Памятная книжка Минской губернии на 1904 г.

Персональная история русскоязычного мира


Домой Блог SQL-Базы DSO-базы Гено-базы Проекты Статьи Документы Книги Чат Письмо автору Система Orphus

Памятная книжка Минской губернии на 1904 г.

(алфавит и оглавление)

Алфавит Перемены Опечатки Оглавление

Алфавитъ.

(Цифры, поставленныя за фамиліями, обозначаютъ стр. адресъ-календаря).

А.
Абрамовичъ Г. А. 167, Мозырь.
Абрамовичъ Е. С. 118.
Абрамовичъ Ѳ. В. 151. Игуменъ.
Абросимова М. М. 134, Паричи.
Авгулевичъ А. М. 155, Игуменъ.
Авдѣева М. П. 194, Пинскъ.
Авиновицкій Я. С. 220. Несвижъ.
Авсюкевичъ В. И. 52. Широкая, Журика.
Авсюкевичъ К. А. 112, Троицкая пл., Кильштейна.
Авхуковъ Я. Н. 198, Хойники.
Агаповъ П. А. 64, уг. Подгорн. и Серпух., д. № 7.
Агапѣевъ Н. Е. 62, Вильна.
Агафоновъ В. С. 112, Георгіевск., Наркевичъ.
Агейчикъ (Агичъ) Ѳ. В. 53, Михайловская, Пархимовича.
Агишевскій Н. А. 201, Рѣчица.
Аграновичъ А. О. 200.
Агунаковъ И. Я. 86, Лунинецъ.
Адамацкій О. И. 178, Новогрудокъ.
Адамовичъ А. А. 172, Новогрудокъ.
Адамовичъ А. Д. 155, Березина.
Адамовичъ И. И. 178, Барановичи.
Адамовичъ Л. И. 85.
Адамовичъ М. К. 217, Слуцкъ.
Адамовичъ С. Я. 209, Слуцкъ.
Адо Н. А. 77, Губернаторская, зд. мужск. гимназіи.
Ажгирей I. Ф. 151.
Азаровичъ I. Ф. 138, Борисовъ.
Азбукинъ В. Н. 120, им. Щатково.
Айзенштадтъ М. 143, Борисовъ.
Айзенштадтъ М. П. 57.
Айзенштейнъ Н. Б. 184.
Акимовъ И. И. 220, Несвижъ.
Акинъ Я. М. 55, Бобруйскъ.
Аккерманъ-фонъ Л. Ю. 63, уг. Скобел. и Подгорн. пер., Староневича.
Акко А. Н. 61.
Акоронко А. Н. 90, Георгіевск., Яницкаго.
Акоронко И. Ф. 79, Георгіевск., Яницкаго.
Аладко Ѳ. А. 158, Игуменъ.
Александрова В. Д. 99, Петропавловск., Олехновича.
Александровичъ А. И. 134, Паричи.
Александровичъ А. Я. 89, Широкая, Шумаковича.
Александровичъ М. А. 151.
Александровичъ О. С. 138, Лошница.
Александровичъ Ш. А. 87.
Александровскій А. С. 176, Барановичи.
Александровъ А. А. 75, Вильна.
Александровъ А. М. 103, Крещенская, Френкеля.
Александровъ А. Ѳ. 72, уг. Петропавл. и Ляховск., Олехновича.
— 106 —

Александровъ П. А. 77, 2-й Госпитальн. пер., Копцевичъ.
Алексѣева М. Г. 80.
Алексѣевъ В. Н. 139, Докшицы.
Алексѣевъ М. П. 165, им. Дорошевичи, Мозырск. у.
Алексѣевъ Н. К. 141, Борисовъ.
Алиферовичъ С. А. 209, Слуцкъ.
Алопеусъ Е. Э. 78.
Альберти И. А. 70, Магазинная, Катковскаго.
Амалицкій М. В. 185.
Амброшкевичъ Э. Ф. 59, уг. Магазинной и Губернат., Вишневскаго.
Амозовъ И. Н. 141, Борисовъ.
Анастасенко В. И. 87.
Андреевская Л. Е. 194, Лунинецъ.
Андреевскій А. Я. 71, Михайловская, соб. д.
Андреевскій В. И. 220, Несвижъ.
Андреевскій Г. В. 176, Барановичи.
Андреевскій П. М. 108.
Андреевъ А. В. 126, Бобруйскъ.
Андреевъ А. И. 198, Горволь.
Андреевъ Д. А. 115, винок. зав. Гатовскаго.
Андреевъ Д. Г. 161, Мозырь.
Андреевъ Л. М. 166, с. Тонежъ.
Андріановъ Н. В. 87, Москва.
Андруцкій Г. Д. 149, Игуменъ.
Анисимовъ К. В. 162, Мозырь.
Анитовъ В. А. 72, Пинскъ.
Ансельмъ И. И. 55, им. Каролинъ.
Ансенсъ И. Е. 69, зд. тюр. замка.
Антиповичъ В. С. 134, Паричи.
Антиповичъ Н. И. 93, Михайловская, Левина.
Антоновичъ Н. С. 209, с. Русиновичи.
Антоновичъ Я. К. 161.
Антоновъ И. И. 86, Вильна.
Антошинъ Н. К. 111.
Антроповъ А. В. 214, Слуцкъ.
Антулаева К. И. 91, Петропавловск., Олехновича.
Апанасевичъ И. Д. 67, Соборная пл., д. № 14.
Апехтина М. А. 101.
Аполлосовъ М. И. 214, Несвижъ.
Арабей И. А. 64, Соборная пл., Будникова.
Араповъ А. В. 136, Борисовъ.
Арбузовъ С. Н. 220, Несвижъ.
Аринкинъ П. Г. 154, Игуменъ.
Аронштамъ С. Л. 127, Бобруйскъ.
Арсеньева С. Д. 98, Петербургъ.
Артемова З. В. 191, Пинскъ.
Артемьевъ I. И. 58, Безыменный пер., Наркевича.
Артемьевъ Ѳ. П. 60, Губернат., Курлянда.
Артюхъ А. К. 137, Борисовъ.
Арцимовичъ З. И. 59, Коломенская, Пекарскаго.
Арцишевскій Н. В. 120, Глускъ.
Аршуковъ А. И. 89, Преображенская, № 33.
Асписъ А. И. 131, Паричи.
Ассъ М. А. 106.
Астаповичъ А. А. 203, Рѣчица.
Астапченко И. В. 198, Василевичи.
Астафьевъ М. М. 66, Барановичи.
Асѣевъ С. П. 65, Захарьевская, Бржезицкаго.
Атрошенко Т. 205.
Афанасьевъ А. А. 177, Новогрудокъ.
Афанасьевъ К. А. 209, Копыль.
Ахматовичъ Б. М. 114, Московская, Пржесецкаго.
Ахматовъ Б. А. 120, Бобруйскъ.
Ахремъ-Ахремовичъ А. В. 107.
Ашурковъ М. А. 53, Подгорная, соб. д.
Аѳонскій П. П. 94, зд. каѳедр. соб.
— 107 —

Б.
Бабаевъ В. П. 198, Рѣчица.
Бабина Ю. А. 78.
Бабинъ И. И. 182, Пинскъ.
Бабинъ К. А. 115, Загородная, Кондратовича.
Бабицкій А. И. 64, Захарьевская, Комоцкой.
Бабошина В. П. 82.
Базарный М. Д. 89, Преображенская, № 27.
Базилевичъ И. Г. 76, уг. Скобелевск. и Магазин., гр. Чапскаго.
Базилевскій В. И. 130.
Байковъ А. С. 128, Бобруйскъ.
Байковъ И. И. 128, Бобруйскъ.
Байцъ Ш. Ш. 105, Подзамковая, Топельсона.
Бакаевъ П. П. 198, Рѣчица.
Бакаляръ I. Л. 212, Слуцкъ.
Бакиновская А. В. 97.
Бакитъ И. 97.
Бакуненко Д. И. 91, им. Юревичи, Рѣчицк. у.
Бакуненко И. Д. 91, им. Юревичи, Рѣчицк. у.
Бакунинъ В. И. 130.
Балабановъ М. С. 188.
Балакшей-Котляревскій В. Я. 74, Михайловская, № 18.
Балдуевъ В. Е. 72, Крещенская, Петровича.
Балевичъ I. М. 134, Паричи.
Балковецъ С. В. 138, Мстижъ.
Балуевъ П. С. 126, Бобруйскъ.
Банинъ М. Д. 57, Александровская, д. № 51.
Барановичъ О. А. 85.
Барановскій А. И. 162, Мозырь.
Барановскій М. И. 52, Клебанскій пер., соб. д. № 4.
Барановъ В. А. 104, Петропавловск., д. Комм. Банка.
Баранцевичъ И. М. 162.
Баранцевичъ М. В. 107, Госпитальная, Глайхенгауза.
Барашъ Н. М. 125.
Барашъ Н. Н. 70, Сергѣевская, Корсака.
Барашъ Н. Н. 201, Рѣчица.
Барбаринскій І. Г. 176, Барановичи.
Барбье А. Ф. 215, Слуцкъ.
Барель Я. И. 161.
Бартельсенъ А. Э. 68, Захарьевская, Ругера.
Бартельсенъ В. Ѳ. 69, Захарьевская, Ругера.
Бартошевичъ Ф. Л. 117.
Барцевичъ Г. Е. 53, 1-й Госпитальн. пер., Козакевича.
Барщевскій Н. В. 151.
Басовъ В. И. 128, Бобруйскъ.
Батаговскій А. К. 199, Рѣчица.
Батура А. А. 74, Николаевская, Вапника.
Батуринъ А. К. 173.
Батуринъ Д. И. 198, Брагинъ.
Батюня А. Г. 85.
Бафталовскій А. И. 64, Широкая, Шульмана.
Бахрахъ М. М. 125.
Бахта И. Т. 219, Несвижъ.
Барановъ А. В. 86, Вильна.
Бачинскій Л. Ю. 202, Комаринъ.
Бачмановъ С. П. 86, Вильна.
Бедрицкій И. Д. 202, Комаринъ.
Безверхова М. Л. 78.
Безлюдный К. М. 172, Новогрудокъ.
Бейленсонъ Э. М. 100, Соборная пл., Лурье.
Бейня Н. И. 173.
Бекаревичъ И. А. 93, Крещенская, Файна.
Бекаревичъ С. Е. 78.
Бекаревичъ Ѳ. В. 60, Ново-Загор., Литвиновича.
— 108 —

Беклемешевъ И. А. 89, Переулокъ прот. Златогорск. кост.
Бекъ А. В. 65, Скобелевская.
Бенземанъ П. Т. 66, зд. интенд. вѣд.
Бенковичъ Н. И. 88, Бобруйскъ.
Бенцманъ Ф. Я. 104, Широкая, Чернова.
Бердниковъ Н. О. 215, Несвижъ.
Бердяевъ В. Н. 90, Подгорный пер., Черткова.
Березинъ В. И. 64, зданіе мѣстнаго лазарета.
Березинъ Е. С. 90, Кошарская пл., Маркуса.
Берлинъ Г. Н. 201.
Берлинъ Р. I. 84.
Берло А. Л. 160, Лельчицы.
Борландъ Л. В. 57, Преображенская, соб. д.
Бермантъ Г. С. 212, Копыль.
Бернадскій Н. А. 90, Калкуны.
Бернацкій А. А. 220, Несвижъ.
Бернацкій А. К. 61, Московская, Рудинскаго.
Бернацкій В. К. 61, Московская, Бодовскаго.
Берновскій Я. 191, Пинскъ.
Бертовичъ I. 156, Игуменъ.
Бестужевъ-Рюминъ Ѳ. Ѳ. 165, Туровъ.
Бетхеръ А. Л. 88, Москва.
Бидаль А. 82.
Бильдзюкевичъ А. В. 215, Слуцкъ.
Бильдзюкевичъ С. В. 188, Пинскъ.
Бинштокъ Э. В. 104, Подгорная, Френкеля.
Биргеръ Г. Л. 118.
Биркъ В. И. 58, Бобруйская, Брицына.
Биркъ Э. Г. 82.
Бируля Ф. И. 107, Слуцкъ.
Бирюковичъ И. 97.
Бирюковичъ К. 205, Рѣчица.
Бирюковичъ Л. А. 134, Паричи.
Бирюковичъ Л. П. 74, Бѣлоцерковная, № 7.
Бирюковичъ М. 205.
Битнеръ В. В. 122.
Битнеръ З. А. 122.
Биттнеръ Р. Р. 85, Юрьевская, Китовера.
Бицютко А. С. 114, Б.-Татарская, Богдановича.
Бицютко М. А. 115, Раковъ.
Благовѣщенская А. Ѳ. 205, Рѣчица.
Благовѣщенская Л. А. 203, Рѣчица.
Благовѣщенскій А. Ѳ. 70, Мостовая, Ибянскаго.
Благовѣщенскій Д. Ѳ. 203, Рѣчица.
Благовѣщенскій И. А. 176, Новогрудокъ.
Благовѣщенскій Н. Ѳ. 154, Игуменъ.
Благовѣщенскій Л. С. 60, Георгіевск., Лычковскаго.
Благосклоновъ К. М. 184.
Блезе А. Г. 64, 2-й Госпит. пер., Даниловичъ.
Блимовичъ Б. I. 100, Немигская, соб. д.
Блохъ Б. X. 117, Губерн., соб. д.
Блохъ М. X. 172.
Блохъ Ш. Р. 57, Губернаторская, д. евр. больн.
Блюмбергъ А. К. 149, Игуменъ.
Блюменталь А. М. 185.
Бобакъ В. И. 123.
Бобашъ О. С. 154, Игуменъ.
Бобинскій К. И. 92, Бѣлоцерковная, Сарпейко.
Боборыкинъ В. 166.
Боборыкинъ К. В. 139, Борисовъ.
— 109 —

Боборыкинъ X. И. 167, Мозырь.
Бобровъ П. И. 64, Губернат., д. № 40.
Бобръ К. К. 164.
Бобченокъ А. X. 199, Рѣчица.
Бобченокъ С. Е. 58, Крещенская, Журавскаго.
Бова И. И. 131, Бобруйскъ.
Богаткевичъ И. Н. 199, Рѣчица.
Богаткевичъ Ю. Н. 97.
Богатыревъ В. И. 70, Егорьевская, Юревича.
Богданкевичъ И. А. 70, Московская, Богданкевича.
Богданова М. П. 134, Паричи.
Богдановичъ А. А. 67, Борисовъ.
Богдановичъ А. А. 68, Михайловская, Варсановича.
Богдановичъ В. И. 144, Борисовъ.
Богдановичъ Д. П. 220, Несвижъ.
Богдановичъ К. А. 189, Столинъ.
Богдановичъ П. Ф. 64, Военно-кладбищ., Василевскаго.
Богдановичъ С. П. 220, Несвижъ.
Богдановичъ Я. А. 151, Березина.
Большовъ С. В. 221, Несвижъ.
Бондарикъ Г. С. 85.
Богдановскій В. С. 58.
Богдановскій Г. П. 202, Брагинъ.
Богдановъ П. С. 130, Бобруйскъ.
Богородскій А. П. 142, Борисовъ.
Богушевичъ А. А. 203.
Богушевичъ I. А. 131, Бобруйскъ.
Богушъ П. А. 173.
Боде Е. И. 94, Широкая, зд. женск. дух. уч.
Боемскій М. И. 76.
Бойко Г. И. 70, Мостовая, Апознанскаго.
Бокитько П. Г. 201, Рѣчица.
Боклевскій И. П. 72, Захарьевская, Ландау.
Бокуць О. И. 138, Зембинъ.
Бокша И. М. 209, Слуцкъ.
Бокшицкій Л. И. 184.
Болбатъ С. I. 97.
Бончъ-Богдановскій А. В. 221, Несвижъ.
Бончъ-Богдановскій Е. М. 115, Ново-Захарьевская, д. № 15.
Боннъ-Осмоловскій С. Ю. 58, Широкая, Змачинскаго.
Боравскій Н. П. 155.
Бордовичъ Е. М. 98.
Бордоносъ И. М. 132.
Борейко С. I. 185.
Борзаковскій С. М. 143, Борисовъ.
Борзенко А. М. 213, Слуцкъ.
Борисевичъ Б. Ф. 186, Пинскъ.
Борисевичъ С. И. 148, Докшицы.
Борисовъ В. И. 160, Петриковъ.
Борисовъ И. Н. 86, Вильна.
Борисовъ М. К. 61, Серпуховскій пер., Вериго.
Боричевскій И. К. 68, Монастырскій пер., собств. д.
Боришанская С. Е. 84, Петропавловск., Юхновича.
Борковская А. И. 81, Соборная пл., зд. муж. дух. уч.
Борковскій I. А. 93, зд. муж. дух. уч.
Борковскій Н. Н. 177, Барановичи.
Боровикъ I. 166, Мозырь.
Боровицкій В. Л. 85, Серпуховская, Ботвиника.
Боровскій Е. Н. 80, Завальная, Тобалевича.
Бородаевскій Н. В. 142, Борисовъ.
Борскій Н. М. 85.
Борсукъ С. О. 91, Архіерейск. пер., Протасевича.
— 110 —

Борткевичъ М. Р. 107, Сторожовск., соб. д.
Борткевичъ Р. И. 107, Сторожовская, соб. д.
Борткевичъ Э. И. 103.
Борукаевъ А. М. 220, Несвижъ.
Ботышевъ Н. В. 164, Мозырь.
Боханъ Л. А. 128, Бобруйскъ.
Боханъ Д. Ѳ. 104, Юрьевская, соб. д.
Бохвицъ О. Ф. 102.
Бояровичъ И. У. 173.
Бравой П. С. 221, Несвижъ.
Брадке-фонъ П. М. 65.
Бразовскій I. I. 158, Богушевичи.
Брауде В. М. 91, уг. Захарьевск. и Петропавловск., соб. д.
Брауде С. I. 99, Губернат., соб. д.
Брауде С. С. 99, Захарьевская, соб. д.
Браунъ Г. Г. 67, Петропавловск., Юхновича.
Брегманъ Г. 177.
Бренъ В. Я. 189, Пинскъ.
Бржезицкій М. В. 103.
Бржескій Б. Г. 67, Скобелевская, Чапскаго.
Бржескій К. К. 114.
Бринкманъ-фонъ А. А. 53, Захарьевская, Чернаго.
Бритцинъ А. З. 118, Михайловская, соб. д.
Бродскій М. О. 125.
Брозовскій Л. Л. 138, Борисовъ.
Бройко А. Я. 221, Несвижъ.
Бронштейнъ X. 213.
де-Броэль-Плятеръ графъ А. С. 103, Вильна.
Брусенцовъ В. Н. 55, Захарьевская, Доброхотова.
Бруттанъ Р. А. 155, Лапичи.
Бруякина К. 97.
Бруклинъ I. 95, зд. женск. монаст.
Бубликъ С. Я. 173.
Бубликъ Ѳ. Я. 58, Александровская, Лифшица.
Будагосскій Н. Д. 115, Инвалидная, соб. д.
Будай В. В. 89, Коломенская, Рохлина.
Будзиловичъ И. И. 77, Юрьевская, Кротовскаго.
Будзиловичъ Н. Н. 142, Борисовъ.
Будзиловичъ Н. Ѳ. 218, Слуцкъ.
Будзиловичъ Н. Ѳ. 81, Юрьевск., д. № 13.
Будзяновскій Н. Г. 197.
Будзяновскій И. И. 55, им. Отверница, Гомельскаго у.
Будкевичъ Ю. В. 176, Барановичи.
Будниковъ А. Г. 91, Комаровка, соб. д.
Бузо Ѳ. О. 151.
Буйвидъ О. В. 69.
Буйницкій Н. А. 115, Инвалидная, соб. д.
Букзѣевъ И. Л. 198, Наровля.
Букъ П. X. 59, Губернаторская, Коркозовичъ.
Булаевъ П. С. 85, Крещенская, Осецимской.
Буланцевъ В. В. 214.
Булгакъ Э. I. 91, Вильна.
Булгакъ Ю. Э. 212, им. Брянчицы.
Булло С. И. 154, Игуменъ.
Булыга Г. И. 53, Сторожовская, Меркулевича.
Булычевъ В. Е. 126, Бобруйскъ.
Буниковскій М. К. 185.
Бураковъ Д. И. 123, Бобруйскъ.
Бурговъ И. Г. 74, Койдановск., Каплана.
Буровъ А. В. 131, Бобруйскъ.
Бурцевъ С. С. 165, Мозырь.
Бурштейнъ О. Ю. 82.
Бурый В. Е. 191, Пинскъ.
— 111 —

Буткевичъ А. Л. 127, Бобруйскъ.
Бутковскій X. 184.
Бутовичъ Г. П. 207, с. Грицевичи.
Бутовскій А. Н. 58, Подгорная, д. № 52.
Бутрымъ Н. К. 103.
Бухъ А. А. 214, Несвижъ.
Буцковскій В. М. 74.
Былинскій I. 166, Мозырь.
Былинскій К. М. 76.
Бырдинъ И. А. 65, Петропавл., собств. д.
Быстримовичъ І. В. 70, Бобруйская, Яницкаго.
Бычковскій И. А. 165, Мозырь.
Бычковъ Д. Н. 66, Вильна.
Бѣднягинъ П. I. 176, Барановичи.
Бѣжикъ И. П. 159, Мозырь.
Бѣлецкій А. В. 77, Вильна.
Бѣлецкій В. А. 198, Хойники.
Бѣлецкій М. I. 58, Ново-Романовская, Зыкова.
Бѣлокуровъ Д. И. 129, Бобруйскъ.
Бѣлоноговъ В. П. 85, уг. Магаз. и Губернаторск., Дуберштейна.
Бѣлорѣцкій В. А. 103.
Бѣлоусовичъ М. С. 188, Пинскъ.
Бѣлугинъ Н. Ѳ. 126, Бобруйскъ.
Бѣлугинъ Ѳ. 129.
Бѣльговскій И. К. 131, Бобруйскъ.
Бѣличенко П. И. 207, Слуцкъ.
Бѣлюстинъ Ѳ. I. 94, зд. каѳедр. соб.
Бѣлявскій В. И. 65, Михайловская, Крестинскаго.
Бѣлявскій И. С. 116, Магазинная, д. № 4.
Бѣлявскій П. С. 70, Радошковская, соб. д.
Бѣляева А. П. 69, Койдановская, д. Госуд. Банка.
Бѣляевъ А. Н. 74, Койдановская, Каплана.
Бѣляевъ М. И. 131, Бобруйскъ.
Бѣляевъ Н. М. 128, Бобруйскъ.
Бѣляевъ П. Ѳ. 183.
Бѣляковскій И. Ѳ. 190, фер. Вышевичи.
Бѣляковъ А. В. 216, Слуцкъ.
Бѣлицкій З. А. 200, Рѣчица.
Бэръ-фонъ Ф. Э. 171, Барановичи.
В.
Вабищевичъ С. И. 209, Копыль.
Вавравскій В. А. 162, Мозырь.
Вагнеръ М. Ю. 53, Подгорная, Френкеля.
Вадбольскій П. А. 160, с. Комаровичи.
Валевичъ Н. П. 122.
Валицкій Д. А. 86, Барановичи.
Валичинскій В. П. 125, Бобруйскъ.
Валлеръ Е. Л. 191, Пинскъ.
Вальковскій О. С. 132, Бобруйскъ.
Ванькевичъ К. И. 143, Борисовъ.
Ваньковичъ Л. А. 90, Петропавловская, № 15.
Ваньковичъ Л. Л. 91, им. Смиловичи, Игум. у.
Ваньковичъ П. С. 59, Крещенская, соб. д.
Варламовъ С. П. 53, Георгіевская, Наркевичъ.
Варпаховскій А. А. 126, Бобруйскъ.
Васенкова К. В. 82.
Васенковъ В. А. 63, Александровская, Канторовича.
Василевская С. I. 105, Георгіевская, соб. д.
Васильева Н. И. 101, Петербургская, Уфлянда.
Васильевъ А. Л. 130, Бобруйскъ.
Васильевъ В. Г. 213, Слуцкъ.
Васильевъ В. Л. 173.
— 112 —

Васильевъ Д. М. 90, Веселая, Эпштейна.
Васильевъ Е. В. 190, Пинскъ.
Васильевъ И. Н. 65, Рига.
Васильевъ Н. В. 57, Петербургская, д. № 6.
Васильевъ Н. Н. 87, Москва.
Васильевъ Я. В. 63, уг. Зах. и Долго-Бродской, д. Троицк. костела.
Вассеръ Э. И. 75, Захарьевская, Зелинскаго.
Васюковичъ А. П. 94, Широкая, зд. жен. дух. уч.
Ватсонъ А. К. 149, им. Пуховичи.
Вахаевъ Н. А. 70, Веселая, Холева.
Вахтель А. И. 177, Барановичи.
Введенскій Я. Г. 68.
Вевернъ В. А. 63, Александровская, Канторовича.
Вейль Г. С. 62, Минскъ.
Вейсенгофъ Г. В. 55, им. Русаковичи.
Великановъ П. Т. 122.
Велинскій А. Н. 214, Слуцкъ.
Вельяминовъ Н. Н. 98, Коломенская, соб. д.
Вельяминова А. Н. 51, Коломенская, соб. д.
Венгерова П. Ю. 101, Юрьевская, Авербуха.
Венгеровъ Г. М. 117.
Венгржецкій Ф. К. 59, уг. Захарьевск. и Петропавл., соб. д.
Венцлавовичъ С. В. 105, Архіерейск. пер., Протасевича.
Веракса П. I. 162, Мозырь.
Веракса Э. 208, Царевцы.
Вераксичъ Я. А. 67, Слуцкъ.
Вербицкій З. I. 151.
Веребей В. Ѳ. 132, Бобруйскъ.
Веремейчикъ М. С. 61, Стар. Слободка, Козакевича.
Вержбицкій А. И. 71.
Вержбицкій I. С. 201, Рѣчица.
Вержбицкій С. А. 61, Серпуховская, Каждана.
Вержбовскій А. А. 54, им. Долматовщизна, Игум. у.
Вержболовичъ М. А. 118, д. Минск. уѣздн. пріюта.
Вержболовичъ М. Л. 89, Веселая, № 4.
Вериго В. И. 146.
Вернуа-дю Д. А. 130, Паричи.
Верховскій Н. П. 91, Тифлисъ.
Вершинская О. 194, Пинскъ.
Вершинская О. В. 94, Широкая, зд. жен. дух. уч.
Вершинскій П. Н. 123, Бобруйскъ.
Вершукъ П. 169, Туровъ.
Веселовскій В. А. 67, Александровская, Канторовича.
Ветчинкинъ А. В. 86, Вильна.
Вечорко А. 169, Туровъ.
Вечорко В. 169, Туровъ.
Вечорко Г. И. 185, Пинскъ.
Вечорко М. 216, Слуцкъ.
Вечорко Ѳ. 181, Новогрудокъ.
Вздульскій А. С. 172, м. Новая-Мышь.
Видавскій В. Ф. 189, Столицъ.
Викторчикъ И. X. 149.
Виленкинъ А. X. 200.
Виленскій Я. И. 201, Рѣчица.
Виленскій Я. С. 133, Бобруйскъ.
Вильдеманъ-Клопманъ-фонъ В. В. 88, Московская, Павлюця.
Вильдоновъ А. Д. 128, Бобруйскъ.
Вильратъ М. В. 69.
Вильсонъ И. И. 160.
Винкъ Ѳ. А. 66, Вильна.
Виноградскій Н. Н. 127, Бобруйскъ.
— 113 —

Виткевичъ И. И. 98, Петропавловская, д. № 25.
Виткевичъ М. Р. 69, Петропавловская, д. № 25.
Виторская Е. К. 81.
Витторфъ-фонъ А. Н. 176, Барановичи.
Вишневскій В. Л. 70, Михайловская, Борисевича.
Вишневскій И. Е. 74, Полицейская, Дементьевой.
Вишневскій К. К. 207, Слуцкъ.
Вишневскій М. П. 80.
Вишняковъ А. М. 203, усадьба Борокъ.
Вичеревинъ X. I. 118, Койдановская, соб. д.
Владиміровъ А. В. 66, ст. Лунинецъ.
Владиміровъ А. П. 110, Михайловская, Пархимовича.
Власенко В. Д. 123.
Власовъ А. Н. 89.
Водилло Т. А. 130.
Вознесенскій Л. А. 85, ст. Минскъ Л.-Р. ж. д.
ВознесенскійМ.Ѳ.62,Вильна.
ВознесенскійѲ.А.131.
Воиновъ В. Д. 121, Бобруйскъ.
ВойнаровскійВ.Е.172,Миръ.
ВойниловичъЭ.А.54,им. Савичи, Слуцк. у.
Войно-Оранскій М. А. 137, Логойскъ.
Войно Я. Н. 155, Марьина-Горка.
Войцеховскій А. В. 172, Новогрудокъ.
Войшевичъ О. С. 138, Плещеницы.
Волковъ В. М. 127, Бобруйскъ.
Волковъ В. П. 77, Магазинная, Янушковской.
Волковъ Ѳ. А. 127, Бобруйскъ.
Волловичъ М. Г. 55, им. Мстижъ.
Воллосовичъ К. И. 89, Переспенская, Карасева.
Володкевичъ С. А. 72, Подгорная, д. № 28.
Володковичъ I. 135, Бобруйскъ.
Володько А. К. 219, Несвижъ.
Володько К. Ф. 80, Раковская, Рубинштейна.
Володько П. А. 202.
Волосевичъ А. И. 96, Михайловская, зд. жен. дух. учил.
Волосевичъ И. А. 203, с. Мохоѣды.
Вольскій Ѳ. П. 64, Старо-Виленская, Эйсымонта.
Вонсовичъ Н. А. 159.
Воробьевъ А. А. 66, Вильна.
Воробьевъ В. Е. 52, уг. Полицейской и Широкой, Зомбергъ.
Воронецъ I. 158.
Воронецъ Л. Н. 91, Петербургск., Ревенскаго.
Воронцовъ-Вельяминовъ В. А. 55, Бобруйскъ.
Воронцовъ-Вельяминовъ П. А, 120, Бобруйскъ.
Воропанова М. В. 69, Коломенск., Вельяминова.
Воскресенскій Д. С. 88.
Воскресенскій Н. М. 63, Садовая, д. № 8.
Востросаблинъ В. В. 208, Слуцкъ.
Врочинскій В. В. 166, с. Озераны.
Выгоцкій А. Ш. 105, Раковская, соб. д.
Выгоцкій Я. И. 71, Койдановская, Прошинскаго.
Выржиковскій А. Н. 74, Новомосковск., Смольскаго.
Высоцкій К. О. 87.
Габриловичъ Г. I. 91, Москва.
Гаврилова Е. М. 82.
— 114 —

Гавриловичъ И. Н. 87, ст. Минскъ М.-Б. ж. д.
Гавриловъ А. П. 126, Бобруйскъ.
Гавриловъ Г. А. 125, Бобруйскъ.
Гавриловъ Е. И. 129, Бобруйскъ.
Гавриловъ Н. К. 196, Рѣчица.
Гавришевъ И. Л. 149, с. Якшицы.
Гайлитсъ Е. И. 75, Петропавловская, Юхновича.
Галабурда I. В. 209, Слуцкъ.
Галецкій М. А. 186, Любешовъ.
Галковскій В. Ѳ. 162, Мозырь.
Галченко Е. И. 108.
Гальберштадтъ Г. М. 122.
Гальпернъ I. А. 184, Пинскъ.
Гамалія А. Н. 90, Либава.
Гамбургъ Л. А. 83.
Гамзардій О. В. 93, Александровская, зд. дух. сем.
Ганъ А. Н. 74.
Ганъ П. А. 76, Веселая, Шапиро.
Гарбузъ А. М. 191, Пинскъ.
Гарбузъ А. С. 92.
Гартингъ Г. Г. 55, им. Горный-Сновъ.
Гартманъ И. Д. 127, Бобруйскъ.
Гатовскій А. М. 55, им. Холопеничи.
Гауцтъ Э. А. 75, Захарьевская, Рубинштейна.
Гаусъ Ю. Л. 185.
Гаховичъ В. В. 213, Слуцкъ.
Гаховичъ М. У. 134, Паричи.
Гацкій А. Ф. 72, Старо-Виленск., соб. д.
Гвирцманъ Ш. М. 184.
Гегель В. Е. 78.
Гедвилло А. Ф. 58, Губернаторская, Коркозовичъ.
Гедвилло Е. Ѳ. 58, Губернаторская, Коркозовичъ.
Гедеоновъ М. Н. 143, Мстижъ.
Гедройцъ П. Э. 75, Вильна.
Гейликманъ Г. Л. 220, Несвижъ.
Гейнце Ф. И. 215, Слуцкъ.
Гейстъ В. Ѳ. 90, Губернаторская, Стефановича.
Гейхрохъ И. М. 183, Пинскъ.
Гельбахъ И. Я. 123, Бобруйскъ.
Гельбергъ К. Л. 185.
Гельднеръ Ѳ. А. 143, Бѣгомля.
Гельманъ А. К. 55, Слуцкъ.
Гельфандъ М. А. 212, Копыль.
Гельфандъ М. Д. 129.
Геншель М. Г. 127, Бобруйскъ.
Георгіевскій И. В. 89, Семинарскій пер., зд. дух. сем.
Георгіевскій М. И. 131, Любоничи.
Георгіевскій С. В. 112, уг. 1 Госпит. пер. и Логойск. ул., Качинской.
Герасимовичъ Л. 205.
Герасимовичъ М. И. 123, Бобруйскъ.
Германъ А. Ю. 94, Захарьевск., Амброшкевича.
Геруа В. А. 65, Подгорная, Агапѣева.
Герцыкъ И. Я. 100, Захарьевск., Ругера.
Герцъ А. П. 87, ст. Минскъ М.-Б.
Гершманъ Л. М. 83.
Гетгенсъ В. П. 189, Пинскъ.
Гетлингъ А. А. 165, Наровля.
Гецовъ А. Г. 216, Слуцкъ.
Гецовъ Г. 213.
Гецовъ М. В. 91, Захарьевск., соб. д.
Гецовъ М. Н. 104, Юрьевская, Швейделя.
Гивартовскій Р. А. 87, Москва.
Гизе В. Ѳ. 160, Житковичи.
Гильбергъ Э. Г. 115, Ивенецъ.
Гильдебрантъ-фонъ М. О. 183, им. Мартыновка.
Гильденштуббе К. Н. 67, Михайловская, Кнопа.
— 115 —

Гинденбургъ В. В. 54, уг. Захарьевской и Богадѣльной, № 53.
Гиндерзинъ Р. Г. 58, уг. Скобелевск. и Ляховск., Немиро.
Гинзбургъ А. Н. 157, Березина.
Гинзбургъ Б. Б. 99, Губернаторская, Топаза.
Гинзбургъ Б. X. 212, Слуцкъ.
Гинтовтъ П. В. 134, Паричи.
Гирскій В. Я. 79.
Гиртціусъ-фонъ О. А. 178, Барановичи.
Гиршманъ С. А. 146, Борисовъ.
Гіо Г. 97.
Глаголевъ И. М. 67, Петропавловская, Зинкевича.
Гладкій М. П. 52, Марковская, соб. д.
Гласко А. В. 189, Пинскъ.
Гласко Н. А. 72, Крещенская, Тимоѳеева.
Гликсманъ Д. Г. 191, Пинскъ.
Глинка Н. Н. 189, Пинскъ.
Глинка П. В. 196, Рѣчица.
Глинскій А. В. 183, с. Теребежово.
Глинскій А. И. 88.
Глинскій А. С. 126, Бобруйскъ.
Глинскій С. М. 159.
Глинскій С. С. 126, Бобруйскъ.
Гловацкая К. А. 90, Петропавловск., Райкевича.
Глубоковскій В. Н. 178, Ляховичи.
Глыбовскій П. О. 186, Пинскъ.
Глѣбко Т. I. 194, Лунинецъ.
Глѣбовскій В. А. 132.
Глѣбовъ А. Е. 143, Борисовъ.
Говорскій А. Ю. 209, Слуцкъ.
Гогоцкій С. С. 136, Борисовъ.
Годицкій-Цвирко К. 215, Слуцкъ.
Годлевскій В. I. 104, Архіерейскій пер., Цензельскаго.
Годлевскій М. Ѳ. 125, Бобруйскъ.
Голантъ Я. Б. 122.
Голдовскій Л. С. 148, Докшицы.
Голецкій К. И. 107, Юрьевская, Здѣховскаго.
Голикова С. Н. 90, уг. Магазинн. и Ляховск., Коноплина.
Голиневичъ П. Н. 68, Юрьевская, соб. д.
Головачъ И. А. 121, Бобруйскъ.
Головачъ I. А. 214, Клецкъ.
Головинская А. М. 65, зд. мѣстн. лаз.
Голосковъ И. В. 58. Захарьевская, д. № 4.
Голубевъ Н. В. 79, Подгорная, Стравинскаго.
Голубъ Ѳ. С. 74, Матвѣевская, Тиманькова.
Голубовичъ А. С. 120, Бобруйскъ.
Голуковичъ I. В. 198, Рѣчица.
Голутвинъ М. В. 88.
Гольдбергъ Б. Ш. 100.
Гольденвейзеръ И. С. 60, Соборн. пл., Ляховскаго.
Гольдинъ П. О. 114.
Гольцбергъ Ѳ. Ѳ. 102.
Гомолицкая П. А. 80, Захарьев., Лавровой.
Гомолицкій Л. Н. 193, Пинскъ.
Горановскій М. А. 67, Сторожевская, Емельяновой.
Горбацевичъ И. П. 74, Ново-Захарьевская, Коморницкой.
Горбацевичъ К. П. 92, зд. Дух. Консисторіи.
Горбацевичъ Н. Д. 209, Любенецъ.
Горбачикъ К. Л. 202, Рѣчица.
Горбикъ П. Л. 89, Новомосковская гостиница.
Горбуновъ П. М. 138, Борисовъ.
Горваттъ Э. А. 54, им. Наровля, Рѣчицк. у.
Горельченко З. С. 112.
Горинъ Ф. I. 118.
— 116 —

Горлинъ А. Н. 109.
Городецкій В. М. 70, Бобруйская, Яницкаго.
Горскій И. Т. 199, Рѣчица.
Горскій К. Т. 154, Игуменъ.
Горскій П. А. 127, Бобруйскъ.
Готшалкъ А. А. 137, Борисовъ.
Гофштейнъ Ш. М. 189.
Гохъ А. А. 130, Бобруйскъ.
Гошкевичъ Н. А. 158, Богушевичи.
Грабовецкій Ч. Л. 106, Захарьевск., Понса.
Грабовскій графъ В. Л. 170.
Грабовскій С. П. 64, Петропавл., Грабовскаго.
Гравжасъ О. М. 85.
Грассе А. Р. 70, Захар., Переца.
Грачевъ Е. В. 86.
Грачевъ И. Н. 221, Несвижъ.
Грегеръ Р. Г. 79, Александровская, Канторовича.
Грегоровичъ С. К.104, Госпитальн., Шиманской.
Грекъ М. Н. 68, уг. Захарьевской и Богад., Гольдберга.
Гремяченскій А. С. 66, Вильна.
Грибовичъ И. В. 162.
Грибъ В. Д. 162, Мозырь.
Григоровичъ П. А. 89, уг. Захарьевск. и Архіерейск. пер., Борща.
Григорьевъ А. Б. 92, Верхняя Ляховка, Біенъ.
Григорьевъ А. Г. 115, Кошарская пл., Козлова.
Григорьевъ Е. Г. 118.
Гринбергъ Ф. М. 191, Пинскъ.
Гриневичъ В. Д. 220, Несвижъ.
Гриппенбергъ О. К. 62, Вильна.
Грицукъ А. В. 179, Миръ.
Гріельскій А. А. 122.
Грозинскій А. М. 188, Пинскъ.
Громаковскій И. К. 69, Провіантская, Козла.
Гросманъ В. И. 85, Подгорная, гр. Чапскаго.
Грудзинскій А. В. 209.
Грудницкій В. Я. 72, Юрьевская, соб. д.
Грунтовичъ М. И. 151, Игуменъ.
Губаревичъ А. И. 208, Слуцкъ.
Губенко Т. С. 131, Бобруйскъ.
Гулакъ Е. Г. 115, Затюремный пер., Собирайскаго.
Гумановъ А. В. 60, Ново-Московск., соб. д.
Гундіусъ А. И. 85, уг. Захарьевской и Серпуховской, Левина.
Гунинъ В. А. 161.
Гурвичъ Л. А. 190, Пинскъ.
Гурвичъ О. Я. 52, Базарная, Гурвича.
Гурвичъ Р. А. 99, Губернаторская, соб. д.
Гурвичъ Я. Д. 100, Подгорная, Френкеля.
Гуревичъ Г. Ш. 216, Слуцкъ.
Гуревичъ Л. З. 118.
Гуревичъ М. Б. 100, Богадѣльная, Минковскаго.
Гуринъ В. О. 79, Троицкая гора, Малиновскаго.
Гурко І. 144, Борисовъ.
Гурьевъ Е. М. 70, Бобруйская, Яницкаго.
Гусевъ Н. Г. 87.
Гусевъ Н. Д. 155, Марьина-Горка.
Гусевъ П. П. 85.
Гутковскій М. 112.
Гутовскій С. С. 59, Юрьевская, Лапицкой.
Гутцайтъ М. 213.
Гушкевичъ Н. В. 74, Ново-Комаровск., Зухера.
Гущинскій Н. О. 64, Ильинская, Крестинской.
— 117 —

Гюнтеръ И. Ю. 57, Магазинная, д. № 8.
Д.
Давидовичъ И. Т. 118.
Давидовичъ Ѳ. К. 73, Долгобродская, Шленскаго.
Дагаевъ Т. М. 125, крѣп. Бобруйскъ.
Далякъ И. П. 215, Слуцкъ.
Данилевичъ А. П. 161.
Данилевичъ К. К. 52, Юрьевская. Кротовскаго.
Данилевичъ Л. А. 82.
Даниловская Л. Т. 82, Серпуховская, Шапиро.
Даниловъ Д. Д. 141, Борисовъ.
Даниловъ С. Е. 123.
Даніель М. В. 214, Слуцкъ.
Данкевичъ А. 191, Пинскъ.
Данкевичъ П. 144, Борисовъ.
Данцигъ А. Ш. 172.
Дараганъ И. Ѳ. 120.
Даревская-Вериго К. Р. 98, Петропавловская, д. № 25.
Даревскій-Вериго А. А. 68, им. Веснинка.
Даровскій В. Н. 101, Захарьевская, Ругера.
Датіевъ Б. Д. 85, Скобелевская, гр. Чапскаго.
Даугисъ I. 61.
Даукша Г. I. 193, Телеханы.
Дашкевичъ В. О. 137, им. Веселово.
Дашкевичъ И. К. 70, Михайловская, Терлецкаго.
Дашкевичъ У. К. 110, Александровская, соб. д.
Двигубскій-Покусаевъ Г. Н. 214, Слуцкъ.
Двораковскій Д. К. 214, Несвижъ.
Дворкиндъ З. И. 60, Юрьевская, соб. д.
Деканъ К. А. 91, Богадѣльная, Скродзкаго.
Деккеръ А. А. 143, Борисовъ.
Делеуровъ В. Д. 90, Захарьевская, Караффа-Корбутъ.
Демидова М. И. 172.
Демидовичъ П. П. 179, Новогрудокъ.
Демидовъ Н. И. 110, им. Высокое.
Демченко А. П. 171, Новогрудокъ.
Демьяновъ Е. Е. 122.
Демянцевичъ П. Ѳ. 76, Госпитальная, Штейна.
Денисевичъ И. А. 110, Госпитальная, д. № 6.
Денисіевъ А. И. 92.
Денкеръ Н. Н. 165, Петриковъ.
Деревоедъ В. Н. 118.
Дерюжинскій А. Ѳ. 87, Москва.
Дешевой Г. П. 115, Александровская, д. № 38.
Дзѣвочко Г. Ю. 68, Скобелевская, д. № 23.
Дзѣдзицкій В. К. 107.
Димичъ Г. И. 193.
Дицковъ И. Е. 101, Затюр. пер., д. училища слѣпыхъ.
Діонисьевъ К. С. 161.
Дмитревскій А. К. 188, Пинскъ.
Дмитревскій К. К. 70, Михайловская, Оскерко.
Дмитріевъ К. С. 212, Слуцкъ.
Дмитріевъ К. Ѳ. 214, Слуцкъ.
Дмитріевъ П. Т. 87.
Дмоховскій Ф. Б. 103.
Добржинскій А. 172.
Добриневскій А. К. 60, Садово-Набер., Кондратовича.
Добровлянскій Ѳ. П. 128, Бобруйскъ.
— 118 —

Добровольская О. М. 94, Петропавловская, Буяновской.
Добровольскій С. И. 73, Юрьевская, соб. д.
Добровольскій С. К. 104, Захарьевская, Лисовскаго.
Добролюбовъ Л. В. 53, уг. Магазинн. и Петропавл., Вишневской.
Добронравовъ В. П. 64, Ляховская, Кобордо.
Доброхотовъ И. А. 60, Захарьевская, соб. д.
Добужинскій Ѳ. П. 66, Вильна.
Добрынинъ Ѳ. И. 131, Бобруйскъ.
Довгялло-Хморовичъ I. Л. 165, Мозырь.
Доконовъ И. Н. 178, Новогрудокъ.
Долгій М. П. 68, Госпитальная, д. № 28.
Долговъ Д. А. 62, Вильна.
Долгополовъ Л. Я. 58, Клебанскій пер., Коркозовича.
Долгополовъ Ѳ. В. 138.
Долининъ Г. Н. 126, Бобруйскъ.
Домановскій М. П. 189, Пинскъ.
Доманскій З. Л. 211, Бѣлевичи.
Домбровскій I. А. 129.
Доморацкій I. М. 70, Васильевскій пер., д. № 6.
Доморацкій Н. А. 118.
Домуховскій П. П. 183, Любешовъ.
Донбровскій В. М. 214, Слуцкъ.
Дорогокупля И. П. 127, Бобруйскъ.
Дорошевскій Н. Ѳ. 62, Вильна.
Дорошкевичъ А. И. 185.
Драпъ И. Г. 132, Бобруйскъ.
Древингъ П. Ѳ. 62, Захарьевская, д. № 15.
Дрейзенъ Г. 154.
Дрейлингъ-фонъ Л. П. 142, Борисовъ.
Држневичъ В. Ю. 104, Подгорный пер., Староневича.
Дробышъ-Дробышевскій А. З. 177, Новогрудокъ.
Дроздовскій И. М. 143, Борисовъ.
Дроздовскій М. 205.
Дроздовъ М. К. 61, Козаковская, Спальбы.
Дронзикъ А. Б. 191, Пинскъ.
Дружиловскій П. Ф. 189, Пинскъ.
Дружиловскій Ф. 194.
Друцкій-Любецкій князь I. Э. 55, уг. Подгорной и Богадѣльной, Борща.
Дубинскій П. В. 178, Новогрудокъ.
Дубковъ М. Ѳ. 179, Новогрудокъ.
Дубравинъ И. Н. 103, Вильна.
Дубровскій И. В. 143, Борисовъ.
Дудкевичъ М. Г. 52, Марковская, Шантыря.
Дудкинъ С. Я. 88, Гомель.
Дулевичъ З. В. 107, Юрьевская, соб. д.
Дулевичъ I. В. 74, Юрьевская, соб. д.
Дульсинъ С. Э. 114.
Дунинъ-Марцинкевичъ Е. Р. 78.
Дыдырко В. К. 77, Захарьевская, Френкеля.
Дыло Л. Т. 209, ст. Сѣнница.
Дьяконовъ Г. Н. 191, Пинскъ.
Дьяковъ А. Н. 64, Юрьевская, Здѣховскаго.
Дьяковъ В. В. 71.
Дьяковъ С. К. 86, Вильна.
Е.
Евдокимовъ В. П. 58, Губернаторская, Коркозовичъ.
Евневичъ К. А. 115, Подгорн. пер., Староневича.
— 119 —

Евневичъ С. I. 118.
Евстратовъ П. А. 160, Мозырь.
Егоровъ Ѳ. П. 61, Московская, Сухинова.
Егудкинъ Г. А. 78, Ново-Московская, Кугеля.
Егудкинъ Р. А. 167, Мозырь.
Езерскій И. С. 73, Ново-Захарьевская, Володзько.
Езерскій М. В. 212, Слуцкъ.
Езерскій Ф. М. 189, Пинскъ.
Езерскій Ѳ. Ф. 214, Несвижъ.
Елинъ Я. X. 216, Слуцкъ.
Ельскій А. М. 54, Подгорная, соб. д.
Ельскій И. А. 107.
Ельскій К. М. 91, Магазинная, соб. д.
Емельяновичъ П. С. 74, Новомосковск., Протусевича.
Енькова А. И. 78.
Епифановичъ Н. П. 134, Паричи.
Еречневъ Б. В. 53, Садовая, № 12.
Еречневъ В. В. 89, Красная, Эліасберга.
Еречневъ В. М. 56.
Ермаковъ К. Я. 78, Захарьевская, Френкеля.
Ермаковъ Н. В. 64, Губернаторская, Коркозовичъ.
Ермоленко П. И. 185, Пинскъ.
Ермолинъ П. И. 63, Захарьевская, Нисневича.
Ермоловъ А. В. 142, Борисовъ.
Ермонскій А. М. 66, Вильна.
Ерофѣевъ В. А. 69, зд. тюр. зам.
Ероховъ Н. В. 60, Губернаторская, соб. д.
Ершовъ Е. А. 89, Петропавловская, Борисова.
Ефимовичъ В. А. 138, Борисовъ.
Ефимовъ А. Н. 108, Новомосковск., соб. д.
Ефимовъ И. Д. 74, Захарьевская, Сушо.
Ефремовъ Б. Г. 196, Лоевъ.
Ж.
Жакевичъ К. 189.
Жаклэ Г. И. 125, Бобруйскъ.
Жакунъ Л. П. 122.
Ждановичъ М. С. 61, Загородная, Ждановича.
Ждановичъ Н. В. 214, Слуцкъ.
Жданъ Г. Н. 123, Свислочь.
Жданъ Н. А. 144, Борисовъ.
Жебровскій А. Б. 103.
Жебровскій В. Р. 98, Петропавловская, № 25.
Жежеро В. К. 63, уг. Губернат. и Магаз., Вержбовскаго.
Жегочевъ Б. К. 64, Александровская, Коркозовича.
Желѣзнякъ Э. X. 163.
Женжуристъ М. М. 165, Мозырь.
Жесковъ С. X. 72, Подгорн., № 1.
Жижневская С. И. 81, Новомосковск., Ляховича.
Жижневскій О. Г. 98, Скобелевская, соб. д.
Жилинскій А. В. 58, Верхняя Ляховка, Пекарскаго.
Житниковъ С. А. 172, Новогрудокъ.
Жихаревъ Е. С. 112.
Жогъ I. Ѳ. 89, Госпитальная, № 19.
Жогъ С. Ѳ. 81.
Жукевичъ-Стоша В. О. 154, Игуменъ.
Жуковичъ I. Н. 122.
Жуковскій А. В. 191, Пинскъ.
Жуковскій Н. В. 198, Лоевъ.
Жуковъ П. И. 201, Рѣчица.
— 120 —

Жуповичъ Р. Л. 83, Александровск., Ледеръ.
Журавскій В. Г. 162, Мозырь.
Журавскій М. М. 218, Слуцкъ.
Журинъ И. К. 109, Широкая, соб. д.
Жуховцевъ Ѳ. В. 194, Лунинецъ.
Жуховцовъ И. В. 76, уг. Коломенск. и Магазинн., Рохлина.
З.
Заблоцкій М. Ѳ. 172, Новогрудокъ.
Забѣлло Н. Л. 127, Бобруйскъ.
Забѣлло С. А. 54, им. Дуриничи, Бобр. у.
Забѣльскій А. А. 60, Серпуховская, Сутина.
Забѣльскій А. О. 92, Серпуховская, Сутина.
Завадскій Н. Ф. 86, Вильна.
Загоровскій А. Ф. 64, Михайловская, Торлецкой.
Загоровскій И. П. 214, Слуцкъ.
Загоровскій К. 156, Игуменъ.
Загоровскій П. К. 156, Игуменъ.
Загорская С. И. 82.
Заицъ М. О. 91, Скобелевская, Банда.
Заицъ П. О. 90, Скобелевская, Банда.
Зайцевъ Л. Я. 149, Смоленскъ.
Закъ А. Л. 115, Раковъ.
Закъ I. З. 57.
Заленскій Ф. Г. 73, Затюремный пер., Собирайскаго.
Заливацкій Н. Я. 86, Пинскъ.
Залкиндъ М. В. 122.
Залѣсская Е. А. 94, Широкая, зд. жен. дух. уч.
Залѣсскій Б. К. 55, им. Королево.
Залѣсскій И. А. 93, Скобелевская, Юхновича.
Залюбовскій И. Д. 207, Слуцкъ.
Замбржицкій М. К. 128, Бобруйскъ.
Заморинъ Н. В. 89, Слѣпянская, Голуба.
Замыко А. 165.
Занѣмонецъ А. П. 216, Слуцкъ.
Запольскій-Довнаръ М. В. 117.
Запольскій Я. Я. 116, Койдановъ.
Зарембо-Владычанскій Н. И. 86, Барановичи.
Зарубо А. А. 125.
Зархинъ Г. А. 78.
Зарѣцкій М. В. 142, Борисовъ.
Зарѣцкій 2-й Н. В. 141, Борисовъ.
Зассъ А. К. 78.
Заусцинская С. М. 94, Широкая, Бѣльской.
Заусцинскій К. Л. 89, Госпитальная, Шубертъ.
Захаревичъ Г. Я. 218, Слуцкъ.
Захаровъ А. З. 112.
Захарченко А. А. 155, Игуменъ.
Захарьевъ Ѳ. Н. 172, Сновь.
Зацѣпинъ С. Ф. 64, Широкая, Михайловскаго.
Збруевъ А. В. 65, Александровская, Канторовича.
Звѣревъ И. Е. 93, уг. Широкой и Михайловск., Норейко.
Згоржельскій И. М. 214, Слуцкъ.
Здановичъ И. I. 57, Захарьевская, № 103.
Здановичъ Н. И. 67, Козаковая, № 9.
Здановичъ Н. К. 165, Мозырь.
Зедерштедтъ И. И. 67, Подгорная, № 44.
Зейдлицъ К. О. 89, Мостовая, № 12.
Зейфертъ П. Н. 87.
Зелинскій К. А. 59, Захарьевская, соб. д.
— 121 —

Зелинскій П. С. 92, Захарьевск., Здановича.
Зельбо I. 61.
Зельдовичъ Н. Б. 57, Серпухов., собств. д.
Зельцеръ И. А. 100.
Земель А. Э. 90, Гомель.
Земель Е. Э. 78, Богадѣльная, Скроцкаго.
Землянскій И. Е. 185.
Зеневичъ С. А. 120, Бобруйскъ.
Зенкевичъ В. В. 212, Копыль.
Зенкова Н. О. 134, Паричи.
Зенькевичъ И. Е. 93, Александровск., зд. дух. сем.
Зеньковичъ А. К. 151.
Зеньковичъ Д. С. 76.
Зенюкъ I. 95, зд. жен. монаст.
Зернова Л. Д. 107, Крещенская, Файна.
Зерновъ А. А. 118, Захарьевская, Павловскаго.
Зибертъ Д. Ю. 75, Магазинная, Алексѣева.
Зигель А. А. 189, Пинскъ.
Зиминъ И. К. 104, Широкая, Константиновича.
Зимницкій А. С. 165, Копаткевичи.
Зинголь О. И. 132, Бобруйскъ.
Зинде А. 213.
Зиновьева Е. В. 82.
Зиновьевъ М. И. 155.
Злотниковъ П. Г. 70, Московская, Левкова.
Злотниковъ П. Г. 70, Провіантская, соб. д.
Зморовичъ Л. В. 54, уг. Петропавл. и Подгорн., № 32—47.
Знаменскій А. Г. 74, Георгіевская, Наркевича.
Знаменскій А. Г. 213, Несвижъ.
Знаменскій А. И. 143, Борисовъ.
Зноско I. 61.
Зоннъ-фонъ К. К. 86, Вильна.
Зубко А. Ѳ. 90, Ново-Захарьевская, Занкевича.
Зубковичъ В. 146, Смолевичи.
Зубковичъ И. К, 183, Пинскъ.
Зубковичъ О. К. 185, Пинскъ.
Зубковъ А. И. 68, Александровская, Канторовича.
Зубовичъ Г. А. 58, Нижняя Ляховка, Сулковскаго.
Зубовъ В. Н. 74.
Зубрицкій М. Г. 165, Мозырь.
Зѣнченко А. В. 185.
Зѣнченко И. С. 69.
И.
Иванишевъ И. М. 59, Широкая, Змачинскаго.
Ивановичъ В. К. 105, Коломенская, Гольдберга.
Ивановскій М. М. 166, Мозырь.
Ивановъ А. А. 126, Бобруйскъ.
Ивановъ И. А. 72, Николаевск., № 10.
Ивановъ И. Г. 85, ст. Березина.
Ивановъ И. Д. 88, ст. Минскъ, М.-Б. ж. д.
Ивановъ И. И. 166, Мозырь.
Ивановъ К. А. 209, Мацкевичи.
Ивановъ К. Д. 154, Игуменъ.
Ивановъ К. П. 165, Мозырь.
Ивановъ М. И. 165, Мозырь.
Ивановъ Н. А. 126, Бобруйскъ.
Ивановъ Н. С. 126, Бобруйскъ.
Ивановъ О. Г. 166, Мозырь.
Ивановъ П. П. 110, Подгорная, Сутина.
Ивановъ П. П. 60, Соборная пл., № 10.
Ивановъ С. В. 214, им. Кунцовщизна.
Ивановъ Ѳ. Н. 58, Уборки, Попова.
— 122 —

Ивануха И. М. 188, Пинскъ.
Ивашкевичъ А. И. 70, Скобелевская, Дзѣвочки.
Ивашко Н. А. 54, уг. Петропавл. и Подгорн., № 32—47.
Ивицкій Л. В. 67, Скобелевская, Юхновича.
Ивицкій Н. В. 77, Скобелевская, Юхновича.
Ивицкій П. В. 172, Барановичи.
Ивянскій М. Э. 114.
Игнатковичъ А. М. 70, Верхн. Ляховка, Жмака.
Игнатовичъ А. А. 75, Серпуховская, Зельдовича.
Игнатовичъ В. А. 107.
Игнатовичъ I. А. 107, Игуменъ.
Извѣковъ Ѳ. П. 220, Несвижъ.
Измайловичъ А. В. 62, Набережная, Трепко.
Измайловъ Н. С. 88, Москва.
Израелитъ Г. 177.
Израелитъ Г. 201.
Иліонъ В. 204.
Иллясевичъ А. З. 129, Бобруйскъ.
Иловайскій Н. Н. 170, им. Гердовка.
Ильинская М. Н. 133, Бобруйскъ.
Ильинчикъ Д. К. 154, Игуменъ.
Ильинчикъ К. С. 131, Бобруйскъ.
Ильинъ А. А. 90, Магазинная, Заросскаго.
Ильченко И. А. 68, Полицейская, Григоровича.
Ильюкевичъ А. Р. 112, Георгіевская, Марковичъ.
Ильяшевичъ Е. И. 69, Конюшенная, соб. д.
Ильяшевичъ Е. Ф. 110, Конюшенная, Ильяшевича.
Ильяшевичъ И. Е. 73, Конюшенная, соб. д.
Ильяшевичъ Ѳ. В. 213, Слуцкъ.
Ильяшенко П. Я. 127, Бобруйскъ.
Илюкевичъ А. А. 67, Садовая, № 11.
Имротъ А. В. 103.
Имротъ А. В. 59, Ляховка, соб. д.
Иннокентій архимандритъ 194, Пинскъ.
Иносовъ Г. Г. 131, Бобруйскъ.
Искрицкая З. С. 69, Подгорная, Франковскаго.
Исполатовская А. П. 78.
Исполатовская Г. П. 90, Московская, Янковскихъ.
Иссаевичъ В. 167.
Источниковъ М. И. 217, Слуцкъ.
I.
Іоанникій архимандритъ 95, зд. мужск. монаст.
Іонки Д. А. 107.
Іосса А. А. 55, Александровск., Канторовича.
К.
Кавцевичъ Н. А. 80, Захарьевская, Левиной.
Кавцевичъ Н. И. 52, Ляховская, Пекарскаго.
Каганъ Н. М. 105, Раковская, Клока.
Каганъ Ф. Е. 132, Бобруйскъ.
Кагль А. Н. 183.
Кадыгробовъ В. А. 66, Вильна.
Казакевичъ С. А. 113, Казаковая, Юцкевича.
Казаковъ А. М. 85, Скобелевская, № 12.
Казакъ И. В. 194, Пинскъ.
Казанскій В. С. 126, Бобруйскъ.
Калашниковъ Е. А. 87, Москва.
Калашниковъ Я. Д. 155, Марьина-Горка.
— 123 —

Калининъ В. Е. 67, Серпуховск., Цырлина.
Калиновскій К. К. 115, Узда.
Калитовичъ Ф. С. 87, Москва.
Каменецкій А. 154.
Каменскій В. В. 190, Пинскъ.
Каменьщиковъ С. М. 58.
Каминскій М. Ю. 184.
Каминскій С. Д. 57, Койдановская, Грушкина.
Канабѣевъ Н. М. 63, Александр., Канторовича.
Канарскій А. М. 88.
Канарскій Т. Т. 151, Смиловичи.
Кантъ П. Г. 87.
Капгеръ А. А. 88, Москва.
Капланъ А. Э. 101, Юрьевская, Андреевской.
Капланъ Б. Ш. 118, Соборная пл., Райца.
Капланъ Г. А. 71.
Капланъ Г. А. 212, Ляховичи.
Капланъ Д. О. 101, Скобелевск., Каплана.
Капланъ Е. Л. 99, Подгорная, Глуховскаго.
Капланъ И. П. 84.
Капланъ Я. А. 99, Юрьевская, Андреевскаго.
Капскій Н. Н. 149, Игуменъ.
Капустинъ В. А. 201, Рѣчица.
Карасикъ П. Я. 204, Рѣчица.
Карауловъ Л. А. 198, Рѣчица.
Караффа-Корбутъ Д. С. 159, Мозырь.
Караффа-Корбутъ Р. В. 155, Марьина-Горка.
Кардашевскій Н. А. 142, Борисовъ.
Карелинъ П. И. 67, Игуменъ.
Карновичъ Л. И. 66, Вильна.
Карнѣевъ В. П. 62, Коломенск., № 1.
Каробіевскій А. Ѳ. 58, Подгорная, Эсьмана.
Каронъ Э. П. 217, Слуцкъ.
Карнауховъ И. А. 126, Бобруйскъ.
Каромалинъ М. П. 146, Борисовъ.
Карпенко А. А. 118.
Карпинская М. П. 90, Подгорная, Мунвеза.
Карповичъ Ю. К. 171, им. Чемброво.
Карповъ В. В. 63, Веселая, Довнара.
Карповъ Н. К. 109, ст. Минскъ М.-Б. ж. д.
Карпъ И. П. 151, Узда.
Карсницкая М. А. 90, Подгорн., гр. Чапскаго.
Карстенсъ А. Э. 53, Петропавловская, Ваньковича.
Карчевскій К. А. 105, Новый пер., Шунейки.
Касаткинъ И. С. 127, Бобруйскъ.
Касторскій В. М. 120, им. Рудобѣлка.
Касьяновъ В. Л. 55, Широкая, Козляковской.
Катинъ И. В. 67, Александровская, Канторовича.
Катѣевъ В. А. 155, Марьина-Горка.
Каценельсонъ Н. I. 91, Бобруйскъ.
Каценельсонъ П. I. 91, Либава.
Кацель А. I. 103.
Кацель Е. А. 101, Соборн. пл., Сѣв. Банкъ.
Кацнельсонъ Н. I. 122.
Кацнельсонъ П. I. 125.
Качинскій В. М. 98, 1-й Госпит пер., соб. д.
Кауповичъ Е. 71, Петропавловская, Гольцберга.
Кашинъ В. И. 94.
Кащикъ В. О. 182, Пинскъ.
— 124 —

Квасницкій 207.
Кваснѣцкій С. О. 79, Госпитальная, соб. д.
Квачевскій И. 97, д. привокзальн. церкви.
Квачевскій С. А. 202, Хойники.
Квѣтковичъ Ю. Н. 76.
Квятковскій Д. 181.
Кегель В. А. 166.
Кедровъ А. П. 79, Пинскъ.
Кезевичъ Я. Ф. 52, Магазинная, Коноплина.
Келчевскій В. К. 63, Полицейск., Свенцицкаго.
Келчевскій И. А. 103.
Кемарскій К. В. 166, Мозырь.
Кемецкій М. М. 165, Мозырь-Калинковичи.
Кеневичъ I. I. 54, Мозырь.
Кенстовичъ К. К. 127, Бобруйскъ.
Керсновскій Л. Л. 88, Москва.
Керсновскій Р. Р. 173, Новогрудокъ.
Кизевестръ И. А. 92.
Кикеня Ф. Н. 150, Игуменъ.
Кильхенъ А. А. 153, Игуменъ.
Кильчевскій М. И. 79, Захарьевская, Манцевича.
Киневичъ Ф. 189.
Кириловъ М. Е. 62, Базарная, № 34.
Киріаковъ М. М. 55, им. Грозовокъ.
Киркевичъ А. 118.
Киркевичъ Д. С. 202, Рѣчица.
Киркевичъ И. 118, Заславль.
Кирмаловъ М. В. 202, Рѣчица.
Кирсановъ В. Э. 87, Москва.
Киселевъ И. М. 127, Бобруйскъ.
Кисилевичъ К. Ф. 165, Мозырь.
Кисилевъ А. А. 76.
Кичъ Ф. П. 52, Подгорный пер., Офли.
Кишкинъ К. И. 70.
Кіяковскій I. В. 94.
Клезовичъ С. 122, Бобруйскъ.
Клейнбортъ Н. А. 212, Копыль.
Клейнъ Э. М. 77, Полицейская, Заенчковской.
Клемецкій В. 212, Клецкъ.
Клемятичъ М. Я. 209, Тимковичи.
Клейманъ А. Е. 191, Пинскъ.
Клименко Е. И. 120, Бобруйскъ.
Климонтовичъ А. С. 155, Марьина-Горка.
Климчицкій I. И. 127, Бобруйскъ.
Кляевскій Л. 194, Пинскъ.
Клячкинъ Н. Л. 220, Несвижъ.
Кмитовичъ П. А. 80, Раковская, д. Екатер. соб.
Книга Г. И. 60, Губернаторская, д. гор. Управы.
Книга С. С. 167, Мозырь.
Кобеко П. Ѳ. 66, Вильна.
Коберскій М. М. 214, Слуцкъ.
Кобычкинъ П. Л. 214, Слуцкъ.
Кобѣльскій С. Э. 208, Слуцкъ.
Ковалева С. Н. 92, Подгорная, зд. дѣтск. пріюта.
Ковалевичъ А. Р. 215, Слуцкъ.
Ковалевская С. И. 94, Широкая, зд. женск. дух. уч.
Ковалевскій Б. А. 85, ст. Осиповичи.
Ковалевскій Е. Л. 102.
Ковалевскій I. В. 123.
Ковалевскій Ф. Ѳ. 123.
Ковалевъ В. Т. 58, Захарьевск., № 29.
Ковалевъ М. П. 109, ст. Минскъ М.-Б. ж. д.
Коваленковъ В. П. 115, Богадѣльная, Ельскаго.
Коваликъ С. Ф. 73, фольв. Ново-Поле.
Ковановъ Ѳ. М. 80.
— 125 —

Кованько В. П. 170, Новогрудокъ.
Коварская П. Ю. 101, Захарьевская, Коварскаго.
Коварскій А. О. 106, Захарьевская, Переца.
Коварскій С. К. 91, Захарьевск., соб. д.
Ковачичъ Л. А. 138, Борисовъ.
Ковбель М. Н. 67, Новогрудокъ.
Коведяевъ Е. П. 128, Бобруйскъ.
Кожанчиковъ В. Д. 86, Мозырь.
Козакевичъ А. А. 58, Коломенская, Стржалко.
Козакевичъ А. С. 72, Старая Слободка, соб. д.
Козакевичъ В. А. 112.
Козакевичъ И. Г. 96, Александровская, зд. образц. школы.
Козаковъ К. Т. 138, Логойскъ.
Козачокъ П. Н. 214, им. Кунцовщизна.
Козелъ З. Я. 58, Скобелевская, Шемпеля.
Козеровскій К. Н. 85.
Козловская А. А. 90, Магазинная, Вихеркевича.
Козловскій В. П. 127, Бобруйскъ.
Козловъ Г. Е. 90, Шавли.
Козловъ И. С. 165, Петриковъ.
Козокевичъ А. А. 103.
Козополянскій Г. В. 183.
Козубскій М. М. 204.
Коковцовъ М. К. 89, уг. Захарьевск. и Базарн., Гурвича.
Кокорина А. 172.
Коледа Н. 198, Рѣчица.
Коленко Е. В. 63, Слонимъ.
Колесниковъ И. В. 141, Борисовъ.
Колесниковъ I. Ф. 201, Рѣчица.
Колесниковъ М. М. 88, Захарьевская, Зелинскаго.
Колмаковъ К. С. 220, Несвижъ.
Колмыковъ М. В. 207, Несвижъ.
Колобаевъ Е. Н. 114, Музыкантскій пер., Недзьведзкаго.
Кологривовъ Ю. А. 110, уг. Захарьевск. и Богад., Ленскаго.
Колодкевичъ П. Д. 64, Нижне-Ляховская, № 35.
Колодный Л. Н. 184.
Колодѣевъ И. X. 55, им. Красное.
Колоскова П. А. 80, Ляховск., Френкеля.
Колошукъ И. С. 127, Бобруйскъ.
Колпаковскій Б. А. 149, Игуменъ.
Колтоновскій А. И. 115, Широкая, Гринкевича.
Коляго I. В. 126, Бобруйскъ.
Комаровскій И. И. 126, Бобруйскъ.
Комаровъ А. И. 85, Михайловская, Кнопа.
Комаръ В. И. 130, Глускъ.
Комаръ М. К. 74.
Комовъ П. В. 87, Вильна.
Коморницкій С. I. 122.
Коморный С. С. 207, Ляховичи.
Кондратовичъ С. О. 69, зд. тюр. замка.
Кондратьевъ А. В. 144, хут. Рудня.
Кононовичъ И. П. 74, Завально-Серпуховск., Вольскаго.
Конопасевичъ А. Д. 155, Березина.
Конопляникъ И. Я. 161.
Конрадъ И. О. 190, Пинскъ.
Константиновичъ А. 96, Раковская, д. Екатер. соб.
Константиновичъ С. М. 188, Пинскъ.
Константиновскій В. П. 115, Новая, № 3.
Коньча П. М. 74.
Конъ З. М. 104, Захарьевская, Ландау.
Копишъ Н. И. 126, Бобруйскъ.
— 126 —

Копцикъ М. М. 118.
Корбутъ Д. С. 167, Мозырь.
Корбъ А. 127, Бобруйскъ.
Корженевскій И. А. 74, Коломенская, Голуховскаго.
Корженевскій И. И. 167, Мозырь.
Корзо П. В. 162.
Корзунъ В. Н. 87.
Коркозовичъ И. Н. 55, им. Малая-Млынка.
Коркозовичъ Л. Г. 55, им. Большіе-Логи.
Корнилія игуменія 95, зд. женск. монаст.
Корноуховъ И. В. 78, Преображенская, Виленчика.
Корнѣенко С. Д. 144, хут. Рудня.
Коровинъ И. А. 57, Захарьевская, № 4.
Коровицкій Л. Н. 70, Коломенская, № 34.
Королевъ М. П. 190, Пинскъ.
Коронцевичъ Д. В. 202, Рѣчица.
Коротенко Н. Ѳ. 126, Бобруйскъ.
Короткій К. Т. 209, Старобинъ.
Короткова З. В. 101, Магазинная, Вериго.
Коротковъ В. В. 85, уг. Петропавловск. и Магазинн., Вериго.
Корсакъ-Залѣсская Э. М. 101, Скобел., д. общ. Милосердіе.
Корсакъ О. С. 54, им. Сташаны, Пинск. у.
Корховъ Я. М. 52, Нижн.-Ляховка, Пулковскаго.
Косичъ А. И. 56.
Космовскій К. Л. 103.
Коссаковскій Н. Г. 77, Вильна.
Костеничъ А. И. 161.
Костецкій Б. Н. 207, Слуцкъ.
Костецкій Н. Д. 87.
Костко П. С. 221.
Костровъ П. А. 190, Пинскъ.
Костюкевичъ И. Ф. 132, Бобруйскъ.
Костючукъ В. 194, Пинскъ.
Косухинъ А. С. 108.
Косцюкевичъ М. А. 107, 2-й Госпитальн. пер., Мериканти.
Котаръ П. Т. 158, Богушевичи.
Котковскій В. А. 58, Юрьевско-Завальная, соб. д.
Котловскій Г. Ѳ. 123.
Котляревскій М. М. 66, Вильна.
Котляровъ Г. И. 90, Шавли.
Котикъ В. I. 68, Юрьевская, Кротовскаго.
Кохановъ И. К. 199, Рѣчица.
Коховскій Л. В. 126, Бобруйскъ.
Кохомская А. 78.
Кочержевскій Е. Г. 126, Бобруйскъ.
Кошелевъ М. Н. 131, Бобруйскъ.
Кравченко П. Н. 155, Марьина-Горка.
Крайникъ О. А. 219, Несвижъ.
Крамида К. Н. 89, Юрьевская, № 11.
Крампультцъ X. Ф. 141, Борисовъ.
Красильниковъ Ѳ. В. 137, Борисовъ.
Красковскій А. Ѳ. 52, Садовая, Матусевичъ.
Красницкій А. Н. 162.
Красновскій А. И. 199, Лоевъ.
Красновъ М. М. 220, Несвижъ.
Краснянскій В. Г. 77, Вильна.
Красовскій Л. К. 102.
Красовскій А. Н. 67, Нижняя Ляховка, Кобордо.
Крачина В. П. 156, Игуменъ.
Крестинскій П. Г. 182.
Крестинскій П. П. 143.
Крестниковъ К. А. 65, Подгорная, № 2.
— 127 —

Кречетовичъ В. 168.
Кривошеинъ В. К. 70, Подгорная, Новицкаго.
Кривцовъ А. Г. 186, Пинскъ.
Крикуновъ А. I. 193, Пинскъ.
Крикуновъ А. I. 198, Рѣчица.
Крицкій А. И. 160, Мозырь.
Кричевскій А. Г. 173.
Кричевскій В. 191, Пинскъ.
Крозе П. К. 177, Новогрудокъ.
Крониковская Е. В. 181, Еремичи.
Крониковскій Н. Г. 72, Козаковская, № 9.
Кротовскій А. А. 60, Юрьевск., соб. д.
Кругликъ Н. О. 136, Борисовъ.
Круглый А. О. 75, уг. Серпуховской и Подгорн., Ленскаго.
Круликовскій Е. К. 190, Пинскъ.
Крупскій У. Б. 102, им. Засулье.
Кручекъ-Голубовъ В. И. 198, Рѣчица.
Кручереско А. А. 72, зд. муж. дух. училища.
Крушевскій В. И. 89, Либава.
Кршижановскій А. Л. 160.
Крыленко И. А. 62, Подгорная, № 15.
Крюковская А. В. 69, Вильна.
Крюковъ, И. А. 143, Борисовъ.
Крючковъ А. П. 132, Бобруйскъ.
Кугель Р. М. 166, Мозырь.
Кудзинъ Е. И. 151, Игуменъ.
Кудзинъ С. И. 150, Игуменъ.
Кудрявцева Е. В. 180, Новогрудокъ.
Кудрявцевъ В. А. 171, Барановичи.
Кудрявцевъ В. И. 179, Новогрудокъ.
Кузменко Г. Е. 114, Захарьевская, Жилинскаго.
Кузминскій Н. К. 138, Борисовъ.
Кузнецовъ А. М. 212, Копыль.
Кузнецовъ В. М. 86, Барановичи.
Кузнецовъ В. Н. 108.
Кузнецовъ Е. А. 55, Пинскъ.
Кузьминъ В. Ѳ. 55, гост. Парижъ.
Кузьминъ Н. А. 151.
Кузьмичъ Я. И. 186, Пинскъ.
Кузюруба В. М. 148, Докшицы.
Кукевичъ И. И. 54, Магазинная, Поржецкой.
Кукликъ К. А. 173, Новогрудокъ.
Кулагинъ В. Н. 74, Николаевская, № 1.
Кулаевъ П. И. 73, Провіантская, № 15.
Кулаковская Е. В. 101, Крещенская, Олешкевича.
Кулаковскій И. Г. 89, Крещенская, Олешкевича.
Кулаковъ П. Ф. 190, Пинскъ.
Кулешовъ И. Е. 58, Александровская, Мунвеза.
Куликъ Б. Я. 172.
Кулиничъ С. В. 197, Рѣчица.
Кульчицкая А. И. 181, Еремичи.
Кунинъ Л. Я. 130, Бобруйскъ.
Кунцевичъ М. В. 218, Слуцкъ.
Купче К. X. 118.
Купчинскій П. Ф. 67, Петропавл., Кабакова.
Курбатовъ Е. С. 123.
Курбатовъ И. А. 93, Госпитальная, № 10.
Курбыко Е. Т. 180, Новогрудокъ.
Курбыко Т. Д. 171, Новогрудокъ.
Курнатовская В. Ю. 94, Широкая, зд. жен. дух. уч.
Курнатовскій Ф. Б. 215, Слуцкъ.
Курьяновъ В. Ѳ. 112.
Кусонская А. М. 132, Бобруйскъ.
Кухарскій П. А. 178, Новогрудокъ.
— 128 —

Кучевскій К. В. 63, Провіантская, Корса.
Кучинскій А. Я. 101, Преображенская, № 18.
Кучинскій М. М. 70, Широкая, Лозовскаго.
Кучуръ П. О. 58, Губернаторская, Коркозовичъ.
Кущинскій В. И. 176, Барановичи.
Кюстеръ Г. Л. 125, крѣп. Бобруйскъ.
Л.
Лабенскій Г. М. 63, Юрьевская, Швейделя.
Лабецкая Н. А. 81.
Лаворко К. И. 189.
Лавриненко-Мищенко П. Д. 207, Слуцкъ.
Лаврова О. X. 69, Подгорная, № 61.
Лаврова Т. С. 78.
Лавровичъ А. Г. 67, Полицейская, Одынца.
Лавровъ Н. Н. 63, Подгорная, № 61.
Лавровъ П. Н. 79, Госпитальная, Ясинскаго.
Лавровъ Ѳ. Д. 221, Несвижъ.
Лавышикъ К. О. 123, Бобруйскъ.
Лагунъ Ю. И. 53, Фельдшерская, Яцкевича.
Лазарева X. Э. 133, Бобруйскъ.
Лазарева Ю. А. 82.
Ланге А. 112.
Ланге X. Г. 166, Туровъ.
Лаппа Д. А. 86, Вильна.
Ларіоновъ Ѳ. Т. 126, Бобруйскъ.
Ластовицкій И. Г. 87.
Латернеръ Л. О. 170.
Латынинъ В. Е. 90, Подгорный пер., Геращеневской.
Латынинъ Е. А. 125.
Лауницъ-фонъ-деръ М. В. 62, Вильна.
Лачиновъ Н. В. 54.
Лашкевичъ С. М. 123.
Лебедева А. В. 78.
Лебедева Т. А. 97.
Лебедзь И. А. 57, Александровская, д. Богоугодн. завед.
Лебедзь I. X. 173.
Лебедзь С. А. 172, Новогрудокъ.
Лебедзь Я. А. 76.
Лебедевъ А. П. 55, Губернаторская, Коркозовича.
Лебедевъ Д. Ѳ. 129, Бобруйскъ.
Лебедевъ Н. А. 128, Бобруйскъ.
Левандовскій Л. Г. 55, им. Челющевичи.
Левенсонъ В. А. 178, Барановичи.
Левинсонъ М. Ю. 216, Слуцкъ.
Левинъ Б. 165.
Левинъ М. Я. 201.
Левитовъ Н. И. 193, Пинскъ.
Левицкій Н. Г. 110, Рубежевичи.
Левицкій Ѳ. К. 93, Александровская, зд. дух. сем.
Левонтонъ М. Д. 104, Соборная пл., Лурье.
Левстремъ В. А. 142, Борисовъ.
Левченко Н. Г. 82.
Левченко Ѳ. Г. 78, Коломенская, Волузнева.
Левшинъ П. И. 183, с. Лунинецъ.
Левшинъ С. Д. 138, Борисовъ.
Легатовичъ В. С. 107, Крещенская, Григоровича.
Ле-Дантью Е. В. 176, Барановичи.
Ледеръ А. О. 83, Захарьевская, Левина.
Лей В. Л. 68.
Леймбахъ Л. Ф. 111, Соборная площ., Іоллеса.
Лейтнекеръ Г. 177.
— 129 —

Лекантъ И. Л. 151.
Лекертъ Н. Ф. 107, Александровская, соб. д.
Лелявскій С. Д. 193, Пинскъ.
Лембергъ Ю. М. 141.
Ленскій А. 92, Рыбный базаръ, д. Екатер. соб.
Ленскій М. А. 55, им. Хотово.
Лентовскій Ф. П. 102.
Ленчевскій-Самотыя А. В. 209, Клецкъ.
Ленчевскій-Самотыя Л. В. 73, Широкая, соб. д.
Леоновъ А. П. 139, Борисовъ.
Леплинскій С. С. 85.
Леппенъ И. И. 214, Клецкъ.
Леткевичъ И. М. 56, Фельдшерская, Яцкевича.
Лещинскій А. И. 86, Вильна.
Лещинскій А. П. 179, Новогрудокъ.
Лещинскій А. С. 212, Копылъ.
Либеръ А. П. 88.
Либманъ Б. 165.
Либманъ П. А. 122.
Лившицъ Г. 157, Игуменъ.
Лившицъ Н. И. 190.
Лившицъ Э. Б. 157, Игуменъ.
Лизгаръ П. Н. 151.
Лимановскій А. В. 103.
Липмановъ Г. Ш. 76, Преображенская, Ашмана.
Лисицкая О. 205, Рѣчица.
Лисицкій И. О. 178, Новогрудокъ.
Лисицкій М. М. 213, Слуцкъ.
Лисицкій С. О. 69, Добрыя-Мысли, Куликовскаго.
Лисовскій К. И. 141, Борисовъ.
Лисовскій К. П. 59, Полицейская, Канторовича.
Лисовскій С. И. 161.
Лиссеръ М. С. 100.
Листовскій И. Ю. 141, Борисовъ.
Лисуповъ М. Г. 62, Вильна.
Литвиновичъ I. X. 59, Серпуховская, соб. д.
Литвиновъ В. П. 67, Захарьевская, Сутина.
Литвиновъ И. А. 74, Вильна.
Литвиновъ М. П. 112, Васильевскій пер., Прошинскаго.
Лифшицъ Д. Я. 129.
Лифшицъ З. 143, Борисовъ.
Лифшицъ М. Я. 118.
Лифшицъ Я. Н. 201.
Лихачевъ И. В. 177, Новогрудокъ.
Лиходзѣевскій А. В. 125, крѣп. Бобруйскъ.
Личко Г. И. 181.
Личко Н. М. 205, Рѣчица.
Ліокумовичъ А. И. 167.
Лобановъ А. Е. 214.
Лобачевскій В. А. 87.
Лобзовская Л. 191, Пинскъ.
Лобовъ С. Н. 141, Борисовъ.
Лобоцкій I. Ѳ. 156, Игуменъ.
Лозинскій В. I. 175, им. Барятинъ.
Лозинскій Г. М. 122.
Лозовскій А. М. 104, Широкая, соб. д.
Лойко И. М. 85, Полицейская, Свенцицкаго.
Локизо П. 158, Игуменъ.
Локтевъ Г. И. 85.
Ломскій А. Ю. 52, Михайловск., Троицкаго.
Лонгиновъ И. Г. 67, Красная, соб. д.
Лопатинъ А. И. 115, Подгорная, Френкеля.
Лопоттъ В. Р. 98, Захарьевская, Войцѣховскаго.
Лопухинъ Б. А. 207, Слуцкъ.
Лосевъ С. П. 88, Москва.
Лось В. В. 197, Рѣчица.
Лотоцкій Г. М. 209, Слуцкъ.
— 130 —

Лотоцкій Е. 205, Рѣчица.
Лубенскій графъ Л. Ф. 102.
Лубоцкій Н. Д. 148, Докшицы.
Лукашевичъ М. 218, Слуцкъ.
Лукашевичъ Н. В. 67, Пинскъ.
Лукашевичъ О. Г. 70, 1-й Госпит. пер., Парфіановича.
Лукашевскій Е. Л. 200, Рѣчица.
Лукашевъ М. А. 67, Преображенская, № 32.
Лукинъ В. В. 165, Копаткевичи.
Лукинъ В. З. 162, Мозырь.
Лукьяненко А. А. 132, Бобруйскъ.
Лукьяненко А. И. 120, Бобруйскъ.
Лукьяненко П. X. 151, им. Добрыя-Мысли.
Лундъ Н. Э. 197, им. Перетрутовичи.
Лунскій Б. Ф. 141, Борисовъ.
Лунцъ О. Л. 79, Захарьевская, соб. д.
Лурье А. 189.
Лурье А. Е. 101, Захарьев., Лурье.
Лурье А. М. 184.
Лурье А. X. 91, Захарьевская, Лурье.
Лурье Г. А. 190.
Лурье Г. Д. 100, Петропавловск., д. комерч. банка.
Лурье Л. Д. 57, Преображенск., собств. д.
Лурье М. И. 57.
Лурье Н. З. 92, Московск., соб. д.
Лурье Р. М. 101, Захарьевская, Лурье.
Лурье С. С. 91, Одесса.
Лурье С. X. 91, Варшава.
Лурье С. Я. 184.
Лурье X. Г. 91, Захарьевская, соб. д.
Лурье X. Д. 203, Рѣчица.
Луцикъ I. В. 60, Георгіевская, Пликмана.
Лысенко Г. П. 198, Рѣчица.
Лысковъ И. П. 215, Слуцкъ.
Лычковскій Л. К. 221, Несвижъ.
Любанская Я. Г. 98, им. Лошица.
Любанская Я. I. 69, им. Лошица.
Любанскій Е. И. 59, им. Лошица.
Любарскій Л. В. 112, Веселая, Свенцицкаго.
Любимовъ И. П. 144, Борисовъ.
Любимовъ П. А. 178, им. Воронча.
Любимовъ П. Н. 177, Городея.
Любицкій Г. В. 203, Рѣчица.
Любицкій И. В. 166, Мозырь.
Любомирскій А. А. 220, Несвижъ.
Лютковъ И. Г. 61, 2 Госпит. пер., Стражевскаго.
Лютынскій Б. С. 88.
Лютцельшвабъ И. И. 131, Бобруйскъ.
Лякмунтъ С. И. 85.
Лянге Г. Ф. 220, Несвижъ.
Ляндо Н. С. 212, Слуцкъ.
Ляпуновъ И. Н. 63, уг. Подгорн. и Петропавл., Юхновича.
Лясковскій И. К. 86, Мозырь.
Ляховская А. И. 101, Юрьевская, Авербуха.
Ляхъ-Невинскій М. К. 130, Паричи.
Ляшевичъ Г. Д. 131, Бобруйскъ.
Ляшко Н. Ѳ. 89, Георгіевская № 14.
М.
Магденко А. П. 149, Игуменъ.
Магидъ М. Г. 82.
Маевскій А. І. 185.
Маевскій В. М. 209, Слуцкъ.
Мазель М. Ш. 100.
Мазингъ Э. А. 202, с. Василевичи.
Мазо А. Н. 141, Борисовъ.
Мазо Н. И. 141.
— 131 —

Мазовка К. Е. 178, Новогрудокъ.
Майковъ Г. П. 72, уголъ Богадѣльн. и Подгорн., Борща.
Майковъ М. Н. 67, Мозырь.
Макаревичъ А. М. 161.
Макаревичъ И. С. 185.
Макаревичъ М. С. 185.
Макаревичъ С. В. 57, Губернаторская, Гурвича.
Макаренко К. Г. 76, Захарьевская, Суши.
Макареня Д. А. 52, 1-й Госпитальн. пер., Козакевича.
Макашевъ В. А. 67, Захарьевская, Позняка.
Маковецкій П. А. 64, уг. Михайл. и Георг., Волкановскаго.
Максимовичъ И. I. 183, Пинскъ.
Максимовъ В. П. 165, Петриковъ.
Макушевскій М. С. 60, Михайловская, Антошевскаго.
Малаха В. Г. 74, Сухая, Левина.
Малаховъ М. А. 76, Полицейск., собств. д.
Малевинскій П. А. 86, Вильна.
Малевичъ И. Г. 129, Бобруйскъ.
Малейко М. А. 130, Бобруйскъ.
Малибошко Т. Р. 54, уг. Петропавловск. и Подгорн., № 32—47.
Малина А. А. 91, Логойская, Бохана.
Малинина А. А. 82.
Малиновскій А. С. 189, Пинскъ.
Малиновскій В. А. 172.
Малиновскій В. В. 165, Мозырь.
Малиновскій Е. Э. 68, Магазинная, Поржецкой.
Малиновскій П. А. 162, Мозырь.
Малишевскій И. 205.
Малышевичъ Г. И. 70, Московская, Бентковскаго.
Малышкинъ К. А. 143, Борисовъ.
Мальбинъ Г. Л. 114.
Мальцевъ А. 119, Раковъ.
Мальцевъ Е. 158, Богушевичи.
Мальцевъ И. О. 150, Игуменъ.
Малюга Н. Г. 66, Провіантская, соб. д.
Манкевичъ В. Н. 132, Бобруйскъ.
Манусевичъ А. Я. 117, Новогрудокъ.
Манусевичъ Я. А. 172.
Манцивода И. 97.
Манциводо А. Д. 59, Уборки, Жака.
Манцвѣтовъ А. И. 64, Загородная, Фещука.
Маньковская Ѳ. Т. 134, Паричи.
Маргевичъ В. А. 58, Подгорная, Здановичъ.
Марголинъ В. З. 129.
Марголинъ З. С. 122.
Марголинъ Л. М. 118.
Маркевичъ Я. А. 90, Госпитальная, Цвирко.
Маркова Е. Л. 82.
Марковъ Т. И. 143.
Марксеръ I. А. 191, Пинскъ.
Мартинсонъ I. I. 64.
Мартыновъ Н. Д. 123.
Марцинкевичъ I. С. 189, Пинскъ.
Марцынкевичъ П. П. 86, Барановичи.
Марченко В. А. 88, Александровская, Кагановича.
Маршакъ М. И. 114.
Масаловъ А. В. 136, Борисовъ.
Масальскій-Кашуро П. Н. 67, Подгорн. пер., Офли.
Маслаковецъ Г. Н. 71, Троицк., Лисовскаго.
Масленниковъ А. И. 128, Бобруйскъ.
Маслова М. И. 91, Петропавловская, Юхновича.
Масловичъ В. К. 60, Скобелевская, гр. Чапскаго.
— 132 —

Масловскій А. М. 85.
Масловскій Г. О. 215, Слуцкъ.
Масловскій Н. П. 144.
Масловскій П. Н. 102, Крещенская, Луцкевича.
Масловъ И. П. 62, Петропавловская, № 34.
Мастерчукъ П. М. 120, Бобруйскъ.
Матвѣева П. Н. 99, Подгорный пер., Офли.
Матвѣевъ А. Н. 87, Москва.
Матвѣевъ Г. В. 136, им. Нѣжицы.
Матвѣевъ Н. Г. 55, Подгорный пер., Офли.
Матвѣевъ С. С. 221, Несвижъ.
Матковскій П. А. 137, Борисовъ.
Маторинъ И. И. 199, Рѣчица.
Матусевичъ С. О. 89, Слѣпянская, № 3.
Матусевичъ Ф. I. 75, Кошарская пл., Маркусъ.
Махтей Б. Л. 100, Петропавл., Фодимана.
Махтей Ш. А. 100, Екатерининская, Каждана.
Мацкевичъ А. 97.
Мацкевичъ А. А. 112.
Мацкевичъ А. Я. 142, Борисовъ.
Мацкевичъ В. В. 186, Пинскъ.
Мацкевичъ Е. С. 145, Борисовъ.
Мацкевичъ Н. Я. 90, Захарьевская, № 19.
Мацуевъ В. Л. 179, Новогрудокъ.
Мацѣша В. Ф. 70, Садовая, Матусевича.
Машкилейсонъ А. К. 91, Серпуховская, соб. д.
Медвѣдевъ С. И. 77, Магазинная, № 4.
Медвѣдковъ И. Н. 127, Бобруйскъ.
Медемъ А. Д. 115, уг. Петропавловской и Магазинной, Даревской-Вериго.
Медовиковъ П. С. 127, Бобруйскъ.
Мееровичъ X. X. 83.
Мезенцовъ М. И. 142, Борисовъ.
Мезенцовъ С. Н. 111, им. Тресковщизна.
Мейеръ А. X. 86, Вильна.
Мейснеръ Е. В. 176, Барановичи.
Мейчикъ Д. М. 108.
Мелеги В. Д. 75, Захарьевская, гост. Франція.
Меленевскій П. Г. 178, Новогрудокъ.
Меликъ-Шахъ-Назаровъ Н. М. 220, Несвижъ.
Мельниковъ А. Н. 165, Мозырь.
Мемноновъ Н. Ѳ. 91, им. Валеріановка, Игум. у.
Менглетъ 1-й В. А. 141, Ново-Борисовъ.
Менделѣевъ Д. И. 87, Москва.
Менжинскій С. А. 69, зд. тюремн. замка.
Меницкій Н. А. 149, им. Шацкъ.
Менчъ Ѳ. О. 191, Пинскъ.
Меньшиковъ Н. М. 115, Захарьевскій пер., Левина.
Мериканти В. В. 68, 2-й Госпит. пер., № 2.
Метлинъ И. И. 85, уг. Полицейской и Юрьевской, Гинзбурга.
Метрикасовъ I. В. 76, Новомосковская, Кугеля.
Мецъ Ѳ. Ѳ. 87, Москва.
Мещериновъ Д. П. 137, Стар.-Борисовъ.
Мещеряковъ Ѳ. Н. 86, Лунинецъ.
Мигай А. С. 70, Бѣлоцерковная, Мизгера.
Мигай Д. Я. 199, Рѣчица.
Мигай I. 205.
Мигай Н. А. 179, им. Пегримово.
Мигай Н. И. 86, Житковичи.
Мигай С. И. 168, Мозырь.
— 133 —

Мигай Ѳ. И. 65, Веселая, соб. д.
Миклашевскій М. И. 130, им. Рудобѣлка.
Микринъ Г. А. 131, Бобруйскъ.
Микріевскій Л. А. 189, Пинскъ.
Милеантъ Г. Г. 66, Москва.
Милевичъ О. О. 85.
Миллеръ Ѳ. П. 125, крѣп. Бобруйскъ.
Милѣевъ В. Н. 202, Брагинъ.
Минервинъ И. К. 115, Затюремн. пер., Хойновскаго.
Мининъ З. Д. 78, Крещенская, Грегоровича.
Минкевичъ В. Ѳ. 194, Лунинецъ.
Минкевичъ Г. А. 94, 1-й Госпитальный пер., № 8.
Минковскій И. М. 100.
Минторовичъ М. I. 92, Подгорн., зд. дѣтск. пріюта.
Минцъ З. Б. 118.
Миранскій Г. А. 103, Губернаторская, Курлянда.
Миркіевскій Л. А. 187.
Мироновъ Н. Г. 220, Несвижъ.
Мироновъ П. 194, Лунинецъ.
Мисевичъ А. А. 186, Столинъ.
Мисюревичъ Г. Ѳ. 179, ферм. Колпеница.
Миткевичъ С. Г. 123, Паричи.
Миткевичъ Ѳ. 95, Воскресенская, д. Екатер. соб.
Митрофановъ В. С. 62, Вильна.
Михаилъ, Епископъ Минскій и Туровскій, 92.
Михайловская А. В. 94, Широкая, зд. жен. дух. уч.
Михайловъ А. В. 84, Веселая, Эпштейна.
Михайловъ А. И. 126, Бобруйскъ.
Михайловъ Н. С. 209, Слуцкъ.
Михаленко М. Ф. 94, Юрьевская, Корзона.
Михалковичъ И. Л. 148, Докшицы.
Михалькевичъ К. 90.
Михеевъ А. С. 63, Захарьевская, Глахенгауза.
Михельсонъ А. А. 149, им. Засвятое.
Михельсонъ Н. Ю. 177.
Михневичъ А. Ѳ. 67, М.-Монастырскій пер., Боричевскаго.
Михневичъ В. Ю. 189, Любешовъ.
Михѣевъ М. В. 90, Загородно-Серпуховск., Литвиновича.
Мицкевичъ А. Ф. 122.
Мицкевичъ В. Ѳ. 178, Городище.
Мицкевичъ Д. И. 208, Клецкъ.
Мицкевичъ Ю. К. 204.
Мишинъ В. В. 120, Паричи.
Могильницкій А. Л. 185, Пинскъ.
Могильницкій Н. Н. 58, Губернаторская, Коркозовичъ.
Модль О. А. 126, Гомель.
Можаровскій Н. 205, Рѣчица.
Мокроусовъ В. Н. 131, Бобруйскъ.
Молдинскій Н. А. 128, Бобруйскъ.
Молчановскій В. П. 143, Борисовъ.
Мольскій Н. В. 115, Инвалидная, соб. д.
Монблановъ В. А. 79, уг. Георгіевск. и Полицейск., Шуба.
Монтвиллъ I. С. 103.
Мончинскій А. 189.
Мордбергъ Л. К. 127, Бобруйскъ.
Мореншильдъ-фонъ С. А. 110, Столпцы.
Морзонъ А. О. 70, Добрыя-Мысли, Куликовскаго.
Морковская О. А. 94, Широкая, зд. жен. дух. уч.
Морозовъ В. И. 64, Александровская, Канторовича.
Морозъ А. А. 184.
Морозъ К. Д. 138, Борисовъ.
Морозъ Ѳ. 161.
— 134 —

Москалевичъ В. А. 92.
Москалевичъ В. Р. 134, Паричи.
Москалевичъ К. Р. 130, Бобруйскъ.
Москалевичъ П. А. 213, Слуцкъ.
Москвичъ И. Д. 89, уг. Веселой и Кошарск., Перникова.
Москевичъ И. Г. 94, Соборная пл., д. муж. дух. уч.
Мошинскій В. Ю. 129.
Мошковъ С. В. 84, уг. Губернаторск. и Магаз., Дуберштейна.
Мощинскій Г. И. 104, Губернаторская, соб. д.
Мрачковскій И. И. 72, Подгорн., Староневича.
Мрочковская П. Л. 107, Захарьевская, Комоцкой.
Мрочковскій К. И. 107, Захарьевская, Комоцкой.
Мунвезъ Я. Э. 71.
Муравьевъ М. И. 63, Богадѣльн. Сироткина.
Мурзичъ А. И. 183, Узда.
Мурзичъ А. X. 137.
Мурзичъ А. Я. 70, М.-Татарская, Богдановича.
Муромцевъ С. А. 178, Новогрудокъ.
Мусинъ-Пушкина графиня Е. П. 98, Соборн. пл., № 10.
Мусинъ-Пушкинъ графъ А. А. 51, Соборн. пл., № 10.
Мухинъ А. Ѳ. 88.
Мухинъ И. Ѳ. 59, Соборная пл., соб. д.
Мухли А. А. 63, Широкая, Нацевича.
Мысавской М. П. 109.
Мыслинъ М. Д. 118.
Мышковскій К. Р. 220, Несвижъ.
Мышковскій С. Г. 212, Ляховичи.
Н.
Наваренко Г. Т. 215, Слуцкъ.
Надеждина К. А. 134, Паричи.
Назаревскій В. К. 173.
Наревичъ А. О. 190, Пинскъ.
Наревичъ I. 179, Новогрудокъ.
Наревичъ II. А. 93, Александровская, зд. дух. сем.
Наркевичъ-Іодко А. А. 59, Полицейская, соб. д.
Наркевичъ-Іодко Б. Г. 92, им. Пясочно, Игум. у.
Наркевичъ-Іодко Г. А. 104, Крещенская, Плавскаго.
Наркевичъ-Іодко К. Ѳ. 55, им. Пуково.
Наркевичъ-Іодко Л. Ѳ. 102.
Наркевичъ-Іодко Р. Ѳ. 55, им. Лопушно.
Наркевичъ-Іодко Я. О. 208, им. Пясочно.
Наркевичъ Л. 216, Слуцкъ.
Наркевичъ Н. Ю. 209, Слуцкъ.
Мартовъ Ѳ. Д. 57, Пинскъ.
Насакинъ А. В. 67, Юрьевская, Дулевича.
Настопко П. Я. 185, Лунинецъ.
Насѣкина Р. Н. 90, Госпитальная, Тарановича.
Насѣкинъ В. Н. 63, 2-й Госпит. пер., № 20.
Невѣровичъ Н. А. 191, Пинскъ.
Невѣровскій А. И. 164, Мозырь.
Негодновъ П. Т. 128, Бобруйскъ.
Недзьведзкій А. Ф. 60, Подгорн. пер., № 4.
Незабытовскій К. К. 55, им. Бацевичи.
Нездюрова Е. П. 78, Преображенская, Виленчика.
Нездюрова М. И. 76, Преображенская, Виленчика.
— 135 —

Нездюрова Н. И. 75, Преображенская, Виленчика.
Нейфахъ Д. I. 83, Преображенская, Рубинштейна.
Нейфахъ С. Ю. 84.
Некрасовъ А. И. 88.
Некрашевичъ М. 205.
Некрашевичъ Э. I. 60, хут. Людамонтъ.
Некричъ Ф. В. 129.
Нектарьевскій А. В. 53, Захарьевская, Бицютки.
Нелинъ Н. Н. 90, Ромны.
Немировскій В. А. 90, Кошарская пл., Маркуса.
Немонтовичъ И. Л. 85.
Немчинскій С. 191, Пинскъ.
Непышневскій С. А. 120, Бобруйскъ.
Несвижскій Б. Б. 146, Борисовъ.
Несенчукъ Д. 161.
Нестеровъ М. В. 165, Житковичи.
Нецеіовскій В. Р. 130.
Нещеретовъ С. А. 150, Игуменъ.
Никитенко Я. Н. 165, им. Головчицы, Рѣч. у.
Никитинъ Д. П. 63, Новомосковская, Либермана.
Никифоровичъ И. С. 138, Борисовъ.
Никифоровскій И. М. 144, Борисовъ.
Николаевъ А. Н. 87.
Николаевъ М. И. 52, Веселая, № 4.
Никольскій А. Н. 112, Койдановъ.
Никольскій И. М. 93, Загородная, Канторовича.
Никольскій Н. Е. 86, Вильна.
Никольскій П. А. 72, Садовая, Луцкевича.
Никотинъ П. П. 128, Бобруйскъ.
Нисневичъ С. О. 83.
Нисселовичъ Э. Н. 104, Серпуховская, Цырлина.
Новиковъ А. Р. 207, Слуцкъ.
Новицкій И. А. 218, Слуцкъ.
Новицкій М. А. 107.
Новицкій Н. А. 130, Бобруйскъ.
Новодворскій В. Ц. 67, Михайловская, № 28.
Новодережкинъ С. А. 178, Новогрудокъ.
Нолье Ф. Г. 143, Борисовъ.
Нолькенъ-фонъ баронъ 149.
Норейко Л. Д. 55, им. Туровъ.
Носовичъ И. В. 63, Веселая, № 62.
Нуссбейнъ Ф. Ш. 105, Преображенская, Плоткина.
О.
Обезерскій М. I. 106, Серпуховская, Сутина.
Образцова М. 138, Борисовъ.
Образцовъ С. И. 203, Рѣчица.
О’Бріенъ-де-Ласси П. П. 186, Пинскъ.
Обронпальскій Э. Л. 59, Захарьевская, соб. д.
Оброцкій В. 61.
Овчинниковъ Д. Н. 176, Новогрудокъ.
Огіевичъ А. И. 213, Слуцкъ.
Огоновскій М. И. 176, Барановичи.
Одинцовъ М. А. 214, Слуцкъ.
Одинцовъ Н. Ѳ. 77, Вильна.
Околовичъ А. 112.
Околовичъ А. М. 136, Борисовъ.
Окуловъ М. М. 168, Мозырь.
Олевинскій Э. Ю. 59, 2-й Госпит. пер., соб. д.
Олекевичъ Е. В. 123.
Олехновичъ Н. П. 143, Борисовъ.
Олеша К. Ц. 55, им. Новое-Бережное.
— 136 —

Олиферъ А. Н. 56, Подгорная, Чапскаго.
Олтаржевскій П. И. 154, Игуменъ.
Ольденбургъ-Герцко С. П. 80, Георгіевск., Левина.
Омельченко Г. И. 172, Новогрудокъ.
Онгирская А. К. 90, Подгорная, зд. женск. гимназіи.
Онищенко А. Я. 178, Барановичи.
Онопріенко Д. С. 209, Слуцкъ.
Ончуковъ А. К. 86, Вильна.
Оппокова Ю. А. 134, Паричи.
Опуховскій И. К. 173.
Органовъ Н. Н. 78, Захарьевск., Доброхотова.
Орловскій А. 184.
Орловскій Ф. А. 60, уг. Широк. и Загор., Константиновича.
Орловъ И. К. 173.
Орловъ М. Н. 85, ст. Осиповичи, Л.-В. ж. д.
Орловъ Н. И. 93, Ново-Комаровск. пл., Русецкаго.
Орловъ П. А. 123.
Орловъ С. В. 79, Магазинная, Шеврель.
О’Руркъ графъ I. М. 103.
О’Руркъ графъ К. А. 171, им. Вселюбъ.
Освѣцимскій К. А. 59, Крещенская, соб. д.
Освѣцимскій С. О. 115, Ляховская, № 15.
Осиньковскій А. М. 178.
Осиповичъ И. И. 167, Мозырь.
Осипукъ-Осиповъ Н. Н. 164, Петриковъ.
Оскерко Е. Э. 55, им. Мутижаръ.
Оскерко Л. Э. 197, им. Водовичи.
Осмоловскій Г. И. 79, Михайловская, соб. д.
Остахновичъ Ѳ. П. 88.
Осташевскій I. Ю. 67, Бобруйскъ.
Островскій И. К. 141, Борисовъ.
Островскій I. 165.
Остроградскій А. Ѳ. 85, Минскъ.
Оффенбергъ-фонъ И. Ц. 98, Соборная пл., Райца.
Оффенгенденъ Е. С. 167, Мозырь.
Охотницкій Л. А. 103.
Очаповскій В. 192.
Очкинъ Д. И. 166, Мозырь.
П.
Павликовскій К. Г. 104, Захарьевская, Ландау.
Павловичъ I. Я. 77, Петропавловская, Буяновской.
Павловичъ Л. С. 129, Бобруйскъ.
Павловичъ П. А. 179, Новогрудокъ.
Павловичъ П. Л. 86, Вильна.
Павловичъ Ф. О. 209, Синявка.
Павловичъ Ѳ. В. 112.
Павловскій В. Л. 126, Бобруйскъ.
Павловскій Л. Ѳ. 67, Широкая, Свенцицкаго.
Павловскій Ф. В. 150, Узда.
Павловскій Ф. Т. 92, Широкая, Павловскаго.
Павловъ А. П. 127, Бобруйскъ.
Павловъ В. И. 58, Садовая, Белье.
Павловъ С. В. 164, Мозырь.
Павлюкевичъ В. 100.
Павлюкевичъ Е. В. 89, Николаевск., № 20.
Пальцевъ Н. И. 80.
Пальчинскій П. А. 128, Бобруйскъ.
Панаіоти Е. П. 157, Игуменъ.
Панинъ А. А. 112, Заславль.
Пановъ А. М. 93, зд. Минск. женск. дух. уч.
Панютинъ В. И. 115, Магазинная, Харевича.
— 137 —

Папа-Афанасопуло И. А. 183, им. Сварицевичи.
Парамоновъ М. X. 143, Борисовъ.
Пастернацкій А. И. 129, Бобруйскъ.
Пастернацкій Е. П. 60, Дементьевская, Команецкаго.
Пасюкъ Ѳ. С. 79, Фельдшерская, Пѣтуховскаго.
Патудинъ А. П. 126, Бобруйскъ.
Патѣевъ В. Л. 198, Мозырь-Калинковичи.
Пахомова М. Л. 82.
Пахомовъ Е. М. 93, Полицейск., Чали-Суріевой.
Пащенко А. Д. 142, Борисовъ.
Пащенко В. А. 90, Жлобинъ.
Пейкеръ М. П. 90, Подгорная, Мунвеза.
Пейкеръ Н. Ѳ. 170, Новогрудокъ.
Пейкеръ П. Ѳ. 55, им. Бурдыковщизна.
Пекарскій И. О. 60, уг. Ново-Захарьевск. и Васильевск. пер., Прошинскаго.
Пекарскій К. А. 211, Слуцкъ.
Пекарскій М. М. 173, Барановичи.
Пекарскій Ю. И. 59, Петропавловская, соб. д.
Пенчковскій I. И. 212, Слуцкъ.
Пеньчковскій Е. Э. 77, Гродно.
Перебилло П. 168, Мозырь.
Перельманъ Н. 154.
Перепеча А. Г. 202, Хойники.
Перепечинъ А. 194, Лунинецъ.
Перепечинъ В. В. 93, зд. Мин. дух. уч.
Перепечинъ Н. 194, Пинскъ.
Пересвѣтъ-Солтанъ М. А. 55, им. Горки.
Перликъ Д. И. 126, Бобруйскъ.
Перхоровичъ А. 119, Раковъ.
Пестриковъ М. Н. 115, Московская, Коморницкаго.
Пестриковъ Н. Н. 109, Московская, Коморницкаго.
Пестовъ В. А. 159, Мозырь.
Пестовъ И. А. 53, Подгорная, Мунвеза.
Петеровъ А. И. 85. Крещенск., Френкеля.
Петкевичъ К. В. 165, Мозырь.
Петкевичъ К. Н. 216, Слуцкъ.
Петкевичъ С. С. 75, Юрьевск., № 6.
Петрасевичъ Ф. С. 112, Рубежевичи.
Петрикъ Г. Ѳ. 89, Красная, № 8.
Петровскій А. Г. 65, зд. мѣстн. лазарет.
Петровъ А. А. 130, Глускъ.
Петровъ А. Д. 170, Городище.
Петровъ Б. А. 115, Нижне-Ляховская, Таубкина.
Петровъ Е. И. 85.
Петровъ И. В. 88.
Петровъ К. А. 108.
Петровъ М. Е. 58, Полиц., № 36.
Петровъ М. Ѳ. 65, зд. мѣстн. лазарета.
Петровъ Н. Л. 86, Лунинецъ.
Петровъ Н. Ф. 93, уг. Александровск. и Михайловск., Свириновскаго.
Петровъ О. Е. 58, Крещенская, № 10.
Петровъ П. М. 53, Преображенская, Росѣцкой.
Петровъ Ѳ. Т. 142, Борисовъ.
Петропавловскій Д. Г. 122.
Петцгольдъ Е. И. 138, Борисовъ.
Пигальская Н. М. 65, зд. мѣстн. лаз.
Пигулевскій А. А. 117, Подгорн. пер., № 3.
Пигулевскій В. А. 73, Провіантская, соб. д.
— 138 —

Пигулевскій В. Г. 74, Серпуховская, соб. д.
Пигулевскій И. Г. 165, Мозырь.
Пигулевскій I. В. 185.
Пигулевскій М. Г. 72, Романовская, Стрѣлковскаго.
Пигулевскій П. С. 202, Рѣчица.
Пиккель Э. Э. 131, Бобруйскъ.
Пилеманъ Р. И. 93, Магазинн., соб. д.
Пилявскій И. А. 201, Рѣчица.
Пинкевичъ Е. Ѳ. 93.
Пинковскій И. Н. 121, Бобруйскъ.
Пинчукъ Л. И. 80, Загородная, Русецкаго.
Пиперъ К. К. 79, Садовая, Борисовича.
Писарева С. 122.
Писарчикъ А. 205.
Пищикевичъ В. П. 148, Докшицы.
Піонтковскій М. В. 139, Холопеничи.
Піонье Л. О. 77, Широкая, Адамовича.
Піотровичъ I. Я. 68, Подгорная, № 14.
Піотухъ I. П. 127, Бобруйскъ.
Плавинскій П. В. 60, Замковая, Тагера.
Плавскій К. Л. 105, Крещенск., соб. д.
Платоновъ В. М. 118.
Плаховъ С. С. 68.
Плешковъ И. Л. 115, Узда.
Плещинскій Н. 148, Докшицы.
Пломанъ В. Г. 166, Мозырь.
Плышевскій В. П. 93, Александровск., зд. дух. сем.
Плѣшивцевъ Р. Н. 85, Преображенская, Биргера.
Побѣдоносцевъ П. Д. 66, Вильна.
Повало-Швыйковскій Н. А. 137, Мстижъ.
Повстюкъ А. И. 72, Богадѣльная, Минковскаго.
Погодицкій А. Р. 129, Бобруйскъ.
Погодицкій В. I. 178, Новогрудокъ.
Погребнакъ Г. И. 66, Госпитальн. пер., Сляскаго.
Подашевская Н. 97.
Подашевскій Д. П. 214, Тимковичи.
Подашевскій П. П. 92, Магазинная, Котковскаго.
Подольскій И. Н. 115, Койдановъ.
Подольскій И. П. 188, Пинскъ.
Подольскій П. П. 67, Захарьевская, Бѣлюнаса.
Подольскій С. И. 67, Крещенская, № 8.
Подолянъ А. И. 132, Бобруйскъ.
Подскробко А. А. 138, Борисовъ.
Познякова О. В. 91, Соборная пл., д. Губернатора.
Познякъ I. С. 83.
Покревскій Г. 129.
Покровскій А. И. 63, Александровская, Канторовича.
Покровскій В. И. 134, Паричи.
Покровскій В. С. 166, Мозырь.
Покровскій И. А. 193, Пинскъ.
Полевая Е. К. 90, Петропавловская, Вериго.
Полетаевъ Д. Я. 58, Губернаторская, Коркозовичъ.
Полетика В. Н. 214, Тимковичи.
Поликарповъ М. И. 189, Пинскъ.
Полозовъ Н. В. 160, Мозырь.
Полонскій П. П. 90, Бѣлоцерковная, Лисицкаго.
Полторжицкій I. И. 220, Несвижъ.
Полторжицкій П. Г. 131, Бобруйскъ.
Полубинскій И. А. 76.
Поль В. К. 65, Садовая, Андреевской.
— 139 —

Полякъ А. И. 71, Крещенская, Грегоровича.
Полякъ В. И. 100.
Полякъ Л. Я. 57.
Полякъ М. Е. 72.
Полякъ М. И. 71.
Полякъ О. М. 100, Преображенская, Поляка.
Полякъ Ф. Р. 99, Преображенская, соб. д.
Помаскій П. А. 85.
Понировскій С. Ѳ. 139, Борисовъ.
Пономаревъ А. П. 220, Несвижъ.
Понтусъ П. Ѳ. 207, Слуцкъ.
Понюшевъ П. Д. 65, Захарьевская, Комоцкаго.
Попковичъ И. П. 214, Слуцкъ.
Поплавская Н. Г. 191, Пинскъ.
Поплавскій А. В. 92, им. Каменка, Дисненскаго у., Вил. губ.
Поплавскій I. И. 151, Игуменъ.
Поплавскій М. Г. 125.
Попова А. А. 69.
Попова С. И. 81.
Поповичъ В. В. 214, Слуцкъ.
Поповичъ И. В. 218, Слуцкъ.
Поповъ А. Л. 191, Пинскъ.
Поповъ А. П. 74, Московская, Григилевича.
Поповъ А. П. 64, Провіантская, Куна.
Поповъ В. А. 77, Вильна.
Поповъ В. И. 61, Магазинная, Алексѣева.
Поповъ В. П. 85, Подгорная, гр. Чапскаго.
Поповъ Е. Ѳ. 100.
Поповъ И. И. 90, уг. Подгорной и Серпуховск., № 9.
Поповъ К. А. 94, д. каѳедр. соб.
Поповъ К. М. 127, Бобруйскъ.
Поповъ К. Ф. 64, Александровск., Канторовича.
Поповъ М. М. 196.
Поповъ П. А. 88.
Поповъ П. И. 75, Преображенская, № 28.
Поповъ Ѳ. К. 128, Бобруйскъ.
Поржецкая В. М. 98, Магазинная, соб. д.
Поржецкій I. Г. 107.
Порѣчный К. М. 196, Мозырь-Калинковичи.
Постниковъ А. А. 164, Мозырь.
Постниковъ А. И. 69, Серпуховская, Шапиро.
Постниковъ И. А. 120, Бобруйскъ.
Постовскій М. П. 120, Урѣчье.
Потаповъ О. А. 186, Лунинецъ.
Поташкинъ И. I. 73, Широкая, Константиновича.
Потопчинъ Д. Д. 90, Осиповичи.
Потѣенко М. Д. 202, Рѣчица.
Почаевскій И. И. 202, Рѣчица.
Почобутъ Б. Ф. 88, Москва.
Поярковъ Ѳ. В. 128, Бобруйскъ.
Прейсбергъ X. X. 78, Захарьевская, Роговы.
Прейсъ Г. А. 118.
Преображенскій И. Н. 89, Захарьевская, № 38.
Пржелясковскій Н. А. 54, Захарьевская, соб. д.
Пржисѣцкій С. 165.
Приваловъ П. И. 89, Госпитальная, № 17.
Прилуцкій Д. А. 58, Губернаторская, Коркозовичъ.
Применко В. Ѳ. 172, Новогрудокъ.
Приневская О. А. 92, Подгорная, зд. дѣтск. пріюта.
Приневскій В. А. 177, Новогрудокъ.
Приневскій П. Е. 202, Рѣчица.
Притуленко В. Ѳ. 76, уг. Магазинн. и Коломенск., Рохлина.
— 140 —

Притулецкій Ф. П. 188.
Прищепенковъ П. М. 122.
Прищепчикъ А. К. 61, Александровская, Добровольскихъ.
Прозоровъ С. С. 130, Глускъ.
Прокоповичъ В. Ф. 173.
Прокоповичъ Ф. В. 93, Захарьевская, № 126.
Прокоповичъ Я. Я. 66, Вильна.
Прокулевичъ М. Г. 139, Борисовъ.
Прорвичъ Л. 194, Лунинецъ.
Проскурякова В. Ѳ. 107, Захарьевская, Шапиро.
Проскуряковъ А. С. 85, Захарьевская, Шапиро.
Простомолотовъ А. А. 67, Захарьевскій пер., Рубинштейна.
Протасъ Р. I. 97.
Прохоровъ А. И. 53, Широкая, Буракова.
Прошинскій К. Ц. 59, Ново-Моск. гост.
Прошинскій М. М. 59, Захарьевская, соб. д.
Прясловъ В. А. 220, Несвижъ.
Пузиковъ И. А. 202, Рѣчица.
Пуймановъ П. К. 127, Бобруйскъ.
Пуртовъ Н. Е. 125, Бобруйскъ.
Пухальскій Е. И. 70.
Пуцыковичъ В. О. 123, Бобруйскъ.
Пуцыковичъ I. Н. 185.
Пуцыковичъ К. О. 52, Б.-Татарская, соб. д.
Пушкевичъ Е. О. 81.
Пущинъ В. Н. 120, им. Стужки.
Пшенецкій В. Д. 86, Вильна.
Пыжевичъ В. С. 76.
Пырлинъ И. Е. 121.
Пѣнкевичъ К. С. 97.
Пѣнкевичъ С. А. 94, Раковская, зд. ц.-прих. школы.
Пѣнкина О. И. 134, Паричи.
Пѣнтка Э. С. 87, Москва.
Пѣткунъ О. Б. 216, Слуцкъ.
Пѣтухова Е. П. 69, Серпуховск., Волина.
Пѣтуховъ А. В. 68, Серпуховск., Волина.
Пѣховскій В. Ѳ. 135, Бобруйскъ.
Пясецкій Б. Ю. 115, Матвѣевская, Петровскаго.
Пясецкій М. С. 209, Ляховичи.
Р.
Рабиновичъ Б. И. 122.
Рабиновичъ З. М. 122.
Рабиновичъ Л. С. 212, Копыль.
Рабиновичъ М. Б. 212, Копыль.
Рабиновичъ С. А. 190.
Равдовичъ Ф. Ф. 162, Мозырь.
Радецкій Р. П. 115, Михайловская, № 8.
Радзивилло И. 148, Докшицы.
Радзивиновичъ Н. В. 185, Пинскъ.
Радоманъ К. Ф. 80.
Радциборъ Э. В. 86, Вильна.
Радченко Н. С. 58, Ново-Московская, Корлейса.
Раецкій Б. А. 79, Малая-Татарская, соб. д.
Райкевичъ М. I. 60, Петропавловская, соб. д.
Райскій Л. К. 91, им. Заполье, Слуцк. у.
Раковъ А. 177.
Ракочи П. Е. 67, Подгорная, № 51.
Ракочи С. П. 78, Подгорная, Ждановича.
Ральцевичъ М. I. 74, Старо-Виленская, Карпа.
Ральцевичъ П. I. 52, Молодечненская, соб. д.
Рапопортъ М. Г. 100, Преображенская, Сутина.
Раптовскій Е. С. 189, Пинскъ.
— 141 —

Расказовъ В. К. 86.
Раскошо Л. Е. 185.
Ратомскій О. К. 85.
Ратынскій Б. В. 55, им. Синча.
Ратькова-Рожнова М. А. 99, уг. Подгорн. и Петропавл., № 32/47.
Ратьковъ-Рожновъ А. Г. 54, уг. Петропавл. и Подгорн., № 32/47.
Рафаловичъ М. А. 165, Мозырь.
Рафаловичъ М. З. 139, Борисовъ.
Рафаловичъ Я. З. 139, Борисовъ.
Раффъ В. П. 155, Игуменъ.
Ребиндеръ П. Н. 87, Москва.
Ревенскій К. К. 91, им. Старица, Игум. у.
Регельсонъ Ш. Ш. 216, Слуцкъ.
Рейбницъ I. М. 58, Петропавловская, соб. д.
Рейнталь М. П. 165, Мозырь-Калинковичи.
Рейнштейнъ В. 213.
Рейслеръ В. П. 86, Вильна.
Рейссмиллеръ Э. Ѳ. 70, Подгорная, Стравинскаго.
Рейссмиллеръ Э. Ѳ. 75, Подгорная, Эйсмонта.
Рекунъ Л. И. 161, Мозырь.
Ремизовъ А. В. 89, Петропавловская, Иллинича.
Ремизовъ А. П. 150, Игуменъ.
Ремизовъ К. А. 154, Игуменъ.
Ренненкампфъ-фонъ П. К. 141, Борисовъ.
Реперъ А. А. 172.
Ресота Ш. 184.
Ржецкій П. Л. 111, Нижняя Ляховка.
Ридель А. И. 149, Березина.
Риза-Тернавіотъ Н. Г. 67, Михайловская, Крестинскаго.
Риккъ Б. А. 92, им. Солтаново, Рѣчицк. у.
Риккъ В. А. 55, им. Солтаново.
Римскій-Корсаковъ В. И. 170, Миръ.
Риттершпорнъ Ф. П. 118.
Рихтеръ С. И. 148, Докшицы.
Робушъ Е. В. 207, им. Болотчицы.
Роговинъ Д. Я. 114.
Роговскій К. А. 150, Березина.
Роговъ М. У. 117, Захарьевск., соб. д.
Роговы З. У. 91, Кіевъ.
Рогулько Н. У. 148, Докшицы.
Родзевичъ В. И. 67, Захарьевск., № 13.
Родзевичъ Д. В. 53, Богадѣльн., Минковскаго.
Родзевичъ К. В. 110, Заславль.
Родзевичъ М. И. 164.
Родовичъ И. О. 178, Ляховичи.
Родштейнъ Е. И. 191, Пинскъ.
Родштейнъ Е. М. 65, зд. мѣстн. лазарета.
Рожанскій А. X. 184.
Рожанскій Б. П. 86, Пинскъ.
Рожественскій Н. Г. 74, Вильна.
Розвадовскій графъ Л. А. 207, им. Бѣличи.
Роздяловская О. А. 134, Паричи.
Роздяловскій Г. А. 194, Пинскъ.
Розенталь Б. Г. 83.
Розенштейнъ Г. 165.
Розенштейнъ П. Л. 176, Барановичи.
Розенъ М. М. 196, Рѣчица.
Розовъ В. В. 161.
Романкевичъ И. И. 142, Борисовъ.
Романовичъ К. А. 221, Несвижъ.
Романовскій И. О. 79, Нижняя Ляховка, Сулковскаго.
Ромашкевичъ Н. И. 58, Петропавловская, Кржесинскаго.
Роменскій А. Л. 143, Мстижъ.
Роскошный А. Н. 214, Клецкъ.
Росляковъ П. С. 160, Туровъ.
— 142 —

Росницкій К. И. 67, Коломенск., Чернаго.
Ротеръ Б. И. 53, Койдановская, Сліозберга.
Ротковичъ Д. 177.
Ротъ И. К. 74.
Рохлинъ Л. I. 100.
Рубановичъ А. Я. 89, уг. Коломенск. и Подгорн., № 1.
Рубановичъ М. 93, Александровская, зд. дух. сем.
Рубановичъ П. А. 52, Михайловская, Троицкаго.
Рубенсъ П. Ф. 104, Широкая, Шульмана.
Руберовская В. А. 94, Широкая, зд. женск. дух. уч.
Рубецъ С. Э. 58, Захарьевская, Зелинскаго.
Рубецъ Э. М. 57, Крещенская, № 9.
Рубинштейнъ X. 154.
Рубинштейнъ Я. Е. 79, Губернаторская, Дворжеца.
Рубинъ И. А. 133, Бобруйскъ.
Рублевскій И. П. 191, Пинскъ.
Рудановскій С. П. 59, Серпуховская.
Рудзинскій В. О. 122.
Рудзитъ Д. Я. 93, Базарная пл., Лисовскаго.
Рудинскій Н. И. 94, Загородная, Канторовича.
Рудковскій И. М. 67, Пинскъ.
Руды А. А. 155, Марьина-Горка.
Рудько И. I. 172, Городище.
Руженцевъ М. Г. 189, Пинскъ.
Руженцевъ С. П. 202, Рѣчица.
Рузскій Н. В. 62, Вильна.
Рукавишниковъ Д. Ф. 58, уг. Магазинн. и Ляховск., Коноплина.
Румянцевъ П. В. 90, Захарьевск., Бѣлинаса.
Русановъ А. Ѳ. 67, Петропавл., Яновскаго.
Русецкій В. С. 189, Пинскъ.
Руссіянъ Л. Т. 176, Барановичи.
Руткевичъ В. А. 143, Борисовъ.
Рутковская М. К. 80.
Рутковскій И. М. 179, Миръ.
Рутковскій К. Ф. 58, уг. Магазинной и Ляховск., Годачевской.
Рутштейнъ Ш. Б. 203, Рѣчица.
Рухлядко Г. Г. 176, Барановичи.
Руцкій А. К. 196, Рѣчица.
Руцкій А. Я. 172, Новогрудокъ.
Руцкій И. Д. 122.
Рыбаковъ Д. Г. 160, Мозырь.
Рыбцевичъ I. 203, Рѣчица.
Рыдзевскій А. И. 201, Рѣчица.
Рыжикъ М. Л. 162.
Рымкевичъ А. К. 127, Бобруйскъ.
Рымша И. 138, Борисовъ.
Рымшо Ѳ. И. 131, Бобруйскъ.
Рынейскій С. Ф. 162, Мозырь.
Рѣдковъ Н. Н. 134, Паричи.
Рѣдько С. И. 97.
Рѣпнинъ П. М. 65, Магазинная, Чапскаго.
С.
Савановичъ Ѳ. С. 71, Бѣлоцерковная, Эйсымонта.
Саватѣевъ И. С. 161.
Савенко Е. П. 198, Холмечъ.
Савиничъ Н. И. 198, Рѣчица.
Савиновъ О. Д. 161.
Савинскій А. А. 74.
Савицкій И. Г. 141, Борисовъ.
Савицкій Н. Г. 139, Борисовъ.
Савицкій Н. П. 197, Гомель.
Савичъ А. А. 177, Новогрудокъ.
Савичъ В. А. 74, Мало-Монастырскій пер., Боричевскаго.
Савичъ В. А. 134, Паричи.
Савичъ О. Е. 65.
— 143 —

Савостьяновъ М. М. 77, Ревель, Никольск., Фрезе.
Сагалинъ П. Н. 70, Бобруйская, Яницкаго.
Садовниковъ И. Д. 121.
Садовскій I. С. 185.
Сазановъ В. К. 115.
Саккилари Г. А. 64, Троицкая пл., Высоцкаго.
Саковичъ Е. Г. 214, Слуцкъ.
Саковичъ И. Ѳ. 61, Ново-Романовская, Гинтовта.
Саксъ В. А. 64, Захарьевская, № 100.
Сакунъ М. В. 121, Бобруйскъ.
Салищевъ А. Г. 165, Петриковъ.
Сальмоновичъ В. В. 186, Пинскъ.
Самойленко Д. Т. 198, Рѣчица.
Самойловъ А. И. 89, Подгорная, Борща.
Самойло И. И. 78, Захарьевская, д. реальн. уч.
Самотыя А. А. 115, Койдановъ.
Самуськевичъ К. Н. 151.
Санчукъ А. А. 170, Новогрудокъ.
Санѣевъ В. Ѳ. 89, Гомель.
Сапицкій С. Г. 89, Слободско-Набережная, № 32.
Саульскій Н. Ф. 67, Захарьевск., Ландау.
Саульскій П. Ф. 188, Пинскъ.
Сафаревичъ А. А. 71, Соборн. пл., № 1.
Сафаревичъ С. А. 90, Ново-Красная, № 20.
Сафоновъ Е. Н. 87, Москва.
Саханевичъ С. И. 78.
Саханскій А. М. 65, Красная, Петриня.
Сахаревичъ А. С. 186, Пинскъ.
Саченко-Сакунъ Н. В. 70, Бобруйская, Яницкаго.
Свенцицкій В. С. 102.
Свида И. П. 78, Губернат., Борща.
Свида М. С. 112, Несвижъ.
Свиринъ С. Н. 142, Борисовъ.
Свирновскій М. Г. 104, Соборная пл., Новицкаго.
Свищевъ А. С. 86, Пинскъ.
Свѣчниковъ М. А. 74, Захарьевская, № 31.
Свѣчниковъ С. А. 154, Игуменъ.
Себбо Н. О. 208, Слуцкъ.
Севрукъ И. И. 66, Веселая, Герасимовича.
Сегаль И. А. 104.
Селезневъ В. С. 87.
Селиверстовъ И. И. 190, с. Желѣзницы.
Селивончикъ В. И. 161.
Селицкій А. О. 57, Александровская, д. Богоугодн. завед.
Селюкъ А. Ф. 55, им. Іолча.
Семеновичъ С. Н. 153, Игуменъ.
Семеновъ М. С. 127, Бобруйскъ.
Семеновъ Н. М. 202, Брагинъ.
Семеновъ Ѳ. Д. 162.
Семова О. Е. 191, Пинскъ.
Семовъ В. Ѳ. 144, Борисовъ.
Сенкевичъ I. И. 176, Барановичи.
Сенчукъ Г. С. 143, Борисовъ.
Сеньковецъ С. М. 182.
Сервировъ П. В. 63, Ильинскій пер., Неймана.
Сергіевъ I. И. 131, Кронштадтъ.
Сергучовъ С. С. 123.
Сергѣевъ Л. И. 127, Бобруйскъ.
Сергѣевъ М. И. 141, Борисовъ.
Середина И. А. 173.
Серединъ Н. И. 173.
Серницкій М. 132, Бобруйскъ.
Сидликъ Я. 193.
Сикорская Е. А. 90, Коломенская, Глуховскаго.
Симаковъ С. А. 75, Николаевская, Дубовика.
— 144 —

Симоновскій Б. Г. 82.
Синебрюховъ А. И. 110, Михайловская, Левина.
Синевичъ-Янушковичъ Г. К. 114, Широкая, Алопеусъ.
Синицына Е. В. 105, Татарская, Нахмановича.
Синицынъ Г. И. 141, Борисовъ.
Синицынъ Д. В. 90, Большая-Татарская, Нахимовича.
Синькевичъ В. А. 162, Мозырь.
Синявскій А. Л. 214, Слуцкъ.
Синякова А. И. 78.
Сипайлло К. И. 148, Докшицы.
Сирвинтъ Л. М. 99, Захарьевская, Рубинштейна.
Ситковскій В. В. 88.
Скаруцкій А. И. 158, Богушевичи.
Скворцовъ Г. Г. 56, Магазинная, Котковскаго.
Скворцовъ З. К. 127, Бобруйскъ.
Скирмунтъ А. А. 55, им. Порѣчье.
Скирмунтъ II А. А. 183.
Скирмунтъ Б. Г. 193.
Скирмунтъ Р. А. 102.
Скіада М. М. 89, Полицейская, Ясевича.
Сковородникова М. М. 82, Архіерейск. пер., Протасевича.
Скойбедо М. А. 214, Слуцкъ.
Скорель А. 177.
Скребецъ Ѳ. И. 199, Дудичи.
Скрипка И. М. 61, Кальварійская, Маевскаго.
Скродскій А. С. 212, Слуцкъ.
Скрында К. Д. 77, Койдановская, д. каѳедр. костела.
Славинскій П. П. 61, Загор.-Переспенская, Платоновой.
Слезкинъ А. М. 220, Несвижъ.
Слезкинъ Н. М. 52, Преображенская, Плоткина и Мушкина.
Слинко П. Н. 173.
Сліозбергъ Ш. I. 71.
Слуцкій-Зархинъ М. М. 221, Несвижъ.
Слуцкій М. Н. 175.
Слѣпянъ А. М. 146, Смолевичи.
Слѣпянъ Б. М. 84, Крещенск., Блонштейна.
Слѣпянъ М. А. 221, Несвижъ.
Смайкевичъ М. А. 61, Мало-Татарская, Смайкевичъ.
Смирновъ А. Е. 110, Крещенская, Григоровича.
Смирновъ А. И. 178, Новогрудокъ.
Смирновъ А. П. 115, Ляховка, Таубкина.
Смирновъ А. Т. 131, Бобруйскъ.
Смирновъ В. П. 128, Бобруйскъ.
Смирновъ Е. П. 177, Новогрудокъ.
Смирновъ Н. М. 183, Пинскъ.
Смирновъ С. П. 165, им. Юревичи, Рѣч. у.
Смирновъ Я. П. 69, Михайловская, Волконовскаго.
Смоличъ К. 118, Крестогорскъ.
Смольскій А. О. 72, Б.-Татарская, Рызвановича.
Смольскій I. Н. 214, Слуцкъ.
Смольскій X. Б. 107.
Смольскій Я. Н. 213, Слуцкъ.
Смородскій А. П. 77, Подгорная, Комоцкаго.
Смородскій Л. А. 186, Пинскъ.
Сморыго Я. С. 185, Пинскъ.
Снитко А. К. 102.
Снѣсаревскій П. Я. 65, Широкая, Михайловскаго.
Соболевскій Б. И. 66, Провіант., Лещинскаго.
Соболевскій Л. Н. 110, Койдановъ.
Соболевскій Н. П. 197, Рѣчица.
— 145 —

Соболевскій С. И. 63, Крещенская, № 7.
Соболевъ В. И. 128, Бобруйскъ.
Соборскій Е. Н. 202, Рѣчица.
Созоновичъ В. П. 77, Подгорн., Живицкаго.
Соколовская М. А. 94, Широкая, зд. женск. дух. уч.
Соколовскій В. Л. 185.
Соколовскій В. А. 126, Бобруйскъ.
Соколовскій И. И. 63, Губернаторская, Коркозовичъ.
Соколовскій И. И. 156, Игуменъ.
Соколовскій И. И. 88.
Соколовскій X. Л. 189.
Соколовъ I. А. Д. 220, Несвижъ.
Соколовъ Д. А. 123, Бобруйскъ.
Соколовъ И. Г. 176, Барановичи.
Соколовъ С. А. 193, Пинскъ.
Соколовъ Ѳ. А. 66, Вильна.
Соколовъ Ѳ. А. 202, Рѣчица.
Соловей В. И. 52, Захарьевская, Михайлова.
Соловей И. О. 52, Соборная пл., № 14.
Соловейчикъ А. И. 221, Несвижъ.
Соловейчикъ М. М. 187.
Соловьевичъ М. 92.
Соловьевъ А. Н. 109, ст. Минскъ М.-Б. ж. д.
Соловьевъ В. К. 53, Петропавловская, Юхновича.
Соловьевъ Н. Д. 115, Минск. каз. винн. складъ.
Солодкова М. Я. 97.
Солодонисъ А. В. 166.
Соломка А. А. 87, Столпцы.
Соломоновъ В. И. 72.
Соломоновъ Л. М. 100, Койдановская, Шапиро.
Соломоновъ С. Л. 57.
Сольцъ Р. О. 190.
Соминичъ Г. И. 161.
Сомковичъ И. Г. 130, Бобруйскъ.
Сорокинъ I. И. 214, Слуцкъ.
Сорокинъ М. А. 209, Клецкъ.
Сорокинъ П. А. 127, Бобруйскъ.
Сорочинская Е. 205.
Сосновскій А. П. 88, ст. Минскъ М.-Б. ж. д.
Сосновскій И. Ѳ. 162, Туровъ.
Софіано И. П. 67, Захарьевская, Здановича.
Софроновъ А. И. 67, Захарьевская, Парица.
Спальвингъ П. А. 127, Бобруйскъ.
Спасскій А. А. 79, Магазинная, Ульянова.
Спасскій Л. 119, Раковъ.
Спиридоновъ Н. Г. 59, Захарьевская, Птенцовыхъ.
Спиридоновъ Н. П. 150, Игуменъ.
Спонти А. Н. 78.
Ставровичъ В. И. 167, Мозырь.
Стадиновскій А. К. 161.
Станишевскій А. Ф. 199, Юревичи.
Станкевичъ В. Г. 53, Ново-Захарьевская, Зелинскаго.
Староневичъ Ѳ. М. 107, Захарьевская, Блоха.
Стасевичъ А. К. 56.
Стасевичъ Г. С. 209, Слуцкъ.
Стасевичъ С. К. 76, Полицейск., Олешкевича.
Сташкевичъ И. И. 85.
Стащенюкъ П. Р. 194, Пинскъ.
Стельмаховичъ В. П. 77, Подгорная, Шашкольскаго.
Степановичъ П. Е. 65. зд. мѣстн. лазарета.
Степановъ Н. 168.
Стефановичъ Б. 179, Новогрудокъ.
Стефановичъ В. К. 60, Затюремный пер., Позняка.
— 146 —

Стефановичъ С. М. 59, Губернаторская, соб. д.
Стопановскій П. Д. 66, Вильна.
Стражевскій В. Ѳ. 154, Игуменъ.
Стражевскій И. А. 165, Мозырь.
Стражевскій И. Ѳ. 70, 2-й Госпит. пер., соб. д.
Стражевскій М. Ѳ. 70, Николаевская, Ивановскаго.
Страховъ А. А. 89, Михайловская, № 22.
Страховъ М. С. 213, Слуцкъ.
Страшкевичъ А. П. 85, ст. Минскъ Л.-Р. ж. д.
Стржижовскій Ѳ. Э. 153, Александровская, Канторовича.
Стригуцкій Н. К. 142, Борисовъ.
Стройновскій К. К. 212, Ляховичи.
Строковскій М. И. 60, Полицейская, Онефатера.
Струевъ В. И. 92, Подгорная, соб. д.
Струковъ С. О. 207, Слуцкъ.
Струсовъ А. Ѳ. 58, Магазинная, № 4.
Стрѣтневъ Н. О. 188.
Стуковецкая Н. 97.
Стыриковичъ В. И. 172, Новогрудокъ.
Сугакъ В. I. 53, Марковская, Шантыря.
Субботинъ Н. Н. 88, Пинскъ.
Судникъ О. В. 178, Новогрудокъ.
Сукачевъ Н. Ѳ. 67, Веселая, № 6.
Суковскій Э. О. 178, Новогрудокъ.
Сулимовскій Л. И. 128, Бобруйскъ.
Сулковскій А. Ѳ. 120, Бобруйскъ.
Сулковскій Г. И. 80, Губернаторская, Якубовскаго.
Сулковскій П. Г. 214, Несвижъ.
Суприновичъ А. С. 132, Бобруйскъ.
Сусскій П. С. 70, Широкая, Левкова.
Сутинъ И. Б. 92, Захарьевская, Гольдберга.
Сутинъ Л. Б. 91, Захарьевская, соб. д.
Сутинъ М. Б. 91, Подгорная, соб. д.
Сутинъ Н. Б. 91, Койдановская, Сутина.
Сутрисъ П. И. 215, Слуцкъ.
Сухвалко А. Л. 131, Бобруйскъ.
Сухино А. В. 145, Борисовъ.
Суховъ М. В. 143, Докшицы.
Сухотинъ А. Г. 89.
Сушкевичъ С. К. 130, Бобруйскъ.
Сущевичъ Л. Л. 87, Москва.
Сущевичъ П. А. 122.
Сушинскій В. Г. 70, Юрьевская, Здзѣховскаго.
Сушинскій Е. Е. 172, Новогрудокъ.
Сушинскій И. Я. 93, Широкая, Константиновича.
Сушинскій Л. Н. 72, Захарьевская, Заленскаго.
Сушинскій П. 118, Заславль.
Сцепуржинскій А. Н. 80, Александровская, Гоухштейна.
Сцепуро Г. Ф. 89, Коломенская, № 1.
Сцепуро Н. С. 221, Несвижъ.
Сцепуро Ф. 179, Миръ.
Сцѣпуро В. И. 201, Рѣчица.
Сцѣпуро Э. И. 70, Михайловск., соб. д.
Счастливцевъ Н. А. 77, Вильна.
Сыльвестровичъ Ф. С. 61, Подгорная, Ждановича.
Сыркинъ Г. Я. 100, Захарьевск., Левина.
Сысоева М. Д. 69, Вильна.
Сытинъ М. Ѳ. 66, Вильна.
— 147 —

Сыцевичъ О. 198, Рѣчица.
Сычевская В. Н. 150, Игуменъ.
Сычевскій И. Г. 151.
Сычевъ М. С. 90, Нововилейскъ.
Сѣдлецкій М. С. 209, Слуцкъ.
Сѣриковъ Ѳ. 78.
Сѣровъ Н. Л. 74, Садовая, Солтанъ.
Сюннербергъ А. К. 87, Москва.
Сятковскій В. В. 148, Докшицы.
Т.
Тайновъ Н. М. 178, Барановичи.
Танненбергъ М. Н. 88, Москва.
Тарановичъ В. Р. 94, Широкая, зд. женск. дух. уч.
Тарановскій К. В. 75, Ново-Базарная, Пинчука.
Тарасовъ А. А. 149, Узда.
Тариковъ К. Я. 111, Ильинская, № 20.
Тасьманъ И. И. 117, Губернаторская, Мощинскаго.
Татаржинскій К. Я. 103.
Татуръ А. Г. 143, Борисовъ.
Татуръ Г. X. 56.
Татуръ К. Ф. 54, уг. Петропавловск. и Подгорн., № 32—47.
Татуръ М. Г. 70, уг. Ильинской и Верхн.-Ляховки, Адамцевича.
Татуръ П. Г. 165, Мозырь.
Тебеньковъ И. А. 87.
Теляковскій П. Л. 113. Раковъ.
Теннеръ И. Э. 129, Бобруйскъ.
Теодоровичъ В. Ѳ. 185.
Терентьевъ А. О. 58, Уборки, Порембскаго.
Терентьевъ С. З. 173.
Тернавскій Т. Н. 142, Борисовъ.
Терравская Л. М. 216, Слуцкъ.
Терравскій А. 181, Еремичи.
Терравскій I. С. 89, Широкая, Домбровской.
Тиграновъ А. Ѳ. 62, Захарьевская, № 54.
Тилль В. Ф. 118.
Тимашковъ Г. М. 138, Мстижъ.
Тиминскій А. Л. 67, Бобруйскъ.
Тиминскій Г. Л. 138, Смолевичи.
Тимофеевъ Н. Н. 149, Игуменъ.
Тимоховъ Г. Я. 88.
Тимошенко Я. Н. 126, Бобруйскъ.
Тимоѳеевъ Е. Е. 95, Кіевъ.
Тимоѳеевъ М. Е. 69, Крещенская, соб. д.
Тимоѳеевъ С. В. 118.
Тихановичъ А. И. 74, Вяземская, Залуцкаго.
Тихановичъ Д. Е. 199, Рѣчица.
Тихановичъ М. С. 202, Рѣчица.
Тихменевъ Ю. М. 64, Богадѣльная, № 52.
Тихоновичъ П. С. 55, Борисовъ.
Тихоновичъ С. М. 189, Пинскъ.
Тишкевичъ-Кишкевичъ Н. Н. 123, Бобруйскъ.
Тишковъ Д. А. 213, Слуцкъ.
Ткаченко А. Ѳ. 137, Холопеничи.
Ткаченко Т. А. 143, Борисовъ.
Товаровъ А. В. 93, уг. Александровской и Полицейской, Шпаковскаго.
Тодоровскій Н. Д. 164, Мозырь.
Толстиковъ Н. К. 74, Вильна.
Толчинскій Ѳ. Ф. 122, Глускъ.
Томашевскій А. П. 220, Несвижъ.
Томашевскій Ѳ. О. 67, Бѣлоцерковная, Дроздовскаго.
Томиловскій П. П. 63, Богадѣльная, Минковскаго.
Томченко Е. А. 97.
Топольская Е. Н. 107.
Топольскій М. И. 75, Серпуховская, Шапиры.
Торогинскій Л. П. 151, Игуменъ.
Торчилло К. Б. 118.
— 148 —

Торчинскій А. А. 54, Сѣнница, Минск. у.
Трамбицкій Е. Г. 141, Борисовъ.
Трепель Е. И. 100, Захарьевск., Ругера.
Трепка С. И. 85, Захарьевская-Набережн., соб. д.
Третьяковъ С. И. 64, Подгорный пер., Гершеневской.
Триденскій И. О. 64, Ново-Захарьевская, № 6.
Триденскій Ѳ. 146, Жодинъ.
Тризно П. И. 129, Бобруйскъ.
Триковскій В. А. 182.
Тринковскій П. С. 188, Пинскъ.
Трипецкій Д. А. 90, Архіерейская сл., Козлова.
Тростянскій Д. М. 74, Ново-Московская, Протасевича.
Трофимова Е. А. 69, Госпит., Вигдоровича.
Трофимовичъ П. П. 89, Подгорная, № 30.
Трофимовъ И. П. 166, Мозырь.
Троцкій Е. И. 118.
Троцкій Л. В. 65.
Трояновскій А. Г. 72, Широкая, Савицкаго.
Троянская М. Н. 81, Госпитальн., Кваснѣцкаго.
Трубицынъ Н. Ѳ. 125, Бобруйскъ.
Трубковскій Н. Я. 139, Борисовъ.
Трубниковъ К. Н. 144, хут. Рудня.
Трусевичъ И. Я. 168.
Трусевичъ Р. Ѳ. 186, Логишинъ.
Трусовъ И. И. 127, Бобруйскъ.
Трусъ С. К. 144, Борисовъ.
Трынковскій Н. П. 103.
Туманскій К. Н. 72, Серпуховская, Шапиро.
Тумиловичъ Л. К. 143, Борисовъ.
Тумиловичъ Н. Ѳ. 94, Соборная пл., д. муж. дух. уч.
Туркестановъ Д. П. 75, Коломенская, Мейерсонъ.
Турнеръ В. И. 87, Вильна.
Турцевичъ Е. I. 205.
Турцевичъ О. П. 70, 2-й Госп. пер., Яцкевича.
Турцевичъ О. С. 201, Рѣчица.
Турцевичъ П. С. 72, Логойская, Куна.
Турчаниновъ В. Н. 126, Бобруйскъ.
Турчановичъ О. А. 215, Слуцкъ.
Тыдманъ I. В. 58, Бобруйская, Брицына.
Тюменевъ Н. П. 212, Слуцкъ.
Тюнтинъ Н. А. 90, Веселая, Эпштейна.
Тюриковъ А. А. 142, Борисовъ.
У.
Удовеня Д. А. 123, Бобруйскъ.
Улазовъ Р. М. 160, Мозырь.
Уласевичъ Н. А. 189, Пинскъ.
Улинскій Ф. 215, Слуцкъ.
Уляницкій В. В. 177, Петропавловская, Буяновской.
Умановичъ Н. 203, Рѣчица.
Урбанъ М. А. 118, д. Минск. уѣздн. пріюта.
Успенскій А. Д. 130, Бобруйскъ.
Успенскій В. М. 94, д. каѳедр. соб.
Усхоповъ Н. А. 197, Рѣчица.
Ухачъ-Огоровичъ Н. А. 65, уг. Захарьевск. и Коломенск., № 6.
Ушаковъ И. И. 68, Базарная, Гурвичъ.
Ушаковъ Л. Ф. 87.
Ф.
Фалевичъ I. 157, Игуменъ.
Фалевичъ К. И. 103.
Фалевичъ К. И. 189, Телеханы.
Фалевичъ Н. 144, Борисовъ.
— 149 —

Фальковичъ И. О. 79, Скобелевская, Дзвонковской.
Фальковичъ К. О. 78, Скобелевская, Дзвонковскаго.
Фармаковскій П. С. 85, Полицейская, Свенцицкаго.
Федоровичъ В. С. 143, Борисовъ.
Федоровскій А. А. 73, Широкая, Константиновича.
Федоровскій М. И. 85, Верхняя Ляховка, Клоца.
Федосѣевъ Н. М. 76, Провіантская, Куна.
Федосѣевъ Н. Р. 61, Сергѣевская, Громова.
Федуловъ А. И. 221, Несвижъ.
Фейертагъ И. С. 122.
Фейертагъ И. С. 132, Бобруйскъ.
Фельдманъ В. Л. 184.
Фельдманъ Л. А. 212, Копыль.
Феодосьевъ Г. А. 160, Давидъ-Городокъ.
Ферстеръ И. В. 131, Бобруйскъ.
Феськовъ А. И. 151.
Фетеровскій Ф. А. 85.
Фидерфонъ С. М. 100.
Фидлеръ Ф. Ф. 87, Вильна.
Филиповичъ В. Л. 60, Архіерейская слоб., соб. д.
Филиповскій Н. Ѳ. 52, Коломенская, Глуховскаго.
Филипповичъ А. Г. 194, Пинскъ.
Филипповичъ I. Я. 80.
Филипповъ К. Ѳ. 66, Вильна.
Фильштинскій Э. И. 203, Рѣчица.
Фитингофъ-Шель баронъ Н. Ѳ. 202, с. Василевичи.
Фишеръ В. М. 66, Скобелевская, № 10.
Фишкинъ Я. С. 104, Богадѣльн., соб. д.
Фишманъ Л. З. 118.
Фіалковскій А. Ф. 220, Несвижъ.
Флеринъ П. А. 215, Слуцкъ.
Флеровъ И. 118, Заславль.
Флоренсъ А. Ѳ. 115, Московск., № 7.
Флоровъ Т. 129.
Фогель I. А. 57.
Фогель Н. К. 91, Серпуховская, Габриловича.
Фогель С. И. 99, Соборная, Габриловича.
Фодиманъ Б. М. 118, Петропавл., соб. д.
Фольбаумъ М. А. 64, Захарьевская, № 40.
Фомичевъ Л. Г. 85, Захарьевск., Казариновой.
Фотинскій И. П. 68, Коломенская, Парица.
Фотъ П. И. 130, Бобруйскъ.
Фрадкинъ С. С. 103.
Франковскій М. А. 59, Петербургская, соб. д.
Франкфуртъ С. М. 100, Захарьевская, Фогеля.
Фрейтагъ-фонъ-Лоренговенъ В. Н. 90, Скобелевск., Юхновича.
Френкель I. Д. 118, Ляховская, соб. д.
Френкель М. X. 201.
Френкель Т. М. 99, Крещенская, соб. д.
Фридляндъ Ш. Д. 132, Бобруйскъ.
Фридрихъ С. А. 215, Слуцкъ.
Фронцкевичъ М. Н. 79, Магазинная, Чапскаго.
Фрумкина М. Я. 101, Юрьевская, Дулевича.
Фрумкинъ Ф. 143, Борисовъ.
X.
Хаецкинъ А. С. 71, Богадѣльная, соб. д.
— 150 —

Халютинъ С. В. 168, Чернобыль, Кіевск. губ.
Халютинъ С. Л. 56.
Ханелессъ А. В. 61, Соборная пл., Габриловича.
Ханыковъ А. Н. 127, Бобруйскъ.
Харзѣевъ М. И. 115, уг. Старо и Ново-Базарныхъ, Прошинскаго.
Харзѣевъ П. И. 178, Новогрудокъ.
Харкевичъ В. И. 62, Вильна.
Харламповичъ А. I. 91, Новая, Володько.
Харловъ В. М. 93, Преображенская, Сутина.
Хасеневичъ З. Я. 136, Борисовъ.
Хасеневичъ К. С. 154, Игуменъ.
Хацкевичъ А. Т. 193, Пинскъ.
Хацкевичъ В. Т. 76, Мостовая, Сорокиной.
Хацкевичъ Ф. О. 70, Н.-Московская, Богдановича.
Хвалебновъ А. В. 218, Слуцкъ.
Хвостовскій Я. К. 208, Слуцкъ.
Хвощинскій В. М. 176, Барановичи.
Хейфицъ А. Я. 104, Веселая, Эпштейна.
Хейфицъ Я. С. 91, Варшава.
Хелховскій Р. Р. 102.
Хижняковъ Н. М. 188, Пинскъ.
Хилимонюкъ Н. Ѳ. 128, Бобруйскъ.
Хинейко Д. И. 118.
Хитунъ Е. М. 73, Загородная, Канторовича.
Хлѣбцевичъ А. 205.
Хлѣбцевичъ М. А. 52, Скобелевская, Лѣсника.
Хмѣловскій С. В. 60, Переспа, соб. д.
Хованская С. П. 78.
Хованскій А. Ѳ. 89, Михайловская, соб. д.
Хованскій П. А. 75, Вильна.
Ходоско М. Г. 198, Комаринъ.
Хоецкій А. Ф. 110, Георгіевск., № 15.
Холмскій А. А. 108.
Хомяковъ А. Е. 172, Любча.
Хондзинскій Ю. С. 173, Новогрудокъ.
Хоровецъ М. И. 167, Мозырь.
Хоружій З. В. 123, Бобруйскъ.
Хотховъ И. А. 66, Вильна.
Хоцяновичъ А. М. 76, Кошарская, собств. д.
Хоцяновичъ С. М. 162, Лахва.
Хрептовичъ-Бутеневъ графъ К. А. 171, им. Щорсы.
Хржановскій А. А. 59, Губернаторская, Коркозовичъ.
Хржонстовскій С. Б. 108.
Хрипачъ Е. К. 178, Барановичи.
Христолюбовъ В. О. 54, Веселая, Эпштейна.
Хруцкій И. 181, Новогрудокъ.
Хрущевичъ М. А. 203, Рѣчица.
Хрущовъ Я. Ѳ. 170.
Хрыповъ А. И, 57, Александровская, № 36.
Хрыповъ Н. И. 139, Логойскъ.
Худяковъ И. А. 170, Новогрудокъ.
Хургинъ Е. С. 100, Губернаторская, Этингера.
Хургинъ Н. 154.
Ц.
Цвилинскій Д. Е. 128, Бобруйскъ.
Цвирко Л. Р. 93, Бѣлоцерковная, Пекарскаго.
Цвѣтиновичъ Д. В. 207, им. Кунцовщизна.
Цейтлинъ Ю. Л. 184.
Цетлинъ Р. А. 203, Рѣчица.
Цетреусъ Н. В. 86, Вильна.
Цивинская А. А. 98.
— 151 —

Цигра А. К. 118.
Цимаховскій П. В. 129, Бобруйскъ.
Циммерманъ Э. Э. 85, Московская, Базовскаго.
Цитко К. И. 199, Брагинъ.
Цитовичъ А. П. 85, Подгорная, гр. Чапскаго.
Цицерскій А. В. 189, Пинскъ.
Цобкало О. Л. 216, Слуцкъ.
Цодиковъ Л. 143, Борисовъ.
Цунзеръ И. И. 83.
Цыбулевскій А. И. 178, Барановичи.
Цырилинскій А. Н. 209, Грозовъ.
Цырлинъ А. Ю. 83.
Цѣмаховская Е. И. 208, Слуцкъ.
Цѣхановичъ I. Я. 115, уг. Веселой и Архіер. Сл., Драусаль.
Цѣховскій А. И. 155, Игуменъ.
Цюндзевицкій А. Э. 140.
Ч.
Чабатаревичъ О. В. 144, Борисовъ.
Чабруковскій I. С. 78, Московская, соб. д.
Чаговецъ Ю. Ю. 143, Борисовъ.
Чайковскій В. П. 55, Пинскъ.
Чайковскій И. О. 129, Бобруйскъ.
Чали-Суріевъ В. И. 115, Станьково.
Чаманскій А. А. 86, Лунинецъ.
Чапскій графъ Г. Э. 55, им. Прилуки.
Чапскій графъ К. Э. 110.
Чарнецкій И. И. 79, Бобруйскъ.
Чарпецкій С. А. 176, Барановичи.
Чарноцкій С. А. 122.
Часовщикъ Я. Э. 180.
Чаусовъ В. И. 108.
Чегодаевъ П. В. 75, Магазинн., Котковскаго.
Чекаловъ К. М. 110, Московск., Пршисецкаго.
Чеканъ М. А. 137, Докшицы.
Чемберъ П. И. 88, Московская, Станишевской.
Чембровскій И. В. 162, Петриковъ.
Чемерко М. Ю. 154, Игуменъ.
Чемодановъ Д. Д. 189, Пинскъ.
Червинскій В. А. 88, Добрыя-Мысли, Жолнеровича.
Черепановъ А. П. 115, Михайловская, № 1/10.
Черепановъ Н. Н. 115, Клебанскій пер., Головача.
Черепановъ С. П. 63, уг. Александровск. и Загородн., Канторовича.
Череповичъ В. И. 117.
Черешкинъ Д. А. 71.
Черкасскій князь Н. А. 170, Новогрудокъ.
Черкасъ А. К. 52, Садовая, № 7.
Черневскій С. А. 59, Захарьевская, соб. д.
Черниховъ Л. Н. 189.
Черновъ М. А. 105, Широкая, соб. д.
Чернявская К. Ѳ. 94, Широкая, зд. дух. уч.
Чернявскій А. А. 77, Семинарскій пер., № 22.
Черняковскій А. Ѳ. 193, Пинскъ.
Черняховскій Г. Г. 78.
Чертковъ В. П. 79, Слуцкъ.
Чеснаковъ К. Н. 138, Борисовъ.
Чеснаковъ П. Г. 64, Широкая, Козляковской.
Чесскій Ѳ. П. 209, Слуцкъ.
Чеховецъ С. А. 151.
Чеховичъ Г. 97.
Чечетъ И. Ѳ. 221, Несвижъ.
Чижевскій Е. С. 73, Петропавловская, Илинича.
Чипуль Г. 221, Несвижъ.
Чириновичъ Р. 118, Заславль.
— 152 —

Чирковъ В. Ѳ. 171, Новогрудокъ.
Чиркуновъ В. П. 115, Магазинная, № 8.
Чистяковъ А. А. 184, Пинскъ.
Чистяковъ А. Ѳ. 134, Паричи.
Чоловскій М. Ѳ. 136, Борисовъ.
Чубаровъ А. В. 88, Барановичи.
Чувардинскій И. М. 203, Рѣчица.
Чудиновичъ І. 81.
Чулицкій Д. Ф. 67, Коломенск., № 6.
Чумадинскій Ф. А. 154, Игуменъ.
Чумаковъ В. К. 123, Глускъ.
Чумариковъ I. I. 185.
Чурко К. Ф. 194, Лунинецъ.
Чушъ Ю. Ф. 134, Паричи.
Ш.
Шабадтъ А. С. 100, Немигская, соб. д.
Шабадтъ Т. А. 100, Екатерининская, Шабадта.
Шабадъ М. I. 71, Екатерининская, соб. д.
Шабадъ С. И. 99, Губернаторская, Этингера.
Шабадъ Т. А. 105, Немигская, № 11.
Шабадъ Я. М. 82.
Шабловскій Н. П. 58, Александровская, Лифшица.
Шавельскій В. Ю. 63, Захарьевская, № 130.
Шадринъ Ѳ. Г. 176, Барановичи.
Шамардинъ С. И. 214, Несвижъ.
Шамборантъ-де графъ Н. В. 183, Пинскъ.
Шамотульскій Н. А. 55, Подгорная, Ашурковой.
Шанскій М. М. 128, Бобруйскъ.
Шантыръ Е. В. 78.
Шапиро М. Е. 100, Юрьевская, Авербуха.
Шапиро С. В. 215, Слуцкъ.
Шапиро X. Ш. 105, Захарьевск., Машкилейсона.
Шаплинскій А. А. 105, Ново-Захарьевск., Конюховыхъ.
Шапочниковъ П. И. 130, Бобруйскъ.
Шассань С. 82.
Шатилловъ М. Б. 196, Юревичи.
Шатонъ С. Д. 198, Домановичи.
Шауманъ В. А. 137, Зембинъ.
Шафаловичъ П. Н. 64, Торгов. пл., Малиновской.
Шахлевичъ Б. И. 61, Георгіевск., Шунейки.
Шванебахъ В. А. 66, Вильна.
Швембергеръ И. Ѳ. 128, Бобруйскъ.
Швольковскій Ѳ. А. 61.
Шебяковскій П. И. 58, Губернаторская, Коркозовичъ.
Шеврель М. Н. 90, Магазинная, соб. д.
Шевцовъ А. П. 62, Вильна.
Шевцовъ С. М. 176, Барановичи.
Шевяковъ Д. В. 164, Мозырь.
Шейндельсъ Б. А. 83., Захарьевск., д. Общ. сельск. хоз.
Шейнъ Н. Я. 212, Ляховичи.
Шекунъ Г. С. 74, Широкая, Шульмана.
Шекъ В. А. 61, Бобруйская, Яницкаго.
Шелепинъ А. Г. 215, Слуцкъ.
Шелепинъ М. 135.
Шелепинъ П. М. 151, Игуменъ.
Шелковниковъ В. И. 78, Губернаторская, Олехновича.
Шелютинъ Г. П. 94, д. каѳедр. соб.
Шепецъ Е. Л. 81, Бѣлоцерков., Тронды.
Шенецъ I. Ѳ. 75, Петропавловская, д. каѳ. собора.
— 153 —

Шенцъ П. Н. 165, Мозырь.
Шепелевичъ В. И. 72, Широкая, Мушкина.
Шершнева Е. Р. 81.
Шидловскій Д. Д. 64, Петропавловская, Версоцкой.
Шильдкретъ Л. Г. 216, Слуцкъ.
Шиль Н. Н. 67, Полицейская, Канторовича.
Шимановскій В. К. 190, Пинскъ.
Шимановскій I. 135.
Шимановскій Ѳ. Г. 123.
Шимковичъ Г. Г. 63, Веселая, № 62.
Шипковъ А. В. 189, Пинскъ.
Шипчинскій А. В. 176, Барановичи.
Ширкевичъ А. О. 93, Соборная пл., д. муж. дух. уч.
Ширяевъ П. А. 74.
Ширяевъ С. А. 70, Бобруйская, Яницкаго.
Шишко Е. В. 156, Игуменъ.
Шишко Л. В. 151.
Шишко С. Ѳ. 61, уг. Михайловской и Петерб. пер., Козиной.
Шишло Ф. Г. 148, Докшицы.
Шкляревичъ А. А. 60, Крещенская, Тимоѳеева.
Шліомовичъ Г. Л. 181.
Шліосбергъ X. Л. 83, Несвижъ.
Шлоссеръ Г. А. 219, Несвижъ.
Шмидтъ А. 78.
Шмидтъ Б. И. 189, Пинскъ.
Шмидтъ Н. Н. 176, Барановичи.
Шмидтъ Ю. О. 82.
Шмидтъ Ѳ. М. 65, зд. мѣст. лазарета.
Шмидъ А. Н. 82, Петербургск., Франковскаго.
Шнеуръ В. К. 189, Столинъ.
Шнитниковъ В. Н. 183, им. Выжловичи.
Шомовскій М. И. 189, Пинскъ.
Шонертъ А. Н. 115, Ивенецъ.
Шонертъ В. Н. 165, Наровля.
Шоттъ Э. К. 108.
Шофэръ М. К. 117, Полицейская, Солонины.
Шпаковскій Ф. I. 65, Петропавл., № 6.
Шпакъ Г. Т. 186, Пинскъ.
Шпакъ С. Т. 185, Пинскъ.
Шпиговъ А. И. 64, Подгорная, № 52.
Шпилевскій А. М. 184, Пинскъ.
Шпилевскій П. Е. 215, Слуцкъ.
Шпилевскій П. И. 139, Велятичи.
Шпилевскій С. О. 214, Тимковичи.
Шпиліотовъ П. Н. 151, Игуменъ.
Шрейберъ И. 191, Пинскъ.
Шредеръ Э. Г. 115.
Шрейдеръ Ц. 191, Пинскъ.
Штейнгаузъ Н. 213.
Штейнъ В. И. 74.
Штоль К. Ю. 115.
Штонценвальдъ О. Г. 132, Бобруйскъ.
Штриккеръ Э. Г. 209, Слуцкъ.
Штрикъ М. 189.
Шуберля Я. А. 91, Губернаторск., соб. д.
Шульцовъ К. П. 189, Пинскъ.
Шульцъ Г. А. 161, Мозырь.
Шульцъ С. М. 142, Борисовъ.
Шумейко А. Ю. 215, Слуцкъ.
Шупинскій А. А. 90, Сновскъ.
Шупинскій П. А. 64, Скобелевская, Перника.
Щ.
Щавелевъ Е. И. 104, Георгіевская, Судника.
Щагинъ В. В. 64, Петербургская, № 6.
Щегловъ А. А. 87, Борисовъ.
— 154 —

Щелкинъ Н. Д. 89, Магазинная, № 36.
Щекинъ В. Е. 73, Коломенская, Пестрякова.
Щербавичъ С. П. 156, Игуменъ.
Щербаковъ А. К. 189.
Щербовичъ-Вечоръ Г. Д. 208, Слуцкъ.
Щербовъ Е. И. 173.
Щербо М. С. 75, Вильна.
Щепотьевъ В. А. 53, Захарьевская, Чернаго.
Щиттъ К. X. 55, им. Дворецъ.
Щука И. Е. 79, Садовая, Цукермана.
Э.
Эйгирдъ И. I. 59, Губернаторск., соб. д.
Экземплярскій В. М. 88, ст. Минскъ М.-Б. ж. д.
Эксе Е. Е. 134, Паричи.
Эксе Л. П. 90, Полицейская, № 11.
Эксе П. К. 85, Полицейская, Олешкевича.
Экстенъ В. Н. 110, Подгорная, Франковскаго.
Экстенъ Н. А. 99, Подгорная.
Эліасбергъ Л. В. 104, Юрьевская, № 5.
Эліасбергъ М. И. 191, Пинскъ.
Эліасбергъ С. С. 100, Преображенская, соб. д.
Элькиндъ А. 143, Борисовъ.
Элькиндъ Ш. 143, Борисовъ.
Элькинъ Н. М. 59, Уборки, Жака.
Эльяшъ Л. Г. 105, Магазинная, Гурвича.
Энгельгардтъ П. Н. 196, Наровля.
Эпштейнъ X. X. 172.
Эрвальдъ К. И. 176, Барановичи.
Эрдель В. Г. 203, с. Василевичи.
Эрштремъ А. А. 120, им. Пастовичи.
Эстринъ И. И. 132, Бобруйскъ.
Эшманъ А. Г. 217, Слуцкъ.
Ю.
Юзбашевъ И. 131, Горки.
Юзефовичъ Г. И. 52, 2-й Госпитальный пер., № 14.
Юзефовичъ М. М. 82, Полицейская, № 3.
Юндзилло-Рылло Г. Л. 74, Магазинная, № 36.
Юноцкевичъ Р. М. 82.
Юрашкевичъ А. Д. 77, 2-й Госпитальный пер., соб. д.
Юрашкевичъ В. И. 113, Койдановъ.
Юрашкевичъ Л. А. 91, Госпитальная, Юрашкевича.
Юрашкевичъ Л. М. 113, Троицкая пл., Лисовской.
Юрашкевичъ Н. А. 94. 2-й Госпитальный пер., Юрашкевича.
Юрашкевичъ С. И. 112, Подгорная, Ждановича.
Юркевичъ А. А. 118.
Юркевичъ В. А. 86, Вильна.
Юрловъ I. I. 201, Рѣчица.
Юрчикъ I. П. 110, уг. Рыбн. баз. и Мясницкой ул., Розенгауза.
Юшкевичъ В. А. 155, Игуменъ.
Я.
Яблонскій К. С. 118, Торговая, соб. д.
Ягодзскій В. О. 184, Пинскъ.
Яжгуновичъ Н. А. 67, Рѣчица.
Язвицкій И. А. 93, Загородная, Левина.
Языковъ Е. Н. 88, Широкая, Нацевича.
Яковлевъ Н. И. 63, Захарьевск., Позняка.
— 155 —

Якесбергъ С. А. 134, Бобруйскъ.
Якимовичъ К. П. 87.
Якимовичъ Я. I. 101, Затюр. пер., домъ уч. слѣпыхъ.
Якимовъ Н. Н. 122, Бобруйскъ.
Якобсонъ Л. А. 191, Пинскъ.
Якобсонъ Н. А. 71.
Якубенко С. В. 202, Рѣчица.
Якубовичъ В. 166.
Якубовичъ Н. Г. 173.
Якубовскій А. К. 87, Москва.
Якубовскій Б. Д. 129, Бобруйскъ.
Якубовскій И. Г. 155, Игуменъ.
Якубовскій П. И. 134, Паричи.
Якубовскій Я. С. 178, Новогрудокъ.
Янгуповъ О. X. 189.
Яндовскій Н. Ф. 67, Коломенск., Русанова.
Яновичъ Н. М. 127, Бобруйскъ.
Яновскій А. П. 189, Столинъ.
Яновскій В. К. 59, Широкая, соб. д.
Яновскій Р. К. 59. Полиц., соб. д.
Янсонъ А. Ѳ. 165, Мозырь.
Янсонъ Г. Г. 189, Пинскъ.
Янушевичъ А. К. 208, Слуцкъ.
Янушкевичъ В. К. 214, Слуцкъ.
Янушковскій В. И. 62, Вильна.
Янчевскій А. О. 52, Нижн.-Ляковка, Питлярова.
Янчевскій В. О. 59, Петропавловская, соб. д.
Янченко С. А. 72, Захарьевская, Заленскаго.
Япольскій С. Л. 103.
Яржембицкій И. И. 58, Московская, № 34.
Яржембскій А. И. 103.
Ярмоловичъ В. С. 56, Раковская, № 53.
Ярмоловичъ И. С. 109, Раковская, собств. д.
Ярошевичъ И. К. 212, Копыль.
Ярошинскій А. Л. 209, Слуцкъ.
Ясинскій З. А. 151, Игуменъ.
Ясинскій X. А. 60, Замковая, Тагера.
Ясный М. В. 60, Госпитальн., Адамовича.
Ястремскій Ѳ. Н. 69, Богадѣльн., Вейсбрема.
Яунземъ П. И. 91, Петропавловск., Пекарскаго.
Яцевичъ И. И. 194, Лунинецъ.
Яцкевичъ А. А. 212, Копыль.
Ящинскій Л. О. 129, Бобруйскъ.
Ѳ.
Ѳедоровичъ А. П. 144, Борисовъ.
Ѳедоровичъ Е. И. 89, Полицейская, № 34.
Ѳедоровичъ О. О. 57, Захарьевская, Роговы.
Ѳедоровъ А. М. 198, Юревичи.
Ѳедоровъ В. Г. 173.
Ѳедотовъ-Чеховскій В. А. 67, Губернаторск., Вержбовскаго.
Ѳеодосій архимандритъ 93, Александровск., зд. дух. сем.
Ѳеодотъ архимандр. 218, Слуцкъ.
Ѳеофиловъ М. В. 193, Пинскъ.
Ѳерапонтовъ А. Н. 215, Слуцкъ.
Ѳоминъ А. И. 115, уг. Широкой и Михайловской, Норейко.
Ѳоминъ В. И. 141, Борисовъ.
Ѳоминъ Н. К. 88.

Перемѣны, происшедшія во время печатанія памятной книжки.


Произведены: начальникъ Минскаго почтово-телеграфнаго округа, ст. сов. И. А. Коровинъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники; начальникъ Минской почтово-телеграф. конторы, колл. сов. Н. Н. Могильницкій — въ статскіе совѣтники; судебный приставъ Минскаго Окр. Суда, колл. асс. I. Ю. Осташевскій — въ надворные совѣтники; и. д. помощн. секретаря Минск. Окр. Суда, губ. секр. Н. И. Здановичъ, помощники податныхъ инспекторовъ, губернскіе секретари: К. Т. Горскій и М. М. Женжуристъ и помощн. дѣлопроизводителя Минск. Отд. Госуд. Банка, губ. секр. князь Д. П. Туркестановъ — въ коллежскіе секретари.
Назначены: инспекторъ народныхъ училищъ Витебской губерніи ст. сов. Сченсновичъ — на должность директора Несвижской учительской семинаріи; надв. сов. Леонтій Владиславовичъ Урсыновичъ — на должность члена Минскаго Окружнаго Суда; младшій ревизоръ Минскаго Акцизнаго Управленія, колл. сов. Г. П. Майковъ — на должность старшаго ревизора того же Управленія; счетный чиновникъ Минской Контрольной Палаты, колл. рег. Н. В. Заморинъ — на должн. помощника ревизора той же Палаты; Николай Бобровъ — на должн. начальника Заславльскаго почтоваго отдѣленія вмѣсто В. Л. Патѣева, переведеннаго въ Мозырь-Калинковичское почтовое отдѣленіе; б. почтово-телегр. чиновникъ Павелъ Кучеровъ — на должн. почтово-телегр. чин. V разр. въ штатъ Бобруйской почтово-телегр. конторы; старшій кандидатъ на судебныя должности при Минск. Окр. Судѣ колл. секр. Лукинъ — и. д. судебнаго слѣдователя 1-го уч. Пинскаго уѣзда; свящ. Митрофанъ Кульчицкій — на свящ. мѣсто къ Михалковской церкви, Мозырск. у.; шт.-ротмистръ Леонидъ Николаевичъ Гоффенбергъ — вр. и. д. Минскаго полиціймейстера.
Перемѣщены: младшій штатн. контролеръ II округа Минскаго Акцизнаго Управленія А. М. Осиньковскій — въ 1-й округъ; почтово-телеграфные чиновники V разряда почтово-телегр. конторъ: Барановичской — губ. секр. I. Лебедзь, Минской — колл. рег. Н. Бруй, Бобруйской — П. Великановъ и Несвижской — А. Володько тѣми же званіями въ штатъ почтово-телегр. конторъ: первый — Минской, второй — Несвижской, третій — Барановичской и четвертый — Минской; судебный слѣдователь 1-го уч. Пинскаго уѣзда
— 157 —

колл. асс. А. К. Дмитревскій — во 2-й уч. Бобруйскаго уѣзда; священникъ Бобровичской церкви, Пинскаго у. Г. Мацкевичъ — къ Дубровской церкви, Бобруйск. у.
Исключены изъ числа служащихъ въ Минской губерніи: членъ Минскаго Окружн. Суда ст. сов. И. И. Зедерштедтъ за переводомъ на должн. члена Виленскаго Окр. Суда; членъ Минской Губернской Управы по дѣламъ земск. хозяйства колл. асс. В. Ѳ. Кузьминъ за назначеніемъ на должн. земскаго начальника въ Гродненскую губ.; Управл. Акцизн. Сборами Минской губерніи д. ст. сов. К. Н. Туманскій, помощн. ревизора Минской Контрольной Палаты колл. асс. И. П. Керкоріусъ, бухгалтеръ Минскаго Губ. Акцизн. Управленія надв. сов. Я. М. Бицютко, помощникъ надзирателя VII окр. Акц. Упр. Г. Н. Двигубскій-Покусаевъ, священники церквей: Вуйвичской Пинск. у. И. Юноцкевичъ и Лемешевичской того же у. М. Прокоповичъ — за смертью.
Камеры Земскихъ Начальниковъ 4-го, 6-го и 7-го участковъ, Новогрудскаго уѣзда, переведены: 4-го уч. — въ м. Миръ (почт. ст. Миръ), 6-го уч. — въ им. Студенку, Городейской волости (почт. ст. Городея), и 7-го уч. — въ м. Барановичи (почт. ст. Барановичи).

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ:


Въ адресъ-календарѣ:
Стран.Строка.Напечатано:Слѣдуетъ:
79.2 сверху.Скдында.Скрында.
163.10 сверху.Мойсей.Моисей.
173.9 снизу.Григорьевиъ.Григорьевичъ.
178.16 сверху.Младшіе:Младшіе

ОГЛАВЛЕНІЕ.


Россійскій императорскій домъ — 3.

I. Календарныя свѣдѣнія.

Указатель чиселъ мѣсяцевъ соотвѣтственно днямъ недѣли, праздники и посты правосл. церкви — 7.
Православный календарь — 8.
Храмовые, мѣстные церковные праздники и крестные ходы въ г. Минскѣ — 32.
Календари: римско-католическій — 34.
евангелическо-лютеранскій — 40.
еврейскій — 41.
магометанскій — 42.
Высшія Государственныя Учрежденія — 43.
Адресъ-календарь.
Губернскія Учрежденія:
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ — 51.
Министерство Военное — 62.
Министерство Юстиціи — 66.
Министерство Финансовъ — 69.
Министерство Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ — 76.
Министерство Народнаго Просвѣщенія — 77.
Министерство Путей Сообщенія — 84.
Государственный Контроль — 89.
Вѣдомство Учрежденій ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ — 90.
Вѣдомство Православнаго Исповѣданія — 92.
Частныя учрежденія — 98.
Уѣздныя Учрежденія:
Минскаго уѣзда — 110.
Бобруйскаго — 120.
Борисовскаго — 136.
Г. Докшицъ — 148.
Игуменскаго уѣзда — 149.
Мозырскаго — 159.
Новогрудскаго — 170.
Пинскаго — 182.
Рѣчицкаго — 196.
Слуцкаго — 207.
Г. Несвижа — 219.

II. Справочныя и административныя свѣдѣнія.

Раздѣленіе губерніи на уѣзды, станы и волости — 1.
Списокъ становымъ квартирамъ, мѣщанскимъ управамъ и управленіямъ, а также волостнымъ правленіямъ, съ обозначеніемъ почтовыхъ учрежденій и желѣзнодорожныхъ станцій, откуда получается ими разнаго рода корреспонденція — —
Списокъ почтово-телеграфныхъ, почтово-телефонныхъ и почтовыхъ учрежденій Минской губерніи — 12.
Время отправленія и полученія почтъ, пріема и выдачи почтовой и телеграфной корреспонденціи, производства операціи по сберегательной кассѣ и продажи почтовыхъ марокъ, штемпельныхъ конвертовъ, бланковъ для открытыхъ писемъ и бандеролей въ Минской почтово-телеграфной конторѣ — 13.
Списокъ почтовыхъ трактовъ по Минской губерніи, съ показаніемъ почтовыхъ станцій, разстояній между ними, числа лошадей на каждой и платы за возку почтъ и проѣзжающихъ съ версты и лошади — 16.
Маршруты сообщеній по Минской губерніи — 18.
Участки городскихъ судей Минскаго Окружнаго Суда — 20.
Участки земскихъ начальниковъ Минской губерніи — 22.
Распредѣленіе слѣдственныхъ участковъ Минской губерніи — 28.
Списокъ улицъ, входящихъ въ составъ полицейскихъ частей г. Минска — 31.
Списокъ повѣренныхъ, состоящихъ при Минскомъ Окружномъ Судѣ — 34.
Списокъ врачей, практикующихъ въ г. Минскѣ — 40.
Списокъ зубныхъ врачей и дантистовъ, практикующихъ въ г. Минскѣ — 50.
Списокъ акушерокъ, практикующихъ въ г. Минскѣ — 55.
Списокъ ветеринарныхъ врачей, практикующихъ въ г. Минскѣ — 58.
Списокъ аптекамъ въ городахъ и уѣздахъ Минской губерніи — 59.
Списокъ агентамъ страховыхъ обществъ, проживающимъ въ г. Минскѣ — 68.
Мѣры, вѣсъ и монеты — 71.

III. Статистическія свѣдѣнія.

О населеніи Минской губерніи — 77.
Главнѣйшія занятія жителей Минской губерніи:
Земледѣліе — 82.
Лѣсной промыселъ — 87.
Отхожій промыселъ — 88.
Кустарные промыслы — —
Промышленность фабричная и заводская — 89.
Торговля — —
Народная нравственность — 91.
Пожары — 92.
Врачебное дѣло:
Врачи — 93.
Больницы — 94.
Аптеки — 95.
Врачебная дѣятельность — —
Заразныя болѣзни — 96.
Насильственныя и случайныя смерти — 98.
Богадѣльни и благотворительныя общества — —
Народное Просвѣщеніе:
Учебныя заведенія — —
О числѣ учащихъ и учащихся — 100.
Средства содержанія учебн. завед. — 101.
О движеніи землевладѣнія въ Минской губерніи — —
Дѣятельность Минскаго Отдѣленія Крестьянскаго Поземельнаго Банка — 102.
Алфавитъ — 105.
Перемѣны, происшедшія во время печатанія памятной книжки — 156.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Списокъ землевладѣльцевъ Минской губерніи, владѣющихъ 500 десятинами земли и болѣе — 1.
Указатель къ списку землевладѣльцевъ Минской губерніи — 68.

Комментарии приветствуются info@personalhistory.ru.
© 2023 Борис Алексеев. Использование, иное, чем для персональных образовательных целей, требует согласования.
Последнее изменение 27.04.2023 20:11:54