ЛаврентьевичъЛ.683
3Коромальди, Левъ ЛьвовичъЛ.683
4Константиновъ, Владиміръ ВладиміровичъЛ.683
5Гавриловъ, Иванъ Александровичъ10 апр. 11О.684
6Александровъ, Александръ Львовичъ6 дек. 11Л.684
7Лебедевъ, Владиміръ ПавловичъЛ.684
8Михайловъ, Николай ИвановичъЛ.684
9Егоровъ, Николай Ивановичъ25 мрт. 12Л.685
10Храповицкій, Иванъ ЕвгеньевичъО.685
11Кипріановичъ, Валентинъ Ивановичъ14 апр. 13О.685
12Матросовъ, Ростиславъ АлексѣевичъО.685
13Воронинъ 1-й, Семенъ Георгіевичъ6 дек. 13О.685
14Трегубовъ, Владиміръ Константиновичъ10 апр. 16О.686
15Шубертъ, Александръ Карловичъ30 іюля 16О.689
16Беренсъ, Николай ОсвальдовичъО.690
17Воронинъ 2-й, Леонтій Георгіевичъ6 дек. 16О.689
18Казинъ, Левъ ХристофоровичъО.689
19Швецовъ, Дмитрій НиколаевичъО.691
20Благовѣщенскій, Иванъ Владиміровичъ28 іюля 17Л.689
21Федоровъ, Федоръ АлександровичъЛ.689

— 136 —

Подполковники.
1Сасиновскій, Маріанъ Ивановичъ14 апр. 13Л.690
2Теннисонъ, Константинъ Александровичъ12 нбр. 13З.690
3Еремѣевъ, Михаилъ Александровичъ6 дек. 13О.690
4Видстедтъ, Анатолій Александровичъ6 апр. 14Л.690
5Карповъ, Викторъ ЕвгеніевичъЛ.690
6Малецкій, Доминикъ ІосифовичъЛ.691
7Влашимскій, Александръ ЭрнестовичъЛ.691
8Зданкевичъ, Александръ НиколаевичъЛ.691
9Сергѣевъ 1-й, Сергѣй Михайловичъ6 дек. 14Л.691
10Аверинъ, Александръ АлексѣевичъО.691
11Вомпе, Федоръ Карловичъ1 янв. 15Т.692
12Калининъ, Владиміръ ПавловичъТ.692
13Арсени, Александръ СпиридоновичъТ.692
14Сиденснеръ, Георгій Николаевичъ10 апр. 16Л.692
15Бобровъ, Иванъ ИвановичъО.692
16Гренъ, Евгеній ЛьвовичъО.692
17Соколовъ, Викторъ Петровичъ6 дек. 16Л.695
18Кутейниковъ 2-й, Владиміръ НиколаевичъЛ.695
19Фонъ-Гиршбергъ, Федоръ АлександровичъЛ.695
20Масловъ, Анатолій ІоасафовичъО.696
21Александровъ, Гавріилъ АлександровичъО.
22Фонъ-Цельхеръ, Михаилъ Николаевичъ29 янв. 17От.
23Сергѣевъ 2-й, Николай Федоровичъ28 іюля 17Л.695
24Черницкій, Ксаверій ЭдуардовичъЛ.696
25Алымовъ, Владиміръ ИльичъО.697

— 137 —

Капитаны.
1Дмоховскій, Францъ Ивановичъ14 апр. 13Л.695
2Шиманскій, Юліанъ ВенцеславовичъЛ.696
3Волковъ, Александръ Дмитріевичъ6 дек. 13Л.696
4Балкашинъ, Анатолій Ивановичъ6 апр. 14Л.696
5Чикалинъ, Николай ВладиміровичъЛ.696
6Фалевичъ, Левъ ВладиміровичъЛ.697
7Ивановъ, Николай Николаевичъ1 янв. 15Т.697
8Киверовъ, Сергѣй ЯковлевичъТ.697
9Щегловъ, Александръ НиколаевичъТ.697
10Романовъ, Александръ ВасильевичъТ.697
11Звягинъ, Сергѣй Дмитріевичъ30 іюля 15Т.698
12Обольяниновъ, Михаилъ МихайловичъТ.698
13Татариновъ, Викторъ ЛеонидовичъТ.698
14Прохоровъ, Алексѣй Николаевичъ6 дек. 15Л.698
15Бѣлянкинъ, Григорій Павловичъ31 мрт. 16От.698
16Журавлевъ, Борисъ Михайловичъ10 апр. 16Л.698
17Рыльке, Александръ Станиславовичъ30 іюля 16О.701
18Поздюнинъ, Валентинъ ЛьвовичъО.702
19Грауэнъ, Андрей ЯковлевичъО.702
20Коршъ, Георгій Валентиновичъ6 дек. 16Л.
21Зазулинъ, Леонидъ АлександровичъЛ.701
22Юркевичъ, Владиміръ ИвановичъО.704
23Костенко, Владиміръ28 апр. 17От.
24Линкъ, Николай Александровичъ28 іюля 17Л.701
25Комаровъ, Александръ ЕгоровичъЛ.701
26Арцеуловъ, Николай КонстантиновичъО.702
27Гарденинъ, Михаилъ ѲедоровичъО.705

— 138 —

Штабсъ-Капитаны.
1Фонъ-Озаровскій, Владиміръ Александровичъ14 апр. 13Л.701
2Лукашевичъ, Александръ Александровичъ6 дек. 13Л.702
3Лохвицкій, Николай Ивановичъ10 дек. 13З.702
4Лѣсниковъ 2-й, Николай Елисѣевичъ6 апр. 14Л.702
5Смирновъ, Александръ ЯковлевичъЛ.702
6Яньковъ, Павелъ ВикторовичъЛ.703
7Розенгренъ, Леонъ ЕвгеніевичъЛ.703
8Насоновъ, Сергѣй АлександровичъЛ.703
9Невядомскій, Николай БрониславовичъЛ.703
10Шульцъ, Сергѣй Августовичъ18 апр. 14От.
11Картиковскій, Александръ Александровичъ6 дек. 14Л.703
12Яковлевъ, Сергѣй ТимофеевичъЛ.703
13Петровъ, Александръ АлександровичъЛ.703
14Бахановскій, Илья ИльичъЛ.704
15Носиковъ, Михаилъ ДмитріевичъЛ.704
16Демковъ, Владиміръ МихайловичъЛ.704
17Штеллингъ, Бенно ЭдуардовичъЛ.704
18Цереквицкій, Константинъ Ивановичъ6 дек. 15Л.704
19Григорьевъ, Николай ВасильевичъЛ.704
20Гойнкисъ, Павелъ ГуставовичъЛ.705
21Смирновъ, Александръ ВасильевичъЛ.705
22Крампъ, Василій ВасильевичъЛ.705
23Неклеевичъ, Николай КорнеліевичъЛ.705
24Лукьяновъ, Константинъ ЛеонидовичъЛ.705
25Олигеръ, Михаилъ АлександровичъО.705
26Лапинъ, Александръ Николаевичъ6 дек. 16Л.799
27Сабсай, Александръ ВикторовичъЛ.707
28Блажеевскій, Владиміръ СтепановичъЛ.707
29Звягинъ, Никаноръ ДмитріевичъЛ.707
30Леоновъ, Алексѣй ФедоровичъЛ.707
31Горюновъ, Николай ИвановичъЛ.707
32Фаерманъ, Владиміръ ЛьвовичъЛ.707
33Лампси, Александръ ИвановичъЛ.708
34Токмаковъ, Евгеній МихайловичъЛ.708
35Папковичъ, Петръ ФедоровичъЛ.708
36Бравинъ, Евгеній ЛеонидовичъЛ.708
37Боханевичъ, Константинъ ІустиновичъЛ.708
38Бехтеревъ, Владиміръ ВладиміровичъЛ.708

— 140 —

Поручики.
1Константиновъ, Александръ Лазаревичъ6 дек. 15Л.708
2Разумовъ, Владиміръ ВасильевичъЛ.708
3Дриженко, Константинъ ФедоровичъЛ.709
4Лукашевъ, Гавріилъ ФедоровичъЛ.709
5Литвиненко, Николай НиколаевичъЛ.709
6Гарнушевскій, Антонъ ВалеріановичъЛ.709
7Барковъ, Виталій АлексѣевичъЛ.709
8Порсенюкъ, Иванъ АндреевичъЛ.709
9Барановъ, Федоръ Ильичъ30 іюля 16Л.711
10Каменскій, Феликсъ ДоминиковичъЛ.711
11Мазикъ, Эрнестъ ІогановичъЛ.711
12Кащикъ, Евгеній ВасильевичъЛ.711
13Хохловъ, Николай ГригорьевичъЛ.711
14Голицынъ, Константинъ ВасильевичъЛ.711
15Шапошниковъ, Симонъ СимоновичъЛ.712
16Капержинскій, Яковъ АлександровичъЛ.712
17Тихоміровъ, Владиміръ НиловичъЛ.712
18Грачевъ, Федоръ ГавріиловичъЛ.712
19Имшеницкій, Андрей Захарьевичъ6 дек. 16Л.711
20Харитоновъ, Борисъ ФедоровичъЛ.712
21Кочуговъ, Иванъ МихайловичъЛ.712
22Гуммертъ, Юрій АлександровичъЛ.712
23Борисовъ, Сергѣй ИвановичъЛ.712
24Лешевичъ, Владиміръ МихайловичъЛ.713
25Грицай, Сергѣй АлексѣевичъЛ.713
26Нифонтовъ, Григорій ВасильевичъЛ.713
27Хельвасъ, Евгеній Николаевичъ28 іюля 17Л.713
28Бобрицкій, Тимофей ИвановичъЛ.713
29Дремлюженко, Николай АлександровичъЛ.713
30Денисовъ, Викторъ ИвановичъЛ.713
31Лебедевъ, Георгій НиколаевичъЛ.713
32Ивановъ, Николай НиколаевичъЛ.713
33Галацкій, Илья СеменовичъЛ.713
34Толоцкій, Евгеній СтепановичъЛ.714
35Рождественскій, Владиміръ ВасильевичъЛ.714
36Вагнеръ, Фридрихъ-Евгеній ЕвгеніевичъЛ.714
37Геркенъ, Александръ ВасильевичъЛ.714
38Таировъ, Дмитрій ЕфимовичъЛ.714

— 141 —
39Неудачинъ, Михаилъ Ивановичъ28 іюля 17Л.714
40Власовъ, Сергѣй АлексѣевичъЛ.71.4

— 142 —

Подпоручики.
1Лукьяновъ, Петръ6 іюня 16
2Лащенко, Сергѣй30 іюля 16
3Сааръ, Якобъ
4Христюхинъ, Василій
5Пироговъ, Василій
6Посаженниковъ, Алексѣй
7Прасоловъ, Николай
8Кайдановскій, Викторъ
9Мазингъ, Павелъ Эрнестовичъ833
10Декаристо, Ахиллесъ19 мая 17

— 143 —

ЧИНЫ ПО АДМИРАЛТЕЙСТВУ.
Генералъ-Маіоры.
1Матеевъ, Христо Матеевичъ (Матвѣевичъ)18 апр. 10О.749
2Митуричъ, Александръ Ильичъ6 дек. 10О.749
3Исаковъ, Андрей Ивановичъ6 дек. 11О.749
4Ивановъ, Яковъ Максимовичъ25 мрт. 12О.749
5Талятъ-Келпшъ, Кесарій Моисѣевичъ1 янв. 15Т.749
6Филоновъ, Петръ ГавріиловичъТ.750
7Матусевичъ, Василій Александровичъ30 авг. 16Б. О.752
8Павловъ, Александръ Федоровичъ28 іюля 17О.753

— 144 —

Полковники.
1Николаевъ, Иванъ6 дек. 07Л.
2Ваховскій, Алланъ Феофиловичъ21 авг. 10Л.751
3Михайловъ 1-й, Александръ Николаевичъ6 дек. 10О.751
4Матвѣевъ, Николай ВладиміровичъЛ.752
5Судовиковъ, Георгій НиколаевичъЛ.752
6Ивановъ 1-й, Анатолій Дмитріевичъ10 апр. 11О.752
7Никитинъ, Михаилъ Васильевичъ6 дек. 11О.753
8Лидовъ, Николай ИвановичъЛ.753
9Алтуховъ, Алексѣй Захаровичъ25 мрт. 12О.753
10Добровольскій, Сергѣй Николаевичъ14 апр. 13Л.753
11Егуновъ, Николай АндреевичъЛ.754
12Инютинъ, Леонидъ Ивановичъ6 дек. 13О.754
13Таклинскій, Владиславъ Владиславовичъ15 дек. 13Л.980
14Родзевичъ, Николай Михайловичъ6 апр. 14О.754
15Огаревъ, Николай ФедоровичъО.754
16Фохтъ, Николай Генриховичъ8 снт. 14От.754
17Сычуговъ, Павелъ Меркурьевичъ6 дек. 14О.755
18Сапшуговъ, Евгеній НиколаевичъО.755Опечатка: было "Саптуговъ"
19Киндъ, Федоръ ФедоровичъО.755
20Шперлингъ, Николай Адольфовичъ1 янв. 15Т.755
21Готтъ, Дмитрій АлександровичъТ.755
22Ушаковъ, Иванъ ИвановичъТ.756
23Еланскій, Антонинъ ПетровичъТ.756
24Скаловскій, Дмитрій Николаевичъ16 фвр. 15От.756
25Чихачевъ, Сергѣй Степановичъ27 іюля 15От.756
26Рябовъ, Иванъ Михайловичъ30 іюля 15Т.756
27Леонтьевъ, Евгеній АлександровичъТ.757
28Шмидтъ, Николай ВладиміровичъТ.757
29Ивановъ 3-й, Владиміръ Давидовичъ9 нбр. 15Т.757
30Ходько, Михаилъ Григорьевичъ6 дек. 15Л.757
31Костюковъ, Николай ФедоровичъО.757
32Зеленковичъ, Іосифъ ИльичъО.758
33Станиславскій, Николай МихайловичъО.758
34Долгановъ, Юліанъ ЮліановичъО.758
35Груберъ, Николай КарловичъО.758
36Тимме, Дмитрій Александровичъ25 янв. 16От.758
37Еловскій, Иванъ Васильевичъ10 апр. 16О.758
38Политаевъ, Иванъ Владиміровичъ20 іюня 16От.

— 145 —
39Борцовскій, Дмитрій Матвѣевичъ2 іюля 16От.
40Радецкій, Давидъ Дмитріевичъ11 іюля 16От.
41Феодотьевъ, Евгеній Николаевичъ30 іюля 16О.763
42Подъяпольскій, Галактіонъ Ивановичъ9 авг. 16От.
43Яновскій, Феодосій Григорьевичъ6 дек. 16О.761
44Шпыневъ, Николай ЕрмолаевичъО.762
45Юркшусовъ, Леопольдъ ФабіановичъО.762
46Жебракъ, Михаилъ АнтоновичъО.767
47Беркаловъ, СергѣйО.
48Покровскій, Федоръ Яковлевичъ22 янв. 17Б. О.768
49Феклинъ, Павелъ Семеновичъ28 іюля 17Л.761
50Шебалинъ, Константинъ ВасильевичъО.764
51Кукасъ, Іосифъ МихайловичъО.765
52Хрущовъ, Николай АркадьевичъО.766

— 146 —

Подполковники.
1Хиловъ, Левъ Кирилловичъ6 дек. 10О.761
2Арцыбашевъ, Евгеній ЕвгеніевичъО.761
3Каминскій, Михаилъ Михайловичъ25 мрт. 12Л.762
4Винокуровъ, Федоръ АлександровичъО.762
5Елизаровъ, Михаилъ Ивановичъ22 іюля 12О.762
6Доріомедовъ, Николай Николаевичъ6 дек. 12Л.763
7Колосовъ, Андрей Ивановичъ14 апр. 13.Л.763
8Бекъ 1-й, Готфридъ ВладиміровичъЛ.763
9Колдобскій, Сергѣй НиколаевичъЛ.763
10Артемьевъ, Иванъ АндреевичъЛ.763
11Мироновъ, Тимофей Николаевичъ24 іюля 13От.764
12Плаксинъ, Александръ Васильевичъ6 дек. 13О.764
13Кичигинъ, Федоръ МаксимовичъО.764
14Ковесскій, Николай Андреевичъ6 апр. 14О.765
15Егоровъ, Николай СтепановичъО.765
16Гавриловъ 1-й, Осипъ ГавріиловичъО.765
17Фолькертъ, Адольфъ ПетровичъО.766
18Шитихинъ, Николай ЯковлевичъО.766
19Армфельтъ, Александръ АвгустовичъО.766
20Ставровскій 1-й, Алексѣй АлексѣевичъО.766
21Прокофьевъ, Иванъ Дмитріевичъ27 іюня 14От.
22Кобылинскій, Федоръ Георгіевичъ6 дек. 14О.767
23Бекъ 2-й, Николай ВладиміровичъО.767
24Піотровскій, Ипполитъ Іосифовичъ1 янв. 15Т.767
25Марковъ, Сергѣй МакедоновичъТ.767
26Петренко, Елеазаръ ІудовичъТ.767
27Орловъ 1-й, Николай ИвановичъТ.768
28Муляровъ, Владиславъ АдамовичъТ.768
29Усининъ, Левъ Андреевичъ22 мая 15От.
30Стычинскій, Николай Александровичъ30 іюля 15Т.768
31Кирилловъ, Михаилъ МатвѣевичъТ.768
32Герасимовъ, Константинъ ТимофеевичъТ.769
33Курто, Михаилъ МихайловичъТ.769
34Невяровскій, Станиславъ ИвановичъТ.769
35Скурдо, Станиславъ СтаниславовичъТ.769
36Бурматниковъ, Сергѣй МихайловичъТ.770
37Левицкій, Александръ ИвановичъТ.770
38Савченко-Бѣльскій, Владиміръ Александровичъ6 дек. 15Л.770

— 147 —
39Прохоровъ, Иванъ Васильевичъ6 дек. 15О.770
40Поцей, Иванъ Михайловичъ10 апр. 16О.770
41Максимовъ 1-й, Николай ГеоргіевичъО.771
42Энквистъ, Густавъ Фридриховичъ6 іюля 16Л.
43Маевъ, Александръ Александровичъ30 іюля 16О.773
44Ивановъ 4-й, Василій АфанасьевичъО.773
45Ясинскій, Эдуардъ ИвановичъБ. О.774
46Фроловъ 2-й, Федоръ ТрофимовичъО.780
47Литвиновъ, Николай6 дек. 16Л.
48Иголкинъ, Сергѣй ИвановичъО.774
49Клафтонъ, Сергѣй ВасильевичъО.774
50Еленевъ, Михаилъ НиколаевичъО.774
51Вавиловъ, Владиміръ МихайловичъО.775
52Мей, Юганъ МадисовичъО.780
53Зуевъ, Константинъ Васильевичъ2 янв. 17Л.993
54Востриковъ, Константинъ Петровичъ20 фвр. 17О.778
55Желяско-Господиновъ, Иванъ Андреевичъ23 апр. 17Б. О.788
56Ерославлевъ, Евгеній28 іюля 17Л.
57Дербутъ, Станиславъ АндреевичъО.
58Персіановъ, Петръ КарповичъО.776
59Ратьковъ, Петръ ВладиміровичъО.777
60Шепитовскій, Николай НиколаевичъО.777
61Новикъ, Семенъ ЛьвовичъО.778
62Татариновъ, Николай ЮльевичъО.778
63Фроловъ 1-й, Павелъ ФедоровичъО.780
64Алексѣевъ, Леонидъ НиколаевичъО.780

— 148 —

Капитаны.
1Михайловъ, Александръ6 дек. 08Л.
2Яковлевъ, Ефремъ Михайловичъ1 снт. 09Л.773
3Серебряковъ, Александръ6 дек. 09Л.
4Плотниковъ, Николай Ивановичъ18 апр. 10Л.773
5Никулинъ, Николай Николаевичъ6 дек. 11Л.774
6Хализовъ, Павелъ ВасильевичъЛ.774
7Лейманъ, Леонидъ Владиміровичъ2 мрт. 12Л.
8Веснинскій, Владиміръ Васильевичъ14 апр. 13Л.774
9Петровъ 1-й, Владиміръ МатвѣевичъО.775
10Гладинъ, Иванъ ИвановичъО.775
11Ашанинъ, Иванъ ФедоровичъЛ.775
12Максимовъ 2-й, Георгій Владиміровичъ22 іюля 13О.775
13Ильинскій, Алексѣй Александровичъ17 авг. 13Л.778
14Пимуковъ, Михей Пименовичъ6 дек. 13Л.775
15Кондратьевъ, Петръ ПетровичъЛ.776
16Барановъ, Николай НиколаевичъЛ.776
17Медвѣдевъ, Семенъ Петровичъ30 дек. 13Л.776
18Фарафонтьевъ, Михаилъ Руфиновичъ6 апр. 14Л.776
19Копаневъ, Николай ТимофеевичъЛ.776
20Линдебекъ, Владиміръ АлександровичъО.777
21Давидсонъ, Александръ Андреевичъ25 апр. 14От.
22Даниловъ, Владиміръ Ивановичъ18 мая 14От.
23Хаджи-Паніотовъ, Илья Давыдовичъ6 дек. 14О.778
24Денисовъ, Владиміръ20 дек. 14Л.
25Ладыгинъ, Матвѣй Дмитріевичъ1 янв. 15Т.778
26Табулевичъ, Николай ВладиміровичъТ.779
27Зарубинъ, Александръ ГеннадіевичъТ.779
28Минацкій, Николай НиколаевичъТ.779
29Шинкаренко (онъ-же Павловъ), Григорій ГригорьевичъО.779
30Кліоновскій, Максимъ ГавріиловичъТ.779
31Михрендинъ, Василій Гавріиловичъ4 мая 15Б. О780
32Витковскій, Евгеній Антоновичъ30 іюля 15Т.780
33Новицкій, Викторъ ЯковлевичъТ.781
34Елфимовъ, Павелъ ГригорьевичъТ.781
35Овчинниковъ, Алексѣй ГавріиловичъТ.781
36Бедэль, Болеславъ ЛюдвиговичъТ.781
37Михайловъ 2-й, Дмитрій ФилипповичъТ.782
38Виссоръ, Карлъ ЭмильевичъТ.782

— 149 —
39Терентьевъ, Александръ Исааковичъ30 іюля 15Т.782
40Олизоровскій, Николай АлоизовичъТ.660
41Новиковъ, Дмитрій Алексѣевичъ9 нбр. 15Л.782
42Зенкевичъ, Ромуальдъ Викентьевичъ6 дек. 15Л.782
43Кирилловъ, Константинъ МатвѣевичъЛ.783
44Ерыщукъ, Левъ ФедоровичъЛ.783
45Бантышевъ, Анатолій ИвановичъЛ.783
46Булаховъ, Владиміръ ИвановичъО.783
47Бѣловъ 3-й, Петръ ТимофеевичъО.783
48Дурнѣевъ, Николай СеменовичъО.783
49Проворихинъ, Василій АлександровичъО.783
50Безродный, Петръ ИвановичъО.784
51Пичугинъ, Александръ АндреевичъО.784
52Алексѣевъ 2-й, Тимофей СергѣевичъО.784
53Афанасьевъ, Николай Сергѣевичъ21 мрт. 16От.784
54Халдѣевъ, Иванъ Васильевичъ7 апр. 16От.
55Вознесенскій, Дмитрій Яковлевичъ10 апр. 16Л.784
56Сараджъ, Владиміръ ГригорьевичъЛ.784
57Терпигоревъ, Николай СергѣевичъО.785
58Клепиковъ, Ефремъ ВасильевичъО.785
59Кобзевъ, Акимъ ЛукьяновичъО.785
60Николаевъ 2-й, Владиміръ НиколаевичъО.785
61Астафьевъ, Александръ ИвановичъО.785
62Германъ, Максимиліанъ Константиновичъ12 мая 16Л.1013
63Бѣлугинъ, Георгій Федоровичъ27 іюня 16От.
64Кепаръ19 іюля 16Л.
65Баронъ Корфъ, Константинъ Егоровичъ30 іюля 16О.787
66Комаровъ, Михаилъ СеменовичъО.787
67Шиллеръ, Рудольфъ МадисовичъО.788
68Леоновичъ, Сергѣй КорниловичъО.789
69Кравченко, Алексѣй ЕрофѣевичъО.791
70Війтолинъ, Петръ АндреевичъБ. О.794
71Петровъ, Константинъ Александровичъ6 дек. 16Л.787
72Игнатовъ, Николай АндреевичъО.787
73Григорьевъ, Григорій НикитичъО.789
74Налетовъ, Иванъ АндреевичъО.790
75Гавриловъ 2-й, Василій АнтоновичъО.791
76Рыбасъ, Григорій ВладиміровичъО.793
77Коклюшкинъ, Николай АлексѣевичъО.793
78Сварика, Александръ МихайловичъО.793

— 150 —
79Платакисъ, Брониславъ Іосифовичъ6 дек. 16О.794
80Тарасевичъ, Георгій ИвановичъО.794
81Городниченко, Михаилъ Клементьевичъ23 янв. 17Т.799
82Калининъ, Петръ Ивановичъ2 мая 17О.791
83Корсакъ, Борисъ Викторовичъ28 іюля 17Л.787Опечатка: отчество было пропущено
84Добрынинъ, Николай НиколаевичъЛ.788
85Николаевъ, Павелъ НиколаевичъЛ.788
86Степановъ, Александръ ИвановичъО.789
87Екимовъ, Александръ ТрифоновичъО.789
88Белли 2-й, Иванъ ДмитріевичъО.789
89Шеповаловъ, Викторъ СеменовичъО.791
90Кульдверъ, Александръ Яковлевичъ27 іюля 17О.792
91Чининъ, Алексѣй ВасильевичъО.793
92Некрасовъ, Александръ ГригорьевичъО.795
93Костюкъ, Иванъ ГерасимовичъО.796
94Лепешкинъ, Андрей МатвѣевичъО.796
95Андросовъ, Яковъ СтепановичъО.797
96Сантнанѣевъ, Сергѣй ВладиміровичъО.797
97Калгановъ, Илья ДмитріевичъО.798
98Чининъ, Василій ВасильевичъО.798
99Кочетовъ, Сергѣй ДмитріевичъО.798
100Орловъ 2-й, Павелъ СеменовичъО.800
101Каргема, Рудольфъ5 авг. 17Б. О.

— 151 —

Штабсъ-Капитаны
1Амброзіусъ, Карлъ Вильгельмовичъ25 мрт. 12О.788
2Яворскій, Николай Павловичъ9 авг. 12Л.788
3Риттеръ, Иванъ Ивановичъ6 дек. 12Л.789
4Заславскій, Александръ ИльичъЛ.789
5Мельниковъ, Іустинъ Емельяновичъ14 апр. 13Л.790
6Мезгинъ, Петръ ИвановичъЛ.790
7Петровъ 2-й, Николай АфанасьевичъЛ.790
8Андреевъ, Петръ ПетровичъЛ.791
9Тарасовъ, Николай ВладиміровичъЛ.791
10Полынкинъ, Лукьянъ ЕвстигнѣевичъЛ.791
11Катугинъ, Владиміръ НиколаевичъЛ.792
12Богатыревъ, Михаилъ МаксимовичъЛ.792
13Тюлькинъ, Иванъ ФилипповичъЛ.792
14Колотановъ, Михаилъ АлексѣевичъЛ.792
15Тороповъ, Яковъ ЗахарьевичъО.792
16Яворскій, Павелъ Васильевичъ5 дек. 13От.793
17Дубининъ, Петръ Федоровичъ6 дек. 13О.793
18Канабѣевъ, Дмитрій Александровичъ6 апр. 14Л.793
19Келейниковъ, Александръ ВасильевичъЛ.793
20Россетъ, Евгеній Сергѣевичъ7 мая 14Л.794
21Скорновичъ, Иванъ Ивановичъ25 авг. 14Л.794
22Огурцовъ, Егоръ Николаевичъ6 дек. 14Л.794
23Лаврененко, Кириллъ ФедоровичъЛ.795
24Зеленовъ, Петръ Петровичъ (Ефимовичъ)1 янв. 15Т.795
25Ракитинъ 2-й, Илья НикитичъТ.795
26Сидоровскій, Владиміръ СафоновичъТ.795
27Топорковъ, Михаилъ ВасильевичъЛ.796
28Кришкевичъ, Евгеній ПлатоновичъЛ.796
29Исаевъ, Стефанъ ФедоровичъЛ.796
30Кузьминъ, Сергѣй ФедоровичъТ.796
31Печуринъ, Василій АлександровичъО.797
32Бергъ, Эдуардъ ГеоргіевичъТ.797
33Егоровъ, Николай НиколаевичъТ.797
34Косой, Савва Ивановичъ30 іюля 15Т.798
35Заставный, Егоръ ПавловичъТ.798
36Ганагинъ, Іосифъ Алексѣевичъ6 авг. 15Т.798
37Кондратьевъ, Сергѣй Сергѣевичъ6 дек. 15Л.798
38Кумзинъ, Дмитрій АндреевичъЛ.799

— 152 —
39Ивановъ, Алексѣй Абрамовичъ6 дек. 15Л.799
40Гельвигъ, Александръ ВильгельмовичъЛ.799
41Красновъ, Александръ ИвановичъО.799
42Чернышковъ, Никита СеменовичъО.799
43Серебряный, Филиппъ Григорьевичъ5 апр. 16От.800
44Бородинъ, Кондратъ Григорьевичъ10 апр. 16Л.800
45Ганъ, Иванъ ЮльевичъЛ.800
46Хондажевскій, Леонтій ВасильевичъЛ.800
47Шпаковичъ, Феоктистъ АндреевичъО.800
48Чайковскій, Евгеній ДіонисіевичъО.800
49Дякинъ, Николай ИвановичъО.800
50Лисицынъ, Константинъ НиколаевичъО.801
51Владиміровъ, Михаилъ ВладиміровичъО.801
52Хомутовъ, Владиміръ Николаевичъ19 іюля 16Б. О.832
53Фоминъ, Дмитрій ВасильевичъБ. О.832
54Бурдай, Карлъ ЯковлевичъБ. О.832
55Хохловъ, Борисъ ЗахарьевичъБ. О.833
56Прокофьевъ, Борисъ Порфирьевичъ30 іюля 16Л.805
57Урлапкинъ, Пименъ ИвановичъО.808
58Соколовъ, Никифоръ СтепановичъО.809
59Бекманъ (онъ же Сѣряковъ), Владиміръ МихайловичъО.809
60Борисенко, Константинъ Ивановичъ9 авг. 16От.
61Подольскій, Константинъ26 авг. 16Л.
62Кирилловъ, Семенъ Купріановичъ11 снт. 16О.813
63Дарморосъ, Никита Терентьевичъ3 окт. 16О.809
64Снарскій, Владиміръ Федоровичъ6 дек. 16Л.
65Мостовой, Андрей ИвановичъЛ.805
66Шумовичъ, Константинъ СтепановичъЛ.805
67Зарубинъ, Анатолій ИвановичъЛ.805
68Геращиневскій, Николай ЛьвовичъЛ.806
69Ляшка, Веніаминъ АндреевичъЛ.806
70Болдыревъ, Евгеній ПавловичъО.806
71Ретько, Антонъ КазиміровичъО.807
72Смирновъ, Григорій РуфовичъО.807
73Федоровъ, Александръ ДмитріевичъО.810
74Столяровъ, Трофимъ КонстантиновичъО.810
75Стунгевичъ, Игнатій ІосифовичъО.810
76Покровскій, Анатолій МихайловичъО.811
77Любицкій, Владиміръ ВасильевичъО.811

— 153 —
78Шульгинъ, Викторъ Михайловичъ6 дек. 16О.811
79Фокинъ-Костровскій, Тимофей ДмитріевичъО.811
80Калайда, Прокопій Марковичъ16 дек. 16Б. О.814
81Рудингеръ, Іосифъ Адольфовичъ31 дек. 16Т.806
82Усачевъ, Михаилъ Федоровичъ26 фвр. 17Б. О.812
83Василькевичъ, Сигизмундъ Францевичъ28 іюля 17Л.806
84Люде, Рудольфъ ЛюдвиговичъЛ.806
85Адамцевичъ, Іосифъ АндреевичъЛ.807
86Храбрецовъ, Илья АлексѣевичъЛ.807
87Сидѣльниковъ, Сергѣй ПетровичъЛ.807
88Карпенюкъ, Павелъ ИвановичъО.808
89Засолецкій, Иванъ АрсентьевичъО.808
90Губановъ, Кириллъ МихайловичъО.809
91Бугаенко, Андрей МитрофановичъО.810
92Калиниченко, Семенъ ЕфимовичъО.811

— 154 —

Поручики.
1Заіончковскій, Иванъ Густавовичъ14 апр. 13Л.806
2Андреевъ, Василій Константиновичъ6 авг. 13Л.807
3Ивановъ, Григорій СпиридоновичъЛ.807
4Поповъ, АнтонійЛ.
5Недзвѣцкій, Александръ Владиміровичъ6 дек. 13Л.808
6Сорокинъ 2-й, Василій ВасильевичъЛ.808
7Симановъ, Семенъ ПрохоровичъЛ.808
8Дукштъ-Дукшинскій, Георгій Ивановичъ6 янв. 14Л.809
9Дубенко, Сергѣй Николаевичъ9 фвр. 14Л.809
10Рубатенко, Григорій Васильевичъ6 апр. 14О.809
11Шарыгинъ, Михаилъ СтефановичъО.810
12Мамантовъ, Анатолій АнатоліевичъО.810
13Новицкій, Веніаминъ Петровичъ6 дек. 14Л.811
14Рожанскій, Николай ПлатоновичъЛ.811
15Членовъ, Илья Евдокимовичъ1 янв. 15Т.812
16Гужевъ, Илья МихайловичъО.812
17Суборовъ, Михаилъ НиколаевичъО.812
18Горобецъ, Кузьма ЗиновьевичъО.812
19Потураевъ, Иванъ ИвановичъБ. О.812
20Фонъ-Дрейеръ, Николай16 мрт. 15От.812
21Сорокинъ, Иванъ Григорьевичъ12 іюня 15З.813
22Ивановъ, Борисъ Ивановичъ19 іюля 15Б. О.832
23Мамонтовъ, Александръ АнатоліевичъБ. О.833
24Новомейскій, Иванъ Александровичъ20 іюля 15Т.813
25Чайка, Корнѣй Ивановичъ6 авг. 15Т.813
26Котельниковъ, Иванъ Феофановичъ6 окт. 15Б. О.813
27Васильевъ, Матвѣй Ивановичъ6 дек. 15Л.813
28Семенниковъ, Владиміръ ПетровичъЛ.813
29Левицкій, Петръ ВсеволодовичъЛ.813
30Дмитріевъ, Николай ВладиміровичъЛ.814
31Поповъ, ПавелъЛ.814
32Кириловъ, Макаръ ЕфимовичъЛ.814
33Антуфьевъ, Савва МихайловичъЛ.814
34Ващенко, Иванъ МаксимовичъЛ.814
35Смирновъ, Александръ НиколаевичъЛ.814
36Ткачъ, Павелъ АлексѣевичъЛ.814
37Зарва, Герасимъ АлексѣевичъЛ.815
38Малько, Власъ ИсаковичъЛ.815

— 155 —
39Клафтонъ, Константинъ Васильевичъ6 дек. 15Л.815
40Коровниковъ, Константинъ ДмитріевичъЛ.815
41Хаперскій, Петръ АндреевичъЛ.815
42Пынченко, Евгеній ПавловичъЛ.815
43Бартковъ, Семенъ МатвѣевичъЛ.815
44Войтиховъ, Григорій ДорофѣевичъЛ.816
45Дмитріевъ, Петръ ФедоровичъО.816
46Предко, СергѣйО.816
47Казанскій, Николай ИвановичъО.816
48Петровъ, Владиміръ Владиміровичъ22 дек. 15О.816
49Карловъ, Иванъ Алексѣевичъ24 дек. 15Б. О.816
50Засыпкинъ, Викторъ Константиновичъ15 мрт. 16Л.
51Завьяловъ, Александръ Алексѣевичъ10 апр. 16Л.816
52Артамоновъ, Никита АндреевичъЛ.816
53Доценко, Иванъ НестеровичъЛ.816
54Жуковъ, Александръ ЕвлампіевичъЛ.817
55Баронъ Раденъ, Владиміръ НиколаевичъЛ.817
56Черныхъ, Андрей ФедоровичъЛ.817
57Голубевъ, Федоръ ПетровичъЛ.817
58Тютинъ, Василій СеменовичъЛ.817
59Наумовъ, Олегъ2 іюня 16Л.
60Биттенбиндеръ, Владиміръ Васильевичъ11 іюля 16Л.
61Пономаревъ, Иванъ Николаевичъ19 іюля 16Б. О.827
62Березкинъ, Иванъ МатвѣевичъБ. О.829
63Распоповъ, Михаилъ НиколаевичъБ. О.831
64Исаевъ, Андріанъ ФедоровичъБ. О.832
65Турнэ, Николай НиколаевичъБ. О.833
66Васильевъ, Алексѣй Маркіановичъ30 іюля 16Л.821
67Бойко, Григорій ЯковлевичъО.822
68Денисовъ, АлександръО.823
69Калачевъ, Георгій
70Ямченко, Иванъ МиновичъТ.845
71Стельмашукъ, Владиміръ Алексѣевичъ9 авг. 16Б. О.837
72Повало-Швыйковскій, Александръ МихайловичъБ. О.837
73Яременко, Петръ Гавріиловичъ27 авг. 16Б. О.845
74Тепинъ, Федоръ Ивановичъ19 снт. 16Б. О.833
75Хоменко, Сергѣй Макаровичъ3 окт. 16Б. О.835
76Рытовъ, Андрей ДмитріевичъБ. О.836
77Богословский, Викторъ6 дек. 16Л.821

— 156 —
78Шклярскій, Александръ Владиміровичъ6 дек. 16Л.821
79Слѣпышковъ, Василій ИвановичъЛ.821
80Глазачевъ, Аркадій ИвановичъЛ.821
81Парамоновъ, Матвѣй ПетровичъЛ.821
82Тяжелкинъ, Александръ ИвановичъЛ.821
83Никоновъ, Николай АндріановичъЛ.822
84Ушаковъ, Яковъ ЕвсигнѣевичъО.822
85Кочеринъ, Дмитрій КонстантиновичъО.823
86Трухановъ, Гавріилъ ДаниловичъО.823
87Божедомовъ, Иванъ ФедоровичъО.823
88Яникъ, Порфирій АндреевичъО.824
89Языковъ, НиколайО.824
90Жилкинъ, Трифонъ ДмитріевичъО.826
91Груздевъ, Николай НиколаевичъО.829
92Кулагинъ, Иванъ МихайловичъО.830
93Гайдуковъ, Іосифъ ПантелеевичъО.830
94Форманчукъ, Степанъ ПавловичъО.831
95Демьяновъ, Петръ Демьяновичъ16 дек. 16Б. О.831
96Веревкинъ, Иванъ ПлатоновичъБ. О.834
97Бридунъ, Василій МитрофановичъТ.835
98Субботинъ, Герасимъ Петровичъ31 дек. 16Б. О.826
99Бредисъ, Юліусъ МартыновичъБ. О.843
100Скарлато, Александръ Николаевичъ24 янв. 17О.865
101Швейцъ, Адольфъ Петровичъ26 фвр. 17Б. О.847
102Кокоринъ, Георгій Ивановичъ2 апр. 17Б. О.826
103Шалашовъ, Сергѣй Дмитріевичъ26 апр. 17Т.839
104Леонтьевъ, Сергѣй Николаевичъ15 мая 17Т.837
105Крушиннинъ, Евдокимъ ФаддѣевичъТ.875
106Кураевъ, Григорій Михайловичъ28 іюля 17Т.822
107Ершовъ, Андріанъ ИвановичъЛ.822
108Лысовъ, Гурій ИвановичъЛ.822
109Неверчукъ, Василій ПавловичъЛ.822
110Компанійцевъ, Владиміръ ЛеонтьевичъЛ.822
111Списовскій, ВасилійЛ.823
112Захаркинъ, Николай ФилипповичъО.825
113Драшусовъ, Евгеній ЕвгеніевичъО.825
114Бачурихинъ, Павелъ ЯковлевичъО.825
115Вонсяцкій, Дмитрій НиколаевичъО.826
116Шабалинъ, Степанъ ЗиновьевичъО.827
117Денисовъ, Степанъ АндреевичъО.829

— 157 —
118Повѣщенко, Иванъ Максимовичъ28 іюля 17О.830
119Козинецъ, Григорій ФилимоновичъО.830
120Спеліоти, Илья МихайловичъО.835
121Звѣревъ, Михѣй ПетровичъО.837
122Самойловъ, Константинъ ВасильевичъО.838
123Баданкинъ, Викторъ ПоліевктовичъО.838
124Цѣхановскій, АлександръО.848
125Коржъ, ЗахарійО.
126Лебедевскій

— 158 —

Подпоручики.
1Ланге, Николай Карловичъ28 іюля 13823
2Кормщиковъ, Прокофій Илларіоновичъ18 нбр. 13823
3Шепелевъ, Георгій Васильевичъ1 янв. 14823
4Вольскій, Кузьма Петровичъ824
5Власовъ, Петръ Максимовичъ6 апр. 14824
6Талановъ, Никита Филипповичъ824
7Травинъ, Филиппъ Моисѣевичъ27 мая 14824
8Бѣлявинъ, Павелъ Леонидовичъ22 іюля 14824
9Августиновичъ, Александръ Казиміровичъ824
10Самовичъ, Владиславъ Петровичъ23 іюля 14824
11Касаткинъ, Владиміръ Сергѣевичъ25 іюля 14825
12Ломовъ, Ипполитъ Ивановичъ26 іюля 14825
13Вихманъ, Фердинандъ Юліусовичъ28 іюля 14825
14Денисовъ, Аркадій Алексѣевичъ29 іюля 14825
15Колпащиковъ, Илья Антоновичъ825
16Вобликовъ, Иванъ Іосифовичъ826
17Лазаревъ, Владиміръ Петровичъ31 іюля 14826
18Марасановъ, Владиміръ Сергѣевичъ3 авг. 14826
19Баронъ Ферзенъ, Арведъ Вильямовичъ826
20Никитченко, Михаилъ Іосифовичъ18 авг. 14826
21Курмояровъ, Борисъ Ивановичъ1 окт. 14
22Никитинъ, Федоръ Карповичъ5 нбр. 14827
23Степновъ, Иванъ Ивановичъ26 нбр. 14827
24Храмовъ, Федоръ Алексѣевичъ827
25Богатовъ, Федоръ Семеновичъ827
26Крюковъ, Григорій Ивановичъ827
27Глушковъ, Иванъ Михайловичъ827
28Ивановъ, Василій Егоровичъ828
29Кирѣевъ, Василій Андреевичъ828
30Быковъ, Тихонъ Яковлевичъ828
31Зуевъ, Павелъ Андреевичъ828
32Лозинъ, Петръ Филипповичъ828
33Лапшинъ, Егоръ Терентьевичъ828
34Журавлевъ, Петръ Егоровичъ828
35Козловъ, Дмитрій Максимовичъ828
36Волковъ, Ефимъ Алексѣевичъ828
37Поглазовъ, Егоръ Евдокимовичъ829
38Торчковъ, Кириллъ Матвѣевичъ829

— 159 —
39Салтыковъ, Николай Евстигнѣевичъ26 нбр. 14829
40Бергманъ, Робертъ Генриховичъ829
41Сѣтченко, Егоръ Матвѣевичъ6 дек. 14829
42Старцевъ, Михаилъ Михайловичъ829
43Елькинъ, Василій Васильевичъ830
44Кондратьевъ, Андрей Александровичъ830
45Максютинъ, Василій Григорьевичъ830
46Дубровъ, Михаилъ Власовичъ830
47Бадасенъ, Семенъ Ивановичъ831
48Клиценко, Митрофанъ Ивановичъ831
49Чертковъ, Александръ Абрамовичъ831
50Михайловъ, Константинъ Аристарховичъ831
51Бунтовъ, Иванъ Степановичъ831
52Зотовъ, Степанъ Макаровичъ831
53Чаплюкъ, Илья Павловичъ832
54Якушевъ, Федоръ Никандровичъ832
55Козловъ, Василій Павловичъ832
56Шерстобоевъ, Василій Артемьевичъ10 дек. 14832
57Блюенко, Алексѣй Андреевичъ832
58Колошинъ, Николай Алексѣевичъ833
59Лелевскій, Емельянъ Емельяновичъ19 дек. 14823
60Садыковъ, Михаилъ Николаевичъ24 дек. 14833
61Рамстъ, Карлъ Андреевичъ5 янв. 15833
62Заваринъ, Василій Николаевичъ833
63Павленышевъ, Иванъ Зиновьевичъ833
64Навалихинъ, Семенъ Матвѣевичъ834
65Цулунъ, Трофимъ Никифоровичъ834
66Коротаевъ, Владиміръ Васильевичъ834
67Хитринъ, Иванъ Васильевичъ834
68Тарантухинъ, Николай Ивановичъ834
69Ельцовъ, Александръ Федоровичъ16 янв. 15834
70Кильдишевъ, Николай Михайловичъ19 янв. 15834
71Губертъ, Леонидъ Рудольфовичъ29 янв. 15835
72Ивановъ, Иванъ Афанасьевичъ9 фвр. 15835
73Свободинъ, Николай Петровичъ23 фвр. 15835
74Пустынниковъ, Иванъ Афанасьевичъ25 фвр. 15835
75Севей, Василій2 мрт. 15835
76Гавриловъ, Василій Васильевичъ22 мрт. 15836
77Ничикъ, Иванъ Наумовичъ27 мрт. 15836
78Пашкинъ, Петръ Ивановичъ836

— 160 —
79Антоновичъ, Игнатій Іосифовичъ27 мрт. 15836
80Судаковъ, Федоръ Ивановичъ836
81Метакса, Несторъ Николаевичъ836
82Обуховъ, Илья Александровичъ836
83Бахаревъ, Василій Михайловичъ8 іюня 15837
84Антипинъ, Василій Ивановичъ837
85Мосоловъ, Иванъ Александровичъ29 іюня 15837
86Лотоцкій, Владиміръ Николаевичъ19 іюля 15876
87Басанинъ, Алексѣй Артемьевичъ30 іюля 15838
88Тукмачевъ, Федоръ Прокофьевичъ838
89Бондаренко, Степанъ Яковлевичъ838
90Снѣговой, Хрисанфъ Харитоновичъ26 авг. 15838
91Звѣревъ, Матвѣй Владиміровичъ838
92Печерицинъ, Михаилъ Ивановичъ839
93Коваленко, Петръ Захаровичъ839
94Почаевцъ, Михаилъ839
95Шамаевъ, Михаилъ Іоновичъ839
96Шалопугинъ, Иванъ Петровичъ839
97Янютинъ, Иванъ Васильевичъ839
98Балымовъ, Андрей Абрамовичъ10 снт. 15839
99Спиридоновъ, Никита Ванифатьевичъ15 снт. 15840
100Архиповъ, Георгій Семеновичъ840
101Пентеговъ, Владиміръ Кондратьевичъ840
102Шишкинъ, Дмитрій Ивановичъ840
103Марковъ, Герасимъ Никифоровичъ840
104Куликовъ, Василій Капитоновичъ840
105Поторокинъ, Иванъ Ивановичъ840
106Богомазъ, Кириллъ Яковлевичъ22 снт. 15840
107Гавриловъ, Василій Ивановичъ840
108Шашкинъ, Александръ Васильевичъ840
109Тюляндинъ, Прокопій Федосѣевичъ841
110Морозовъ, Герасимъ Романовичъ841
111Перегудовъ, Иванъ Григорьевичъ841
112Исаевъ, Николай25 снт. 15841
113Усовъ, Семенъ Егоровичъ28 снт. 15843
114Сазоновъ, Иванъ Ивановичъ4 окт. 15841
115Точеловичъ, Степанъ Максимовичъ841
116Лаврентьевъ, Иванъ Федоровичъ841
117Цирилинскій, Михаилъ Антоновичъ841
118Авраменковъ, Сидоръ Архиповичъ841

— 161 —
119Шелепинъ, Илья Степановичъ4 окт. 15842
120Кульдверъ, Янъ Яковлевичъ842
121Пржигоцкій, Маріанъ Іосифовичъ842
122Афонасьевъ, Ксенофонтъ Павловичъ842
123Савельевъ, Моисей Александровичъ842
124Дудиновъ, Андрей Павловичъ5 окт. 15842
125Ермохинъ, Иванъ Михайловичъ842
126Мычелкинъ, Михаилъ Алексѣевичъ842
127Сисько, Федоръ Евтропіевичъ6 окт. 15843
128Томиловъ, Степанъ Ивановичъ843
129Давыдовъ, Иванъ Петровичъ14 окт. 15844
130Тутуровъ, Иванъ Ивановичъ17 окт. 15844
131Хлѣбниковъ, Борисъ Яковлевичъ19 окт. 15843
132Порфировъ-Лебедевъ, Александръ Степановичъ843
133Демидовъ, Михаилъ Федоровичъ21 окт. 15844
134Бубновъ, Николай Александровичъ844
135Ребровъ, Гавріилъ Васильевичъ25 окт. 15844
136Обручевъ, Никифоръ Тимофеевичъ26 окт. 15843
137Шенбергъ, Антонъ Тенисовичъ843
138Краюхинъ, Григорій Дормидонтовичъ843
139Пащенко, Василій Андреевичъ2 нбр. 15844
140Артемьевъ, Михаилъ Петровичъ9 нбр. 15844
141Лазаренко, Александръ Васильевичъ844
142Шевердинъ, Максимъ Федоровичъ23 нбр. 15845
143Назаровъ, Гавріилъ Петровичъ845
144Яковенко, Леонтій Ивановичъ845
145Румянцевъ, Борисъ26 нбр. 15845
146Харченко, Петръ Леонтьевичъ1 дек. 15845
147Шаповаловъ, Діомидъ845
148Алексѣенко, Сергѣй Яковлевичъ6 дек. 15846
149Раховъ, Петръ Евдокимовичъ846
150Стріевъ (онъ-же Богуцкій), Кириллъ Филипповичъ846
151Крысовъ, Петръ Григорьевичъ846
152Силяво, Левъ Александровичъ846
153Соловьевъ, Григорій Михайловичъ846
154Леонтьевъ, Петръ Петровичъ22 дек. 15846
155Ротбергъ, Александръ Александровичъ846
156Рябуха, Тарасъ Ивановичъ847
157Ивановъ, Леонидъ23 дек. 15847

— 162 —
158Мокроусовъ (Макротовъ), Петръ Игнатьевичъ24 дек. 15847
159Фрейманъ, Рудольфъ Никоновичъ847
160Данскій, Дмитрій Ивановичъ847
161Мансдорфъ, Александръ-Юліусъ-Карлъ Артуровичъ4 янв. 16
162Наумовъ, Игнатій Федоровичъ11 янв. 16847
163Хребтовъ, Дмитрій Владиміровичъ847
164Абакумовъ, Александръ Марковичъ18 янв. 16847
165Степановъ, Яковъ Никитичъ25 янв. 16848
166Лахмановъ, Ѳеоктистъ Степановичъ10 фвр. 16848
167Звайгзне, Иванъ Ивановичъ15 фвр. 16848
168Роговскій, Григорій Анатольевичъ29 фвр. 16848
169Гамазаспянсъ, Даніилъ Николаевичъ848
170Анисимовъ, Николай Ивановичъ848
171Митричевичъ, Славко1 мрт. 16
172Ставровъ, Василій Алексѣевичъ4 мрт. 16848
173Кивелевъ, Яковъ Екимовичъ21 мрт. 16848
174Притыкинъ, Василій Ивановичъ849
175Милютинъ, Николай Ивановичъ849
176Щегловъ, Василій Васильевичъ849
177Ершовъ, Панфилъ Савватьевичъ849
178Суходольскій, Николай Владиміровичъ849
179Стукановъ, Николай Ивановичъ849
180Тихоміровъ, Дмитрій Абрамовичъ850
181Торгаевъ, Иванъ Алексѣевичъ850
182Литвинъ, Мартинъ Ивановичъ850
183Зюзиковъ, Иванъ Михайловичъ850
184Башиловъ, Владиміръ Васильевичъ23 мрт. 16
185Кучинъ, Александръ31 мрт. 16850
186Хлопицкій, Михаилъ Іосифовичъ12 мая 16857
187Витманъ, Александръ
188Королевъ, Петръ
189Городецкій, Николай
190Сѣроусъ-Музыка, Владиміръ23 мая 16
191Байталжи, Григорій
192Федоровъ, Федоръ
193Сосновскій, Александръ1 іюня 16897
194Матвѣевъ, Константинъ897
195Ефановъ, Викторъ897
196Ильинъ, Иванъ Ильичъ6 іюня 16870

— 163 —
197Горшковъ, Василій Артемьевичъ6 іюня 16880
198Сопинъ, Василій Александровичъ878
199Ермолаевъ, Иванъ Ивановичъ878
200Васильевъ, Яковъ Тимофеевичъ880
201Мальгинъ, Василій893
202Юрьевъ, Петръ
203Бѣлитченко, Михаилъ
204Дубина, Алексѣй
205Боклевскій, Петръ7 іюня 16897
206Энгельмейеръ, Владиміръ897
207Боклевскій, Владиміръ897
208Львовъ, Борисъ897
209Машковскій, Александръ897
210Колбасьевъ, Александръ11 іюня 16897
211Нигеревичъ, Сергѣй898
212Корьюсъ, Эдуардъ13 іюня 16
213Маторинъ, Петръ
214Перминовъ, Иванъ
215Макаровъ, Александръ
216Щупалѣевъ, Егоръ
217Халчевъ, Василій
218Кухаренокъ, Архипъ
219Челобовъ, Илья
220Сидорецъ, Григорій
221Крисюкъ, Феофанъ
222Бритущенко, Лука
223Евинъ, Михаилъ
224Рыдалевскій, Ермъ Михайловичъ896
225Третьяковъ, Левъ Николаевичъ892
226Гарфильдъ, Сергѣй Александровичъ865
227Блиновъ, Михаилъ
228Поборчій, Всеволодъ21 іюня 16
229Михно, Иванъ
230Балакиревъ, Василій
231Сопинъ (онъ-же Куренинъ), Андрей
232Княжевскій, Андрей
233Дубовъ (Храмовъ), Михаилъ
234Смирновъ, Владиміръ
235Шекъ, Авксентій Филипповичъ868
236Бегакъ, Георгій27 іюня 16

— 164 —
237Пушницкій, Сергѣй27 іюня 16
238Анисимовъ, Василій5 іюля 16
239Лухаэръ, Ильмаръ
240Гржегоржевскій, Адольфъ Фаддѣевичъ9 іюля 16868
241Аренсъ, Левъ11 іюля 16
242Горовенко 2-й, Ефимъ Федоровичъ902
243Зайцевъ, Сергѣй Александровичъ867
244Пуккитъ, Эдуардъ-Вернеръ Анжевичъ870
245Буссовъ, Петръ21 іюля 16
246Гильтій, Андрей
247Васильевъ-Каблуковъ, Іосифъ
248Бардашъ, Иванъ
249Уловскій, Яковъ26 іюля 16
250Ефремовъ, Александръ Федоровичъ28 іюля 16857
251Лебедевъ, Иванъ Петровичъ30 іюля 16873
252Гутманъ, Григорій Евдокимовичъ884
253Киндѣевъ, Антонъ
254Миночкинъ, Иванъ
255Елишкевичъ, Константинъ Яковлевичъ858
256Барабановъ, Ювеналій3 авг. 16
257Бушмаринъ, Владиміръ
258Викторовъ, Александръ9 авг. 16
259Калашниковъ, Константинъ
260Харитонюкъ, Павелъ
261Андріановъ, Игнатій
262Муратовъ, Алексѣй Николаевичъ23 авг. 16876
263Анциферовъ, Кириллъ30 авг. 16
264Рѣпинъ, Ермилъ
265Мукаловъ, Николай Константиновичъ
266Пахомовъ, Георгій10 снт. 16
267Подбѣлло, Александръ11 снт. 16
268Каранфиловъ, Григорій
269Горнаковъ, Иванъ
270Штевелъ, Дмитрій12 снт. 16397
271Громанъ, Вольдемаръ897
272Евлампіевъ, Николай897
273Полещукъ, Георгій18 снт. 16
274Сирый, Павелъ
275Соколовъ, Михаилъ
276Григорьевъ, Осипъ

— 165 —
277Гильбихъ, Карлъ-Гарри-Гербертъ19 снт. 16856
278Маіорановъ, Евгеній Ивановичъ1 окт. 16904
279Житковъ, Борисъ Степановичъ904
280Ермолаевъ, Илья Григорьевичъ
281Кабановъ, Дмитрій3 окт. 16
282Михневичъ, Иванъ
283Шугай, Никита
284Засыпкинъ, Петръ
285Кравченко, Лаврентій
286Хребтіевскій, Павелъ
287Шароновъ, Владиміръ10 окт. 16904
288Пухловъ, Александръ11 окт. 16
289Гернетъ, Георгій
290Яковлевъ, Федоръ
291Нельсонъ-Гирстъ, Борисъ17 окт. 16
292Бахманъ, Иванъ
293Лобовъ, Алексѣй21 окт. 16
294Ларинъ, Василій23 окт. 16
295Котовъ, Алексѣй Ивановичъ28 окт. 16
296Карпѣевъ, Матвѣй
297Жилинскій, Казиміръ Іогановичъ31 окт. 16895
298Зернинъ, Владиміръ3 нбр. 16
299Юшковъ, Иванъ
300Халтуринъ, Федоръ10 нбр. 16
301Петрущенко, Давидъ
302Кивалкинъ, Иванъ
303Павловъ, Константинъ
304Песочниковъ, Гавріилъ
305Ширякинъ, Иванъ
306Ивановъ, Емельянъ
307Пуснеръ, Юліусъ
308Пудакъ, Ефимъ
309Пылевъ, Андрей
310Боржимъ, Донатъ20 нбр. 16
311Кулишъ, Павелъ
312Харинъ, Никита
313Земанъ, Николай
314Успасскій, Павелъ23 нбр. 16
315Григоровичъ, Михаилъ
316Земанъ, Николай

— 166 —
317Баржакъ, Егоръ28 нбр. 16
318Карченковъ, Михаилъ30 нбр. 16
319Новоселовъ, Емельянъ
320Яковлевъ, Федоръ
321Мурніэкъ, Христіанъ
322Роговъ, Петръ
323Шевченко, Иванъ
324Федоровичъ, Алексѣй1 дек. 16
325Кличко, Кондратій4 дек. 16
326Буянокъ, Степанъ
327Петровъ, Александръ
328Андреевъ, Петръ
329Турикъ, Иванъ
330Завиша-Довгялло, Федоръ8 дек. 16
331Марковъ, Иванъ12 дек. 16
332Снегиревъ, Дмитрій
333Александровъ, Сергѣй Поликарповичъ16 дек. 16862
334Мартинсонъ, Александръ Іоановичъ891
335Прокофьевъ, Сергѣй
336Савинъ, Семенъ
337Вишневскій, Василій20 дек. 16
338Михайловскій, Діомидъ
339Коротковъ, Василій
340Молодовъ, Илларіонъ
341Виноградовъ, Дмитрій Яковлевичъ29 дек. 16
342Осадчій, Филиппъ31 дек. 16
343Биндасъ, Григорій
344Чмига, Федотъ
345Бабичевъ, Михаилъ
346Хорошковъ, Степанъ
347Поповъ, Михаилъ
348Нежемиря, Яковъ
349Панкратовъ, Иванъ
350Николаевъ (онъ же Емельяновъ), Константинъ
351Шамаль, Карпъ
352Кульме, Янъ Кристановичъ878
353Черный, Александръ2 янв. 17
354Шалько, Тихонъ
355Гребзде, Андрей

— 167 —
356Славинъ, Сергѣй2 янв. 17
357Баловневъ, Тимофей6 янв. 17
358Инкинъ, Аркадій9 янв. 17
359Неживой, Прокофій
360Бойко, Ефимъ
361Баженовъ, Ефимъ
362Ивановъ, Степанъ
363Бобко, Петръ10 янв. 17
364Зализнякъ, Яковъ
365Лопаткинъ, Дмитрій
366Бѣликовъ, Яковъ16 янв. 17
367Червяковъ, Павелъ
368Гаринъ, Евстратій
369Баштанниковъ, Яковъ
370Ковалевъ, Иванъ
371Радько, Романъ20 янв. 17
372Мухинъ, Тихонъ
373Козьминыхъ, Иванъ Ивановичъ23 янв. 17868
374Репнинъ, Михаилъ
375Абрамовъ, Харитонъ
376Калинъ, Николай
377Зинченко, Павелъ
378Самсоновъ, Алексѣй
379Борисовъ, Алексѣй
380Коваль, Иванъ30 янв. 17
381Семеновъ, Степанъ
382Логиновъ, Семенъ
383Рудичъ, Дмитрій9 фвр. 17
384Заднѣпровскій, Никита
385Кулевичъ, Іосифъ
386Кузнецовъ, Викторъ Михайловичъ8-10 фвр. 17858
387Родинъ, Оскаръ Фрицевичъ870
388Петронисъ, Петръ-Павелъ Устиновичъ871
389Нелидовъ13 фвр. 17
390Чайковскій, Александръ20 фвр. 17
391Лавриненко, Борисъ
392Бахтинъ, Иванъ22 фвр. 17
393Левитскій, Сергѣй23 фвр. 17
394Отсъ, Юрій
395Біанки, Антоній

— 168 —
396Протопоповъ, Вадимъ23 фвр. 17
397Сѣровъ, Александръ
398Плахотниченко, Иванъ
399Тутуринъ, Николай
400Миккола, Вяйне
401Антоненко, Василій
402Куркевичъ, Иванъ
403Мельниковъ, Николай
404Введенскій, Павелъ
405Мозжухинъ, Константинъ
406Цеппуритъ, Робертъ Петровичъ26 фвр. 17874
407Гелигъ, Сергѣй1 мрт. 17
408Линдбергъ, Іоганъ
409Олехновичъ, Николай
410Ливданъ, Андрей20 мрт. 17
411Левченко, Александръ
412Вашакъ, Янъ31 мрт. 17
413Дембовецкій, Владиміръ
414Чижикъ, Сергѣй Максимовичъ2 апр. 17873
415Ухналевъ, Лавръ3 апр. 17
416Агапитовъ, Павелъ
417Истоминъ, Сергѣй
418Шленокъ, Кириллъ
419Кульпинъ, Николай4 апр. 17
420Минаевъ, Дмитрій
421Матвѣевъ, Леонидъ
422Прокофьевъ, Аркадій10 апр. 17
423Кравченко, Андрей
424Карасевъ, Савва
425Пановъ, Николай
426Лѣсковъ, Владиміръ11 апр. 17
427Яковлевъ, Левъ
428Силюжицкій, Станиславъ
429Гирсановъ, Леонидъ
430Кафаджи, Александръ
431Люцерновъ, Петръ
432Чаплицкій, Мечиславъ
433Зіоловскій, Фаддей
434Тыруке, Вольдемаръ
435Пентковскій, Вячеславъ

— 169 —
436Томашевскій, Александръ11 апр. 17
437Стасевичъ, Николай
438Орловъ, Савва
439Положинцевъ, Василій
440Романовъ, Владиміръ
441Вычанскій, Георгій
442Максимовъ, Сергѣй
443Видугеръ, Эдуардъ
444Соболевъ, Николай
445Незабитовскій, Готфридъ
446Трукса, Станиславъ
447Симановскій, Борисъ
448Симановскій, Владиміръ
449Перекрестовъ, Владиміръ
450Шемановъ, Владиміръ
451Завьяловъ, Борисъ
452Ломакинъ, Владиміръ
453Талановъ, Викторъ
454Пигулевскій, Сергѣй
455Петровъ, Яковъ
456Куликовъ, Владиміръ
457Краубнеръ, Владиміръ
458Тышко, Мечиславъ
459Васильевъ, Валентинъ
460Бѣляевъ, Арсеній
461Поповъ, Николай Михайловичъ
462Уткинъ, Сергѣй
463Шевко, Александръ
464Капустинъ, Николай
465Граковъ, Василій
466Майстренко, Дмитрій
467Серебряковъ, Борисъ
468Чуксановъ, Иванъ
469Шундеръ, Николай
470Россинскій, Владиміръ
471Рыжовъ, Павелъ
472Кулибинъ, Георгій
473Чуйкевичъ, Всеволодъ
474Баронъ Штакельбергъ, Федоръ
475Ровинскій, Алексѣй

— 170 —
476Поповъ, Николай Константиновичъ11 апр. 17
477Кюнъ, Карлъ
478Ваннагъ, Михаилъ
479Лифляндъ, Петръ
480Калишевичъ, Иванъ
481Бартъ, Николай
482Чебановъ, Василій
483Власюкъ, Александръ
484Маркунъ, Францъ
485Горайскій, Іосифъ
486Матвѣевъ, Сергѣй
487Чагинъ, Василій
488Іогансонъ, Вольдемаръ
489Паульбергъ, Феликсъ
490Беккеръ, Федоръ
491Радловъ, Федоръ
492Чаплинъ, Николай
493Ковтуновскій, Иванъ13 апр. 17
494Насѣдкинъ, Степанъ
495Баламожновъ, Леонидъ15 апр. 17
496Бобровниковъ, Алексѣй24 апр. 17
497Евтушенко, Андрей28 апр. 17
498Федоровъ, Александръ30 апр. 17
499Зиновьевъ, Александръ1 мая 17
500Квливидзе, Георгій
501Поповъ, Афиногенъ4 мая 17
502Пустошкинъ, Алексѣй
503Григоренко, Борисъ8 мая 17--
504Верховской, Александръ10 мая 17
505Антоновъ, Николай13 мая 17
506Красноперовъ, Евгеній
507Коробкинъ, Павелъ19 мая 17
508Кольцъ, Григорій Тенисовичъ23 мая 17903
509Кокуринъ, Николай Павловичъ896
510Рейсбергъ, Артуръ Михкелевичъ874
511Рябоконь, Петръ Дмитріевичъ903
512Анфиногеновъ, Николай Филипповичъ872
513Красноперовъ, Николай
514Никитинъ, Василій Захаровичъ30 мая 17898
515Корачковъ, Яковъ2 іюня 17

— 171 —
516Чихачевъ, Андрей5 іюня 17
517Тельки, Александръ Петровичъ6 іюня 17884
518Обуховъ, Василій Павловичъ
519Быстровъ, Андрей Ивановичъ
520Пынти, Николай Васильевичъ884
521Кутателадзе, Григорій7 іюня 17
522Гаврышенко, Алексѣй
523Сысоевъ, Кузьма
524Ивановъ, Николай
525Замощенко, Федоръ8 іюня 17
526Подосеновъ, Иванъ
527Букинъ, Николай
528Миронцевъ, Алексѣй
529Смирновъ, Иванъ
530Балагуровъ, Александръ
531Пищиковъ, Алексѣй
532Цыгановъ, Терентій
533Самохинъ, Сергѣй
534Зиминъ, Арсеній
535Дрягинъ, Алексѣй
536Барановъ, Терентій19 іюня 17
537Шингаревъ, Николай Ивановичъ22 іюня 17
538Закусило, Сильверстъ (Сергѣй)24 іюня 17
539Агаповъ, Федоръ
540Стасюкъ, Василій
541Миллеръ, Давидъ
542Филимоновъ, Андрей
543Коротченокъ, Николай
544Кузьминъ, Михаилъ
545Виноградовъ, Іоаннъ
546Петрухинъ, Семенъ1 іюля 17
547Автушенко, Харлампій
548Соколовъ, Иванъ
549Карякинъ, Георгій2 іюля 17
550Костинъ, Владиміръ
551Іензенъ, Владиміръ
552Вольскій, Леонидъ3 іюля 17
553Гокіеловъ, Николай4 іюля 17
554Волчковъ, Василій5 іюля 17
555Бѣляевъ, Гавріилъ

— 172 —
556Жариновъ, Иванъ5 іюля 17
557Чесноковъ, Сергѣй
558Васильевъ, Александръ
559Анкудиновъ-Жуканинъ, Иванъ Ивановичъ
560Садовскій, Сигизмундъ7 іюля 17
561Пономаревъ, Василій8 іюля 17
562Лавровъ, Евгеній10 іюля 17
563Бондарь, Хрисанфъ13 іюля 17
564Яматинъ, Василій
565Олицкій, Константинъ
566Калининъ, Алексѣй
567Жегаловъ, Михаилъ Владиміровичъ15 іюля 17898
568Афанасьевъ, Георгій18 іюля 17
569Николаевъ, Федоръ21 іюля 17
570Павловъ, Іосифъ
571Серебренниковъ, Николай
572Плуманъ, Эрнестъ
573Масаль, Іосифъ
574Бушмелевъ, Сергѣй
575Шаршунъ, Геронимъ
576Стребковъ, Павелъ
577Рихтеръ, Николай
578Заморій, Митрофанъ23 іюля 17
579Гермъ, Іоганнесъ-Эдуардъ Юрьевичъ24 іюля 17896
580Бютнеръ, Георгій-Генрихъ Павловичъ28 іюля 17856
581Шаміе, Александръ Антоновичъ857
582Токмаковъ, Азій Александровичъ864
583Трусовъ, Савватій Ивановичъ865
584Рудыко-Тристановъ, Александръ Андреевичъ866
585Бютнеръ, Генрихъ-Эвальдъ Павловичъ868
586Пацевичъ, Эдуардъ Петровичъ869
587Терентьевъ, Николай Алексѣевичъ870
588Герковичъ, Ярославъ Антоновичъ872
589Страутингъ, Александръ Андреевичъ874
590Жоржоліани, Василій Максимовичъ873
591Удринъ, Карлъ Яновичъ876
592Евграфовъ, Иванъ Ивановичъ876
593Корсакъ, Мечиславъ Францевичъ877
594Вильбергъ, Августъ-Александръ Яновичъ880

— 173 —
595Аврамченко, Никита Степановичъ28 іюля 17881
596Лыска, Кириллъ Матвѣевичъ880
597Адлеръ, Карлъ Мартыновичъ881
598Соколовъ, Владиміръ Николаевичъ886
599Берзинъ, Робертъ Готгардовичъ886
600Семеновъ, Георгій Викторовичъ856
601Демидовъ, Вячеславъ Семеновичъ864
602Тимошенко, Петръ
603Иноземцевъ, Алексѣй Алексѣевичъ884
604Дыбко, Николай Афанасьевичъ885
605Заяцъ, Николай30 іюля 17
606Граблинъ, Никаноръ
607Наумовъ, Михаилъ Васильевичъ
608Славецкій, Константинъ
609Юшко, Николай
610Рукавишниковъ, Илья
611Завицкій, Адольфъ-Жанно Іогановичъ-Эристовичъ3 авг. 17874
612Пиркеръ, Оттомаръ-Рейнгольдъ Юрьевичъ874Опечатка: было пропущено "874"
613Педеръ, Іоганнъ Александровичъ873
614Зиле, Фридрихъ-Вильгельмъ Францевичъ875
615Димисъ-Димзе, Карлъ Яковлевичъ887
616Карнатъ, Альфредъ Альвиновичъ895
617Шкербергъ, Карлъ Яковлевичъ896
618Коломійченко, Яковъ Никаноровичъ901
619Пуга, Антонъ-Августъ Яковлевичъ901
620Башмаковъ, Викторъ Ивановичъ896
621Демченко, Александръ
622Волкодавъ, Феофанъ
623Кирилловъ, Михаилъ
624Касперовичъ, Иванъ
625Бирюковъ, Михаилъ
626Старцевъ, Степанъ
627Коровай, Артемій Ивановичъ4 авг. 17
628Поправко, Иванъ
629Фирсовъ, Григорій
630Филиппюкъ, Кузьма
631Колосовъ, Василій
632Харченко, Николай Андреевичъ9 авг. 17899
633Руссовъ, Филиппъ

— 174 —
634Смирновъ, Сергѣй9 авг. 17
635Атаманюкъ, Петръ
636Матвѣйчукъ, Степанъ10 авг. 17
637Хановъ, Иванъ
638Лысиченко, Константинъ
639Грабовскій, Иванъ
640Корпусовъ, Агапій
641Стержельбицкій, Михаилъ
642Черевченко, Григорій
643Андреевъ, Василій
644Повало-Швыйковскій, Михаилъ
645Буряковъ, Иванъ Никифоровичъ18 авг. 17
646Лось, Вячеславъ Ивановичъ
647Ивановъ, Валеріанъ Николаевичъ

— 175 —

Опечатки.
Стр.№№Напечатано.Слѣдуетъ.
23245Богинякъ.Бошнякъ.
44218Анашомевичъ.Анатольевичъ.
44220Грищенко.Гриценко.
68242Шулепниковъ.Щулепниковъ.
71383Угундманъ.Грундманъ.
9086Корниловичъ.Кириловичъ.
14418Саптуговъ.Сапшуговъ.
15083Добавить отчество Викторовичъ
173612Въ посл. гр. тире.874.

— 177 —

Алфавитъ къ измѣненіямъ.


А.
Агафоновъ — 186
Альтфатеръ — 188
Анголь — 187
Андреевъ — 185
Аничковъ — 186
Архиберовъ — 184
Б.
Бабакинъ — 189
Бабушкинъ — 181
Балабухъ — 187
Барановъ — 189
Барышковъ — 181
Березингъ — 183
Березинъ — 182
Барятинскій кн. — 189
Блуменфельдъ — 184
Бобылевъ — 185
Боковъ — 187
Бокъ — 187
Бородинъ — 188
Бородихинъ — 186
Бролинъ — 183
Браацъ — 181
Брянцевъ — 182
Будякъ — 189
Буксгевденъ — 184
Бурнашевъ — 181
Бѣлогубовъ — 182
Бѣляевъ — 182
— — 182
В.
Вавиловъ — 189
Валенчукъ — 181
Валь-фонъ — 188
Вандяевъ — 181
Варваровъ — 183
Васильевъ — 183
— 2-й — 189
Вдовиченко — 188
Веберъ — 187
Веселкинъ — 181
Видавскій — 185
Видстетдъ — 185
Вильдгрубе — 182
Виноградовъ — 187
Владимірцевъ — 187
Власовъ — 183
Воеводскій — 188
Волковъ — 185
— С. — 188
Волошиновъ — 187
Волченко — 183
Вонсяцкій — 182
Воробьевъ — 186
Вѣщицкій — 181
Г.
Гавриловъ 3-й — 185
Гамолка — 186
Гапонъ — 189
Герасименко — 188
Гермашевъ — 189
Гильченко — 186
Гинтеръ — 181
Гиппіусъ — 186
Гладкій — 185
Глазуновъ — 181
Гнипъ — 182
Головкинъ — 188
Головко 1-й — 183
Головченко — 187
Гололобовъ — 183
Голубевъ — 182
Геращенко — 184
Городыскій — 186
Гребениченко — 183
Гребенюкъ — 184
Гремитскихъ — 182
Григорьевъ — 182
Грицай — 181
Гриша (Грищенко) — 184
Гродзіевскій — 185
Груздевъ — 189
Гужевъ — 188
Гусаковскій — 186
Д.
Давыдовъ — 186
Даниловъ — 185
Даргевичъ — 181
Дворецкій — 186
Дежинъ — 187
Деляновъ — 186
Деревянко — 188
Диденко — 183
Дмитріевскій — 181
Доброжицкій — 184
Довсинъ — 183
Домнинъ — 182
Дорофеевъ — 188
Дроботовъ — 185
Е.
Егоровъ — 181
— В. — 187
Ельцовъ — 181
Емельяновъ — 183
Епифановскій — 183
Ермаковъ — 189
Ершовъ — 182
З.
Завалишинъ — 181
Завалько — 187
Захаровъ — 188
Захарченко — 184
Звариченко — 188
Зеленой 2-й — 183
Земсковъ — 182
Зеньковичъ — 185
Змиренковъ — 182
Знаменскій — 187
Золатаревскій — 188
Зубченко — 182
— Т. — 188
Зузинъ — 183
И.
Ивановъ А. — 189
— — 183
— 1-й — 185
Иваночкинъ — 183
Иващенко — 186
Ильинскій — 189
Ильинъ — 189
Инкинъ — 187
Ислямовъ — 182
К.
Калиновичъ — 186
Кандыба — 184
Карповъ И. — 181
— Ф. — 187
— — 188
Кащеевъ — 187
Квасниковъ — 188
Кейзерлингъ графъ — 181
Келлеръ графъ — 183
Киндѣевъ — 189
Кирилловъ — 183
— Ф. — 188
Кирушевъ — 188
Кислый — 184
Китицынъ — 185
Климантовичъ — 183
Клименко — 184
Клодтъ-фонъ-Юргенсбургъ баронъ — 182
Клюпфель — 185
Ключаревъ — 183
Князевъ — 185
Кобылинскій — 185
Ковалевъ А. — 184
— Т. — 184
Коваленко — 188
Кованько — 182
Кодочиговъ — 188
Козьминъ 1-й — 182
Колесниковъ, К. — 182
— П. — 184
— М. — 188
Колиниченко — 183
— 178 —

Колоколовъ — 184
Коломейцевъ — 185
Колосъ — 184
Комаренко — 187
Комратъ (Комерацъ) — 186
Кондратьевъ — 184
Кононенко — 182
Коринфскій — 181
Корніенко — 182
Коробовъ — 183
Кособоковъ — 187
Костылевъ — 186
Косцовъ — 183
Косыгинъ — 188
Кочерыжкинъ — 188
Кочинъ — 186
Кочневъ — 184
Кравченко — 189
Красовскій — 184
Крицкій — 185
Крошка — 182
Крушенко — 187
Крушининъ — 189
Крыловъ — 185
Кузьменко — 184
Куликовъ — 186
Кура — 186
Курнаковъ — 186
Кусковъ — 187
Кѣтлинскій — 183
Л.
Лаздинъ — 184
Лебедевъ, В. — 185
— В. — 187
Левадный — 187
Левитскій — 185
Леонтьевъ — 188
— С. — 189
Лисаневичъ — 185
Лисицынъ — 189
Литвиновъ — 185
Лодыгинъ — 181
Ломанъ — 185
Лугачевъ — 188
Лутовиновъ — 183
Лысенко — 187
Любинскій — 188
М.
Маасъ — 184
Мазановъ — 187
Макаревичъ — 184
Макаровъ — 189
Максимовъ — 185
Максютинъ — 185
Маляренко — 187
Мансдорфъ — 186
Мегалинскій — 181
Медвѣдевъ 1-й — 186
Мелентьевъ — 183
Мельберъ — 181
Мельниковъ, А. — 184
— Г. — 184
Мигалкинъ — 187
Михайловъ 2-й — 183
— П. — 183
— К. — 184
Мозжухинъ — 189
Моисѣенко — 188
Моренко — 184
Морозовъ — 189
— Г. — 189
Мычелкинъ — 185
Мягковъ — 183
Н.
Надеждинъ — 188
Найденко — 188
Настасьинъ — 188
Небольсинъ — 187
Некрасовъ — 187
Нестеренко — 184
Нечаевъ — 187
Никитюкъ — 186
Николаевъ — 183
Николотовъ — 187
Новиковъ — 186
— С. — 188
Нольде баронъ — 181
Носинъ — 183
Нѣтковъ — 184
О.
О’Бріенъ-Де-Ласси — 184
Обросимовъ — 187
Огильви — 185
Оглоблинскій — 182
Одинокій — 181
Одинцовъ — 187
Ожередовъ — 186
Орловъ, И. — 183
— Ф. — 184
— К. — 184
— К. — 188
Осининъ — 184
Осиповъ — 188
П.
Павловъ 3-й — 189
Падалка — 189
Паракевичъ — 188
Пасюченко — 188
Пасѣчникъ — 181
Пантюхинъ — 183
Паскинъ 1-й — 185
Парамоновъ — 185
Перегудовъ — 181
Перерюшинъ — 182
Петровскій — 182
Петровъ (Забродинъ) — 182
— 7-й — 183
Поздняковъ — 187
Полубояриновъ — 187
Поляковъ — 184
Помферовъ — 185
Понамаревъ, В. — 186
Пономаревъ, А. — 181
Попандопуло, М. — 184
— — 186
Поповъ, П. — 186
— М. — 186
Посоховъ — 185
Потаповъ — 183
Прокофьевъ — 186
— — 184
Проскудинъ — 188
Прохоровъ — 182
Пряхинъ — 183
Пустошкинъ — 189
Пышинскій — 188
Пѣтуховъ — 188
Р.
Радецкій — 185
Радловъ — 186
Радченко — 187
Ракицкій — 181
Ралль — 186
Родзевичъ — 187
Рогозинъ — 186
Романовъ — 185
Ростовцевъ — 185
Рощаковскій — 186
Руденко — 187
Румянцевъ — 181
— Е. — 188
Рыба — 182
Рыбакъ — 187
С.
Савостьяновъ — 184
Саемъ — 188
Сайгаковъ — 182
Сальцкеберъ — 184
Самохваловъ — 184
Сафоновъ — 186
— П. — 188
Свирскій — 186
Свободинъ — 185
Селезневъ, С. — 185
— Е. — 186
Селивановъ — 185
Селешковъ — 181
Семеновъ — 187
Семяшкинъ — 183
Сергѣевъ — 188
Сердюченко — 184
Серпокрыловъ — 189
Сидоркинъ — 181
Симоненко — 187
Смирновъ — 183
Слупскій — 189
Соболевъ — 186
Соколовскій — 181
Сорокинъ — 188
Сосновскій — 187
Софіенко — 184
Спиридоновъ — 184
— 179 —

Степановъ — 188
Страховскій — 183
Страховъ — 186
Суковатый — 184
Сургай — 184
Суровцевъ — 188
Сурьяниновъ — 183
Сухановъ — 184
Сухотинъ — 187
— — 187
Т.
Тарасенко — 187
Тарутинъ — 181
Терентьевъ — 186
Тертыца — 184
Тизенко — 184
Тимиревъ — 187
Тимофѣевъ — 185
Тищенко — 182
Толмачевъ — 184
Торфъ — 182
Точковой — 187
Трусовъ — 182
Туторскій — 182
У.
Участкинъ — 182
Ушаковъ — 181
Ф.
Федаренко (Берило) — 184
Федоровъ, Н. — 183
— Н. — 184
Ферберъ — 183
Филиппъ — 188
Филомоновъ — 184
Фитенко — 184
Фіолетовъ — 182
Флейшертъ — 182
Фокъ — 185
Фоломкинъ — 182
Фроловъ — 187
X.
Халтуринъ — 186
Хапаловъ — 185
Хмѣльнюкъ — 183
Холмовъ — 182
Ц.
Цвѣтковъ — 186
Церковный — 184
Ч.
Чебышевъ — 181
Черепокъ — 187
Чернавинъ — 182
Черненко — 189
Чернякъ — 187
Чертовъ — 187
Чесенко — 184
Чигаевъ — 181
Чиковъ — 181
Членовъ — 188
Чупилко — 184
Чуркинъ, М. — 182
— А. — 183
Ш.
Шаміе — 186
Шапаренко — 189
Шереметевъ — 183
Шестаковъ — 183
Шидловскій — 189
Шишкинъ — 183
Шишко — 186
Шишуновъ — 182
Штанько — 182
Штенгеръ — 185
Штильбергъ — 186
Штольцманъ — 182
Шубинъ — 184
Шульженко — 184
Шульцъ — 187
Шурыгинъ — 187
Э.
Энквистъ — 189
Эрдели — 187
Я.
Яблонскій — 184
Яковлевъ — 183
— — 189
Янковскій — 187
Яновичъ — 183
Янютинъ — 183
Ярышкинъ — 186
Ященко — 182
— 181 —

Главнѣйшія измѣненія списка во время печатанія.


Въ списокъ главныхъ измѣненій вошли приказы по Морскому Вѣдомству до сборника № 50 1917 года включительно.
1. Мегалинскій, Николай — унт.-оф. 1-й ст. Сибирск. фл. эк. — производится отъ 19 августа 17 г., за боевыя отличія — въ пдпрч. по адмиралтейству.
2. Пасѣчникъ, Семенъ — мин. унт.-оф. 1-й ст. 2 Балт. фл. эк. — производится отъ 19 августа 17 г., за особыя заслуги по обстоятельствамъ воен. вр. — въ пдпрч. по адмиралтейству.
3. Одинокій, Александръ — баталеръ 1-й ст. 1 Балт. фл. эк. — производится отъ 19 августа 17 г., за особыя заслуги по обстоятельствамъ воен. вр. — въ пдпрч. по адмиралтейству.
Производятся отъ 19 августа 17 г., какъ имѣющіе образовательный цензъ — въ пдпрч. по адмиралтейству:
4. Барышковъ, Константинъ — писарь 1-й ст. 2 Балтійск. фл. эк.
5. Бабушкинъ, Иванъ — мин. унт.-оф. 1-й ст. 1 Балтійск. фл. эк.
6. Румянцевъ, Семенъ — писарь 1-й ст. 1 Балтійск. фл. эк.
Увольняются отъ службы по болѣзни, съ мундирами и пенсіями, отъ 20 августа 17 г.:
7. Веселкинъ — контръ-адмиралъ.
8. Завалишинъ — флота генералъ-маіоръ.
Увольняются отъ службы по болѣзни отъ 20 августа 17 г.:
9. Лодыгинъ — капитанъ 2 ранга — съ мундиромъ капитана 1 ранга.
10. Графъ Кейзерлингъ — старш. лейтенантъ — съ мундиромъ капитана 2 ранга.
11. Ушаковъ — полковникъ по адмиралтейству — съ мундиромъ и пенсіей.
12. Ельцовъ — пдпрч. по адмиралтейству — поручикомъ, съ пенсіей.
13. Мельберъ — прч. корпуса гидрографовъ.
14. Баронъ Нольде — старшій лейтенантъ — производится отъ 20 августа 17 г., за отличіе по службѣ — въ капитаны 2 ранга, со старшинствомъ съ 28 іюля 17 г.
15. Чигаевъ — мичманъ — производится отъ 22 августа 17 г., за отличіе противъ непріятеля — въ лейтенанты, со старшинствомъ съ 15 іюля 16 г.
16. Коринфскій — состоящій по флоту, инженеръ-механикъ, капитанъ 2 ранга — зачисляется отъ 22 августа 17 г. во флотъ.
17. Глазуновъ, Демидъ — строевой боцманматъ Арханг. фл. полуэк. — производится отъ 22 августа 17 г., за боевыя отличія — въ пдпрч. по адмиралтейству.
18. Бурнашевъ, Григорій — боцманъ Амур. рѣчн. фл. — производится отъ 22 августа 17 г., за особыя заслуги по обстоятельствамъ военнаго времени — въ пдпрч. по адмиралтейству.
Производятся отъ 22 августа 17 г., какъ имѣющіе образовательный цензъ въ пдпрч. по адмиралтейству:
19. Тарутинъ, Николай — телеграфный унт.-оф. 1-й ст. Арханг. фл. полуэк.
20. Вандяевъ, Владиміръ — телеграфный унт.-оф. 1-й ст. Арханг. фл. полуэк.
21. Сидоркинъ, Иванъ — рулевой боцманматъ Арханг. фл. полуэк.
22. Валенчукъ, Оскаръ — телеграфный унт.-оф. 1-й ст. 1 Балт. фл. эк.
23. Селешковъ, Дмитрій — писарь 1-й ст. 1 Балт. фл. эк.
24. Пономаревъ, Алексѣй — машинный унт.-оф. 1-й ст. 1 Балт. фл. эк.
25. Ракицкій, Афанасій — артил. унт.-оф. 1-й ст. 1 Балт. фл. эк.
26. Чиковъ, Василій — машинный унт.-оф. 1-й ст. 1 Балт. фл. эк.
27. Чебышевъ, Александръ — прпщ. по адмиралтейству — производится отъ 24 августа 17 г. — въ пдпрч. по адмиралтейству, со старшинствомъ отъ 17 апрѣля 17 г.
28. Перегудовъ — пдпрч. по адмиралтейству — производится отъ 4 іюля 17 г., за труды, понесенные по обстоятельствамъ воен. вр., — въ поручики.
Производятся отъ 24 августа 17 г., какъ имѣющіе образовательный цензъ — въ пдпрч. по адмиралтейству, со старшинствомъ отъ 10 августа 17 г.:
29. Соколовскій, Іосифъ — писарь 1-й ст. Арханг. фл. полуэк.
30. Дмитріевскій, Сергѣй — машинный содержатель 1-й ст. 1 Балт. фл. эк.
31. Карповъ, Иванъ — писарь 1-й ст. 1 Балт. фл. эк.
Производятся отъ 27 августа 17 г., по экзамену въ мичмана:
32. Даргевичъ, Анатолій — гардемаринъ флота по морской части.
33. Грицай, Михаилъ — гардемаринъ флота по морской части.
34. Браацъ, Куртъ — прпщ. по механической части, отъ 27 августа 17 г. производится по экзамену — въ пдпрч. по адмиралтейству.
35. Егоровъ — корпуса гидрографовъ генералъ-маіоръ — увольняется отъ службы, по болѣзни, отъ 30 августа 17 г., съ мундиромъ и пенсіей.
36. Гинтеръ — капитанъ 1 ранга — увольняется отъ службы, по болѣзни, отъ 30 августа 17 г., съ мундиромъ и пенсіей.
37. Вѣщицкій — состоящій въ резервѣ морского вѣдомства, капитанъ 2 ранга, увольняется отъ 30 августа 17 г. отъ службы по болѣзни, происходящей отъ ранъ и контузій, съ мундиромъ и пенсіей, капитаномъ 1 ранга.
— 182 —

38. Голубевъ — прч. по адмиралтейству — увольняется отъ 30 августа 17 г. отъ службы по болѣзни, съ пенсіей и производствомъ въ штабсъ-капитаны.
39. Вонсяцкій — пдпрч. по адмиралтейству — отъ 30 августа 17 г. увольняется отъ службы по болѣзни, съ производствомъ въ прч.
40. Крошка, Михаилъ — строевой боцманматъ 1 Балт. фл. эк., производится отъ 30 августа 17 г., за боевыя отличія — въ пдпрч. по адмиралтейству.
Производятся отъ 30 августа 17 г., за особыя заслуги по обстоятельствамъ воен. вр. — въ пдпрч. по адмиралтейству:
41. Фіолетовъ, Семенъ — писарь 1-й ст. 1 Балт. фл. эк.
42. Бѣляевъ, Михаилъ — писарь 1-й ст. 1 Балт. фл. эк.
43. Вильдгрубе, Сергѣй — старш. береговой боцманъ — производится отъ 6 августа 17 г., — въ пдпрч. по адмиралтейству.
44. Колесниковъ, Кириллъ — машинный кондукторъ Ревельск. фл. полуэк. награждается отъ 31 августа 17 г., какъ прослужившій въ кондукторахъ флота болѣе 20 лѣтъ, — чиномъ прч. по адмиралтейству, съ увольненіемъ отъ службы по болѣзни.
Награждаются отъ 31 августа 17 г., какъ прослужившіе болѣе 20 лѣтъ въ званіи кондуктора флота — чиномъ прч. по адмиралтейству, съ увольненіемъ отъ службы:
45. Домнинъ, Василій — старш. береговой боцманъ Кроншт. фл. полуэк.
46. Рыба, Григорій — старш. береговой боцманъ Свеаборгск. фл. полуэк.
Награждаются отъ 31 августа 17 г. чиномъ пдпрч., какъ прослужившіе въ званіи кондуктора флота болѣе 10 лѣтъ, всѣ съ увольненіемъ отъ службы, причемъ Участкинъ и Фоломкинъ — по болѣзни:
47. Участникъ, Василій — рулевой кондукторъ Гвардейск. эк.
48. Фоломкинъ, Евстигней — старш. береговой боцманъ Кроншт. фл. полуэк.
49. Кононенко, Власъ — старш. боцманъ 1 Балт. фл. эк.
50. Перерюшинъ, Петръ — старш. боцманъ 1 Балт. фл. эк.
51. Сайгаковъ, Василій — машинный кондукторъ 1 Балт. фл. эк.
52. Гнипъ, Ефремъ — старш. баталеръ 1 Балт. фл. эк.
53. Чернавинъ, Герасимъ — машинный кондукторъ 2 Балт. фл. эк.
54. Корніенко, Степанъ — минно-машинный кондукторъ Черноморск. фл. эк.
55. Зубченко, Трофимъ — шкиперъ Севастопольск. фл. полуэк.
56. Тищенко, Семенъ — старш. минно-артил. содержатель Севастопольск. фл. полуэк.
57. Петровскій, Антонъ — старш. машинный содержатель Севастопольск. фл. полуэк.
58. Бѣлогубовъ, Георгій — минно-машинный кондукторъ Свеаборгск. фл. полуэк.
59. Петровъ (Забродинъ), Федоръ — старш. береговой боцманъ Свеаборгск. фл. полуэк.
Награждаются отъ 24 августа 17 г. чиномъ пдпрч. по адмиралтейству, какъ прослужившіе въ званіи кондуктора флота болѣе 10 лѣтъ, всѣ трое съ увольненіемъ отъ службы, причемъ Земсковъ — по болѣзни:
60. Земсковъ, Степанъ — старш. баталеръ 2 Балт. фл. эк.
61. Брянцевъ, Арсеній — старш. баталеръ 2 Бал. фл. эк.
62. Холмовъ, Максимъ — минный кондукторъ Кроншт. фл. полуэк.
63. Козьминъ 1-й — инженеръ-механикъ, капитанъ 1 ранга — производится отъ 4 сентября 17 г. въ инженеръ-механики генералъ-маіоры, съ увольненіемъ по болѣзни отъ службы, съ мундиромъ и пенсіей.
64. Баронъ Клодтъ-фонъ-Юргенсбургъ — помощникъ флагъ капитана Морского Министра, старшій лейтенантъ — производится отъ 30 августа 17 г. за отличіе по службѣ въ капитаны 2 ранга.
65. Кованько, Левъ — адъютантъ Морского Министра, производится отъ 30 августа 17 г. за отличіе по службѣ въ стрш. лейтенанты.
66. Бѣляевъ, Иванъ — рулевой боцманъ Черноморск. фл. полуэк. — производится отъ 8 сентября 17 г. за боевыя отличія въ пдпрч. по адмиралтейству.
Производятся отъ 8 сентября 17 г. по образовательному цензу въ пдпрч. по адмиралтейству:
67. Торфъ, Августъ — боцманматъ штата морской музыкальной школы.
68. Штольцманъ, Вильгельмъ — машинный унт.-оф. 1-й ст. 1 Балт. фл. эк.
69. Прохоровъ, Владимиръ — писарь 1-й ст. 1 Балт. фл. эк.
70. Чуркинъ, Михаилъ — телеграфный унт.-оф. 1-й ст. Архангельск. фл. полуэк.
71. Гремитскихъ, Василій — писарь 1-й ст. 1 Балт. фл. эк.
72. Шишуновъ, Михаилъ — писарь 1-й ст. 2 Бал. фл. эк.
73. Березинъ, Георгій — писарь 1-й. ст. Сибирск. фл. эк.
74. Ященко, Иванъ — писарь 1-й ст. Черноморск. фл. эк.
75. Штанько, Иванъ — машинный унт.-оф. 1-й ст. Черноморск. фл. эк.
Производятся отъ 8 сентября 17 г. по образовательному цензу въ пдпрч. по адмиралтейству:
76. Григорьевъ, Петръ — писарь 1-й ст. 1 Балт. фл. эк.
77. Змиренковъ, Петръ — артил. унт.-оф. 1-й ст. 1 Балт. фл. эк.
78. Флейшертъ — лейтенантъ — производится отъ 8 сентября 17 г. въ старш. лейтенанты, со старшинствомъ отъ 30 іюля 16 г.
79. Ершовъ, Александръ — гардемаринъ флота по морской части — производится отъ 8 сентября 17 г. по экзамену въ мичманы.
80. Туторскій, Василій — гардемаринъ флота по морской части — производится отъ 8 сентября 17 г. по экзамену въ мичманы.
81. Ислямовъ — капитанъ 1 ранга — производится отъ 11 сентября 17 г. въ генералъ-маіоры, съ увольненіемъ отъ службы, по болѣзни, съ мундиромъ и пенсіей.
82. Оглоблинскій — завѣдывающій компаснымъ дѣломъ во флотѣ, корпуса гидрографовъ генералъ-лейтенантъ, отъ 11 сентября 17 г. увольняется по болѣзни отъ службы, съ мундиромъ и пенсіей.
— 183 —

83. Михайловъ 2-й — состоящій въ резервѣ чиновъ морского вѣдомства, капитанъ 1 ранга отъ 11 сентября 17 г. — увольняется по болѣзни отъ службы, съ мундиромъ и пенсіей.
84. Зеленой 2-й — состоящій въ резервѣ чиновъ морского вѣдомства, капитанъ 1 ранга, производится отъ 12 сентября 17 г. за отличіе по службѣ въ контръ-адмиралы, съ оставленіемъ въ резервѣ.
85. Климантовичъ — прпщ. флота — производится, отъ 11 сентября 17 г. въ пдпрч. по адмиралтейству.
86. Кѣтлинскій — капитанъ 1 ранга — производится, отъ 12 сентября 17 г. за отличіе по службѣ — въ контръ-адмиралы.
87. Графъ Келлеръ — капитанъ 2 ранга — производится отъ 12 сентября 17 г. за отличіе по службѣ въ капитаны 1 ранга, со старшинствомъ отъ 28 іюля 17 г.
Производятся отъ 15 сентября 17 г. въ пдпрч. по адмиралтейству, со старшинствомъ отъ 24 августа 17 г.:
88. Бородинъ, Павелъ — прпщ. по адмиралтейству.
89. Кирилловъ, Борисъ — прпщ. по адмиралтейству.
90. Яковлевъ, Николай — прпщ. по адмиралтейству.
91. Гребениченко, Александръ — прпщ. по адмиралтейству.
92. Носинъ, Иванъ — прпщ. по адмиралтейству.
93. Шереметевъ — исправляющій должность младшаго помощника начальника механическаго отдѣла Главнаго Управленія Кораблестроенія, производится за отличіе по службѣ отъ 1 сентября 17 г., въ инженеръ-механики генералъ-маіоры, съ утвержденіемъ въ занимаемой должности.
94. Петровъ 7-й — старш. лейтенантъ, производится отъ 1 сентября 17 г., за отличіе по службѣ въ капитаны 2 ранга со старшинствомъ съ 28 іюля 17 г.
95. Ивановъ, Степанъ — пдпрч. по адмиралтейству — производится отъ 1 сентября 17 г., за отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля въ прч., со старшинствомъ съ 27 іюня 17 г.
96. Страховскій — капитанъ 1 ранга — отъ 1 сентября 17 г. увольняется отъ службы, какъ призванный изъ морского ополченія, бывшій защитникъ Портъ-Артура, съ мундиромъ и пенсіей.
Награждаются отъ 18 сентября 17 г., какъ прослужившіе въ званіи кондуктора флота болѣе 20 лѣтъ — чиномъ прч. по адмиралтейству, всѣ съ увольненіемъ отъ службы:
97. Семяшкинъ, Михаилъ — старш. боцманъ 1 Балт. фл. эк.
98. Колиниченко, Нилъ — старш. береговой боцманъ Черноморск. фл. эк.
99. Коробовъ, Гавріилъ — старш. береговой боцманъ Севастопольск. фл. полуэк.
100. Хмѣльнюкъ, Федоръ — шкиперъ 1 Балт. фл. эк.
Награждаются отъ 18 сентября 17 г., какъ прослужившіе въ званіи кондуктора флота болѣе 10 лѣтъ — чиномъ пдпрч. по адмиралтейству, всѣ съ увольненіемъ отъ службы, причемъ Ферберъ, Лутовиновъ и Мягковъ по болѣзни:
101. Ферберъ, Генрихъ — машинный кондукторъ Гвардейскаго экипажа.
102. Лутовиновъ — старш. баталеръ 1 Балт. фл. эк.
103. Мягковъ, Викторъ — мин. кондукторъ 1 Балт. фл. эк.
104. Шестаковъ, Григорій — машинный кондукторъ 1 Балт. фл. эк.
105. Пряхинъ, Семенъ — рулевой кондукторъ 1 Балт. фл. эк.
106. Иваночкинъ, Степанъ — кондукторъ-электрикъ 1 Балт. фл. эк.
107. Диденко, Семенъ — старш. боцманъ-электрикъ 1 Балт. фл. эк.
108. Николаевъ, Николай — машинный кондукторъ 1 Балт. фл. эк.
109. Чуркинъ, Алексѣй — старш. боцманъ-кондукторъ 1 Балт. фл. эк.
110. Епифановскій, Василій — старш. боцманъ-кондукторъ 1 Балт. фл. эк.
111. Мелентьевъ, Александръ — шкиперъ 1 Балт. фл. эк.
112. Васильевъ, Семенъ — шкиперъ 1 Балт. фл. эк.
113. Сурьяниновъ, Никаноръ — старш. береговой боцманъ 1 Балт. фл. эк.
114. Пантюхинъ, Антонъ — мин. кондукторъ 1 Балт. фл. эк.
115. Орловъ, Иванъ — машинный кондукторъ 1 Балт. фл. эк.
116. Березингъ, Готлибъ — машинный кондукторъ 1 Балт. фл. эк.
117. Шишкинъ, Іосифъ — машинный кондукторъ 1 Балт. фл. эк.
118. Варваровъ, Иванъ — старш. баталеръ Черноморск. фл. эк.
119. Емельяновъ, Михей — старш. баталеръ Черноморск. фл. эк.
120. Довсинъ, Теофилъ — старш. баталеръ Черноморск. фл. эк.
121. Смирновъ, Трофимъ — старш. баталеръ Черноморск. фл. эк.
122. Волченко, Фаддѣй — старш. баталеръ Черноморск. фл. эк.
123. Головко 1-й, Василій — старш. минно-артил. содержатель Черноморск. фл. эк.
124. Янютинъ, Василій — старш. минно-артил. содержатель Черноморск. фл. эк.
125. Михайловъ, Петръ — машинный кондукторъ Черноморск. фл. эк.
126. Власовъ, Василій — старш. береговой боцманъ Ревельск. фл. полуэк.
127. Косцовъ, Михаилъ — кондукторъ-электрикъ Амурск. рѣчн. фл.
Увольняются отъ службы по болѣзни, с мундиромъ и пенсіей, причемъ Зузинъ — генералъ-маіоромъ:
128. Зузинъ — капитанъ 1 ранга, состоящій въ резервѣ чиновъ морского вѣдомства.
129. Яновичъ, Андрей — капитанъ 1 ранга, состоящій въ резервѣ чиновъ морского вѣдомства.
130. Потаповъ — корпуса гидрографовъ подполковникъ, переводится отъ 18 сентября 17 г. въ флотъ чиномъ капитана 2 ранга.
131. Ключаревъ — старш. лейтенантъ, отъ 18 сентября 17 г. увольняется отъ службы по болѣзни, съ мундиромъ и чиномъ капитана 2 ранга.
132. Гололобовъ, Андрей — артил. унт.-оф. 1-й с. Черноморск. фл. эк., производится отъ 18 сентября 17 г., за боевыя отличія въ пдпр по адмиралтейству.
133. Федоровъ, Николай Павловичъ — лейтенантъ — переведенъ отъ 20 августа 17 г. въ военное вѣдомство.
— 184 —

134. Прокофьевъ — служившему въ 146 п. Царицынскомъ полку въ чинѣ штабсъ-капитана, отъ 30 іюня 14 г. устанавливается старшинство въ настоящемъ чинѣ по адмиралтейству.
135. Буксгевденъ — капитанъ 2 ранга, отъ 20 августа 17 г. переведенъ въ военное вѣдомство.
Исключаются изъ списковъ отъ 15 сентября 17 г., какъ убитые позабывшими свой долгъ и совѣсть командами:
136. Макаревичъ — лейтенантъ.
137. Тизенко, Борисъ — лейтенантъ.
138. Кандыба, Дмитрій — мичманъ.
139. Кондратьевъ, Михаилъ — мичманъ.
140. Михайловъ, Кириллъ — мичманъ.
Переведены отъ 11 сентября 17 г., въ военное вѣдомство:
141. Колоколовъ — капитанъ 2 ранга.
142. О’Бріенъ-де-Ласси — капитанъ 2 ранга.
143. Толмачевъ — штабсъ-капитанъ, отъ 18 сентября 17 г. зачисляется по адмиралтейству.
Производятся отъ 18 сентября 17 г. въ пдпрч. по адмиралтейству:
144. Софіенко, Михаилъ — строевой боцманматъ Черноморск. фл. эк.
145. Захарченко, Савва — минно-артил. содержатель 1-й ст. Черноморск. фл. эк.
146. Моренко, Николай — машинный унт.-оф. 1-й ст. Черноморск. фл. эк.
147. Шульженко, Яковъ — машинный унт.-оф. 1-й ст. 1 Балт. фл. эк.
148. Осининъ, Александръ — писарь 1-й ст. 2 Балт. фл. эк.
149. Лаздинъ, Іоганнъ — писарь 1-й ст. 2 Балт. фл. эк., производится отъ 22 сентября 17 г. за особыя заслуги по обстоятельствамъ воен. вр. въ пдпрч. по адмиралтейству.
150. Мельниковъ, Александръ — писарь 1-й ст. 2 Балт. фл. эк., производится отъ 22 сентября 17 г. въ пдпрч. по адмиралтейству.
151. Кочневъ, Иванъ — машинный содержатель 1-й ст. Черноморск. фл. эк., производится отъ 29 сентября 17 г. по образовательному цензу въ пдпрч. по адмиралтейству.
152. Гриша (онъ-же Грищенко), Алексѣй — строевой боцманъ, производится отъ 29 сентября 17 г. по образовательному цензу въ пдпрч. по адмиралтейству.
Производятся отъ 29 Сентября 17 г. за боевыя отличія въ пдпрч. по адмиралтейству:
153. Савостьяновъ, Герасимъ — баталеръ 1-й ст. Черноморск. фл. эк.
154. Колесниковъ, Прокофій — моторный унт.-оф. 1-й ст. Черноморск. фл. эк.
155. Нестеренко, Георгій — моторный унт.-оф. 1-й ст. Черноморск. фл. эк.
156. Блуменфельдъ, Гербертъ — писарь 1-й ст. 2 Балт. фл. эк.
Награждаются отъ 29 сентября 17 г., какъ прослужившіе въ званіи кондуктора флота болѣе 20 лѣтъ — чиномъ прч. по адмиралтейству, всѣ съ увольненіемъ отъ службы:
157. Ковалевъ, Александръ — машинный кондукторъ Черноморск. фл. эк.
158. Суковатый, Петръ — машинный кондукторъ Черноморск. фл. эк.
159. Попандонуло, Михаилъ — кондукторъ-электрикъ Черноморск. фл. эк.
160. Спиридоновъ, Петръ — старш. машинный содержатель Черноморск. фл. эк.
Награждаются отъ 29 сентября 17 г., какъ прослужившіе въ званіи кондуктора флота болѣе 10 лѣтъ — чиномъ пдпрч. по адмиралтейству, всѣ съ увольненіемъ отъ службы:
161. Орловъ, Федоръ — рулевой кондукторъ Черноморск. фл. эк.
162. Поляковъ, Александръ — старш. боцманъ Черноморск. фл. эк.
163. Архиберовъ, Иванъ — машинный кондукторъ Черноморск. фл. эк.
164. Гребенюкъ, Макаръ — артил. кондукторъ Черноморск. фл. эк.
165. Чупилко, Иванъ — артил. кондукторъ Черноморск. фл. эк.
166. Орловъ, Константинъ — машинный кондукторъ Черноморск. фл. эк.
167. Колосъ, Пантелеймонъ — машинный кондукторъ Черноморск. фл. эк.
168. Сердюченко, Евдокимъ — машинный кондукторъ Черноморск. фл. эк.
169. Клименко, Ефремъ — артил. кондукторъ Черноморск. фл. эк.
170. Доброжицкій, Иванъ — кондукторъ-электрикъ Черноморск. фл. эк.
171. Яблонскій, Михаилъ — старш. минный содержатель Черноморск. фл. эк.
172. Сальцкеберъ, Иванъ — артил. кондукторъ Черноморск. фл. эк.
173. Шубинъ, Федоръ — артил. кондукторъ Черноморск. фл. эк.
174. Нѣтковъ, Дмитрій — артил. кондукторъ Черноморск. фл. эк.
175. Горащенко, Фома — старш. баталеръ Черноморск. фл. эк.
176. Федоровъ, Николай — старш. баталеръ Черноморск. фл. эк.
177. Кислый, Алексѣй — старш. боцманъ Черноморск. фл. эк.
178. Мельниковъ, Гавріилъ — машинный кондукторъ Черноморск. фл. эк.
179. Сухановъ, Михаилъ — машинный кондукторъ Черноморск. фл. эк.
180. Самохваловъ, Алексѣй — старш. машинный содержатель Черноморск. фл. эк.
181. Тертыца, Варнава — машинный кондукторъ Черноморск. фл. эк.
182. Церковный, Филиппъ — старш. баталеръ Черноморск. фл. эк.
183. Красовскій, Михаилъ — минно-машинный кондукторъ Черноморск. фл. эк.
184. Фитенко, Алексѣй — шкиперъ Черноморск. фл. эк.
185. Ковалевъ, Тимофей — машинный кондукторъ Черноморск. фл. эк.
186. Федаренко, (Берило) Климъ — старш. боцманъ Черноморск. фл. эк.
187. Сургай, Петръ — машинный кондукторъ Черноморск. фл. эк.
188. Чесенко, Семенъ — артил. кондукторъ Черноморск. фл. эк.
189. Филомоновъ, Павелъ — артил. кондукторъ Черноморск. фл. эк.
190. Маасъ, Якубъ — старш. боцманъ Севастопольск. фл. полуэк.
191. Кузьменко, Акимъ — старш. береговой боцманъ Черноморск. фл. полуэк.
— 185 —

192. Князевъ — вице-адмиралъ, уволенный отъ службы по разстроенному здоровью, производится отъ 29 сентября 17 г. въ адмиралы съ оставленіемъ въ отставкѣ.
193. Радецкій — полковникъ по адмиралтейству — переводится отъ 29 сентября 17 г. во флотъ, капитаномъ 1 ранга.
Переводятся отъ 29 сентября 17 г. — первый во флотъ, а послѣдній — въ морское вѣдомство, съ зачисленіемъ по адмиралтейству, оба — тѣми же чинами:
194. Волковъ — отдѣльнаго корпуса пограничной стражи лейтенантъ.
195. Андреевъ — прч.
196. Даниловъ — гвардіи — атаманскаго полка подъесаулъ — переводится отъ 29 сентября 17 г. въ морское вѣдомство, чиномъ штабсъ-капитана.
197. Гавриловъ 3-й — лейтенантъ — производится отъ 29 сентября 17 г. за отличіе по службѣ въ старш. лейтенанты, со старшинствомъ съ 28 іюля 17 г.
Производятся отъ 29 сентября 17 г. въ пдпрч. по адмиралтейству, со старшинствомъ съ 24 августа 17 г.:
198. Дроботовъ, Евгеній — прпщ. по адмиралтейству.
199. Романовъ, Михаилъ — прпщ. по адмиралтейству.
200. Видавскій, Михаилъ — прпщ. по адмиралтейству.
201. Гордзіевскій, Воцлавъ — гардемаринъ флота по механической части, производится отъ 29 сентября 17 г. по экзамену въ инженеръ-механики, мичманы.
202. Видстедтъ, Валентинъ — инженеръ-механикъ, старш. лейтенантъ, увольняется отъ службы отъ 29 сентября 17 г., какъ призванный изъ запаса, бывшій защитникъ Портъ-Артура, инженеръ-механикомъ, капитаномъ 2 ранга, съ мундиромъ.
Исключаются отъ 29 сентября 17 г. изъ списковъ погибшіе при исполненіи служебнаго боевого долга:
203. Фокъ, Владиміръ — старш. лейтенантъ.
204. Огильви, Георгій — лейтенантъ.
205. Помферовъ, Владиміръ — лейтенантъ.
206. Лебедевъ, Василій — мичманъ.
207. Лисаневичъ, Михаилъ — мичманъ.
208. Бобылевъ, Александръ — инженеръ-механикъ, лейтенантъ.
209. Литвиновъ, Мартынъ — пдпрч. по адмиралтейству — исключается изъ списковъ отъ 29 сентября 17 г. — умершій.
210. Кобылинскій — подполковникъ по. адмиралтейству, переводится отъ 29 сентября 17 г. въ военное вѣдомство.
211. Гладкій, Всеволодъ — старш. лейтенантъ, увольняется отъ службы отъ 11 сентября 17 г., приговоренный по ст. 226-й, ч. 3 кн. XVI Св. Морск. Пост. къ исключенію изъ морского вѣдомства.
212. Левитскій, Сергѣй — числящійся по армейской пѣхотѣ, пдпрч. зачисляется отъ 30 августа 17 г. по адмиралтейству, тѣхъ-же чиновъ.
213. Паскинъ 1-й, капитанъ 2 ранга, за отличіе по службѣ производится въ капитаны 1 ранга, 2 октября 17 г.
214. Мычелкинъ — пдпрч. по адмиралтейству, за отличіе по службѣ производится въ прч. 2 октября 17 г.
215. Максимовъ — командиръ 2-го балт. фл. эк. — пдпрч. по адмиралтейству — производится въ прч. съ переименованіемъ въ лейтенанты воен. вр. бер. сост., 2 октября 17 г.
Исключаются изъ списковъ 2 октября 17 г. погибшіе при исполненіи боевого служебнаго долга:
216. Ломанъ, Константинъ — полковникъ корпуса гидрографовъ.
217. Тимофѣевъ, Дмитрій — лейтенантъ.
218. Максютинъ, Василій — пдпрч. по адмиралтейству.
Производятся по экзамену въ пдпрч. по адмиралтейству 1 октября 17 г.:
219. Селивановъ, Николай — гардемаринъ флота по кораблестроительной части.
220. Ростовцевъ, Григорій — гардемаринъ флота по кораблестроительной части.
Производятся по образовательному цензу въ пдпрч. по адмиралтейству, отъ 4 октября 17 г.:
221. Зеньковичъ, Иванъ — радіотелеграфный унт-оф. 1-й ст. 1 балт. фл. эк.
222. Хапаловъ, Павелъ — радіотелеграфный унт.-оф. 1-й ст. 1 балт. фл. эк.
223. Крыловъ, Петръ — сигнальный боцманматъ 1 балт. фл. эк.
224. Парамоновъ, Сергѣй — телеграфный унт.-оф. 1-й ст. 1 балт. фл. эк.
225. Крицкій, Людвигъ — машинный унт.-оф. 1-й ст. 1 балт. фл. эк.
226. Селезневъ, Сергѣй — бывшій машинный кондукторъ, переведенный въ военное вѣдомство, производится за особыя заслуги по обстоят. воен. вр. въ пдпрч. по адмиралтейству 4 октября 17 г.
227. Китицынъ — капитанъ 2 ранга, на основаніи ст. ст. 49 и 54 Статута Военнаго Ордена Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія производится въ капитаны 1 ранга, 5 октября 17 г.
228. Трусовъ, Григорій — машинный унт.-оф. 1-й ст. 1 балт. фл. эк., производится за особыя заслуги по обстоят. воен. вр. въ пдпрч. по адмиралтейству отъ 6 октября 17 г.
229. Коломейцовъ — контръ-адмиралъ, состоящій въ резервѣ чиновъ морского вѣдомства, производится въ вице-адмиралы, съ увольненіемъ отъ службы по болѣзни съ мундиромъ и пенсіей, 6 октября 17 г.
230. Штенгеръ — флота генералъ-лейтенантъ — производится въ генералы, съ увольненіемъ отъ службы, по болѣзни, съ мундиромъ и пенсіей, отъ 6 октября 17 года.
231. Ивановъ 1-й, Анатолій — полковникъ по адмиралтейству, состоящій въ резервѣ чиновъ морского вѣдомства, производится въ флота генералъ-маіоры, съ увольненіемъ отъ службы по болѣзни съ мундиромъ и пенсіей, отъ 6 октября 17 г.
232. Свободинъ, Николай — пдпрч. по адмиралтейству, переводится во флотъ мичманомъ, отъ 6 октября 17 г.
Увольняются отъ службы по болѣзни съ мундиромъ и пенсіей, отъ 6 октября 17 г., состоящіе въ резервѣ чиновъ морского вѣдомства:
233. Клюпфель — контръ-адмиралъ.
234. Посоховъ — контръ-адмиралъ.
— 186 —

235. Попандопуло — старш. лейтенантъ, увольняется отъ службы по болѣзни отъ 6 октября 17 г. съ производствомъ въ капитаны 2 ранга.
Производятся за отличіе по службѣ въ капитаны 1 ранга, 7 октября 17 г., въ дополненіе къ приказу отъ 28 іюля с. г.:
236. Медвѣдевъ 1-й — капитанъ 2 ранга.
237. Свирскій — капитанъ 2 ранга.
238. Городыскій — капитанъ 2 ранга.
239. Сухотинъ — старш. лейтенантъ, производится за отличіе по службѣ въ капитаны 2 ранга, отъ 7 октября 17 г.
240. Калиновичъ — мичманъ, производится за отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля въ лейтенанты, отъ 7 октября 17 г., со старшинствомъ отъ 8 февраля 17 г.
241. Шишко — капитанъ 2 ранга, производится за отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля въ капитаны 1 ранга, отъ 6 октября 17 г.
242. Гусаковскій — инженеръ-м